PEDARAN TRADISI SUNDA

PEDARAN TRADISI SUNDA SINGKAT

PEDARAN TRADISI SUNDA SINGKAT

PEDARAN TRADISI SUNDA SINGKAT

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar PEDARAN TRADISI SUNDA SINGKAT yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
PEDARAN TRADISI SUNDA SINGKAT.

MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA
MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA

PEDARAN TRADISI SUNDA SINGKAT

Kuda Rénggong

Di Sumedang mah di antarana nu sok pada ngarep-ngarep ku balaréa téh iring-iringan, nyaéta ngaleutkeun budak sunatan, dina poéan mandi kembang piisukaneun ngeureut. Kuda rénggong jeung bangbaronganana nu pangdidago-dagona téh.

Dina émprona jalma ti unggal lembur nu kaliwatan iring-iringan, sok budal maregat di sisi jalan. Tong boro nu keur nyalsé, nu keur baranggawé ogé, cul wé lanan. “Rada rurusahan nyeuseuh téh da sieun kaporotan iringiringan.” Teu anéh ngadéngé omong kitu téh.

Tukang warung nu keur ngaladangan, tukang bas nu keur ngagusruk, tukang macul nu keur ngagecruk, tukang ngarambét nu keur totonggéngan, sakurang-kurangna nyelang ngajanteng, nyérangkeun heula ti kaanggangan.

Teu matok budak lalaki baé, budak awéwé nu rék digusaran gé osok ditumpakkeun kana kuda. Malah nu kariaanana wungkul ngagusaran gé sok réa nu maké kuda rénggong. Tara sina nyémpong diukna téh sanajan budakna awéwé ogé, sok sina nyangégang wé, da maké papakéan satria, disiger.

Sapanjang diiring-iring, budak karia téh anjeucleu, ancreug-ancreugan, kabawa ku obahna tonggong kuda. Leungeunna teu reureuh ngupat-ngapit carécét dirurumbéan. Tapi mindeng ogé kajadian, sakuriling bungkingna bubrah ku nu éak-éakan téh, “nu boga lalakonna” mah ngalenggut dina tonggong kuda, ngimpi boa.

Aya kalana kuda rénggong téh ngaleut aya genep-tujuhna, malah ngawelas. Nu lobaan kitu téh mun babarayaan nu boga hajat harayangeun sakalian nyukakeun anakna. Nyaréwa wéh kuda rénggong masing-masing, tatabeuhanana nébéng. Itunganana meungpeung aya nu hajat, da teu umum numpak kuda rénggong “teu puguh” (nu teu maké tatabeuhan) mah. Komo nu boga cacarékan can dilaksanakeun mah, basana gé bisi ditagih ku alip dipénta ku déwa!

Tukangeun kuda rénggong, ngaleut rombongan nu narabeuhna. Luluguna kendang, goong jeung tarompét penca. Panambahna kenong jeung kecrék. Kendang diais ku nu ngendangna, teu maké kulantér da. Goong diréréyang ku tiluan, nu nanggung duaan, nu nakol saurang. Sindénna ngahaleuang bari leumpang, papanasan. Mani sok ngagaréndang ku késang dina tarang tukang ngahaleuang téh. Da rata-rata nu nanggap kuda rénggong mah usum katiga. Jaba waktu iring-iringan téh antara tabuh sapuluh nepi ka tabuh dua, sesedengna panas nongtoréng.

Nu royal, bari aya bari resep mah, sok maké rombongan tanji sagala. Tarompét gedé leutik duka tina kuningan duka parunggu. Ukuranana ti mimiti nu saluhureun tarompét penca, naék-naék nepi ka nu sagedé oray sanca biangna, disoléndangkeun kana awak nu niupna, mecak siga nu dibeulit oray. (Najan mingkin langka gé, di Conggéang jeung Buahdua mah aya kénéh rombongan tanji nu jalan kénéh nepi ka ayeuna).

Tukangeun rombongan nu nabeuh, ilahar harita mah maké kuda nu léngoh, taya nu numpakan ukur ditungtun wé ku saurang. Minangka sélana, samping kebat dilipet opat, diturubkeun kana tonggongna, ditalian wéh ngarah teu héhélaban katebak angin. Cukup hiji wé kuda kieu mah rék sababaraha gé kuda rénggongna. Ieu téh nu disebut kuda karuhun téa. Rata-rata percaya jelema harita mah, yén éta kuda téh saéstuna henteu léngoh, tapi aya nu numpakan, nyaéta sang karuhun. Kuda karuhun mah lain kuda rénggong, tapi kuda biasa. Leumpangna gé ngalénghoy wé lir kuda nu teu nangan, teu bisaeun ucad-aced.

tina Tatar Sunda Panineungan
Kuda Renggong jeung Béndi Pangantén
Kujang no.020 Minggu V,31 Agustus 2005

(Buku Basa Sunda Urang Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XII, penerbit Geger Sunten, medal taun 2017, Kaca 14-17)

CONTOH PEDARAN TRADISI SUNDA 2

Basa, Kasenian, jeung Kahirupan Sunda

Ku ayana kamekaran téknologi internét nu ngarambah nepi ka tepis wiring, tétéla mawa pangaruh nu kalintang hadé kana kahirupan basa Sunda. Sanajan téknologi datangna ti deungeun, tapi lain hartina mareuman basa Sunda. Perkara ieu bisa diimeutan dina sawatara jejaring sosial, saperti facebook. Réa diantarana anu tara asa-asa deui ngawangkong téh ku basa Sunda tur bisa kabaca ku balaréa.
Malah aya rasa kareueus kana basa Sunda, mangsa bisa ngawangkong ngagunakeun basa indung. Lebah dieu, bisa dicindekeun yén naon rupa anu jolna ti deungeun téh henteu salawasna goréng, malah nu hadé ogé kacida réana. Kilang kitu, kalintang gumantung kana kumaha carana urang ngamangpaatkeunana pikeun kahadéan.
Poé basa indung anu dipiéling saban 21 Fébuari tangtu bakal leuwih haneuteun ku ayana natrat yén basa indung téh hirup kénéh, dina harti masih diparaké ku masarakat dina wangkongan sapopoé. Lain baé basa Sunda, da kaasup basa indung sélér séjénna ogé jadi leuwih hirup ku ayana kamekaran téknologi. Lebah dieu seukeutna sawangan UNESCO téh, anu antukna netepkeun 21 Fébuari minangka Poé Basa Indung Internasional.
Héabna sumanget pikeun ngamumulé basa Sunda ogé bisa karasa ti kalangan rumaja. Contona, dina Féstival Drama Basa Sunda (FDBS) Pelajar anu diayakeun ku Téater Sunda Kiwari, pesertana bisa ngajaul ngaleuwihan targét panitia. Sabada pendaptaran FDBS Pelajar ditutup, kacatet 49 grup téater rumaja nu miluan dina éta féstival. Lain baé patandang ti Jawa Barat, da aya ogé peserta anu jolna ti Banten. Basa Sunda henteu bisa dipisahkeun ku wilayah administratip. Komo deui Banten mah kapan sidik Sunda pisan.
Sajabana ti FDBS Pelajar anu digelar ti tanggal 7 nepi ka 27 Fébuari, di Gedong Kasenian Rumentangsiang ogé maneuh dipidangkeun rupaning kasenian Sunda, kayaning tari tradisonal, sandiwara Sunda, longsér, jeung sajabana. Beuki pikabungaheun basa nengetan personilna leuwih réa didominasi ku kaum rumaja. Sandiwara Sunda mimiti neut-neutan deui, dipidangkeun sacara maneuh di Rumentangsiang. Grup Sri Murni jeung Ringkang Gumiwang kaasup dua grup sandiwara nu mindeng ngagelarkeun pintonan di Rumentangsiang.
Ku leuwih hirupna basa Sunda, boh di dunya maya atawa dina kahirupan sapopoé, dipiharep mawa pangaruh hadé pikeun masarakat. Budaya Sunda tetep bisa kajaga pikeun ngawangun kahirupan nu silih asah, silih asih, tur silih asuh. Réréongan dina kahadéan, wanoh jeung baraya katut tatangga, muga leuwih natrat deui. Urang Sunda bisa ngigelan kamekaran jaman, bari henteu kudu ngaleungitkeun idéntitasna salaku urang Sunda. Pon kitu deui, taya salahna mikaresep kasenian deungeun kalayan henteu kudu mopohokeun kasenian banda urang.
Dina mangsa globalisasi kiwari, taya deui pilihan iwal ti kudu wani aub tarung dina persaingan. Urang Sunda kudu siap tandang makalangan sangkan henteu jadi galandangan di lembur sorangan. Pangpangna mah nurutkeun data statistik, di lembur sorangan ogé tétéla urang Sunda méh kaléléd ku para pendatang. Widang ékonomi, pulitik, katut kasenian, ulah nepi ka kajadian jati kasilih ku junti. Urang Sunda kudu bisa hirup kalayan walagri di lemah cai Sunda. Ironis kabina-bina mangsa nyaksian urang Sunda nu teu kabagéan pacabakan tur teu mampuh mibanda pangiuhan. Di sisi séjén, réa nu hirupna medah-meduh, malah ngarasa bingung kudu kumaha méakeun raja kaya.
Dina kaayaan sarupa kitu, naha kamana atuh palsapah “silih asih” téh jeung sasama téh? Naha urang bet téga ngantepkeun baraya nu katalangsara di sarakan sorangan? Ku kituna, lain baé ngamumulé basana jeung kasenianna, tapi nu leuwih utama mah miara ajén inajén jeung saripati kalinuhungan budayana pikeun dipraktékeun dina kahirupan sapopoé. Lamun “silih asah, silih asih, jeung silih asuh” geus bisa diterapkeun dina kahirupan sapopoé, tangtu beuki éndah Sunda téh. Éndah alamna, éndah kahirupanana. Hirup basana, hirup kasenianna, tur hirup budayana. Apan harti “Sunda” téh éndah. Rék ditarjamahkeun kana basa naon ogé, “Sunda” mah salawasna éndah tur reumbeuy kahadéan

Di cutat tina http://www.bandung.eu/2011/05/basa-kasenian-jeung-kahirupan-sunda.html#ixzz2ryv0mXNp 31 Januari 2014).

(Modul Basa Sunda SMA Kelas XII)

CONTOH PEDARAN TRADISI SUNDA 3

GEDONG SATÉ

Gedong Saté téh salasahiji wangunan kuno titinggal jaman kolonial Walanda di Kota Bandung. Salasahiji wangunan anu jadi kareueus, lain baé keur urang Bandung, tapi ogé keur sakumna masarakat Jawa Barat. Buktina, Gedong Saté mindeng dijadikeun pananda anu miboga ciri mandiri pikeun Kota Bandung jeung Propinsi Jawa Barat. Ari sababna, Gedong Saté kiwari dijadikeun Kantor Pamaréntah Propinsi Jawa Barat. Pokona mah lamun dina hiji kagiatan atawa acara aya gambar Gedong Saté, geus moal salah deui, éta kagiatan atawa acara téh aya patalina jeung Kota Bandung atawa Propinsi Jawa Barat.

Eta wangunan anu cétna bodas téh, dina jaman Walanda disebut Gouvernements Bedrijven anu sok disingget GB, diucapkeun ku létah bangsa urang mah “Hébé”. Ku lantaran miboga ciri mandiri anu kawas tiiran saté dina munara puncakna, anu saenyana mah arde panyinglar gelap, disarebut baé Gedong Saté. Nelah nepi ka kiwari. Gedong Saté kaasup wangunan titinggal sajarah anu kakoncara, lain baé di Kota Ban dung jeung Jawa Barat, tapi ogé di sakuliah Indonésia jeung mancanagara deuih.

Gedong Saté mimiti diadegkeun taun 1920, sabada aya rencana mindahkeun puseur dayeuh Pamaréntah Hindia Walanda ti Batavia (Ja karta ayeuna) ka Bandung. Rarancangna beunang hiji tim anu diwangun ku arsiték Ir. J. Gerber, Ir. Eh de Roo, Ir. G. Hendriks, jeung pihak Gementee van Bandung anu dipupuhuan ku VL Slors. Ngalibetkeun 2000 pagawé, di antarana 150 urang ahli bongpay (tukang pahat) urang Tionghoa, anu didatangkeun ti Kanton. Ari pagawé séjénna saperti tukang ngaduk, juru ladén, jeung tukang batu, kabéh ogé bangsa urang ti Kampung Sékéloa, Kampung Coblong Dago, Kampung Gandok, jeung Kampung Cibaréngkok, anu saméméhna ngagarap Gedong Sirap jeung Gedong Papak. Gedong utamana bisa diréngsékeun salila opat taun.

Arsitektur Gedong Saté kaasup gaya aksitéktur Indo-Éropah, nya éta adu manis antara gaya arsitektur tradisional Indonésia jeung arsitektur Éropah. Hartina sanajan arsitékna urang Walanda jeung lulusan Walanda, tapi tetep maliré kana kabeungharan arsitektur anu aya di urang. Diadu maniskeun jadi gaya arsitektur anu unik sarta dianggap monumental. Éta sababna, Gedong Saté dijadikeun modél sababaraha wangunan anu dijieun ku Walanda. Salasahiji contona adegan bagian hareup Statsion Tasikmalaya.

Dina kamekaran saterusna, Gedong Saté dilegaan deui. Ditambahan ka gigirna. Sanajan kitu, henteu ngarobah kana ciri mandirina nya éta bagéan utama gedong, anu puncak munarana kawas tiiran saté.

Gedong Saté téh perenahna di Jalan Diponegoro Bandung, paeun teung-eunteung jeung Lapang Gasibu. Lapang anu baheulana mah sok dipaké maraén bal ku urang Bandung kalér. Apan Gasibu ogé singgetan tina Gabungan Sepak Bola Indonésia Bandung Utara.

Cenah, lamun urang nangtung di Gedong Saté, neuteup ka beulah kaler, bisa atra nyawang ka Gunung Tangkubanparahu. Tapi éta mah baheula, saméméh di hareupeun Gedong Saté loba wangunan jarangkung

kawas ayeuna. Anu jelas mah, Gedong Saté mangrupa salasahiji titinggal sajarah anu sapantesna dijaga, dipiara, jeung dimumulé ulah nepi ka tumpur. Kalah kumaha baé ogé éta téh mangrupa kabeungharan budaya, hususna anu aya di Kota Bandung.

Lain Gedong Saté baé deuih wangunan cagar budaya di Kota Ban dung téh. Malah kaitung loba, anu kiwari nyésa baé ogé aya kana 50 wangunanana leuwih. Kalolobaanana diadegkeun dina awal abad ka 20. Anu matak loba anu nyebutkeun, yén Kota Bandung harita jadi surga para arsiték pikeun ngawujudkeun implenganana.

Gedong-gedong titinggal sajarah di Kota Bandung, di antarana baé Gedong Sirap (Kampus ITB), Gedong Papak (Balékota Bandung), Gedong Sabau (Kologdam), Villa Isola (Gedong Réktorat UPI), Gedong Mardéka, Gedong Pakuan, Gedong Gebeo (PLN), Gedong Bank Indonésia, Gedong Landmark, jeung Gedong New Majestic. Tangtu wé masih kénéh loba titinggal sajarah di Kota Bandung téh, henteu ngan ukur sakitu.

(BRT/tina sawatara sumber)
(Cahara Basa Sunda Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XII, Penerbit Geger Sunten, Medal Taun 2017, Kaca 8-11)

LATIHAN SOAL

 1. Di mana perenahna Gedong Saté téh?
 2. Naon sababna disebut Gedong Saté?
 3. Ari dina jaman Walanda, naon ngaranna éta gedong téh?
 4. Iraha mimiti diwangunna? Saha deuih arsitékna?
 5. Ngalibetkeun sabaraha jalma ngadegkeun éta gedong téh? Urang mana baé?
 6. Arsitektur Gedong Saté kaasup gaya arsitektur Indo-Éropah. Cik terangkeun anu kumaha gaya arsitektur Indo-Éropah téh?
 7. Wangunan naon anu nyonto kana arsitektur Gedong Saté téh?
 8. Ari kiwari Gedong Saté dipaké naon?
 9. Naon sababna awal abad ka-20 Kota Bandung disebut surga para arsiték?
 10. Cik tataan, wangunan naon baé titinggal sajarah di Kota Bandung téh!

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai PEDARAN TRADISI SUNDA SINGKAT lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-pedaran-tradisi-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH PEDARAN TRADISI SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/pedaran-tradisi-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL PEDARAN TRADISI SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

PEDARAN TRADISI SUNDA
A. PENGERTIAN BAHASAN TRADISI SUNDA

Bahasa atau deskripsi adalah teks yang mengedarkan kasus berdasarkan fakta yang ditemukan. Baik dari hasil penelitian, baik dari hasil pengalaman mereka sendiri. Tentu saja, ada pengetahuan baru (knowledge) yang sangat bermanfaat bagi pembaca.
Sebenarnya, diskusi hampir sama dengan esai atau artikel, baik cara penulisan, atau kontennya. Hanya dalam esai atau artikel, subjektivitas saya (gagasan menulis) lebih tandes dan lebih jela

B. BENTUK TULISAN BAHASAN

Cara menulis Bahasa Sunda terdiri dari berbagai bentuk, termasuk:

 1. Argumentasi
  Argumentasi adalah wacana yang tidak benar-benar menggambarkan dan menjelaskan tidak adanya suatu masalah berdasarkan alasan kuat, untuk meyakinkan dan membangunkan pembaca untuk berjalan dalam sebuah karya.
 2. Deskripsi
  Deskripsi adalah teks yang menjelaskan objek, tempat, atau peristiwa secara terperinci kepada pembaca seolah-olah Anda secara langsung mengalami peristiwa yang diwakili oleh lampu wacana.
 3. Narasi
  Naratif adalah tulisan yang menceritakan kejadian suatu peristiwa dari waktu ke waktu secara berurutan.
 4. Eksposisi
  Eksposisi adalah wacana yang menggambarkan dan mengedarkan objek, prosesnya, tujuannya dan tujuannya.
  Disertasi saya biasanya menggunakan bentuk tulisan campuran misalnya deskripsi dan narasi, atau narasi dan argumen.

PEDARAN TRADISI SUNDA SINGKAT

Kuda

Di Sumedang, saya termasuk orang yang selalu mewaspadai orang banyak adalah prosesi, yakni menyunat anak laki-laki yang disunat, dalam mandi harian gigitan tambalan bunga. Kuda dan ternak adalah yang paling banyak dicari.

Ditemani orang-orang dari setiap lembur yang melewati prosesi, selalu melaju maregat di pinggir jalan. Hampir tidak ada yang berjualan, yang juga kolega, cul wé lanan. “Sedikit terburu-buru untuk mencuci adalah karena takut frustrasi.” Tidaklah aneh mendengar pembicaraan seperti itu.

Pemilik toko yang berkelahi, supir bus yang menggali, pemilik toko yang menggali, tukang kayu yang menggali, paling tidak melintasi punggung bukit, menyerang lebih dulu dari keributan.

Belum lagi anak laki-laki, perempuan yang ingin Anda pelecehan tidak akan dinaikkan ke atas kuda. Faktanya, itu lebih buruk daripada tidak berharga, itu menghabiskan waktu dan sumber daya tetapi tidak menghasilkan penjualan. Tara sina nyempong diukna meskipun gadisnya baik-baik saja, kadang sina nyonggang weh, da memakai baju kesatria, disiger.

Sepanjang prosesi, pekerja anak adalah anjeucleu, ancreug-ancreugan, dibawa dengan gerakan punggung kuda. Tangannya tak segan-segan mengumpat satu sama lain. Namun hal itu juga sering terjadi, di sekitar gundukan yang dipatahkan oleh eak-eakan tersebut, “pemilik jalan” aku berjongkok di atas punggung kuda sambil bermimpi boa.

Kadang-kadang seekor kuda yang berlari kencang melayang di sana enam-tujuh, bahkan penuh belas kasihan. Itu banyak karena persaudaraan yang memiliki niat harayangeun sesering mungkin anaknya. Kuda-kuda saling berpacu, dan kuda-kuda itu meraung. Satu-satunya downside adalah niat, dan tidak jarang saya mengendarai kuda yang “malas” (tidak lamban). Bahkan mereka yang belum menerapkan cacarékan saya, bahasa itu akan dikenakan alip yang diminta oleh para dewa!

Di belakang kuda yang berlari kencang, rombongan berenanglah. Gendang luluguna, goong dan penca terompet. Tambahkan kenong dan kecrek. Drum dibekukan oleh drummer, tidak menggunakan kulantér da. Goong ditemani oleh yang ketiga, yang melahirkan dua, yang melahirkan satu. Sindénna mengapung sambil berjalan sambil memanaskan. Air mani selalu menetes dengan keringat di latar belakang. Rata-rata Anda menganggap kuda jantan saya musim ketiga. Di luar waktu pengawalan adalah antara pukul sepuluh hingga dua, sedangkan panas berhenti.

Para bangsawan, selama aku suka, selalu memakai tanji apapun rombongan. Terompet kecil kesedihan kecil dari kuningan duka perunggu. Ukurannya dari atas di atas terompet penca, membengkak seukuran ular dan induknya, meluncur ke tubuh peniup, mecak seperti ular. (Meski mungkin jarang, di Conggéang dan Buahdua, masih ada rombongan tanji yang masih bekerja hingga sekarang).

Di belakang kelompok pencucian, saya biasa menunggang kuda mantap, tanpa ada yang menunggang tetapi dibimbing oleh seseorang. Sebagai seorang pelaut, sisi bungkusan dilipat empat, diikat ke belakang, diikat sehingga tidak meramal angin. Hanya satu dari kuda ini, saya ingin beberapa kuda. Itu yang disebut kuda leluhur. Rata-rata orang kemudian percaya bahwa kuda itu benar-benar tidak bergerak, tetapi ada penunggangnya yaitu leluhur. Kuda leluhur saya bukanlah kuda yang berlari kencang, melainkan kuda biasa. Jalan itu akan membuat kita menari seperti kuda yang tidak memegang, tidak memberitahu ucad-aced.

dari Tatar Insight
Kuda Renggong dan Mempelai Wanita
Kujang no. 020 Minggu V, 31 Agustus 200

Bahasa, Seni, dan Kehidupan
Dengan perkembangan teknologi internet yang mencapai hingga thin wiring ternyata membawa pengaruh yang jauh lebih baik bagi kehidupan bahasa. Meski teknologinya berasal dari luar negeri, namun bukan berarti mematikan bahasa. Hal ini bisa terekam di beberapa jejaring sosial, seperti facebook. Banyak dari mereka adalah rekan-rekan putus asa lagi berbicara dalam bahasa Inggris dan dapat dibaca oleh orang banyak.
Bahkan ada rasa bangga dalam berbahasa, kelak bisa berbicara menggunakan bahasa ibu. Lebah di sini, dapat disimpulkan bahwa setiap varietas yang berasal dari luar negeri tidak selalu buruk, bahkan yang baik juga sangat banyak. Pabrik, bagaimanapun, sangat tergantung pada bagaimana kita menggunakannya untuk kebaikan.
Hari Bahasa Ibu yang diperingati setiap tanggal 21 Februari tentu akan semakin hangat dengan hadirnya natrat bahwa bahasa ibu masih hidup, dalam arti masih diucapkan masyarakat dalam ungkapan sehari-hari. Bahasa lain, termasuk bahasa ibu sel lainnya juga semakin hidup dengan hadirnya perkembangan teknologi. Lebah-lebah di sini mempertajam pratinjau UNESCO ini, yang akhirnya menetapkan 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional.
Kurangnya semangat belajar bahasa R juga bisa dirasakan di kalangan remaja. Misalnya, dalam Festival Drama Basa Sunda (FDBS) Pelajar yang diselenggarakan Téater Sunda Kiwari, peserta bisa berusaha melebihi target panitia. Saat pendaftaran Mahasiswa FDBS ditutup, festival ini diikuti oleh 49 kelompok teater remaja. Peserta lainnya berasal dari Jawa Barat, dan ada juga peserta yang berasal dari Banten. Basa Sunda tidak dapat dipisahkan oleh wilayah administratif. Bahkan di Banten, saya tidak pernah mencetak sama sekali.
Selain Mahasiswa FDBS yang diselenggarakan pada 7-27 Februari, di Gedung Kesenian Rumentangsiang juga rutin ditampilkan berbagai kesenian R&B, seperti tari tradisional, drama R&B, longsor, dan lain-lain. Lebih seru lagi jika memperhatikan personel yang lebih didominasi oleh remaja. Drama tersebut mulai muncul kembali, ditayangkan secara permanen di Rumentangsiang. Grup Sri Murni dan Ringkang Gumiwang adalah dua grup teater yang sering tampil di Rumentangsiang.
Dengan lebih menghayati bahasa, baik di dunia maya maupun dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan dapat membawa pengaruh yang lebih baik bagi masyarakat. Budaya tersebut tetap dapat dipertahankan untuk membangun kehidupan yang saling peduli, saling menyayangi, dan saling membina. Bergembiralah dalam kebaikan, saat itu bersama kerabat dan tetangga, semoga lebih natrat lagi. Kita bisa mengikuti perkembangan zaman, tanpa harus menghilangkan jati diri kita sebagai manusia. Pound jadi lagi, tidak apa-apa menikmati seni asing tanpa harus melupakan seni band.
Di era globalisasi seperti sekarang ini, tidak ada pilihan lain selain memiliki keberanian untuk berjuang dalam persaingan. Kita harus siap untuk pergi bekerja sehingga kita tidak menjadi tunawisma di lembur kita sendiri. Apalagi, menurut data statistik, lembur itu sendiri ternyata juga hampir kewalahan oleh para pendatang. Bidang ekonomi, politik, dan seni, kebetulan tidak dipisahkan oleh junta. Kita harus bisa hidup dengan walagri di air yang rendah. Ironisnya pondok-pondok selama kesaksian kami tidak senang dan tidak bisa berteduh. Di sisi lain, banyak yang menjalani kehidupan yang sibuk, bahkan merasa bingung bagaimana menghabiskan raja seperti itu.
Namun, dalam situasi yang sama, mengapa menurut saya “saling mencintai” adalah dan sesama adalah? Mengapa kita mempertaruhkan orang buta untuk membiarkan kerabat yang menderita atas nasihat mereka sendiri? Jadi, saya tidak hanya peduli pada bahasa dan seni, tetapi yang lebih penting saya peduli pada nilai kehormatan dan esensi warisan budaya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika “gotong royong, saling menyayangi, dan saling asuh” sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentu R lebih indah lagi. Indah di alam, indah dalam hidup. Hidup bahasa, hidup seni, dan hidup budaya. Tapi arti “R” luar biasa. Untuk diterjemahkan ke dalam bahasa apa pun, “R” selalu indah dan penuh kebaikan

Dalam kutipan dari http://www.bandung.eu/2011/05/basa-kasenian-jeung-kahirupan-sunda.html#ixzz2ryv0mXNp 31 Januari 2014).

(Modul Bahasa Sunda kelas XII)

5

GEDONG SATÉ

Gedong Sate merupakan salah satu bangunan kuno peninggalan zaman penjajahan Belanda di Bandung. Salah satu bangunan yang begitu membanggakan, tidak hanya bagi masyarakat Bandung, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Buktinya, Gedong Saté kerap dijadikan penanda yang memiliki ciri khas tersendiri bagi Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Saat ini Gedong Saté menjadi Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Maksud saya jika dalam suatu kegiatan atau acara ada gambaran Gedong Saté, maka tidak salah lagi, kegiatan atau acara tersebut berkaitan dengan Kota Bandung atau Provinsi Jawa Barat.

Bangunan-bangunan yang dicat putih tersebut, pada zaman Belanda disebut Gouvernements Bedrijven yang selalu disingkat GB, diucapkan oleh lidah orang sebagai “Hebat”. Karena sifatnya yang mandiri seperti langkah kaki sate di puncak menara, yang bukan negeri panyinglar gelap, disebut Gedung Sate. Nelah sampai sekarang. Bangunan sate termasuk bangunan bersejarah yang sudah terkenal, tidak hanya di kota Ban Dung dan Jawa Barat, tetapi juga di seluruh Indonesia dan luar negeri.

Gedung Sate pertama kali didirikan pada tahun 1920, ketika ada rencana pemindahan pusat kota Pemerintah Hindia Belanda dari Batavia (Jakarta sekarang) ke Bandung. Perancangan tersebut memungkinkan tim yang terdiri dari arsitek Ir. J.Gerber, Ir. Eh de Roo, Ir. G. Hendriks, dan rombongan Gementee van Bandung yang diketuai oleh VL Slors. Melibatkan 2000 pekerja, di antaranya 150 ahli bongpay (pemahat) Cina, yang berasal dari Kanton. Ari pekerja lainnya seperti tukang, abdi, dan tukang, semuanya juga bangsa kita dari Kampung Sékéloa, Kampung Coblong Dago, Kampung Gandok, dan Kampung Cibarengkok, yang sebelumnya bekerja di Gedung Sirup dan Gedung Papak. Bangunan utama bisa selesai dalam empat tahun.

Arsitektur Gedong Saté termasuk gaya arsitektur Indo-Eropa, merupakan perpaduan manis antara gaya arsitektur tradisional Indonesia dan arsitektur Eropa. Artinya walaupun kita arsitek Belanda dan lulusan Belanda, namun tetap mengabaikan kekayaan arsitektur yang ada pada diri kita. Mengadu manisnya menjadi gaya arsitektur yang unik dan dianggap monumental. Itu sebabnya, Gedong Saté menjadi model beberapa bangunan buatan Belanda. Salah satu contohnya adalah pemandangan di depan Stasiun Tasikmalaya.

Dalam perkembangan selanjutnya, Gedung Sate diperluas lagi. Ditambahkan ke samping. Namun, tidak berubah menjadi fitur independennya adalah bagian utama bangunan, bagian atas menara seperti tusuk sate.

Gedong Saté terletak di Jalan Diponegoro Bandung, paeun teung-eunteung dan Lapang Gasibu. Lapangan ini dulunya selalu digunakan untuk bermain sepak bola oleh masyarakat Bandung Utara. Namun Gasibu juga merupakan singkatan dari Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung Utara.

Katanya, jika kita berdiri di Rumah Teh, melihat ke utara, kita jelas bisa melihat ke Gunung Tangkubanparahu. Tapi itu belum lama, sebelum di depan Tea House banyak gedung-gedung tinggi

seperti sekarang. Yang jelas Gedong Saté merupakan salah satu peninggalan sejarah yang harus dilindungi, dipelihara, dan dilestarikan agar tidak rusak. Namun kehilangan itu adalah kekayaan budaya, khususnya yang ada di Bandung.

Gedung Sate lainnya adalah gedung cagar budaya lainnya di Kota Ban Dung. Bahkan menghitung banyak, yang kini tinggal juga menjadi 50 bangunan lagi. Kebanyakan dari mereka didirikan pada awal abad 20. Menarik untuk dikatakan bahwa kota Bandung adalah surga bagi para arsitek untuk mewujudkan impian mereka.

Bangunan bersejarah di Kota Bandung, antara lain Gedung Sirap (Kampus ITB), Gedung Papak (Balai Kota Bandung), Gedung Sabau (Kologdam), Villa Isola (Gedung Rektorat UPI), Gedung Mardeka, Gedung Pakuan, Gedung Gebeo (PLN), Bank Indonesia Gedung, Gedung Landmark, dan Gedung New Majestic. Tentu masih banyak peninggalan sejarah yang ada di Bandung, tidak hanya itu.

(BRT/dari beberapa sumber)
(Cahara Basa Sunda Untuk Siswa SMA/SMK/MA/MAK Kelas XII, Penerbit Geger Sunten, Medali Tahun 2017, Hal 8-11)

 1. Di manakah lokasi Rumah Teh?
 2. Apa alasannya disebut Rumah Teh?
 3. Sekarang di zaman Belanda, apa nama gedungnya?
 4. Kapan pertama kali dibangun? Siapa arsiteknya?
 5. Melibatkan berapa orang yang mendirikan gedung? Di mana kita?
 6. Arsitektur Gedong Saté termasuk gaya arsitektur Indo-Eropa. Ibu menjelaskan bahwa apa gaya arsitektur Indo-Eropa?
 7. Bangunan apa yang menyerupai arsitektur Tea House?
 8. Untuk apa Rumah Teh hari ini?
 9. Apa alasan awal abad ke-20 Bandung disebut sebagai surganya para arsitek?
 10. Bu Tataan, bangunan bersejarah di Bandung!
error: Content is protected !!