ARTIKEL SUNDA

ARTIKEL KAMPUNG ADAT BASA SUNDA

ARTIKEL KAMPUNG ADAT BASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale


Jika ada pertanyaan seputar ARTIKEL KAMPUNG ADAT BASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
ARTIKEL KAMPUNG ADAT BASA SUNDA.

MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN

ARTIKEL KAMPUNG ADAT BASA SUNDA

KAMPUNG PULO

Garut téh salasahiji wewengkon di Jawa Barat anu beunghar ku pakaya alam , seni, sarta budaya. Kakayaan alam anu dihasilkeun mangrupa sayur mayur, palawija ,sumber cai panas ,hasil laut, hasil bumi, jeung réa-réa deui. Kasenian tradisional anu tepi ka kiwari masih kénéh aya dantarana baé ; seni lais, seni surak ibra, rudat, pena silat, calung, jeug réa-réa deui. Widang karancagéan masarakat  diantarana baé dodol, karajinan kulit, batik,jeung rupa-rupa kadaharan .Salian  éta ,aya salahiji adat istiadat anu masih di piara tur dimumulé ku  masarakatna diantarana baé Msarakat Kampung Pulo.

Kampung Pulo téh perenahna kurang leuwih  50 kilo méter wétaneun kota Bandung jeung 13 kilo méter kuloneun kota Garut. Ku kituna éta kampung téh aya di antara kota Bandung jeung kota Garut. Saupama  naék kandaraan umum  bisa ngagunakeun beus ti terminal Cicaheum jurusan Garut  tepi ka alun-alun kacamatan Lélés. Ti dinya bisa neruskeun lalampahan, ngagunakeun Angkutan Padésaan, ojég,atawa delman  ka arah kampung Ciakar  désa Cangkuang  jarakna  kira-kira 3 kilo méter. Nepi ka kampung Ciakar (sisi situ), saupama rék  ka Kampung Pulo kudu numpak rakit ngaliwatan Situ Cangkuang.

Pakasaban   masarakat Kampung Pulo  kalolobaanana  patani anu ngagarap tanahna sorangan , sawarehna deu Patani nu ngagarap tanah batur. Masarakat anu nyicingan éta kampung  mangrupa  masarakat turunan katujuh ti Embah Dalem Alif Muhammad.Baheula mah masarakat Kampung Pulo téh  ngagem agama Hindu. Ku Sumpingna  Embah Dalem Alif Muhammad, saeutik-saeutik anjeunna  nyebarkeun agama Islam di Kampung Pulo.

Kampung Pulo téh mangrupa salasahiji kampung leutik , pangeusina  ngan aya genep imah jeung genep kapala kulawarga. Ieu katangtuan adat téh ulah dirempak  kudu diéstokeun.Éta hal téh lantaran  nalika Embah Dalem Alif Muhammad tilar dunya ,anjeunna  ngantunkeun putra genep anu salasahijina pameget.Ku kituna di Kampung Pulo diadegkeun genep wawangunan imah adat anu ngajajar pahareup-hareup  masing-masing tilu imah  di beulah  kénca jeung katuhu. Ditambah hiji masjid. Lobana éta imah ulah ditambahan atawa dikurangan., sarta anu nyicingan  éta imah téh ulah leuwih ti genep kapala kuawarga.Lamun  budak lalaki geus déwasa sarta geus nikah  mangka lilana dua minggu kudu geus ninggalkeun imah sarta kudu kaluar ti lingkungan imah nu genep téa.

Dina adat istiadat Kampung Pulo aya sababaraha katangtuan anu masih kénéh dipaké nepi ka kiwari , diantarana baé  dina jarah ka makam-makam kudu patuh kana sawatara pasaratan nya éta kudu  meuleum menyan,minyak seungit,kekembangan, jeung surutu.

Éta hal téh dipercaya bisangaraketkeun diri jeung para karuhun; dilarang jarah poé Rebo, samalah baheula mah penduduk di sabudeureun éta wewengkon teu meunag gawé beurat. Nya kitu deui Embah Dalem Alif Muhammad tara narima tamu dina éta poé lantaran dipaké ngajar agama.Numutkeun masarakat, upama éta aturan dirempak sok aya mamalana ka masarakat éta kampung; Wangunan suhunan imah kudu suhunan panjang; ulah nabeuh goong gedé; jeung ulah ngingu ingon-ingon gedé anu sukuna opat ,upamana baé munding,jeung sajabana. Lian ti éta unggal tanggal opat welas Mulud, masarakat di éta kampung sok ngalaksanakeun upacara adat ngamandian pakakas pusaka diantarana baé keris, batu ali, pakakas tina batu nu dianggap  berekah.

Salian ti nu disebutkeun tadi, di kampung Pulo téh  aya candi jeung musieum. Candi nu aya di éta tempat katelahna Candi Cangkuang. Sanajan  wangunna leutik,tapi ngandung ajén sajarah anu kacida pentingna.Candi Cangkuang téh mangrupa hiji-hijina candi anu   kapanggih  di Jawa Barat. Nya kitu deui di  Musieumna, aya  rupa naskah kuno nya éta  naskah hutbah  Ju’mah  anu dijieun tina kulit embé . Lian ti éta  aya ogé kitab anu dijieun tina kulit kai nya éta kitab  fiqih, hutbah Idul Fitri, Al-Quran .

Cindekna,kampung Pulo téh salasahiji kampung adat anu aya di wewengkonGarut.Éta kampung teh miboga tardisi anu masih keneh dipiara ku masarakatna.Sajaba ti imah adat, di kampung pulo  téh aya candi anu katelah Candi Cangkuang, sarta musieum . Tepi ka ayeuna éta kampung téh pada ngadeugdeug ku masarakat boh anu rék jarah, anu wisata , boh kagiatan panalungtikan.Anu daratang téh lain ngan urang Garut wungkul,tapi teu saeutik anu jolna ti luareun wewengkon  Garut.

(Ditarjamahkeun/diropéa tina http://www.pesonajabar.com)

LATIHAN SOAL

  1. Medar perkara naon éta tulisan téh?
  2. Kumaha koméntar hidep kana artikel di luhur?
  3. Paragraf anu mana nu nuduhkeun bagian bubukana?
  4. Paragraf anu mana nu nuduhkeun panutup éta tulisan? Tuliskeun kalimah mimitina!
  5. Kumaha kacindekan pedaranana?
  6. Kumaha sistematika pidangan éta tulisan nurutkeun pamanggih hidep?
BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA

LINK KUMPULAN MATERI ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-artikel-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/artikel-sunda/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI ARTIKEL BASA SUNDA SMA KELAS 12 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

TIKTOK

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI ARTIKEL BUDAYA
A. BENTUK WACANA

Wacana memiliki bentuk tertentu. Munculnya bentuk-bentuk wacana karena adanya perbedaan cara penyampaian isi wacana. Ada wacana yang cara penyampaian isinya melalui narasi, ada yang dideskripsikan, ada yang dijelaskan, dan ada pula yang dijelaskan sambil diberi alasan.

Dari empat cara penyajian isi suatu wacana yang berbeda, lahir empat bentuk wacana yang berbeda, yaitu naratif, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi.

Naratif adalah wacana yang menceritakan urutan peristiwa atau peristiwa secara berurutan, baik itu nyata (faktual) maupun fiksi (imajinatif).

Eksposisi atau deskripsi adalah wacana yang mendeskripsikan dan mengedarkan suatu objek, prosesnya, tujuannya, dan tujuannya. Wacana eksposisi dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan seseorang. kadang disebut wacana prosedural karena menggambarkan bagaimana melaksanakan suatu tugas seperti resep kue, resep makanan, dan formula obat. Deskripsi, deskripsi, atau candraan adalah wacana yang menggambarkan atau menggambarkan aktivitas indera (penglihatan, pendengaran, perasaan, sentuhan, dan penciuman) sebagai hasil dari pengalaman.

Dalam wacana Deskriptif menggambarkan objek secara detail dan detail sambil digariskan satu persatu secara detail. Tujuan deskripsi adalah untuk memotret atau melaporkan apa pun yang diketahui tanpa komentar.

Dalam wacana argumentatif, penjelasan biasanya disertai dengan alasan yang didasarkan pada fakta. Konten deskriptif selalu menyampaikan hal-hal yang masuk akal (logis) bagi orang lain untuk mempercayainya. Wacana argumentatif kadang disebut juga dengan wacana ilmiah atau wacana hortatoris, wacana argumentatif dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang disebut wacana persuasif. Misalnya pidato kampanye, dan periklanan.

Isi wacana wacana Anapon mampu beredar ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, pendidikan dan banyak lagi. Materi ajar yang ingin Anda bahas sekarang adalah soal membahas budaya R. Kebudayaan adalah bermacam-macam hal, termasuk manusia, adat istiadat, seni, bahasa, dan banyak lagi.

ARTIKEL KAMPUNG ADAT BASA SUNDA

KAMPUNG PULO

Garut merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang kaya akan sumber daya alam, seni, dan budaya. Sumber daya alam yang dihasilkan adalah sayuran, hasil bumi, mata air panas, makanan laut, hasil bumi, dan masih banyak lagi. Kesenian tradisional yang masih eksis hingga saat ini diantaranya; seni lais, seni ibra surak, rudat, pen silat, calung, dan masih banyak lagi. Bidang yang menjadi perhatian masyarakat antara lain dodol rakyat, kerajinan kulit, batik, dan aneka makanan.

Kampung Pulo terletak kurang lebih 50 kilometer sebelah timur kota Bandung dan 13 kilo meter di sebelah barat kota Garut. Jadi desa tersebut terletak diantara kota bandung dan kota garut. Jika naik angkutan umum bisa menggunakan bus dari terminal Cicaheum arah Garut menuju alun-alun kecamatan Lélés. Dari sana Anda bisa melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan desa, ojeg, atau delman menuju desa Ciakar yang jaraknya sekitar 3 kilo meter. Menuju desa Ciakar (pinggir danau), jika ingin ke Kampung Pulo harus naik rakit melalui Situ Cangkuang.

Pekerjaan masyarakat Kampung Pulo sebagian besar adalah petani yang menggarap tanahnya sendiri, beberapa diantaranya adalah petani yang menggarap tanah milik orang lain. Penduduk yang tinggal di desa tersebut merupakan masyarakat keturunan ketujuh dari Embah Dalem Alif Muhammad yang dulu masyarakat Kampung Pulo beragama Hindu. Dengan kedatangan kakeknya Dalem Alif Muhammad, sedikit demi sedikit dia menyebarkan agama Islam di Kampung Pulo.

Kampung Pulo adalah desa kecil, dengan hanya enam rumah dan enam kepala keluarga. Adat ini jangan sampai tertukar dengan kebutuhan untuk menimbun, karena pada saat Kakek Dalem Alif Muhammad wafat, ia mengutus enam orang putra yang merupakan salah satu almarhum. sisi kiri dan kanan. Ditambah masjid. Sebagian besar rumah tidak boleh ditambah atau dikurangi., Dan penghuni rumah tidak boleh lebih dari enam kepala keluarga. Jika anak laki-laki sudah dewasa dan sudah menikah maka dua minggu harus meninggalkan rumah dan harus keluar dari enam rumah tangga.

Dalam adat istiadat Kampung Pulo terdapat beberapa definisi yang masih digunakan hingga saat ini, di antaranya jamaah ke kuburan harus memenuhi beberapa syarat yaitu harus membakar kemenyan, minyak wangi, bunga, dan surutu. nenek moyang; Dilarang menjarah pada hari Rabu, sama seperti bekas warga saya di sekitar kawasan itu tidak mendapat pekerjaan berat. Begitu pula dengan Embah Dalem Alif Muhammad bahkan menerima tamu pada hari itu karena dulunya mereka adalah pengajar agama. Membangun satu set rumah haruslah panjang; jangan mencuci goong besar; dan tidak memiliki ternak besar yang empat suku, misalnya dia munding, dan sebagainya. Selain itu, setiap hari keempat belas Mulud, masyarakat di desa tersebut selalu melaksanakan upacara adat untuk memandikan alat-alat pusaka antara lain keris, batu ali, perkakas dari batu yang dianggap berkah. Selain di atas, di desa Pulau juga terdapat pura dan museum. Candi di tempat itu dikenal dengan nama Candi Cangkuang. Meski bentuknya kecil, namun mengandung nilai sejarah yang sangat penting, Candi Cangkuang merupakan satu-satunya candi yang terdapat di Jawa

Barat.Nya begitu kembali di dalam Museum, terdapat berbagai Naskah kuno yang merupakan teks Khutbah Ju’mah yang terbuat dari kulit kambing. Selain itu ada juga kitab yang terbuat dari kulit kayu yaitu kitab fiqh, khutbah Idul Fitri, Alquran.

Yang pasti, desa pulau merupakan salah satu desa adat yang ada di wilayah garut, desa tersebut memiliki tardisi yang masih dijaga oleh masyarakat. Hingga saat ini, desa tersebut menjadi hiruk pikuk orang yang ingin menjarah, menjadi turis, atau kegiatan penelitian.

(Diterjemahkan / diperbarui dari http://www.pesonajabar.com)


error: Content is protected !!