MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  SISINDIRAN

SISINDIRAN SUNDA

SISINDIRAN SUNDA

SISINDIRAN SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar SISINDIRAN SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
SISINDIRAN SUNDA.

SISINDIRAN SUNDA
SISINDIRAN SUNDA

SISINDIRAN SUNDA

A. WANGUN JEUNG EUSI SISINDIRAN SUNDA

Salasahiji hasil karya sastra Sunda dina wangun puisi (ugeran), nyaéta sisindiran. Sisindiran téh asalna tina kecap sindir, hartina omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun atawa henteu togmol. Dina sastra Indonésia mah sisindiran téh sok disebut pantun. Baheula mah aya nu disebut tradisi témpas sindir (berbalas pantun). Sisindiran mangrupa karya sastra wangun ugeran anu diwangun ku opat jajaran. Tiap jajaran diwangun ku dalapan engang. Jajaran kahiji jeung kadua mangrupa cangkang, ari jajaran katilu jeung kaopat mangrupa eusi.

Upama nilik wangunna, sisindiran téh kauger (dibatasi) ku purwakanti (sasaruaan kecap atawa engang), jumlah engang (suku kata) dina unggal jajar (padalisan), jeung jumlah padalisan dina unggal pada. Ku kituna, sisindiran téh kaasup kana karya sastra wangun ugeran (puisi). Satuluyna, mun ditilik tina wangun jeung eusina, sisindiran téh bisa dipasing-pasing jadi tilu golongan: paparikan, rarakitan, jeung wawangsalan. Malah aya ogé nu nyebutkeun yén tatarucingan gé kaasup kana sisindiran.

1. RARAKITAN

Tengetan deui conto sisindiran ieu di handap!

Ka mana jalan ka Yogya,     (a) cangkang
Ka ditu ka Pangrumasan.    (b) cangkang
Ka mana jalan ka Surga,      (c) eusi
Ka ditu ka pangaosan.          (d) eusi

Sisindiran di luhur kaasup kana wangun rarakitan.Jumlahna aya sapada (bait). Ari sapada téh diwangun ku opat padalisan (a, b, e, d): dua padalisan cangkang (a, b) jeung dua padalisan eusi (c,d). Disebut rarakitan lantaran kecap mimiti (Ka mana) dina padalisan (a) sarua jeung kecap mimiti (Ka mana) dina padalisan (c). Kitu deui kecap mimiti dina padalisan (b) sarua jeung (d). Hartina kecap mimiti dina padalisan téh sarua mimitina, siga puhu awi dina rakit. Ku kituna disebut rarakitan, da hareupna papak ngaharib-harib rakit awi.

Ditilik tina eusina, rarakitan téh aya nu silihasih, piwuruk, aya ogé nu sésébréd (banyol). Disebut silihasih lantaran eusina nyaritakeun perkara kanyaah atawa kasih (cinta), sedengkeun piwuruk eusina téh nyaritakeun perkara naséhat atawa papatah. Ari sésébréd mah eusina téh banyol, heureuy, atawa humor.

2. PAPARIKAN

Paparikan gé sarua jeung rarakitan, dina sapada aya opat padalisan (a, b, c, d). Dua padalisan cangkang (a, b) jeung dua padalisan eusi (c,d). Bédana ari paparikan mah kecap panungtung dina unggal padalisanana téh teu sarua, tapi ukur mirip atawa padeukeut sorana wungkul. Deukeut téh sarua hartina jeung parek atawa parik. Geura titénan deui contona ieu di handap!

Katumbiri di Cigeulis                (a) cangkang
Ti Citeureup ka Ciamis             (b) cangkang
Kaciri seuri nu geulis               (c) eusi
Mun diteuteup beuki manis   (d) eusi

Dina paparikan di luhur, kecap Cigeulis dina padalisan (a), sorana padeukeut jeung kecap geulis dina padalisan (c). Kitu deui kecap Ciamis dina padalisan (b), sorana padeukeut jeung kecap manis dina padalisan (d).

Ditilik tina eusina, paparikan gé aya nu silihasih, piwuruk, aya ogé nu sésébréd (banyol). Disebut silihasih lantaran eusina nyaritakeun perkara kanyaah atawa asih (cinta), sedengkeun piwuruk eusina téh nyaritakeun perkara naséhat atawa papatah.Ari seÉbred mah eusina téh banyol atawa humor.

3. WAWANGSALAN

Béda jeung wangun paparikan atawa rarakitan, wangun wawangsalan mah dina padalisan cangkang téh ngandung tatarucingan atawa mangrupa tatarucingan. Ari dina pasalisan eusi nganding wangsal. eta wangsal téh mangrupa kecap atawa fraseu anu sorana murwakanti (deukeut) jeung eusi tina tatarucingan téa. conto;
kleup maén bal maung bandung (kalimah cangkang, tatarucigan)
tos nasib kedah paturay (kalimah eusi)
WANGSALNA: PERSIB


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai SISINDIRAN SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI SISINDIRAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-sisindiran-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH SISINDIRAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/sisindiran/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA
GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

SISINDIRAN SUNDA
A. BENTUK DAN ISI SISINDIRAN SUNDA

Bentuk dan Isi Sindiran Salah satu hasil karya sastra berupa puisi (ugeran), adalah sindiran. Satire berasal dari kata sindiran, artinya ceramah atau cerita yang diceritakan atau tidak togmol. Dalam sastra Indonesia, sindiran selalu disebut puisi. Dulu ada yang disebut tradisi menggoda (puisi timbal balik). Sisindiran merupakan karya sastra berbentuk ugeran yang terdiri dari empat baris. Setiap baris terdiri dari delapan cincin. Baris pertama dan kedua adalah cangkang, baris ketiga dan keempat adalah isinya Jika dilihat dari bentuknya, sindirannya adalah kauger (dibatasi) oleh kata ganti (setara dengan kata ataukata benda), banyaknya kata benda (suku kata) di setiap baris (padalisan), dan jumlah padalisan di setiap pada. Dengan demikian, sindiran termasuk dalam karya sastra berupa ugeran (puisi). Selanjutnya dilihat dari bentuk dan isinya, sindiran dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu perumpamaan, perumpamaan, dan perumpamaan. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa teka-teki itu akan dimasukkan dalam sindiran.

1. RARAKITAN

Perhatikan kembali contoh sindiran di bawah ini!
Ka mana jalan ka Yogya,     (a) cangkang
Ka ditu ka Pangrumasan.    (b) cangkang
Ka mana jalan ka Surga,      (c) eusi
Ka ditu ka pangaosan.          (d) eusi

Sindiran di atas termasuk dalam bentuk majelis. Sapada terdiri dari empat padalisans (a, b, e, d): dua padalisans shell (a, b) dan dua padalisans isi (c, d). Disebut assembly karena kata pertama (Dimana) disamping (a) sama dengan kata pertama (Dimana) disamping (c). Jadi sekali lagi kata pertama dalam padalisan (b) sama dengan (d). Arti kata pertama dalam padalisan pada awalnya sama, seperti puhu bambu di atas rakit. Jadi itu disebut rarakitan, dan di depannya rata seperti rakit bambu.

Dilihat dari isinya, majelisnya ada yang sayang, nasehatnya, ada juga yang sesebréd (guyonan). Disebut kemurahan karena bercerita tentang cinta atau kasih sayang (love), sedangkan nasehat isinya menceritakan soal nasehat atau kata-kata. Hari berikutnya saya melakukannya lucu, lucu, atau lucu.

2. PAPARIKAN

Paparikannya sama dengan rarakitan, di sapada ada empat padalisan (a, b, c, d). Dua muatan shell (a, b) dan dua muatan isi (c, d). Bedanya, kata terakhir di setiap kalimat tidak sama, melainkan hanya mirip atau berdekatan dengan bunyinya saja. Kedekatan identik dengan parek atau parik. Periksa kembali nanti untuk contoh di bawah ini!

Katumbiri di Cigeulis                    (a) cangkang
Ti Citeureup ka Ciamis                  (b) cangkang
Kaciri seuri nu geulis                    (c) eusi
Mun diteuteup beuki manis        (d) eusi

Pada pertanyaan di atas, kata Cigeulis dalam padalisan (a), bersebelahan dengan kata geulis dalam padalisan (c). Begitu pula dengan kata Ciamis dalam padalisan (b), terdengar berdekatan dengan kata manis dalam padalisan (d).

Dilihat dari isinya, paparikan biar ampun nasehatnya, ada juga sesebred (lucu). Disebut kemurahan karena bercerita tentang cinta atau kasih sayang (love), sedangkan nasehat isinya menceritakan soal nasehat atau ucapan.

3. WAWANGSALAN

Berbeda dengan bentuk teka-teki atau rakitan, bentuk pantulan saya pada batok padalisan adalah teka-teki atau teka-teki. Sehari setelah isi isinya kembali. itu wangsal adalah kata atau frase yang berbunyi murwakanti (dekat) dengan isi teka-teki tersebut Sebagai contoh;
kleup maén bal maung bandung (kalimah cangkang, tatarucigan)
tos nasib kedah paturay (kalimah eusi)
WANGSALNA: PERSIB

Bagaimana? Penjelasan mengenai materi di atas bisa memberikan inspirasi, atau manfaat bagi kalian ? jika website ini bias memberikan banyak manfaat jangan lupa untuk dukung website ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.
Mari kita sama-sama bangun website ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih

error: Content is protected !!