SISINDIRAN BAHASA SUNDA
MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  SISINDIRAN

SISINDIRAN BAHASA SUNDA

SISINDIRAN BAHASA SUNDA

SISINDIRAN BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar SISINDIRAN BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
SISINDIRAN BAHASA SUNDA.

MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA
SISINDIRAN BAHASA SUNDA

SISINDIRAN BAHASA SUNDA

A. WANGENAN SISINDIRAN BAHASA SUNDA

Sisindiran téh asalna tina kecap “sindir” anu ngandung harti “omong an atawa caritaan anu dibalibirkeun, henteu togmol”. Luyu jeung éta anu disebut sisindiran dina sastra Sunda téh karya sastra anu ngaguna keun rakitan basa kalawan dibalibirkeun. Dina sisindiran, eusi atawa maksud anu rék dikedalkeun téh dibungkus ku cangkangna.

Wangun sisindiran kauger ku purwakanti, jumlah engang dina ung gal padalisan, jeung jumlah padalisan dina unggal padana. Ku lantaran kitu, sisindiran kaasup kana wangun ugeran (puisi).

Upama ditilik tina wangun jeung cara ngebréhkeunana, sisindiran téh dibagi jadi tilu golongan, nya éta: rarakitan, paparikan, jeung wawangsalan.

Upama nilik kana eusina, sisindiran ogé dibagi jadi tilu golongan, nya éta: silih asih, piwuruk, jeung sésébréd.

1. RARAKITAN


Disebut rarakitan lantaran wangunna anu papak di puhuna, dipapandékeun kana rakit. Ciri-cirina:
(1) Diwangun ku cangkang jeung eusi.
(2) Cangkang jeung eusi téh padapapak di puhuna (mindoan kawit). Salian ti éta, antara cangkang jeung eusi téh kudu sasora sarta murwakanti engang panungtungna dina unggal padalisan (laraswekas). Tapi laraswekas anu aya dina rarakitan mah laraswekas anu kaselang heula, kawas pacorok (a – b-a – b).
(3) Jumlah engangna dina unggal padalisan aya dalapan engang Ari jumlah padalisan dina sapadana mangrupa bilangan jangkep, satengahna cangkang jeung satengahna deui eusi. Contona:

Batur mah jalan ka Dago,             (batur-8-o)
abdi mah rék ka Jatayu.               (abdi – 8-u)
Batur mah mareunang jodo,       (batur-8-o)
abdi mah teu payu-payu.             (abdi-8-u)

Ditilik tina eusina, rarakitan téh aya anu mangrupa:
(1) silihasih, nya éta anu eusina sislihasih, cinta, jeung birahi;
(2) piwuruk, nya éta anu eusina piwuruk, naséhat, atawa tuladeun,
(3) sésébréd, nya éta anu eusina lulucon, kritik, jeung tambuh laku.

2. PAPARIKAN


Disebut paparikan lantaran sorana padeukeut antara cangkang jeune eusi. Kecap paparikan asalna tina “parek”, anu hartina “deukeut”. Ciri-cirina:

(1) Diwangun ku cangkang jeung eusi.
(2) Cangkang jeung eusi téh padeukeut (murwakanti) sorana. Antara cangkang jeung eusi téh kudu sasora sarta murwakanti engang panungtungna dina unggal padalisan (laraswekas). Sarua jeung rarakitan, laraswekas anu aya dina paparikan ogé nya éta laras wekas anu kaselang heula anu kawas pacorok (a – b-a-b).
(3) Jumlah engangna dina unggal padalisan aya dalapan engang

Ari jumlah padalisan dina sapadana mangrupa bilangan jangkep, satengahna cangkang jeung satengahna deui eusi. Contona: Cau ambon dikorangan, (8-an)
kanyéré ka pipir-pipir.    (8 – ir)
Lalaki  ambon sorangan (8-an)
Awéwé teu mikir-mikir (8 –ir)

3. WAWANGSALAN


Aya anu nyebutkeun kecap wawangsalan téh asalna tina kecap “wangsal” (basa Jawa) anu ngandung harti “jawab”. Aya anu nyebutkeun tina kecap “angsal” anu hartina “asal” Malah aya ogé anu nyebutkeun robah an tina “wangsul” anu hartina “balik”. Anu jelas dina basa Jawa ogé aya anu disebut “wangsalan” anu asalna tina “wangsal”, nya éta ungkara ba sa anu nyamunikeun pijawabeunana dina kecap anu murwakanti. Lebah dinyana mah méh sarua jeung wawangsalan dina basa Sunda.

Wawangsalan dina sastra Sunda nya éta salasahiji wangun sisindiran, salian ti rarakitan jeung paparikan Ciri-cirina di antarana:

(1) Diwangun ku cangkang jeung eusi.
(2) Sapadana diwangun ku dua padalisan, padalisan kahiji cangkang, padalisan kadua eusi. Unggal padalisan diwangun ku dalapan engang
(3) Padalisan kahiji (cangkang) mangrupa gambaran, katerangan, atawa sualan ngeunaan hiji hal atawa barang, anu kudu diteguh pieusieunana atawa pijawabeunana dina padalisan kadua (eusi), Eta barang atawa hal téh nyamuni dina salasahiji kecap anu aya dina padalisan kadua. Contona dina wawangsalan anu unina:

Belut sisit saba darat,  (8 engang)
kapiraray slang wengi. (8 engang)

Padalisan kahiji (cangkang), upama dijéntrékeun mah mangrupa sualan: Sato naon anu rupana siga belut, sisitan jeung sok kadarat? Pijawabeunana aya dina salasahiji kecap dina padalisan kadua: kapiraray, siang, jeung wengi. Jawabanana oray, anu murwakanti jeung kapiraray. Upama nilik kana eusina anu aya dina padalisan kadua, umumna wawangsalan mah eusina téh silihasih atawa miboga nuansa silihasih.


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai SISINDIRAN BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI SISINDIRAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-sisindiran-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH SISINDIRAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/sisindiran/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

SISINDIRAN BAHASA SUNDA

SISINDIRAN berasal dari kata “satire” yang artinya “bicara atau cerita yang diceritakan, bukan togmol”. Sesuai dengan itu yang disebut sindiran dalam R sastra merupakan karya sastra yang menggunakan rakitan bahasa dengan inversi. Dalam sindiran tersebut, konten atau maksud yang ingin Anda ungkapkan dibungkus dengan sangat kuat.
Bentuk sindiran dipengaruhi oleh pola dasar, jumlah cincin pada padalisan ung gal, dan jumlah padalisan pada setiap pertandingan. Karenanya, sindiran termasuk dalam bentuk ugeran (puisi).

Dilihat dari bentuk dan cara pembubarannya, sindiran dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: majelis, pengajian, dan pengajian.

Jika dilihat dari isinya, sindiran juga terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: saling suka, nasehat, dan sesebred.

Rarakitan

Disebut rakit karena bentuk pelat di alasnya, menempel pada rakit. Karakteristik:
(1) Terdiri dari cangkang dan isinya.
(2) Cangkang dan isinya dipasang di pangkalan (mindoan sejak). Selain itu, antara tempurung dan isinya harus dibunyikan dan murwakanti engang terakhir di setiap padalisan (laraswekas). Tapi larasweka yang ada di majelis saya larasweka diganggu dulu, seperti lampu (a – b-a – b).
(3) Jumlah bait pada setiap padalisan adalah delapan bait Ari jumlah tangkai dalam padanan adalah nomor lengkap, separuh cangkang dan separuh isinya. Contoh:
Seseorang sedang dalam perjalanan ke Dage, (others-8-0)
Saya tidak ingin pergi ke Jatayu. (I – 😎
Seseorang biarkan aku menikahimu, (others-8-0)
Saya tidak menyusui (I-8-0)
Dilihat dari isinya, perakitannya adalah sebagai berikut:
(1) amal, itu adalah isi cinta, kasih sayang, dan nafsu;
(2) nasehat, yaitu isi nasehat, nasehat, atau contoh,
(3) sesebred, yaitu yang berisi canda, kritik, dan peningkatan perilaku.

Paparikan
Ini disebut paparikan karena adanya suara yang berdekatan antara cangkang dan isinya. Kata paparikan berasal dari kata “parek” yang artinya “dekat”.

Karakteristik:
(1) Terdiri dari cangkang dan isinya.
(2) Cangkang dan isinya bersebelahan (murwakanti) berbunyi. Di antara cangkang dan isinya menjadi suara dan murwakanti engang terakhir di setiap padalisan (laraswekas). Serupa dengan perakitan, tong yang ada di paparikan juga merupakan tong terakhir yang diganggu lebih dulu yaitu seperti lampu (a – b-a-b).
(3) Jumlah cincin pada setiap padalisan adalah delapan cincin.
Saat ini jumlah isian yang setara adalah jumlah lengkap, setengah cangkang dan setengah isinya. Sebagai contoh:
Cau ambon dikorangan, (8s)
kanyéré ka pipir-pipir. (8 – ir)
Kabut manusia sendiri (8s)
Wanita tidak berpikir (8 –ir)

Wawangsalan
Ada yang mengatakan bahwa kata wawangsalan berasal dari kata “wang sal” (bahasa Jawa) yang artinya “menjawab”. Ada yang mengatakan dari kata “diperoleh” yang berarti “asal” Bahkan ada juga yang mengatakan perubahan dari “kembali” yang berarti “kembali”. Yang jelas dalam bahasa jawa ada juga yang disebut “wangsalan” yang berasal dari kata “wangsal”, kejahatan ba sa-lah yang meneguhkan penyelesaian dalam kata murwakanti. Secara bahasa lebah hampir sama dengan lebah.
Wawangsalan dalam sastra R&B merupakan salah satu bentuk sindiran, selain rarakitan dan paparikan Ciri-cirinya antara lain:

(1) Terdiri dari cangkang dan isinya.
(2) Setara terdiri dari dua muatan, muatan pertama cangkang, muatan kedua dari isi. Setiap padalisan terdiri dari delapan cincin
(3) Muatan pertama (shell) adalah uraian, uraian, atau pertanyaan tentang suatu hal atau hal, yang harus dikonfirmasikan atau diselesaikan pada muatan kedua (isi). Barang atau benda tersebut terdapat pada salah satu kata pada muatan kedua. Misalnya dalam perumpamaan unina:
Belut sisit saba darat, (8 engang)
malam gaul kapiraray. (8 engang)
Muatan pertama (cangkang), kalau saya gambarkan itu pertanyaannya: Hewan apa yang mirip belut, serangga dan terkadang darat? Jawabannya ada pada salah satu kata pada padalisan kedua: kapiraray, siang dan malam. Jawabannya adalah ular, yang murwakanti dan kapiraray. Jika melihat konten yang ada pada padalisan kedua, secara umum bayangan saya adalah konten tersebut bersifat penyayang atau mengandung rasa belas kasihan.

error: Content is protected !!