PUPUJIAN SUNDA
MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI PUPUJIAN SUNDA,  PUPUJIAN SUNDA

PUPUJIAN SUNDA

PUPUJIAN SUNDA
PUPUJIAN SUNDA

PUPUJIAN SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang disuguhkan dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar PUPUJIAN SUNDA yang kurang dipahami, Kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah, nantinya akan admin jawab satu persatu.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar PUPUJIAN SUNDA

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=GWoQJlse8f0[/embedyt]
PUPUJIAN SUNDA
PUPUJIAN SUNDA

PUPUJIAN SUNDA

A. NYANGKEM PERKARA PUPUJIAN

Bisa dipastikeun yén ayana pupujian di masarakat Sunda téh sabada urang Sunda ngagem agama Islam. Hal ieu luyu jeung eusi pupujian nu salawasna       ngeunaan         kaagamaan.

Pupujian téh nya éta puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Pupujian téh asalna tina sa’ir, nya éta puisi tina sastra Arab. Nu matak umumna pupujian wangunna téh méh taya bédana jeung sa’ir. Diwangun ku opat padalisan dina sapadana, sarta unggal padalisan diwangun ku dalapan engang. Tapi aya ogé anu diwangun ku dua padalisan dina sapadana; genep padalisan dina sapadana; jeung sajabana. Purwakanti nu aya dina pupujian, umumna purwakanti laraswekas.

Kartini spk. (1986:10) nyebutkeun yén pupujian téh gelarna di wewengkon pasantrén. Nyebarna pupujian ngaliwatan para santri, ti dinya ka masarakat, sarta ka sakola-sakola kaagamaan. Dina mangsa mimiti aya agama Islam, para kiayi satekah polah nepikeun pangajaran agama, salah sahijina dina wangun pupujian (Rusyana, 1971:12).

Cara macana, pupujian téh sok dikawihkeun atawa dinadomkeun. Umumna dibaracana téh di masjid saméméh solat, di madrasah, pasantrén, jeung dina acara-acara anu aya patalina jeung ka Islaman.

B. FUNGSI PUPUJIAN

Minangka seni, pupujian ngabogaan fungsi ekspresi pribadi jeung fungsi sosial. Dumasar hasil panalungtikan, fungsi sosial pupujian leuwih nonjol dibandingkeun jeung fungsi ekspresi pribadi (Rusyana, 1971:7). Pupujian digunakeun pikeun mangaruhan pikiran, parasaan, jeung kalakuan manusa, di sagigireun pikeun nepikeun ajaran agama. Pupujian mangrupa salah sahiji media atikan, nu eusina ngandung rupa-rupa naséhat jeung pangajaran agama, ku cara diapalkeun.

C. PAPASINGAN PUPUJIAN

Disawang tina eusi, pupujian téh bisa digolongkeun kana sababaraha golongan, diantarana:

a. Muji ka Gusti Alloh
Contona:
Ya Alloh nu sipat rohman
Ni’matna ngawalatraan
Sadayana kabagian
Ka nu kapir ka nu iman

b. Solawat ka Kangjeng Nabi
Contona:
Rohmat Alloh salam Alloh
Ka Toha utusan Alloh
Rohmat AAlloh salam Alloh
Ka Yasin kakasih Alloh
c. Do’a jeung Tobat ka Pangeran
Contona:
Mugi Gusti ngahampura
Kana dosa jisim abdi
Sareng dosa ibu rama
Dulur muslimat muslimin

d. Pepeling
Contona:
Anak Adam di dunya anjeung ngumbara
Hirup anjeun di dunya téh moal lila

e. Ajaran Agama
Contona:
Pardu wudu aya genep sadayana
Hiji niat kadua ngumbah rarayna
Tilu ngumbah leungeun dua jeung sikuna
Opat ngusap saalit tina sirahna
Lima ngumbah suku dua jeung muncangna
Genep tartib sing puguh runtuyanana

http://su.wikipedia.org/wiki/Pupujian budi rahayu tamsyah  pupujian wangenan

D. CONTO PUPUJIAN SUNDA

IBADAH ULAT TELAT

Eling sadayana umat
muslimin sareng muslimat
hayu énggal geura sholat
ibadah téh ulah telat

bisina kaburu paéh
sabab urang bakal paéh
nyawa dicabut ku allah
sadaya gé bakal paéh

karasa keur sakarat
hanjakal kaliwat-liwat
lamun tara sholat sholat
ibadah téh ulah telat

kaduhung ka gusti agung
teu nyembah ka gusti agung
dina kiamat ku bingung
akibatna sholat embung

gusti agung maha suci
abdi badé pasrah diri
mugi gusti kersa nampi
amal sareng ibadah abdi


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai PUPUJIAN SUNDA lainnya seperti di bawah ini:

LINK MATERI & CONTO PUPUJIAN SUNDA
https://bahasasunda.id/contoh-pupujian-ibadah-ulat-telat/

LINK MATERI & CONTO PUPUJIAN SUNDA
https://bahasasunda.id/pupujian-sunda/

jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.
Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
MODUL SMATER BASA SUNDA
BUKU PRASADA BASA

BERGABUNG DALAM GROUP BELAJAR BAHASA SUNDA
GROUP WHATSAPP
GROUP TELEGRAM
GROUP LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBEGOOGLE TRANSLATE
PUPUJIAN SUNDA
A. MEMAHAMI PUPUJIAN SUNDA

Dapat dipastikan bahwa hadirnya adorasi dalam masyarakat Sunda adalah ketika umat Sunda mengamalkan Islam. Hal ini sejalan dengan muatan pemujaan yang selalu tentang agama.

Pujian adalah puisi tubuh yang tidak mengadopsi ajaran Islam. Pujian berasal dari barley, itu adalah puisi dari sastra Arab. Kekaguman umum terhadap bentuknya hampir tidak bisa dibedakan dari jelai. Ini terdiri dari empat padalans yang setara, dan setiap padalisan terdiri dari delapan cincin. Tapi ada juga yang terdiri dari dua padalans yang setara; enam padalisan setara; dll. Prolog yang memuji, umumnya keunggulan laraswekas.

Kartini spk. (1986: 10) mengatakan bahwa pujian adalah sebutan di lingkungan pesantren. Menyebarkan pujian melalui siswa, dari sana ke masyarakat, dan ke sekolah-sekolah agama. Pada masa awal agama Islam, para ulama pernah bertindak untuk menyampaikan ajaran agama, salah satunya dalam bentuk pujian (Rusyana, 1971: 12).

Cara membaca, pujian selalu diberikan atau diberikan. Umumnya yang dibicarakan adalah di masjid sebelum sholat, di madrasah, pesantren, dan di acara-acara yang berhubungan dengan Islam.

B. FUNGSI PUPUJIAN

Sebagai seni, pujian memiliki fungsi ekspresi personal dan fungsi sosial. Berdasarkan penelitian, fungsi sosial pujian lebih menonjol dibandingkan dengan fungsi ekspresi pribadi (Rusyana, 1971: 7). Adorasi digunakan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan manusia, selain untuk menyampaikan ajaran agama. Pujian merupakan salah satu media pendidikan yang memuat berbagai nasehat dan ajaran agama melalui hafalan.

C. MACAM-MACAM PUPUJIAN

Dilihat dari isinya, pujian dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, antara lain:

a. Memuji Allah
Sebagai contoh:
Ya Tuhan itu spiritual
Ni’matna ngawalatraan
Semua saham
Untuk orang kafir yang beriman

b. Salawat untuk Kangjeng Nabi
Sebagai contoh:
Tuhan memberkati Anda
Untuk Toha utusan Allah
Rohmat AAlloh salam Allah
Untuk Yasin yang dicintai Tuhan

c. Berdoa dan Bertobatlah kepada Tuhan
Sebagai contoh:
Semoga Tuhan memaafkanmu
Untuk dosa tubuh saya
Dan dosa orang tua
Dulur muslimat muslimin

d. Peringatan
Sebagai contoh:
Putra Adam di dunia tempat Anda bepergian
Hidupmu di dunia ini tidak lama

e. Ajaran Agama
Sebagai contoh:
Pardu wudhu semuanya ada enam
Niat kedua adalah untuk membasuh wajahnya
Tiga mencuci kedua tangan dan siku
Empat menyeka air liur dari kepalanya
Lima membasuh dua kaki dan puncak
Enam pesanan malas berturut-turut

http://su.wikipedia.org/wiki/Pupujian budi rahayu tamsyah pupujian wangenan

error: Content is protected !!