MATERI BIOGRAFI SUNDA
BIOGRAFI SUNDA,  MATERI BIOGRAFI SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

MATERI BIOGRAFI BAHASA SUNDA

MATERI BIOGRAFI BAHASA SUNDA
MATERI BIOGRAFI BAHASA SUNDA

MATERI BIOGRAFI BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI BIOGRAFI BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI BIOGRAFI BAHASA SUNDA.

MATERI BIOGRAFI SUNDA
MATERI BIOGRAFI SUNDA

MATERI BIOGRAFI BAHASA SUNDA

A. MEDAR PERKARA BIOGRAFI & OTOBIOGRAFI

Biografi téh asalna tina basa Inggris biography. Bio hartina hirup jeung graphy hartina catetan atawa tulisan. Tuluy éta ke cap téh diaku ku basa Indonésia, sarta éjahanana diluyukeun jadi biografi. Kiwari kecap biografi geus biasa dipaké ku urang Sunda pikeun nuduhkeun lalakon hirup hiji jalma.

Jadi, biografi téh catetan sajarah riwayat hirup hiji jalma boh nu jumeneng kénéh, boh nu geus maot. Bisa sagemblengna nga dadarkeun lalakon hirup ti mimiti lahir, riwayat atikan, préstasi atawa karya nu dihasilkeun, nepi ka maotna, bisa ogé ukur me dar sabagian tina kahirupanana nu dianggap penting.

Biografi ditulis ku jalma séjén atawa penulis husus. Sakuma ha conto teks biografi “Radén Machjar Angga Koesoemadinata” di luhur nu ditulis lain ku pribadina. Lian ti biografi, aya ogé nu disebut otobiografi atawa autobiografi, nyaéta catetan sajarah riwayat hirup hiji jalma nu ditulis atawa dicaritakeun ku dirina sorangan

Umumna lalakon jalma nu sok ditulis jadi buku biografi ata wa nulis otobiografi téh inohong-inohong nu geus moyan. Mak sudna, jalma nu kawentar, gedé jasana, jeung pangaruh dina sajarah. Contona pahlawan, seniman, sastrawan, olahragawan, ilmuwan, présidén atawa tokoh pulitik, jrrd. Sakapeung aya biografi jalma biasa, tapi jadi luar biasa ku karyana atawa ngalaman kajadian nu istimewa, lantaran méré inspirasi ka jalma réa.

Mangpaat biografi jeung otobiografi téh penting pisan pikeun rupa-rupa kaperluan. Di antarana pikeun ngalamar pagawéan, pangéling-ngéling kana jasa hiji jalma, diajar jeung ngeunteung kana pikiran jeung pangalaman hirup hiji jalma, sarta minangka dokumentasi sajarah.

Lian ti éta, urang ogé bisa ngungkab jeung nyokot inspi rasi tina lalampahan, gagasan, karya, karir, jeung ketak para inohong pikeun kahirupan. Contona, biografi Présidén Sukar no, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, jeung sajaba ti éta.

Réa lalakon inohong Sunda nu geus ditulis jadi buku bio grafi jeung otobiografi, tapi réréana ditulis dina basa Indonésia. Ari nu ditulis dina basa Sunda mah hanjakal jumlahna tacan réa. Di antarana baé:

Judul Biografi/Otobiografi  Ditulis ku  Taun Medal  
Hurip Waras!  Ajip Rosidi    1988    
Mulangkeun Panineungan Urang Banjarsari Jadi Inohong di Bojongrangkong      Prof. Drs. H. Muchtar Affandi    1997    
Buméla ka Bangsa    Rahmatullah Ading Affandie    1998    
Béntang Tembang    R.S. Hardjapamekas    2005    
Ti Panti Asuhan nepi ka    H.D. Bastaman    2011    
Rohangan Sidang  Itto Cs. Margawaluya    2016    
Bangkarak Jurnalistik, Lalampahan Hiji Jurnalis  Sjarif Amin  2017  

B. UNSUR BIOGRAFI & OTOBIOGRAFI

Biografi jeung otobiografi téh kaasup karangan narasi anu nyaritakeun hiji perkara, nyaéta nyaritakeun lalakon hirup hiji jalma. Boh biografi boh otobiografi, dina nuliskeunana sok dida darkeun unsur-unsur nu dianggap penting, di antarana:

1. Ngaran lengkep, ngaran pondok/nénéhna, jeung lalandi an/jujuluk
2. Tempat jeung tanggal lahir,
3. Dedegan jeung pasipatan.
4. Riwayat atikan jeung pagawéan.
5. Lalakon hirup nepi ka bisa sukses dina widangna.
6. Karya, préstasi, atawa hasil gawé.
7. Pikiran, gagasan, jeung sikep dina nyanghareupan kahi rupan.
8. Jalma-jalma nu dianggap penting jeung gedé jasana dina kahirupan
9. Cita-cita jeung harepan nu kahontal jeung nu can kahontal.
10. Kalangenan jeung hal-hal nu dianggap penting dina kahirupan.

(RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA SMA KELAS 11)

LATIHAN 1

 1. Naon nu dimaksud biografi?
 2. Jéntrékeun, naha enya kecap biografi téh asalna lain tina basa Sunda?
 3. Naon bédana biografi jeung otobiografi?
 4. Lalakon jalma kumaha nu sok ditulis jadi buku biografi atawa nulis otobiografi téh?
 5. Jéntrékeun, naha bisa jalma biasa ditulis jadi biografi?
 6. Naon mangpaat biografi jeung otobiografi?
 7. Naon nu bisa diungkab jeung dicokot tina biografi atawa otobiografi parainohong?
 8. Sebutkeun judul, nu nulis, jeung taun medal buku biografi jeung otobi ografi nu ditulis dina basa Sunda!
 9. Sawalakeun jeung babaturan sakelompok ngeunaan mangpaat biografi atawa otobiografi, jeung inohong Sunda nu ditulis jadi biografi atawa otobiografi, sarta inspirasi nu bisa dicokot tina lalampahan hirupna!
 10. Téangan biografi atawa otobiografi tokoh idola hidep, boh nu hirup kénéh atawa geus maot. Bisa ilmuwan, olahragawan, artis, jeung réa réa deui. Bahanna bisa néangan tina buku, majalah, surat kabar, ata wa internet. Pék jieun jadi karangan biografina anu gembleng duma sar kana: tempat jeung tanggal lahirna, kulawargana, riwayat atikan, préstasi, karir, jeung bagian penting dina kahirupanana!

CONTOH BIOGRAFI BAHASA SUNDA

RADEN MACHJAR ANGGA KOESOEMADINATA

Raden Machjar Angga Koesoemadinata (dibaca Raden Mahyar Angga Kusumadinata) dibabarkeun di Sumedang, 7 Désémber 1902, pupus di Bandung, 9 April 1979. Anjeunna téh seniman tur étnomusikolog Sunda Kawentar minangka pangatik nu husus ngamajukeun seni sora, panalungtik karawitan tur ahli téori musik Sunda. Anjeunna nu nyiptakeun “serat kanayagan” (sistim no tasi nada) da-mi-na-ti-la, katut nyipta sistim 17 titilaras Sunda

Raden Machjar Angga Kusumadinata kalawan nénéhna Pa Machjar, kawentar ogé minangka seniman nu nyiptake- un lalaguan Sunda. Anjeunna gemet niténan laras pélog jeung saléndro ti keur budak kénéh. Guguru ka sabaraha urang juru tembang, kawih, jeung nayaga. Seniman nu kungsi dipiguru ku anjeunna téh di antarana diajar rebab ka Pa Étjén Basara, Pa Sura, jeung Pa Natadirejo, diajar gamelan ka Pa Sai jeung Pa Idi, sarta diajar tembang ka Pa Oetje, juru pantun kawentar di Bandung.

Pa Machjar mimiti wanoh kana métodeu sains, élmu fisika, jeung élmu musik Barat nalika anjeunna jadi murid di sakola guru (Kweekschool jeung Hogere Kweekschool). Ku dadasar pangaweruh salila sakola, anjeunna terus ngayakeun panalung tikan frekuensi sora-sora nu aya dina gamelan jeung lagu-lagu anu dipirig ku rebab.

Dina taun 1923 (masih kénéh di bangku sakola), anjeunna geus nyiptakeun “serat kanayagan” (sistim nada) da-mi-na-ti-la, kalawan nulis buku tiori seni sora Sunda, dijudulan Elmuning Kawih Sunda. Tutas namatkeun sakola, ditempatkeun jadi guru di HIS Sumedang (1924-1932).

Anu jadi bagian penting panalungtikan dina galuring hi rupna nyaéta sanggeus tepung jeung Mr. Jaap Kunst, ahli étno- musikologi Walanda (1927-1929). Harita Mr. Jaap Kunst keur ngayakeun panalungtikan seni sora di sakuliah Nusantara Antukna Pa Machjar jeung Mr. Jaap Kunst silih tukeur pikiran ngeunaan pangaweruh musik.

Dina panalungtikanana, Pa Machjar ngagunakeun alat ukur keleter sora (monochord) kalawan bantuan Pa Idi, juru kacapi. leu alat téh dilengkepan ku skala frekuensi, alpukahna Mr Jaap Kunst ti laboraturium musikologi di Eropah Ngadumaniskeun instrumen musik jeung konversi matematika, jadi skala musik nu ngagunakeun logaritma. Nyoko kana konsép interval cents ti Ellis (1884). Hornbostel (1920), jeung music rule ti Reiner. Satu luyna, ku Pa Machjar ieu alat dipaké nalungtik titilaras (langga nada) pentatonis (da-mi-na-ti-la) jeung diatonis (do-re-mi-fa-so-la si) nepi ka anjeunna tilarna

Taun 1933, anjeunna ngatik seni sora di sakola-sakola pribumi di Jabar. Dina jaman Jepang (1942-1945) ngatik di sakola guru. Ti taun 1945-1947, jadi guru élmu alam, sajarah, jeung basa Inggris SMP jeung SMA di Bandung. Laju diangkat jadi Kepala Kantor Pendidikan (Koordinator Pendidikan Rendah) di Sumedang taun 1947-1950. Diangkat deui jadi ahli Jawatan Kebudayaan Jabar.

Taun 1958-1959, jadi Direktur Konservatori Karawitan Sun da Bandung. Salian ti éta, anjeunna gé jadi dosén luar biasa pi keun ngajar élmu akustik jeung gamelan Sunda di Konservatori Karawitan Surakarta (1953-1959)

Pa Machjar nikah jeung Ibu Saimah (salasaurang lulusan munggaran ti sakola guru isteri Van Deventer, Salatiga), kalawan dipaparin sapuluh putra. Hanjakalna, taya saurang ogé putra-pu trana anu icikibung dina widang seni, réréana ahli dina widang élmu alam, di antarana R. Machjeu Koesoemadinata (alm), R. Kama Koesoemadinata (alm) ahli vulkanologi di Direktorat Vul kanologi, Departemen Pertambangan, R Karlina Sudarsono (alm), dr. R. Soetedja Koesoemadinata (alm), Prof. Dr. R. Prajat na Koesoemadinata (guru besar élmu géologi ITB), Dr. R. Santosa Koesoemadinata (pangsiunan panalungtik biologi di Departe men Pertanian), dr. R. Rasarati Djajakoesoemah (alm), Prof. Dr. R. Roekimiati Tjokronegoro (guru besar élmu kimia Universitas Padjadjaran), R. Muhamad Sabar Koesoemadinata (ahli geologi Kwarter di Pusat Penelitian dan Pengembangan Géologi), jeung Ir. R. Margana Koesoemadinata (alm. ahli akustik di LIPI jeung di KLH).

Putra-putrana kungsi ngadegkeun Yayasan Daminatila, pi keun pangéling-ngéling jeung ngalanakeun jasa jeung karya Pa Machjar.

Lagu-lagu nu diciptakeun ku Pa Machjar di antarana “Lemah Cai”, “Déwi Sartika”, “Sinom Puspasari”, jeung ngadangding tembang Sunda kalawan ngagunakeun notasi. Nyipatkeun Gen ding Karesmén (opera Sunda nu disebut Rinenggasari) nyaéta “Sarkam-Sarkim” (1926), “Permana-permana Sari” (1930), “Sekar Mayang” (1935), “Tresnawati” (1959), jeung “Iblis Mindo Wahyu” (1968)

Dina wangun tinulis, Pa Machjar gé nyusun buku Ringkesan Pangawikan Rinenggaswara (1950), Ilmu Seni Laras (1969), jeung bu ku-buku lagu Sunda. Babarengan jeung Mr. Jaap Kunst réa nga hasilkeun tulisan (publikasi ilmiah) ngeunaan tiori musik gamelan. Pa Machjar gé nyiptakeun gamelan ékspériméntal ngagunakeun 9 titilaras pikeun pélog (1939), jeung 10 titilaras pikeun saléndro (1938). Hanjakal, éta dua gamelan téh leungit waktu jaman Jepang.

Taun 1969, Pa Machjar nyiptakeun karya nu monumental, nyaé ta gamelan nu dingaranan “Ki Pembayun” (hartina Si Cikal, kacatet minangka gamelan pangbadagna di Indonésia), kalawan bantuan ti Industri Pariwisata Provinsi Jabar, disesepuhan ku RA. Sjukur Dharma Kesuma. Ieu gamelan ngawengku 17 titilaras, unggal hiji oktaf ngawengku 17 interval nu sarua. Ieu modél téh sipatna gem bleng, sabab ngabogaan nada-nada nu lengkep. Lain baé bisa mirig laras pentatonis (pélog, saléndro, degung, madenda, kobongan, jeung mataraman), tapi ogé bisa mirig lagu-lagu dina laras diatonis.

Gamelan “Ki Pembayun” pada ngabagéakeun, boh ku seniman lokal boh mancanagara. Nurutkeun Andrew Weintraub, ahli étno- musikologi (2001), munculna gamelan sorog nu mekar di masarakat Sunda kiwari, hakékatna mah pangaruh ti gamelan “Ki Pemba yun”. Hanjakalna ieu gamelan téh bet tuluy leungit, kari potrétna jeung gentrana nu karékam ku Dr. Margaret Kartomi, ahli musik di Monash University, Australia.

Ku lantaran jasa-jasana, hususna dina widang karawitan Sun da, réa pangajén nu katarima ku l’a Machjar. Di antarana pangajén ti Ikatan Seniman Sunda (1959), Piagam Anugrah Seni, salaku ahli karawitan Sunda, ti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1969), pangajén cipta lagu rampak sekar “Ibu Dewi Sartika” (1975), jeung réa-réa deui.

LATIHAN 2

 1. Saha Raden Machjar Angga Koesoemadinata téh?
 2. Ti iraha bakat seni tumuwuh dina jiwa Raden Machjar Angga Koesoemadinata?
 3. Jéntrékeun riwayat sakola Raden Machjar Angga Koesoemadinata!
 4. Jéntrékeun riwayat pagawéan jeung karir Raden Machjar Angga Koesoemadinata!
 5. Sebutkeun karya-karya Radén Machjar Angga Koesoemadinata, boh dina wangun seni sora jeung musik, boh dina wangun tulisan jeung gamelan!
 6. Élmu jeung tiori naon nu jadi dasar Radén Machjar Angga Koesoema dinata dina nyiptakeun gamelan ékspériméntalna?
 7. Sebutkeun karya Raden Machjar Angga Koesoemadinata nu paling monumental!
 8. Naon anu jadi bagian penting dina panalungtikanana Raden Machjar Angga Koesoemadinata dina galuring hirupna?
 9. Pangajén naon waé nu kungsi ditarima ku Raden Machjar Angga Koesoemadinata?
 10. Buku naon nu kungsi disusun ku Raden Machjar Angga Koesoemadinata ?

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI BIOGRAFI BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI BIOGRAFI SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-biografi-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH BIOGRAFI SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/biografi-sunda/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL BIOGRAFI SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI BIOGRAFI BAHASA SUNDA

A. BARANG MEDAR BIOGRAFI & OTOBIOGRAFI
Biografi berasal dari biografi bahasa Inggris. Bio artinya hidup dan grafi artinya catatan atau tulisan. Kemudian untuk perangko diutamakan oleh bahasa Indonesia, dan ejaannya diadaptasi menjadi biografi. Saat ini kata biografi banyak digunakan oleh masyarakat untuk merujuk pada kisah hidup seseorang.
Jadi biografi adalah catatan sejarah sejarah kehidupan seseorang baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Bisa menjelaskan sepenuhnya jalan hidup dari lahir, sejarah pendidikan, prestasi atau karya yang dihasilkan, hingga kematiannya, bisa juga hanya saya bagian dari hidupnya yang dianggap penting.
Biografi yang ditulis oleh orang lain atau penulis tertentu. Berikut contoh teks biografi “Raden Machjar Angga Koesoemadinata” di atas yang ditulis bukan berdasarkan kepribadiannya. Selain biografi, ada juga yang disebut otobiografi atau otobiografi, yaitu catatan sejarah kehidupan seseorang yang ditulis atau dinarasikan sendiri.
Umumnya karakter orang yang selalu ditulis sebagai buku biografi atau otobiografi adalah tokoh yang pernah menjadi ibu. Mak sudna, orang yang terkenal, berjasa besar, dan berpengaruh dalam sejarah. Misalnya pahlawan, seniman, penulis, atlet, ilmuwan, presiden atau tokoh politik, jrrd. Kadang biografi orang biasa ada, tapi itu luar biasa dengan karyanya atau event spesialnya, karena menginspirasi banyak orang.
Manfaat biografi dan otobiografi sangat penting untuk berbagai keperluan. Ini termasuk lamaran kerja, pengingat layanan seseorang, belajar dan merefleksikan pemikiran dan pengalaman hidup seseorang, dan sebagai dokumentasi sejarah.
Selain itu, kita juga bisa mengungkap dan mengambil konstelasi perjalanan, ide, pekerjaan, karier, dan mengetik figur seumur hidup. Misalnya biografi Presiden Sukar no, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, dan lain-lain.
Banyak karakter tokoh RK telah ditulis sebagai buku biografi dan otobiografi, namun sebagian besar ditulis dalam bahasa Indonesia. Sayangnya hari-hari yang ditulis dalam bahasa saya tidak banyak. Diantaranya adalah:
Judul Biografi / Otobiografi Ditulis oleh Tahun Medali
Hurip Waras! Ajip Rosidi 1988
Mengembalikan Investigasi Orang Banjarsari Menjadi Terkenal di Bojongrangkong Prof. Drs. H. Muchtar Affandi 1997
Bela Bangsa Rahmatullah Ading Affandie 1998
R.S. Hardjapamekas 2005
Dari Panti Asuhan hingga H.D. Bastaman 2011
Itto Cs. Margawaluya 2016
Jurnalisme Bangkarak, Perjalanan Jurnalis Sjarif Amin 201

B. ELEMEN BIOGRAFI & OTOBIOGRAFI
Biografi dan otobiografi adalah esai naratif yang menceritakan sebuah cerita, yaitu menceritakan kisah hidup seseorang. Baik biografi maupun otobiografi, secara tertulis selalu digambarkan sebagai unsur-unsur yang dianggap penting, antara lain:

 1. Nama lengkap, nama pendek / nama panggilan, dan nama panggilan / nama panggilan
 2. Tempat dan tanggal lahir,
 3. Pendirian dan properti.
 4. Sejarah pendidikan dan pekerjaan.
 5. Jalani hidup untuk sukses di bidang Anda.
 6. Bekerja, berprestasi, atau bekerja.
 7. Pikiran, ide, dan sikap dalam menghadapi kesulitan.
 8. Orang yang dianggap penting dan lebih berprestasi dalam hidup
 9. Cita-cita dan harapan yang telah dicapai dan yang belum tercapai.
 10. Kesenangan dan hal-hal yang dianggap penting dalam hidup.
  (RENCANA BELAJAR BAHASA INGGRIS KELAS 11 SMA)
  LATIHAN 1
 11. Apakah biografi itu?
 12. Jelaskan, mengapa ya kata biografi aslinya bukan dari bahasa Inggris?
 13. Apa perbedaan antara biografi dan otobiografi?
 14. Bagaimana orang yang selalu ditulis sebagai buku biografi atau menulis otobiografi?
 15. Jelaskan, apakah orang biasa bisa ditulis dalam biografi?
 16. Apa manfaat biografi dan otobiografi?
 17. Apa yang dapat diungkapkan dan diambil dari biografi atau otobiografi tokoh?
 18. Sebutkan judul, pengarang, dan tahun penerbitan buku biografi dan otobiografi yang ditulis dalam bahasa Inggris!
 19. Diskusikan dengan sekelompok teman tentang manfaat biografi atau otobiografi, tokoh R yang ditulis sebagai biografi atau otobiografi, dan inspirasi yang bisa diambil dari perjalanan seumur hidup!
 20. MATERI BIOGRAFI BAHASA SUNDA
 21. Mencari biografi atau otobiografi tokoh idola yang masih hidup, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Bisa jadi ilmuwan, atlet, seniman, dan banyak lagi. Anda dapat mencari buku, majalah, koran, atau internet. Jadikanlah karangan biografi lengkap tentang: tempat dan tanggal lahir, keluarga, riwayat pendidikan, prestasi, karir, dan bagian penting dalam hidupnya!

CONTOH BIOGRAFI BAHASA INGGRIS
RADEN MACHJAR ANGGA KOESOEMADINATA
Raden Machjar Angga Koesoemadinata (baca Raden Mahyar Angga Kusumadinata) lahir di Sumedang, 7 Desember 1902, meninggal di Bandung, 9 April 1979. Ia merupakan seniman dan etnomusikolog Sunda. Dia menciptakan “serat cahaya” (sistem no tasi nada) da-mi-na-ti-la, dan menciptakan sistem 17 titilaras Sunda
Raden Machjar Angga Kusumadinata dengan nama Pa Machjar juga dikenal sebagai pencipta lagu Sunda. Ia tertarik mengamati pelog dan salendro barel sejak kecil. Guru untuk berapa banyak dari kita penyanyi, penyanyi, dan penyanyi. Seniman yang pernah diajarinya antara lain belajar biola kepada Pa Étjén Basara, Pa Sura, dan Pa Natadirejo, belajar gamelan kepada Pa Sai dan Pa Idi, serta belajar lagu kepada Pa Oetje, seorang penyair terkenal di Bandung.
Pa Machjar pertama kali memperkenalkan metode sains, fisika, dan musik Barat ketika dia masih menjadi murid di sekolah guru (Kweekschool dan Hogere Kweekschool). Atas dasar pengetahuannya semasa sekolah, ia terus memantau frekuensi bunyi gamelan dan nyanyian yang diiringi rebab.
Pada tahun 1923 (masih sekolah), ia menciptakan “fiber kanayagan” (sistem nada) da-mi-na-ti-la, dengan menulis buku tentang teori seni bersuara Sunda berjudul Elmuning Kawih Sunda. Tutas lulus sekolah, ditempatkan sebagai guru di HIS Sumedang (1924-1932).
Itulah bagian penting dari penelitian tentang ketegangan wajah setelah makan bersama Bapak. Jaap Kunst, etno-musicologist Belanda (1927-1929). Peta Tn. Jaap Kunst melakukan penelitian seni suara di seluruh nusantara di mana Pa Machjar dan Mr. Jaap Kunst bertukar pikiran tentang pengetahuan musik.
Dalam penelitiannya, Pa Machjar menggunakan monochord dengan bantuan Pa Idi, seorang pemain harpa. Alat tersebut dilengkapi dengan skala frekuensi, menurut Bapak Jaap Kunst dari European Musicology Laboratory, Pemeliharaan alat musik dan konversi matematis, sebagai timbangan musik yang menggunakan logaritma. Adopsi konsep interval sen dari Ellis (1884). Hornbostel (1920), dan aturan musik dari Reiner. Sebaliknya, oleh Pa Machjar alat ini digunakan untuk meneliti titilaras (langga nada) pentatonik (da-mi-na-ti-la) dan diatonis (do-re-mi-fa-so-la si) sampai dia meninggal
Pada tahun 1933, ia belajar seni suara di sekolah-sekolah adat di Barat. Di jaman Jepang (1942-1945) diketik di sekolah guru. Tahun 1945-1947, menjadi guru ilmu alam, sejarah, dan bahasa inggris di sekolah menengah pertama dan menengah di bandung. Laju diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan (Koordinator Pendidikan Dasar) di Sumedang pada tahun 1947-1950. Diangkat kembali menjadi anggota Dinas Kebudayaan Jawa Barat.
Tahun 1958-1959 menjadi Direktur Konservatorium Tari Matahari dan Bandung. Selain itu, ia akan menjadi dosen berprestasi yang mengajar ilmu akustik dan gamelan di Konservatorium Tari Surakarta (1953-1959).
Pa Machjar menikah dengan Ibu Saimah (salah satu lulusan pertama sekolah istri guru Van Deventer, Salatiga), dengan sepuluh orang putra. Sayangnya, belum ada menantu trana yang mengkhususkan diri di bidang seni, semua ahli di bidang ilmu alam, termasuk R.Machjeu Koesoemadinata (almarhum), R. Kama Koesoemadinata (almarhum) ahli vulkanologi di Direktorat Vul kanologi Kementerian Pertambangan, R Karlina Sudarsono (almarhum), dr. R. Soetedja Koesoemadinata (almarhum), Prof. Dr. R. Prajat dan Koesoemadinata (Guru Besar Geologi ITB), Dr. R. Santosa Koesoemadinata (pensiunan peneliti biologi di Departe men Pertanian), dr. R. Rasarati Djajakoesoemah (almarhum), Prof. Dr. R. Roekimiati Tjokronegoro (Guru Besar Kimia Universitas Padjadjaran), R. Muhamad Sabar Koesoemadinata (Ahli Geologi Kwartal di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi), dan Ir. R. Margana Koesoemadinata (almarhum ahli akustik di LIPI dan di KLH).
Putra-putranya mendirikan Yayasan Daminatila, untuk memperingati dan memperingati jasa dan karya Pa Machjar.
Lagu-lagu ciptaan Pa Machjar antara lain “Lemah Cai”, “Dewi Sartika”, “Sinom Puspasari”, dan menyanyikan lagu-lagu Sunda dengan notasi. Gen Nyipatkeun ding Karesmén (opera Sunda disebut Rinenggasari) adalah “Sarkam-Sarkim” (1926), “Permana-permana Sari” (1930), “Sekar Mayang” (1935), “Tresnawati” (1959), dan “Wahyu Iblis Mindo “(1968)
Dalam bentuk tertulis, Pa Machjar akan menyusun buku Rangkuman Peribahasa Rinenggaswara (1950), Ilmu Seni Laras (1969), dan bu ku-buku lagu Sunda. Bersama dengan Mr. Jaap Kunst telah banyak menghasilkan tulisan (publikasi ilmiah) tentang teori musik gamelan. Pa Machjar akan membuat gamelan eksperimental dengan menggunakan 9 titilaras untuk pelog (1939), dan 10 titilaras untuk salendro (1938). Sayangnya, kedua gamelan tersebut hilang pada zaman Jepang.
Pada tahun 1969, Pa Machjar menciptakan sebuah karya yang monumental, gamelan yang disebut “Ki Pemba

LATIHAN 2

MATERI BIOGRAFI BAHASA SUNDA

 1. Siapakah Raden Machjar Angga Koesoemadinata?
 2. Sejak kapan bakat seni tumbuh dalam jiwa Raden Machjar Angga Koesoemadinata?
 3. Jelaskan sejarah sekolah Raden Machjar Angga Koesoemadinata!
 4. Jelaskan karir dan sejarah karir Raden Machjar Angga Koesoemadinata!
 5. Sebutkan karya Raden Machjar Angga Koesoemadinata, baik dalam bentuk seni bunyi maupun musik, baik dalam bentuk tulisan maupun gamelan!
 6. Ilmu dan teori apa yang mendasari Raden Machjar Angga Koesoema dinata dalam menciptakan gamelan eksperimentalnya?
 7. Sebutkan Karya Raden Machjar Angga Koesoemadinata yang Paling Monumental!
 8. Apa yang menjadi bagian penting dari penelitian Raden Machjar Angga Koesoemadinata dalam kisah hidupnya?
 9. Penghargaan apa yang Anda terima dari Raden Machjar Angga Koesoemadinata?
 10. Buku apa yang disusun oleh Raden Machjar Angga Koesoemadinata?

7MATERI BIOGRAFI BAHASA SUNDA

error: Content is protected !!