MATERI CARITA PONDOK SUNDA
CARITA PONDOK,  MATERI CARITA PONDOK,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

MATERI CARITA PONDOK

MATERI CARITA PONDOK

MATERI CARITA PONDOK

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI CARITA PONDOK yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI CARITA PONDOK.

MATERI CARITA PONDOK
MATERI CARITA PONDOK

MATERI CARITA PONDOK

A. MEDAR PERKARA CARITA PONDOK

Carita pondok (carpon) atawa dina basa Indonésia cerita pendek Carpen), dina basa Inggris short story, nyaéta karangan fiksi (rekaan) wangun lancaran (prosa) jeung kaasup karya sampeur an Rea nu nyebutkeun yén carpon mah karya nu populer jeung pikaresepeun, lantaran eusina réa nyaritakeun kahirupan sapo poe. Dicaritakeun kalawan basajan, ringkes, jeung matak ngirut nu macana

Disebut pondok téh luyu jeung wangun caritana nu kaitung pondok. Henteu réa nu dicaritakeun, biasana ngan saépisodeu. Tokohna teu réa, museur kana hiji-dua kajadian, galurna basajan henteu ngarancabang, henteu loba pundah-pindah latar, sarta nga bogaan téma jeung amanat nu hayang ditepikeun ku pangarangna.

Ukuran pondok téh sabenerna mah rélatif Aya sababaraha carpon nu kaitung panjang, upamana carpon “Amanat dina Na pas Panungtungan” karya Mh. Rustandi Kartakusumah. Tapi, umumna mah pondok antara 5-10 kaca upama dina majalah. Malah dina koran mah ngan sakaca. Dibacana gé sakali tamat antara 10-15 menit

Disebut karya sastra sampeuran téh lantaran pangaruh karya deungeun, ti Walanda (Éropah). Harita istilah carpon acan tétéla, masih disaruakeun jeung dongéng. Tapi, béda jeung dongéng nu caritana pamohalan, teu kapaluruh nu ngarangna (anonim), jeung sumebarna sacara lisan. Carpon mah caritana diréka siga nu enya-enya kajadian, aya nu ngarangna, jeung sumebar sacara tinulis.

Awal abad ka-20 beuki réa nu nulis carpon, utamana sabada medal majalah Papa’s Nonoman jeung Parahiyangam. Terus carpon téh réa nu dikumpulkeun sarta medal jadi buku. Ari buku kum pulan carpon munggaran dina sastra Sunda nyaéta Dogdog Pan gréwong karya pangarang nu inisialna G.S., wedalan Balé Pusta ka Taun 1930. Leuwih ti heula batan medalna buku kumpulan cerpen dina basa Indonésia, Teman Duduk karya M. Kasim (1936).

B. NGARANG CARPON

Pikeun diajar ngarang carpon, sabenerna mah taya aturan atawa padika husus. Sabab dina enas-enasna mah ngarang téh gumantung kana pangalaman maca, tatanya, sarta prakna nulis bari teu poho dibarengan ku muka kamus pikeun mikanyaho harti jeung nuliskeun kecap. Tapi pikeun ngalalanyahan, aya léngkah-léngkah ngarang carpon dumasar kana unsur-unsurna. Pikeun lilinggeran dina diajar ngarang carpon, téh ieu di handap minangka gurat badag ngarang carpon teh

1. Néangan idé (ilham)
Biasa sok hésé néangan idé keur karangan téh. Sabenerna teu kudu jauh-jauh néangan idé, cokot wé tina pangalaman pribadi. Tapi, kudu diolah deui jeung nuliskeunana gé ulah siga “curhat” dina buku diary. Pangalaman téh teu kudu ditulis ceples sarua, sabisa-bisa diropéa jeung dieuyeuban deui jadi carita nu matak ngirut

2. NAGTUKEUN JEJER
Jejer téh inti carita ti awal nepi ka ahir. Réa téma nu bisa dijadikeun bahan ngarang carpon tina kahirupan sabudeureun, di antarana téma kulawarga, kaagamaan (religo), sosial, pendidi kan, jrrd. Alusna nangtukeun jejer téh matak ngirut nu maca, masalah nu mindeng kapanggih dina kahirupan sapopoé, luyu jeung kahirupan kiwari atawa nu keur ramé dipasualkeun (aktual), milih masalah nu kira-kira kakawasa, jeung boga rarangkakarangan atawa tujuan pikeun cecekelan sangkan karangan puguh awal-ahirna.

3. Nangtukeun palaku (tokoh) jeung watekna (karakter)
Palaku téh jalma nu ngalalakon dina carita Unggal palaku boga watek nu ngagambarkeun pasipatanana séwang-séwang luyu jeung témana. Aya palaku utama nu watekna bisa hadé atawa goréng (protagonis), lawan palaku utama (antagonis), jeung palaku tambahan (tritagonis)

4. Nangtukeun latar (setting)
Latar téh lingkungan nu ngadasaran lumangsungna hiji kajadian dina carita. Gunana pikeun ngantebkeun gambaran kaayaan nu keur dicaritakeun. Latar dibagi tilu nyaéta tempat, waktu, jeung suasana.

5. Nangtukeun galur (plot)
Galur téh runtuyan kajadian nu lumangsung ti awal nepi ka ahir. Rupa-rupa galur bisa digunakeun pikeun ngarang carpon, bisa ngagunakeun galur maju atawa mérélé, mundur (flash back), jeung bobok tengah atawa campuran. Pikeun ngalalanya han ngarang carpon, bisa ogé ngagunakeun rarangka karangan: manggalasastra (pamuka carita) ku cara nétélakeun watek palaku atawa ngagambarkeun tempat, waktu, jeung suasana; komplika si (inti carita) ku cara nétélakeun palaku keur nyanghareupan masalah; résolusi (ngaréngsékeun masalah) ku cara méré bong bolangan nu karandapan ku palaku ngaliwatan carita; jeung antasastra (panutup carita) ku cara pangarang mungkas carita patalina jeung robahna nasib palaku, nandangan kasedih, atawa kabungah.

6. Nangtukeun puseur sawangan (point of view)
Puseur sawangan téh tilikan carita naha nurutkeun gaya jal ma kahiji atawa pangarang nyaritakeun langsung ngagunakeun palaku carita (biasana maké palaku “kuring”), jalma kadua (bi asana maké palaku “manéhna”), atawa pangarang saukur nya ritakeun wungkul palaku-palaku carita atawa gaya ngadalang.

7. Nangtukeun amanat
Amanat téh pesen nu hayang ditepikeun pangarang ngali watan caritana ka nu maca. Bisa ditepikeun langsung (tersurat) ngaliwatan ungkara atawa kalimah nu kapanggih dina pung- kasan carita, bisa ogé teu langsung (tersirat) tina gembleng na carita.

8. Basa nu digunakeun
Basa téh pakakas/alat utama dina ngarang. Ngarang car pon tangtu pakakasna gé basa Sunda. Cara nu disebutkeun di luhur, yén ngarang téh kudu boga pangalaman mindeng maca heula. Hadéna macaan carpon karya pangarang nu kawentar. Tujuanana pikeun ngabeungharan kecap jeung ngabanding banding carpon nu hadé pikeun inspirasi dina ngarang carpon.

9. Nangtukeun judul
Judul téh minangka “panto” carita pikeun pamuka lawang kapanasaran nu maca. Nangtukeun judul karangan téh hadéna ku dua atawa tilu kecap nu luyu jeung téma, pikaresepeun jeung ngahudang kapanasaran.

(RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA SMA KELAS 11)

LATIHAN

1. Naon anu dimaksud arita pondok?
2. Naon anu dimaksud carpon kaasup carita rekaan jeung sampeuran?
3. Naon nu jadi ukuran pondok dina carpon téh?
4. Naon bédana antara carpon jeung dongéng?
5. Ti iraha carpon asup dina sastra Sunda jeung pangaruh ti sastra mana?
6. Sebutkeun judul, pangarang, jeung taun medal carpon munggaran dina sastra Sunda?
7. Kumaha sumebarna carpon dina sastra Sunda sabada merdéka?
8. Sebutkeun buku-buku kumpulan carpon nu kungsi dilélér Hadiah Sastra Rancagé!
9. Sawalakeun jeung babaturan sakelompok ngeunaan pangarang carpon, buku kumpulan carpon, jeung kamekaran carpon kiwari!
10. Téangan buku kumpulan carpon nu dipikaresep sarta catetkeun idéntitas bukuna (judul, pangarang, titimangsa medal, pamedal, jeung judul-judul carpon dina éta buku)!


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI CARITA PONDOK lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI CARITA PONDOK SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-carita-pondok/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH CARITA PONDOK SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/carita-pondok/


LINK 50+ KUMPULAN SOALCARITA PONDOK
SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

A. PENGERTIAN CERITA PENDEK

Cerpen (carpon) atau dalam bahasa Indonesia cerpen Carpen), dalam cerpen bahasa Inggris, adalah sebuah karya fiksi (fiksi) berupa prosa (prosa) dan termasuk karya sampeur seorang Rea yang mengatakan bahwa carpon adalah sebuah karya yang populer dan menarik, karena isinya banyak yang menceritakan kehidupan manusia sehari-hari. Dikisahkan dengan cara yang sederhana, ringkas, dan menarik yang disebut cerpen tersebut sesuai dengan bentuk cerpennya. Tidak banyak yang dikatakan, biasanya hanya sesaat. Tokoh-tokohnya tidak banyak, mereka fokus pada satu atau dua peristiwa, alur sederhana tidak direncanakan, tidak banyak gerakan di latar belakang, dan memiliki tema dan amanat yang ingin disampaikan oleh penulis.

Ukurannya yang pendek sebenarnya tidak relative Ada beberapa carpon yang dianggap panjang, seperti carpon “Mandate in His Last Pass” oleh Mh. Rustandi Kartakusumah. Namun, umumnya tidak pendek antara 5-10 halaman jika dalam sebuah majalah. Bahkan di koran saya itu hanya segelas. Membaca akan berakhir antara 10-15 menit

Yang disebut karya sastra sempurna itu karena pengaruh karya asing, dari Belanda (Eropa). Istilah carpon belum dijelaskan, masih disamakan dengan dongeng. Namun, tidak seperti dongeng yang diceritakan, kisah ini tidak dicari oleh pejuang (anonim), dan disebarkan secara lisan. Kisah carpon saya dirancang seolah-olah ya-ya terjadi, ada perkelahian, dan tersebar secara tertulis.

Pada awal abad ke-20 semakin banyak orang yang menulis karpon, terutama ketika majalah Papa Nonoman dan Parahiyangam terbit. Dan kemudian carpon ini banyak yang dikumpulkan dan keluar sebagai buku. Saat ini, buku koleksi karpon pertama dalam kesusastraan Sunda adalah Dogdog Pan, sebuah karya pengarang berinisial G.S., diterbitkan oleh Balé Pusta pada tahun 1930. Lebih dari buku cerpen pertama berbahasa Indonesia yang diterbitkan, Teman Duduk oleh M. Kasim (1936).

B. Menulis Cerita Pendek

Untuk mempelajari cara membuat carpon sebenarnya tidak ada aturan atau cara khusus. Karena panasnya tulisan saya tergantung dari pengalaman membaca, soal, dan latihan menulis sambil tidak lupa disertai dengan membuka kamus untuk mengetahui arti dan menulis kata. Namun untuk mengabaikannya, ada langkah-langkah penyusunan karpon berdasarkan unsur-unsurnya. Untuk melingkari dalam belajar menulis carpon, adalah berikut ini sebagai lateral yang besar menyusun carpon

Mencari ide (inspirasi)
Biasanya selalu sulit menemukan ide untuk esai. Benar-benar tidak perlu jauh-jauh mencari ide, ambillah dari pengalaman pribadi. Namun harus dikerjakan ulang dan penulisannya tidak akan terlihat seperti “curhat” di buku diary. Pengalaman tidak harus ditulis dengan cara yang sama, dapat diperbarui dan diperkaya kembali menjadi cerita yang menarik

JELASKAN BERIKUTNYA
Topik adalah inti cerita dari awal hingga akhir. Ada banyak tema yang dapat digunakan untuk menggubah carpon dari kehidupan sekitar, antara lain keluarga, agama (religi), sosial, pendidikan, dll. Topik yang terdefinisi dengan baik menarik bagi pembaca, masalah yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan kehidupan saat ini atau yang ramai (aktual), memilih masalah yang berkaitan dengan kekuasaan, dan mempunyai kerangka kerja atau tujuan yang harus ditangani untuk membuat esai malas sejak dini- akhirnya.

Identifikasi pelaku (karakter) dan karakter (karakter)
Aktor adalah orang-orang yang berperan dalam cerita Setiap aktor memiliki kebiasaan yang mencerminkan sifat masing-masing sesuai dengan temanya. Ada karakter utama yang karakternya bisa lebih baik atau lebih buruk (protagonis), karakter utama lawan (antagonis), dan aktor tambahan (tritagonis).

Atur pengaturan
Latar belakang adalah lingkungan tempat suatu peristiwa terjadi dalam sebuah cerita. Berguna untuk mempertegas deskripsi situasi yang diceritakan. Latar belakang dibagi menjadi tiga tempat, waktu, dan suasana.

Identifikasi plot
Strain adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dari awal hingga akhir. Berbagai strain dapat digunakan untuk menyusun carpon, dapat menggunakan strain maju atau mundur, mundur (flash back), dan akar tengah atau campuran. Untuk membantu Anda mengarang karponen, Anda juga bisa menggunakan kerangka esai: bibliografi (pendongeng) dengan menceritakan karakter pelaku atau mendeskripsikan tempat, waktu, dan suasana; memperumit (inti cerita) dengan menyuruh pelaku menghadapi masalah; resolusi (pemecahan masalah) dengan memberikan bong bola yang ditemui pelaku melalui cerita; dan sastra (sampul cerita) oleh penulis yang mengakhiri cerita dalam kaitannya dengan perubahan nasib pelaku, penderitaan kesedihan, atau kegembiraan.

Tentukan center of view (sudut pandang)
Inti cerita adalah pengamatan terhadap cerita apakah menurut gaya orang pertama atau penulis bercerita langsung menggunakan pemeran cerita (biasanya menggunakan pemeran “aku”), orang kedua (bi asana menggunakan pemeran “dia”), atau pengarang hanya menceritakan hanya kepada para pelaku cerita atau gaya berpura-pura.

MENENTUKAN AMANAT
Pesan adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca cerita. Dapat disampaikan secara langsung (eksplisit) melalui tindak pidana

Bahasa adalah alat / alat utama dalam mendesain. Merancang mobil pon jelas merupakan alat yang akan Anda sukai. Cara tersebut diatas, bahwa penulis adalah seorang yang harus memiliki pengalaman sering membaca terlebih dahulu. Lebih baik baca karya carpon dari penulis terkenal. Tujuannya adalah untuk memperkaya kata-kata dan membandingkan daya tarik carpon dengan lebih baik untuk inspirasi dalam desain carpon

Mendefinisikan Judul Judul adalah “pintu” cerita untuk membuka pintu keingintahuan pembaca. Paling baik menentukan judul esai dengan dua atau tiga kata yang sesuai dengan tema, menyenangkan dan membangkitkan rasa ingin tahu

CONTOH CARITA PONDOK

KUBURAN
(TRISNA MANSUR)

Ditemani tiga hari tanpa uang saku, Aki Uki terbang ke tanah Dén Haji Darmawan, tak jauh dari keluarganya. Penduduk asli melihat ke arah pusat bumi, bergerak di depan sebuah meja kecil.

“Sejujurnya, Ki! Nyi Haji, bawa piringnya kembali ke sini! ” kata. Tak lama kemudian sepiring nasi ketan dan gulai ayam masih berhembus. Kemudian dia menggelengkan kepalanya, tidak enak badan.

“Setiap kali Aki datang ke sini, sebenarnya ada sesuatu untuk dimakan. Kapan kebenaran tidak akan ada, Den? ” Kata Aki Uki sambil lembut. Dialem akonakon
Tidak mendengar. Kehilangan barang tesebut.

“Ada apa, Ki? Lebih banyak? ”
“Sudah cukup, Dén,” kata Aki Uki. “Biasanya Dén, Aki dibutuhkan oleh saya
dipekerjakan. Saya perlu berdoa untuk Aki! ”
“Ki, untuk berdoa sendiri, datanglah ke sini. Tidak perlu bekerja
semua. “
“Saya tidak menyangkal klaim itu, Raden. Aki saya ingin
Saya berkeringat. “
“Tidak ada lagi Aki, kalau begitu. Apa pekerjaan? Uh, itu
dia, Ki, kuburan teh kali lagi. Tidak ada orang lain! ”
“Mengangkut?” Aki Uki bertanya-tanya.
“Ini, Ki, adalah sejarah. Terakhir kali Aki menggali permulaan itu,
niat saya untuk menjelaskan kepada seorang ustad bahwa kami ini
selamanya harus ingat untuk mati. Di sela-sela menyediakan kuburan.
Lalu aku meminta Aki untuk menggali parit. ”
“Nah, Den. Tapi dengan Adén parit itu harus dijual
lagi. “

“Ya, Ki. Berdasarkan penjelasan ustad lain lagi. Lagipula, kurang bagusnya memiliki kuburan untuk digunakan sendiri. Oleh karena itu, tidak diketahui secara pasti di mana pembunuhnya. Boa di tempat yang jauh dari kuburan yang telah disiapkan. Tapi mubadir. Sekarang parit itu akan dikalikan lagi, itu akan sesuai dengan uraiannya. Menurut ustad ketiga saya, kami tidak tahu ketersediaan parit untuk kuburan kami sendiri, bahkan terkadang nanti kami tidak akan bisa. Lakukan perbuatan baik untuk orang lain. “

Maklum, tidak akan, Aki Uki pasti mios ke pemakaman keluarga Dén Haji, bantu cangkul, linggis dan sekop. Disediakan sebotol air dan teh, untuk Nyi Onih, teman pribumi.

Sudah banyak kuburan. Semua berdinding, dilapisi keramik. Di batu nisan di bawah bunga yang sedang mekar, kemeja “Nyi Rd. Mayangsari ”,“ Rd. H. Mugni ”,“ Rd. Aom Tirtaningrat, S.H., M.B.A. ”,“ Rd. Ir. Suryaningbuana, M.Sc. ”, Nyi Mas Soléhah”.

Apakah parit yang menempel di kuburan Rd. H. Darmawan, di sisi timur makam ibunya. Menurut Aki Uki, di sini, penjaga ghetto, akan ada nisan dinamis “Rd. H. Darmawan ”. Terah menak yang kayungyun dengan berehanna. Biasanya seperti membantu mereka yang membutuhkan, membantu mereka yang membutuhkan. Tapi dia sedih saat meninggal. Bentuknya seperti karung yang dibungkus dengan tali serut. Tip bulutangkis masih muda, sementara itu jarang.

Aki Uki berpacu untuk dirinya sendiri, orang itu menghitung kuricakan. Tentu saja kuburannya hampir tidak menggunakan batu nisan marmer untuk menuliskan namanya, belum ditembok. Sebagian besar nama akan dituliskan pada tunggul papan albasiah yang cepat terserap oleh ngengat. Cat dari sisa medan.

Hal-hal akan berlatih mengulang cangkul, Aki Uki sedikit menyisir rambut bahu, karena mendengar suara yang menghasut. Kesedihan pada lebah di mana harus menatap. Lebih banyak murid, menyentuh kesejukan angin. Asa menyentuh jari mayat. Sayangnya dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk mendapatkan sedikit panas sedingin es setelah beberapa hari hanya untuk merebus hui dan sampeu. Atau bantu dengan membawa situasi di pemakaman di mana tidak ada teman.

Waktu gali adalah awal saya sampai ada seminggu. Tanahnya masih keras. Sekarang saya cukup beruang. Cangkulnya bisa dipotong.

Hanya energi yang tidak ada sama sekali. Belakangan ini, dua anak saya lelah. Hanya Aki Uki yang memiliki tekad yang sangat kuat. Harus selesai siang hari. Bakal menunjukkan Dén Haji, bahwa dirinya, Si Tarjuki yang masih muda bisa dakwah kotak sehat secara keseluruhan, kini masih berbeda. Saya lelah tidak merasa. Dasar linggis, cangkul. Sodok singkup. Bergiliran. Cikaringetna luut-léet maseuh sepanjang lir sendiri diikuti olehnya. Untungnya itu membantu persediaan. Setiap berhenti, setiap opium tenggelam, dan air menetes. Tapi harapan tidak bertambah.

Semakin tinggi tanahnya, semakin dalam paritnya. Energi harus ditingkatkan agar tanah yang ditinggikan tidak runtuh kembali. Dengan pekerjaan saya, solusi di dalam lubang digali seluruhnya. Energi Orokaya sama sekali tidak tersisa. Aki Uki pergi, sampai Anda tidak mampu membelinya. Itu ditunda sambil mengumpulkan lebih banyak energi. Jatuhkan di parit. Bawa ke tanah di sisi utara. Manfaat pekerjaan bisa diselesaikan. Di atas angin sepoi-sepoi, goyangkan daunnya. Membuat peraturan terdengar. Sebagai dipendé, reup weh Aki Uki kulem kapulesan.

Bada siang Nyi Onih diantarkan ke liang kubur. Luak-lieuk tidak melihat Aki Uki. Barang melihat ke dalam lubang, malas dia sangat terkejut. Sepertinya Aki Uki sedang menuju ke utara. Investigasi tidak
Ini bernapas.

Namun Haji Darmawan tidak terlalu memikirkannya. Jenazah Aki Uki dirawat seperti keluarganya sendiri. Dia akan dimakamkan di lubang yang disediakan untuk kuburannya sendiri. Sekali lagi, keesokan harinya, kuburan Aki Uki akan ditutup dengan keramik. Nisanna dari marmer diukir dengan nama “Raden Tarjuki, M.Si. bin Radén Anu. Terlahir ping sakit. Dia meninggal berkali-kali ”.


error: Content is protected !!