ARTIKEL SUNDA

ARTIKEL TENTANG KESENIAN BAHASA SUNDA

CONTOH ARTIKEL BASA SUNDA
CONTOH ARTIKEL BASA SUNDA

ARTIKEL TENTANG KESENIAN BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar ARTIKEL TENTANG KESENIAN BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
ARTIKEL TENTANG KESENIAN BAHASA SUNDA.

ARTIKEL TENTANG KESENIAN BAHASA SUNDA
MATERI ARTIKEL BASA SUNDA SMA KELAS 12

ARTIKEL TENTANG KESENIAN BAHASA SUNDA

SENI SURAK IBRA

Di Kacamatan Wanaraja Kabupaten Garut, aya salahsahiji wewengkon nu katelahna Kampung Sindangsari, Désa Cinunuk.Éta wewengkon téh paeunteung-eunteung jeung kacamatan Banyuresmi ngan dipisahkeun éta dua kacamatan ku walungan Cimanuk.

Di kampung éta disagédéngeun hasil tatanén anu kakoncara di antarana jeruk jeung paré aya deui tempat pangjarahan anu pada ngajugjug ti unggal daérah, pangpangna dina bulan mulud. Eta tempat pangjarahan téh nya éta Makam Radén Papak.Sagédéngeun hasil tatanén jeung tempat jarah, di Sindangsari aya seni tradisional asli anu katelahna Seni Surak Ibra.

Seni Surak Ibra nya éta seni tradisional anu lahir di Kampung Sindangsari, Désa Cinunuk Kacamatan Wanaraja, kalayan diciptakeun ku salahsahiji kuwu Cinunuk, nu wastana Rd. Djajadiwangsa dina taun 1910 M.  Mimiti ngadegna seni tradisional ieu ngarannaboboyongan tapi masarakat sabudeureun nyebutna Surak Ibra, Hal ieu dipatalikeun jeung asal muasalna Seni Surak Ibra nu diciptakeun ku bapa Ibra dina taun 1900 an  di Kampung Ciloa, Désa Wanakerta, Cibatu. Pa Ibra mangrupa inohong kahot nu luhung ku élmu jembar ku pangaweruh.

Seni tradisional Surak Ibra nu aya di Sindangsari mangrupa seni tradisional anu mintonkeun kaparigelan nu maén. Dina prak-prakanana maén Seni Surak Ibra diwatesanan ku lima urang pamaén poko; opat urang pamaén ngawangun segi opat anu ngabogaan pancén mangku saurang pamaén, nya éta bodor, sedengkeun jumlah kabéhana pamaén kaasup anggota paling saeutik 40 urang, 80 urang paling loba nepi ka 120 urang.

Prakprakanana maén Seni Surak Ibra, ngawengku :

1. pamaén lapangan ngawengku barisan tilu jajar;
2. barisan hareup kénca jeung katuhu mawa obor sedengkeun posisi bodor aya    ditengah;
3. barisan ka dua nabeuh angklung nu jumlahna aya opat urang;
4. barisan pangtungtungna panabeuh dog-dog, kohkol awi jeung pangeprak ogé nabeuhalat-alat penca silat;
5. nyieun wangun buleudan ku cara baris, lempang atanapi nyilang,  nu nabeuh   waditratetep aya di luar buleudan;
6. tiap gerakan diluluguan ku bodor kalawan teu ngarobah posisi;
7. nu nabeuh waditra asup kana buleudan marengan bodor bari mintonkeun jurus-jurussilat;
8. bodor bakal méré kode kudu asup saurang-saurang nu jumlahna 4 urang kalayan barimetakeun jurus silat; jeung
9. mintonkeun rupa-rupakamonésan sarta kaparigelan dina raraga metakeun jurus-jurussilat nu lilana antara 10 nepi ka 20 menit.

Kasenian tradisional Surak Ibramindengdipintonkeun dina raraga miéling17 Agustusan.

(Dicutat tina Buku Langen Basa VIII)

LATIHAN!

 1. Ti daérah mana asal muasalna seni tradisional Surak Ibra téh?
 2. Naon alesananapangna  disebut Seni Surak Ibra?
 3. Saha nu nyiptakeun Seni Surak Ibra téh?
 4. Sebutkeun waditra nu dipaké dina Seni Surak Ibra?
 5. Ngawengku seni naon baé  nu aya dina pintonan Seni Surak Ibra téh?
 6. Sabaraha jumlah pamaén poko Seni Surak Ibra?
 7. Sebutkeun léngkah-léngkahna maén Seni Surak Ibra?
 8. Dina raraga naon biasana Seni Surak Ibra sok dipintonkeun?.
 9. Sebutkeun  rupa-rupa kasenian tradisional  anu asalna ti  wewengkon  Garut !
 10. Sebutkeun ciri has (kasenian, adat istiadat, hasil karajinan, jeung sajabana ) anu aya di wewengkon  hidep séwang-séwangan !


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai ARTIKEL TENTANG KESENIAN BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-artikel-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/artikel-sunda/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI ARTIKEL BUDAYA
A. BENTUK WACANA

Wacana memiliki bentuk tertentu. Munculnya bentuk-bentuk wacana karena adanya perbedaan cara penyampaian isi wacana. Ada wacana yang cara penyampaian isinya melalui narasi, ada yang dideskripsikan, ada yang dijelaskan, dan ada pula yang dijelaskan sambil diberi alasan.

Dari empat cara penyajian isi suatu wacana yang berbeda, lahir empat bentuk wacana yang berbeda, yaitu naratif, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi.

Naratif adalah wacana yang menceritakan urutan peristiwa atau peristiwa secara berurutan, baik itu nyata (faktual) maupun fiksi (imajinatif).

Eksposisi atau deskripsi adalah wacana yang mendeskripsikan dan mengedarkan suatu objek, prosesnya, tujuannya, dan tujuannya. Wacana eksposisi dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan seseorang. kadang disebut wacana prosedural karena menggambarkan bagaimana melaksanakan suatu tugas seperti resep kue, resep makanan, dan formula obat. Deskripsi, deskripsi, atau candraan adalah wacana yang menggambarkan atau menggambarkan aktivitas indera (penglihatan, pendengaran, perasaan, sentuhan, dan penciuman) sebagai hasil dari pengalaman.

Dalam wacana Deskriptif menggambarkan objek secara detail dan detail sambil digariskan satu persatu secara detail. Tujuan deskripsi adalah untuk memotret atau melaporkan apa pun yang diketahui tanpa komentar.

Dalam wacana argumentatif, penjelasan biasanya disertai dengan alasan yang didasarkan pada fakta. Konten deskriptif selalu menyampaikan hal-hal yang masuk akal (logis) bagi orang lain untuk mempercayainya. Wacana argumentatif kadang disebut juga dengan wacana ilmiah atau wacana hortatoris, wacana argumentatif dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang disebut wacana persuasif. Misalnya pidato kampanye, dan periklanan.

Isi wacana wacana Anapon mampu beredar ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, pendidikan dan banyak lagi. Materi ajar yang ingin Anda bahas sekarang adalah soal membahas budaya R. Kebudayaan adalah bermacam-macam hal, termasuk manusia, adat istiadat, seni, bahasa, dan banyak lagi.

ARTIKEL TENTANG KESENIAN BAHASA SUNDA

SENI SURAK IBRA

Di Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut terdapat satu kawasan yang dikenal dengan nama Kampung Sindangsari, Desa Cinunuk, kawasan tersebut merupakan cermin dan Kabupaten Banyuresmi hanya dipisahkan oleh dua kecamatan tersebut oleh sungai Cimanuk.

Di desa tersebut terdapat hasil pertanian yang dibudidayakan yang cukup terkenal diantaranya jeruk dan pare juga terdapat tempat penjarahan yang berada di ambang tiap kawasan, paling banyak di bulan mulud. Tempat penjarahan adalah Makam Raden Papak.Selain hasil pertanian dan jarahan, di Sindangsari terdapat kesenian tradisional asli yang dikenal dengan Seni Surak Ibra.

Seni Surak Ibra merupakan kesenian tradisional yang lahir di Kampung Sindangsari, Desa Cinunuk, Kecamatan Wanaraja, dengan terciptanya salah satu desa Cinunuk yaitu Rd. Djajadiwangsa tahun 1910 M. Awal berdirinya kesenian tradisional ini disebut bobobongan namun masyarakat sekitar menyebutnya Surak Ibra, Hal ini terkait dengan asal muasal seni Surak Ibra yang diciptakan oleh ayah Ibra pada tahun 1900 di Kampung Ciloa, Desa Wanakerta, Cibatu. Pa Ibra adalah sosok hebat yang bangga dengan ilmunya yang luas.

Kesenian tradisional Surak Ibra di Sindangsari merupakan kesenian tradisional yang menunjukkan kepiawaian sang penampil. Dalam prakteknya memainkan Seni Surak Ibra dibatasi pada lima pemain utama; Keempat pemain tersebut membentuk persegi panjang yang berfungsi sebagai mangkuk pemain tunggal yaitu bodor, sedangkan jumlah pemain termasuk anggotanya minimal 40 orang, maksimal 80 orang hingga 120 orang.

Prakprakanana memainkan Seni Surak Ibra, meliputi:

 1. pemain lapangan memasukkan baris tiga baris;
 2. barisan depan kiri dan kanan membawa obor dengan posisi bodor di tengah;
 3. deretan dua angklung mencuci total empat orang;
 4. barisan terakhir anjing-anjing, kohkol bambu dan pangeprak serta alat penca silat;
 5. buatlah bentuk lingkaran dengan cara menyilang, lurus atau bersilang, wash waditratetep berada di luar lingkaran;
 6. setiap gerakan didahului oleh bodor tanpa mengubah posisi;
 7. mencuci waditra memasuki lingkaran bersama dengan tubuh sambil menampilkan jutsu-jurussilat;
 8. bodor akan memberikan kode harus memasukkan total 4 orang dengan pencak silat; dan
 9. Peragakan berbagai keterampilan dan kemampuan untuk melakukan aksi tembak-menembak yang berlangsung antara 10 hingga 20 menit.

Kesenian tradisional Surak Ibramindeng ditampilkan dalam rangka memperingati 17 Agustus.

(Dikutip dari Buku Langen Basa VIII)


error: Content is protected !!