BIANTARA SUNDA

15+ BIANTARA PATURAY TINEUNG BASA SUNDA

15+ BIANTARA PATURAY TINEUNG BASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale


Jika ada pertanyaan seputar 15+ BIANTARA PATURAY TINEUNG BASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.
Selamat belaja
r
15+ BIANTARA PATURAY TINEUNG BASA SUNDA.

15+ BIANTARA PATURAY TINEUNG
15+ BIANTARA PATURAY TINEUNG
15+ BIANTARA PATURAY TINEUNG
15+ BIANTARA PATURAY TINEUNG
15+ BIANTARA PATURAY TINEUNG

15+ BIANTARA PATURAY TINEUNG BASA SUNDA

BIANTARA PATURAY TINEUNG 1

Assalamu’alaikum warrohmatullahi wabarokaatuh
Bapa Kapala Sakola anu ku sim kuring dipihormat,
Bapa kalih Ibu Guru anu ku sim kuring dipihormat,
Hadirin tamu uleman, ogé anu ku sim kuring dipihormat,

Sadérék sadaya kelas salapan sareng adi-adi kelas tujuh sareng kelas dalapan, anu ku sim kuring
dipikacinta.

Puji sareng sukur urang sanggakeun ka Allah Swt. Solawat sinareng salam mugi ngocor ka jungjunan urang sadaya Nabi Muhammah saw.

Bapa sareng Ibu Guru anu ku sim kuring dipihormat,
Langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun, tos dipaparin kasempetan ngadeg di dieu, kanggo ngawakilan sadaya siswa/siswi kelas salapan ngadugikeun gerentes haté ti sim kuring sadaya anu badé ngantunkeun ieu sakola.

Dinten ieu téh panginten dinten anu pikabungaheun ogé pikasediheun kanggo sim kuring sadaya mah. Bingah kumargi sim kuring sadaya parantos lulus ti ieu sakola saparantos tilu taun jungkel jumpalik diajar. Ari sedihna, nya tangtos baé ku sadayana ogé kateguh, kedah papisah sareng Bapa/ Ibu Guru ogé adi-adi kelas tujuh sareng kelas dalapan anu ku sim kuring sadaya dipikacinta.

Bapa sareng Ibu Guru anu ku sim kuring dipihormat,
Dina ieu kasempetan, sim kuring ngawakilan réréncangan sadaya kelas salapan, seja ngahaturkeun réwu nuhun kana sagala rupi kasaéan manah Bapa sareng Ibu Guru salami tilu taun ngasuh sim kuring sadaya. Bapa sareng Ibu Guru teu weléh sabar ngawurukan sim kuring sadaya sangkan janten jalmi anu pinter, anu bageur, anu jujur, anu disiplin taat kana aturan, anu terang kana tatakrama sopan santun, anu iman sareng takwa ka Gusti Nu Maha Suci, kanggo pibekeleun hirup sim kuring sadaya ka payunna. Hatur nuhun pisan Bapa, Ibu, mugi-mugi sadaya élmu anu parantos dipaparinkeun ku Bapa sareng Ibu ka sim kuring sadaya mangpaat lahir batin dunya ahérat. Atuh sagala rupi amal kasaéan Bapa sareng Ibu ka sim kuring sadaya, kénging ganjaran anu manglipet-lipet ti Allah Swt. amin ya Robbal alamin

Bapa sareng Ibu Guru anu ku sim kuring dipihormat,
Sim kuring sadaya ogé seja nyuhunkeun hapunten samudaya kalepatan. Rumaos sim kuring sadaya mah seueur carékeunna. Salami tilu taun téh tangtos seueur paripolah sim kuring sadaya anu matak kesel, jéngkél, sareng ngaraheutkeun kana manah Bapa sareng Ibu. Nyuhunkeun pangapunten, rupina da sanés dihaja, éta mah éstuning tina kabodoan sim kuring sadaya baé. Diémutan ayeuna mah bet matak isin geuning, margi Bapa sareng Ibu Guru mah sanaos sim kuring sadaya midamel kalakuan anu matak ngajaheutkeun manah ogé teu weléh sabar mayunanana. Teu weléh jembar ku pangampura. Hatur nuhun Bapa, Ibu, parantos sabar mayunan sim kuring salami ieu. Hatur nuhun pisan.

Bapa sareng Ibu Guru anu ku sim kuring dipihormat, Sim kuring sadaya seja nyuhunkeun pidu’a, mugimugi sim kuring sadaya tiasa ngamangpaatkeun élmu anu parantos dipaparinkeun ku Bapa sareng Ibu, tiasa lebet ka sakola anu dipikahoyong, tiasa ngahontal sagala rupi anu dicita-citakeun, sareng janten jalmi anu guna kanggo nusa bangsa sareng agama. Amiin ya Robbal alamin.

Bapa sareng Ibu Guru anu ku sim kuring dipihormat,

Rupina cekap sakieu waé pisanggem ti sim kuring, mugi-mugi tiasa ngawakilan kereteg haté sadayana. Hapunten anu kasuhun, bilih aya cariosan anu kirang merenah.

Billahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum wr.wb

(PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA KELAS 8)

Latihan Soal & Kunci Jawaban

 1. Saha anu biantara di luhur téh?
 2. Naon eusi biantara di luhur?
 3. Kumaha pok-pokan salam hormat biantara di luhur?
 4. Kumaha pok-pokan dunga panutup biantara di luhur?
 5. Pék analisis biantara di luhur dumasar kana strukturna!
 6. nurutkeun hidep, alus atawa henteu biantara di luhur téh?
 7. tulis kecap-kecap anu teu dipikaharti dina biantara di luhur!
 8. Sawalakeun hasil pagawéan hidep jeung babaturan sakelompok!

BIANTARA PATURAY TINEUNG 2

Assalamu’alaikum wr. wb.,
Sadaya puji kagungan Alloh nu murbéng alam. Solawat sinareng salam mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya, Nabi Muhammad saw

Ibu sareng Bapa Guru hormateun sim kuring.

Dinten ieu téh kalintang bagjana kanggo sim kuring saparakanca. Tapi deuih janten dinten anu kalintang pikasediheun. Bagja wiréh sim kuring saparakanca tiasa lulus, sedih da apan sim kuring saparakanca kedah ngantunkeun ieu sakola, ogé ngantunkeun Ibu sareng Bapa Guru.

Mungguh waktos asa teu karaos jolna sareng miangna. Dina sawangan téh asa kamari sim kuring lebet ka ieu sakola, diasuh ku sepuh. Teras milih-milih réréncangan, milih-milih kabetah, sareng ngalalanyahan mikawanoh guru-guru. Ayeuna, asa sajorélat pisan, geus dugi deui ka ahir taun katilu. Teu karaos, tos tilu taun sim kuring saparakanca sakola di dieu, ayeuna kedah dikantunkeun.

Salami tilu taun sim kuring nyuprih élmu di dieu, seueur pisan pangalaman-pangalaman anu moal tiasa kahihilapkeun. Boh nu amisna boh nu paitna. Utamina pangalaman-pangalaman diajar sareng Ibu kalih Bapa Guru. Éta sadayana bakal teras nyantél dina panineungan, manjang hikmahna, gedé ajénna.

Atuh tangtos deuih, salami sim kuring diajar di ieu sakola, seueur pisan paripolah sim kuring saparakanca anu matak ngajaheutkeun manah Ibu sareng Bapa Guru. Dalah ku sim kuring saparakanca karaos pisan, ma’lum nuju kumincir. Namung karaos deuih kumaha welas asihna Ibu sareng Bapa ngasuh barudak balangor sapertos sim kuring. Ku margi kitu, mugi Ibu sareng Bapa Guru luntur galih kersa ngahapunten sim kuring saparakanca.

Ibu sareng Bapa Guru hormateun sim kuring.
Teu hilap sim kuring saparakanca nyuhunkeun pidu’a, mugi-mugi sim kuring saparakanca sing teras kersa junun diajar, teras sumanget ngulik harti nyukcruk élmu dugi ka jucungna, ngarah naon anu dicita-citakeun ku sim kuring saparakanca kahontal sareng tinekanan. Neda pidu’a supados sim kuring saparakanca ginulur rahayu, tug dugi ka tiasa mandiri ngokolakeun hirup sorangan.

Bapa, Ibu…
Wilujeng kantun. Mugi kasaéan Ibu sareng Bapa dina ngadidik sim kuring saparakanca janten amal ibadah ka Alloh SWT. Da sim kuring saparakanca tinangtos moal tiasa males kana éta kasaéan. Mung badé neneda baé ka Gusti Nu Maha Suci, mugi naon-naon anu tos dipasihkeun ku Ibu sareng Bapa kalayan iklas ka sim kuring saparakanca, dipulang ku ganjaran anu manglipet-lipet ageungna.
Wilujeng kantun Ibu. Wilujeng kantun Bapa. Mung du’a anu ku sim kuring diteda sareng sihapunten anu kasuhun. Mugi Gusti nangtayungan.

Wassalamu’alaikum wr. wb

(PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA KELAS 10)

Latihan Soal & Kunci Jawaban

 1. Saha anu biantara di luhur téh?
 2. Naon eusi biantara di luhur?
 3. Kumaha pok-pokan salam hormat biantara di luhur?
 4. Kumaha pok-pokan dunga panutup biantara di luhur?
 5. Pék analisis biantara di luhur dumasar kana strukturna!
 6. nurutkeun hidep, alus atawa henteu biantara di luhur téh?
 7. tulis kecap-kecap anu teu dipikaharti dina biantara di luhur!
 8. Sawalakeun hasil pagawéan hidep jeung babaturan sakelompok!

BIANTARA PATURAY TINEUNG 3

Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh.
Pangersa Bapa Kapala Sakola, Ibu-Bapa Guru sadayana, para uleman, para kanca réréncangan saangkatan, sareng adi-adi kelas anu ku sim kuring dipikadeudeuh sareng dipikatineung.
Langkung tipayun sim kuring badé neda dima’lum, bilih dina salebeting sasanggem kirang merenah basana, mawur caritana, teu ninggang tata basana, teu puguh éntép seureuhna, manawi sanés ahlina. Katambih kasedek ku rupi-rupi rasa anu gumuruh minuhan dada, aya bingah pacampur sareng sedih, rasa waas kagagas paselang sareng kahariwang, kantenan katineung mah miheulaan ngalangkang dina ciciptan.

Pangersa Bapa Kapala Sakola miwah Ibu-Bapa
Guru sadayana, sim kuring sadaya wangkid ieu gaduh rupi-rupi piunjuk anu badé dihaturkeun ka Pangersa Ibu-Bapa miwah sadayana.
Kahiji, unjuk hatur nuhun, wiréh sim kuring sadaya kebek ku karumaosan, tina kawit boloho taya kanyaho, ayeuna parantos teu bodo balilu teuing. Ieu téh teu aya sanés, anging ku panungtun sareng pangatik Pangersa Ibu miwah Bapa. Dina leresan ieu, kanggo sim kuring sadaya, éstu beurat nyuhun beurat nanggung, beurat narimakeunana. Kedah kumaha sareng ku naon atuh sim kuring sadaya nya mulang tarima? Da moal aya harta dunya anu saimbang sareng kasaéan Ibu miwah Bapa. Sim kuring sadaya mung tiasa neneda ka Gusti Nu Maha Suci, mugi Gusti maparin ganjaran kasaéan ka para guru abdi sadaya, anu parantos kahéséan, kacapéan, karungsingan, kapusingan, dina enggoning ngatik ngadidik sim kuring sadaya. Aamiin ya Robbal ‘alamiin.

Kadua, sim kuring sadaya neda dihapunten ka Pangersa Ibu miwah Bapa Guru. Kedah dihapunten ti luhur satungtung rambut ti handap sahibas dampal, wiréh sim kuring sadaya rumaos pisan moal luput tina kalepatan, boh nu karaos boh nu teu karaos, neda agung nya paralun jembar panghampurana, ku galih nu wening, ku manah nu sétra.

Katilu, sim kuring sadaya neda jiad pangdunga ti Pangersa Ibu miwah Bapa sadaya, supados di ahir baring supagi tiasa ngamangpaatkeun élmu anu katampi ti Ibu miwah Bapa Guru, jadi jalmi anu aya gunana kanggo balaréa, sumawonten kanggo pribadi, sakirang-kirangna ulah jadi jalmi anu ngarugikeun batur.
Éta rupina piunjuk sim kuring sadaya ka Pangersa Ibu miwah Bapa sadaya.
Ayeuna widian sim kuring badé ngadugikeun kagegelan angen-angen ka pun adi, ka para siswa kelas tujuh sareng kelas dalapan.

Adi-adi, aranjeun geus maphum yén lanceuklanceuk aranjeun moal lila deui ninggalkeun ieu sakola, da pancénna tolabul élmu di ieu sakola geus réngsé. Geus moal boa sapanjang urang campur gaul babarengan di ieu sakola, aya anu sataun aya anu dua taun, pabéntar paham, sok aya kasalahan. Tah, lebah kasalahan téa, boh anu karasa boh anu teu karasa, urang silih hampura, silih lubarkeun, ulah nepi ka jadi uneg-uneg dina haté. Anggur urang silih dungakeun, anu miang sing pinanggih kabagjaan, anu ditinggalkeun sing junun nya nyiar pangarti.
Sakitu baé anu kapihatur, hapunten anu kasuhun.

Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu ‘alaikum warrohmatullohi wabarokatuh.

(MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA KELAS 9)

Latihan Soal & Kunci Jawaban

 1. Saha anu biantara di luhur téh?
 2. Naon eusi biantara di luhur?
 3. Kumaha pok-pokan salam hormat biantara di luhur?
 4. Kumaha pok-pokan dunga panutup biantara di luhur?
 5. Pék analisis biantara di luhur dumasar kana strukturna!
 6. nurutkeun hidep, alus atawa henteu biantara di luhur téh?
 7. tulis kecap-kecap anu teu dipikaharti dina biantara di luhur!
 8. Sawalakeun hasil pagawéan hidep jeung babaturan sakelompok!

BIANTARA PATURAY TINEUNG 4

Assalamu’alaikum warrohmatullohi wabarokaatuh.

Bapa Kapala Sakola anu ku sim kuring dipihormat, Bapa kalih Ibu Guru anu ku sim kuring dipihormat, Hadirin tamu uleman, ogé anu ku sim kuring dipihormat, Sadérék sadaya kelas salapan sareng adi-adi kelas tujuh ogé kelas dalapan, anu ku sim kuring dipikacinta.

Puji sareng sukur urang sanggakeun ka Alloh Subhanahu wa Ta’ala. Solawat sinareng salam mugi ngocor ka jungjunan urang sadaya Nabi Muhammad Solallohu ‘Alaihi wa Salam. Bapa sareng Ibu Guru anu ku sim kuring dipihormat,

Langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun, tos dipaparin kasempetan ngadeg di dieu, kanggo ngawakilan sadaya siswa/siswi kelas salapan ngadugikeun gerentes haté ti sim kuring sadaya anu badé ngantunkeun ieu sakola.

Dinten ieu téh panginten dinten anu pikabungaheun ogé pikasediheun kanggo sim kuring sadaya mah. Bingah ku margi simkuring sadaya parantos lulus ti ieu sakola saparantos tilu taun paéh poso diajar. Ari sedihna, nya tangtos baé ku sadayana ogé kamaphum, kedah papisah sareng Bapa/Ibu Guru ogé adi adi kelas tujuh sareng kelas dalapan anu ku sim kuring sadaya dipikacinta.

Bapa sareng Ibu Guru anu ku sim kuring dipihormat, Dina ieu kasempetan, sim kuring ngawakilan réréncangan sadaya kelas salapan, seja ngahaturkeun réwu nuhun kana sagala rupi kasaéan manah Bapa sareng Ibu Guru salami tilu taun ngasuh sim kuring sadaya. Bapa sareng Ibu Guru teu weléh sabar ngawurukan sim kuring sadaya sangkan janten jalmi anu pinter, anu bageur, anu jujur, anu disiplin taat kana aturan, anu terang kana tatakrama sopan santun, anu iman sareng takwa ka Gusti Nu Maha Suci, kanggo pibekeleun hirup sim kuring sadaya ka payunna. Sadaya élmu anu parantos dipaparinkeun ku Bapa sareng Ibu, lir ibarat obor anu nyaangan léngkah sim kuring sadaya. Hatur nuhun pisan Bapa, Ibu, mugi-mugi sadaya élmu anu parantos dipaparinkeun ku Bapa sareng Ibu ka sim kuring sadaya mangpaat lahir batin dunya ahérat. Atuh sagala rupi amal kasaéan Bapa sareng Ibu ka sim kuring sadaya, kénging ganjaran anu manglipet-lipet ti Alloh Subhanahu wa Ta’ala. Amin ya Robbal alamin.

Bapa sareng Ibu Guru anu ku sim kuring dipihormat, Sim kuring sadaya ogé seja nyuhunkeun hapunten samu daya kalepatan. Rumaos sim kuring sadaya mah seueur carék eunana. Salami tilu taun téh tangtos seueur paripolah sim kuring sadaya anu matak jéngkél sareng ngajaheutkeun manah Bapa sareng Ibu. Nyuhunkeun pangapunten, rupina da sanés dihaja, éta mah éstuning tina kabodoan sim kuring sadaya baé. Diémut deui ayeuna mah bet geuning matak isin, margi Bapa sareng Ibu Guru mah sanaos sim kuring sadaya midamel kalakuan anu matak ngajaheutkeun manah ogé teu weléh sabar mayunanana. Teu weléh jembar ku pangampura. Hatur nuhun Bapa, Ibu, parantos sabar mayunan sim kuring salami ieu. Hatur nuhun pisan.

Bapa sareng Ibu Guru anu ku sim kuring dipihormat, Sim kuring sadaya seja nyuhunkeun pidu’a, mugi-mugi sim kuring sadaya tiasa ngamangpaatkeun élmu anu parantos dipaparinkeun ku Bapa sareng Ibu, tiasa lebet ka sakola anu dipikahoyong, tiasa ngahontal sagala rupi anu dicita-citakeun, sareng janten jalmi anu guna kanggo nusa bangsa sareng agama. Amin ya Robbal alamin.

Bapa sareng Ibu Guru anu ku sim kuring dipihormat, Rupina cekap sakieu waé pisanggem ti sim kuring, mugi mugi tiasa ngawakilan kereteg haté sadayana. Hapunten anu kasuhun, bilih aya cariosan anu kirang merenah.

Billahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warrohmatullohi wabarokaatuh.

(Rancage Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMP/MTs Kelas IX, penerbit Pustaka Jaya, medal taun 2017, Kaca 10-11)

Latihan Soal & Kunci Jawaban

 1. Saha anu biantara di luhur téh?
 2. Naon eusi biantara di luhur?
 3. Kumaha pok-pokan salam hormat biantara di luhur?
 4. Kumaha pok-pokan dunga panutup biantara di luhur?
 5. Pék analisis biantara di luhur dumasar kana strukturna!
 6. nurutkeun hidep, alus atawa henteu biantara di luhur téh?
 7. tulis kecap-kecap anu teu dipikaharti dina biantara di luhur!
 8. Sawalakeun hasil pagawéan hidep jeung babaturan sakelompok!

SUMBER & REFERENSI

Dirangkum dari beberapa modul & buku:

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2019. Modul Pangajaran Kaparigelan Basa Sunda Lisan. Bandung : Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai 15+ BIANTARA PATURAY TINEUNG BASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-biantara-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/biantara/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

TIKTOK

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, berikan dukungan dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kelas kalian. Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, se Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI PIDATO BAHASA SUNDA
A. PENGERTIAN PIDATO

Pidato adalah berbicara di depan orang banyak, dengan konten sesuai dengan tujuan yang ingin Anda sampaikan. Pidato biasanya menggunakan bahasa hormat karena itu menghormati audiens yang mengisap pidato

Itu termasuk pidato informal misalnya pidato ulang tahun, keramaian lembur, acara hiburan, dan rekan senegaranya. Hari meliputi pidato formal seperti pidato di rapat, rapat, upacara agung, dan acara resmi lainnya.

Metode atau teknik bicara yang harus diketahui meliputi,
1. Metode Penalaran atau metode menghafal, adalah ucapan yang dikirimkan sesuai dengan teks yang telah disiapkan sebelumnya. Tentu saja ucapan ditransmisikan atau dihafal setelah teks
2. Metode membaca teks, adalah pidato yang menggunakan teks dalam praktek, pidato membaca apa pun yang ada dalam teks
3. Metode pencatatan inti (extemporaneous), adalah pidato dengan catatan hal-hal penting yang ingin Anda sampaikan.
4. Metode langsung (impromtu), adalah pidato langsung tanpa menyiapkan teks. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang telah berhati-hati atau ahli dalam menyampaikan pidato

2. STRUKTUR TEKS PIDATO

Pidato memiliki struktur umum, terdiri dari bagian pengantar, konten dan penutup.
1. Bagian pengantar termasuk salam pengantar, kata pengantar (terutama untuk Muslim), salam hormat kepada audiens, dan terima kasih kepada penyelenggara acara yang telah memberikan kesempatan.
2. Bagian konten menjelaskan tujuan atau tujuan pidato, dan menyampaikan konten pidato.
3. Bagian penutup biasanya berisi kotak jika ada banyak kata yang salah atau tidak pantas selama percakapan, meringkas isi pidato, berdoa, dan mengakhiri pidato dengan salam penutup.

BIANTARA PATURAY TINEUNG BASA SUNDA

Assalamu’alaikum warrohmatullahi wabarokaatuh

Ayah Kepala Sekolah yang oleh sim saya dihormati,

Ayah dan ibu dari guru yang saya hormati,

Hadirin tamu undangan, serta mereka dengan sim saya yang terhormat,

Anda semua adalah siswa kelas sembilan dan kelas tujuh dan delapan, yang merupakan sim saya
cinta.

Puji dan syukur kita nyanyikan untuk Allah SWT. Salam dan salam mungkin mengalir ke kita semua yang dilihat Nabi Muhammad.

Ayah dan Ibu Guru yang terkasih,

Lebih lanjut sim saya terima kasih, telah diberi kesempatan untuk berdiri disini, mewakili seluruh siswa / siswi kelas IX mengutip kata bijak dari sim saya semua yang akan menyekolahkan sekolah ini.

Hari ini dianggap sebagai hari yang mengasyikkan sekaligus menyedihkan bagi semua yang saya miliki. Senang karena sim saya semua telah lulus dari sekolah ini setelah tiga tahun tersandung dan belajar. Hari yang menyedihkan, tentunya setiap orang kuat, harus berpisah dari Bapak / Ibu Guru serta saudara-saudara kelas tujuh dan delapan yang semuanya disayang oleh sim ku.

Ayah dan Ibu
oleh sim saya yang terhormat, Pada kesempatan ini, sim saya mewakili teman-teman saya semua kelas sembilan, saya ingin mengucapkan terima kasih ribuan untuk semua kebaikan Ayah dan Ibu Guru selama tiga tahun menanggung semua sim saya. Orang tua saya tidak segan-segan mengajari saya semua sim agar saya bisa menjadi orang yang pintar, baik hati, jujur, disiplin, tahu sopan santun, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, demi hidup sim saya semua maju. Terima kasih banyak bapak bunda semoga semua ilmu yang telah diberikan bapak dan ibu kepada sim ku semua manfaat terlahir di dunia akhirat. Segala macam amalan baik Ayah dan Bunda saya lakukan kepada semua sim saya, demi pahala yang dilipatgandakan dari Allah SWT. amin ya Robbal alamin.

Ayah dan Ibu Guru yang terkasih,

Sim saya semua juga minta maaf atas semua kesalahannya. Merasakan sim saya semua, saya sangat peduli. Selama tiga tahun itu tentunya banyak tingkah laku sim saya yang kesemuanya mengganggu, menjengkelkan, dan menjengkelkan hati Ayah dan Ibu. Maaf, wajah da tidak disengaja, bahwa saya mengagetkan kebodohan saya dari semua orang. Ingat sekarang aku bertaruh kamu harusnya malu sama aku, karena Ayah dan Ibu Guru walaupun aku melakukan semua hal yang memilukan dan tidak mentolerir masa lalu. Jangan tertipu oleh pengampunan. Terima kasih Ayah, Bu, karena telah bersabar dengan sim saya selama ini. Terima kasih banyak.

Dear Bapak dan Ibu Guru, Sims saya semua mohon maaf, semoga Sims saya semua bisa memanfaatkan ilmu yang sudah Ayah dan Ibu berikan kepada mereka, bisa bersekolah di sekolah yang diinginkan, bisa mencapai segala macam aspirasi, dan menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan agama. Amiin ya Robbal alamin.

Ayah dan Ibu Guru yang terkasih,

Bentuknya seperti karung yang dibungkus dengan tali serut. Saya turut berduka mendengarnya.

Billahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum wr.wb

Assalamu’alaikum wr. wb.,
Segala puji bagi Allah Ta’ala di alam. Shalawat dan salam untuk kita semua, Nabi Muhammad SAW,

Ibu dan Ayah Guru menghormati sim saya.

Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi temanku. Tapi ternyata itu adalah hari yang sangat menyedihkan. Senang takut kakak ipar bisa lulus, sedih karena kakak ipar harus membimbing sekolah ini, sekaligus membimbing Ibu dan Ayah Guru.

Sudah waktunya untuk membuangnya dan melanjutkan. Dalam preview adalah harapan kemarin sim saya pergi ke sekolah ini, dirawat oleh penuaan. Kemudian pilih dan pilih teman Anda, pilih dan pilih kebutuhan Anda, dan lalai untuk mengenal guru. Sekarang, perasaan yang sangat umum, sampai akhir tahun ketiga. Saya rasa tidak, setelah tiga tahun saya sekolah di sini, harus diserahkan.

Selama tiga tahun belajar sains di sini, banyak pengalaman yang tak terlupakan. Baik yang manis maupun yang pahit. Terutama pengalaman belajar bersama Ibu dan Ayah Guru. Mereka semua kemudian akan berpegang teguh pada pengawasan, meregangkan kebijaksanaan mereka, lebih besar nilainya.

Tentu saja, selama sim saya belajar di sekolah ini, banyak perilaku sim saya untuk memenangkan hati Ibu dan Ayah. Dalah dengan saparakanca sim saya merasa sangat, saya tahu saya akan berguling. Rasakan lagi betapa kasihnya Ayah dan Ibu mengurus anak balangor seperti sim ku. Dengan cara ini, saya berharap Ibu dan Ayah Guru mau memaafkan teman saya.

Ibu dan Ayah Guru menghormati sim saya.
Jangan lupa untuk meminta maaf kepada sobat, semoga sobat yang mau belajar, dan semangat mempelajari arti ilmu telusur sampai akhir, agar apa yang sobat cita citakan dapat tercapai dengan penuh penekanan. Neda pidu’a agar sim saparakanca ginulur saya diberkati, tunda sampai saya bisa mandiri mengatur hidup saya sendiri.

Ayah ibu…
Selamat datang nona. Semoga Ibu dan Ayah lancar dalam mendidik sim saparakanca saya menjadi amal ibadah kepada Allah SWT. Da sim saya saparakanca pasti tidak bisa membalas kebaikannya. Sekedar berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa saja yang telah diberikan oleh Ibu dan Ayah dengan berbarengan kepada sim saparakanca saya, dikembalikan dengan pahala yang berlipat ganda.
Selamat datang di Bu Ibu. Selamat datang di Bapa. Hanya dua dari mereka yang dihentikan oleh sim saya dan saya menyesal mendengarnya. Semoga Tuhan melindungimu.

Wassalamu’alaikum wr. wb

millahirrohmanirrohim.
Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh.
Kepala Sekolah, Guru, undangan, teman sekelas, dan teman sekelas yang bersama saya dan merawat saya.
Sebelumnya saya ingin tunjukkan bahwa dalam bahasa yang kurang cocok, bercerita, jangan dengarkan tata bahasa, jangan malas, jika Anda bukan ahli. Selain diliputi berbagai perasaan yang bergemuruh memenuhi dada, ada bahagia bercampur sedih, ada rasa sedih dan cemas, batinku mendahuluiku dalam penciptaan.
Kepala Sekolah dan Orang Tua
Guru semua, sim saya semua wangkid ini memiliki berbagai instruksi yang akan disampaikan kepada Pangeran
Orang tua dan semuanya.
Pertama, terima kasih, takut sim saya penuh dengan emosi, dari yang tidak dikenal bodoh, sekarang bukan orang jahat juga. Itu tidak lain, tetapi oleh pemandu dan juru tulis dari Ibu dan Ayah. Dalam pembenaran ini, untuk semua sim saya, itu sangat berat untuk ditanggung, berat untuk diterima. Haruskah bagaimana dan dengan apa saya memberi saya semua tanda terima pengembaliannya? Da tidak ada kekayaan duniawi yang seimbang dengan kebaikan Ibu dan Ayah. Sim saya semua hanya bisa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga Tuhan melimpahkan pahala kebaikan kepada semua guru saya, yang telah melakukan kesulitan, kelelahan, kegelisahan, pusing, di tempat mendidik sim saya semua. Aamiin dari Robbal ‘alamin.
Kedua, sim saya semua mohon ampun kepada Guru Ibu dan Bapak Guru. Untuk dimaafkan dari ujung atas rambut dari bawah basah sahibas, takut sim saya semua merasa sangat tidak akan luput dari rasa bersalah, baik yang Anda rasakan atau yang tidak Anda rasakan, neda agung adalah pengemis pengampunan terluas , dengan keberanian malam, dengan hati sutra.
Ketiga, saya berdoa kepada seluruh Jihad Ibu dan Ayah, agar di penghujung malam saya dapat memanfaatkan ilmu yang diterima dari Ibu dan Bapak Guru, untuk menjadi orang yang berguna bagi orang banyak, ada bagi individu, setidaknya jangan menjadi orang yang merugikan orang lain.
Semacam itu sim saya semua kepada Ibu dan Bapak semua.
Sekarang widian sim saya akan mengutip angen-angen untuk saudara saya, untuk siswa kelas tujuh dan kelas delapan.
Saudaraku, kamu telah maphum bahwa saudaramu akan segera meninggalkan sekolah ini, dan memang tolabul ilmu di sekolah ini telah selesai. Bukan boa asalkan kita berbaur bersama di sekolah ini, ada tahun ada dua tahun, nasehat untuk mengerti, selalu ada kesalahan. Jadi, jadilah salahnya, baik yang terasa maupun yang tidak terasa, kita saling memaafkan, saling memaafkan, jangan sampai ada kekhawatiran di hati. Anggur saling mendoakan, yang meninggal menemukan kebahagiaan, yang kiri mengaturnya untuk mencari pengertian.
Terima kasih banyak, saya turut prihatin mendengarnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu ‘alaikum warrohmatullohi wabarokatuh.
(MODUL PENGAJARAN BAHASA SUNDA KELAS 9)

BIANTARA PATURAY TINEUNG
Assalamu’alaikum warrohmatullohi wabarokaatuh.
Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dari dua Ibu Guru yang saya hormati, Tamu undangan yang saya hormati, juga yang oleh sim saya saya hormati, Adik-adik kelas sembilan semua kelas tujuh dan juga kelas delapan, yang oleh sim saya dicintai.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Solallohu ‘Alaihi wa Salam. Ayah dan Ibu dihormati oleh sim saya,
Lebih dari sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua siswa yang telah diberi kesempatan untuk berdiri di sini, mewakili semua siswa kelas sembilan mengucapkan terima kasih kepada manajer sim saya semua yang akan membimbing sekolah ini.
Hari ini dianggap sebagai hari yang menyenangkan sekaligus menyedihkan bagi sim saya semua. Senang dengan cara kita semua telah lulus dari sekolah ini setelah tiga tahun belajar poso mati. Sedihnya, tentu saja orang dengan segala kamaphum yang baik, harus dipisahkan dari Ayah/Ibu Guru serta adik kelas tujuh dan kelas delapan yang oleh sim saya semua sayang.
Ayah dan Ibu Guru adalah oleh sim yang saya hormati, Pada kesempatan ini, sim saya mewakili teman-teman semua kelas sembilan, sendirian berterima kasih ribuan terima kasih atas berbagai kebaikan Ayah dan Ibu Guru selama tiga tahun merawat sim saya semua. Bapak dan Ibu Guru tidak sabar menunggu untuk berpesan kepada sim saya semua agar menjadi pribadi yang cerdas, baik hati, jujur, disiplin, taat aturan, yang mengetahui adab adab, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, demi demi hidup sim saya semua maju. Semua ilmu yang telah diberikan kepada saya oleh Bapak dan Ibu, lir itu seperti obor yang menerangi semua langkah sim saya. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, semoga segala ilmu yang telah diberikan Bapak dan Ibu dapat memberikan manfaat bagi saya semua untuk dilahirkan di dunia akhirat. Segala macam amal baik Bapak dan Ibu saya lakukan untuk sim saya semua, karena pahalanya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Amin ya Robbal alamin.
Bapak dan Ibu dihormati oleh sim saya, sim saya semua juga mohon maaf atas segala kesalahan. Terasa seperti sim saya yang sangat saya pedulikan. Selama tiga tahun ini tentunya banyak perilaku sim saya yang kesemuanya itu menjengkelkan dan menghancurkan hati Bapak dan Ibu. Mohon maaf, sepertinya tidak sengaja, bahwa saya sedang menertawakan kebodohan sim saya semuanya. Mengingat kembali sekarang, saya yakin saya akan lebih malu, karena ayah dan ibu saya, meskipun saya telah melakukan semua hal yang memilukan, juga tidak merasa sabar sejak awal. Jangan luluh lebar-lebar dengan pengampunan. Terima kasih Ayah, Ibu, karena telah bersabar di depan sim saya selama ini. Terima kasih banyak.
Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati sim saya, Sim saya semua mohon maaf lahir dan batin, semoga sim saya semua dapat memanfaatkan ilmu yang telah diberikan oleh bapak dan ibu saya, bisa masuk sekolah yang diinginkan, bisa meraih semua cita-citanya. ingin menulis, dan menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan agama. Amin ya Robbal alamin.
Ayah dan Ibu yang dihormati oleh sim saya, Rupina cukup mendengar dari sim saya, saya harap saya dapat mewakili semua sakit hati. Saya minta maaf untuk mengatakan bahwa ada pernyataan yang kurang tepat.
Billahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warrohmatullohi wabarokaatuh.
(Rancage Belajar Bahasa Sunda Untuk Siswa Kelas IX SMP/MTs, penerbit Pustaka Jaya, terbitan 2017, Hal 10-11)

error: Content is protected !!