WAWACAN SUNDA

WAWACAN BABAD GALUH BASA SUNDA

WAWACAN BABAD GALUH BASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale


Jika ada pertanyaan seputar WAWACAN BABAD GALUH BASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
WAWACAN BABAD GALUH BASA SUNDA.

MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN

WAWACAN BABAD GALUH BASA SUNDA

Wawacan Babad Galuh
Asal-Usul Ngaran Kawali

PUNGKUR

Nyai Ujung Sekarjingga, didangdanan beuteungna maké kawali, jiga nu reuneuh nyemplu, dicandak ka payunan, disandingkeun calikna deukeut ka ratu, kocap Ajar Patih datang, geus aya payuneun gusti.

Lajéng Ajar téh haturan, jisim abdi ngahaturkeun pangabakti, éta rupina sakitu, lajéng Ratu mariksa, éta naon geuning kawas rupa daun, pék Ki Ajar téh haturan, reundeu asal ti nu ngirim.

Lamun kitu mah petana, manéh Ajar méré seredan ka aing, Ratu beuki tambah bendu, manéh Ajar kawasa, cing seug taksir mangkéna ngajuru, ieu pamajikan urang, medal pameget ta istri.

Ratu ngandika ka Ajar, ieu kasakit ku manéh kudu leungit, manéh anu nyieun kitu, Ajar henteu tarima, teu mupakat pada jalma nyieun kitu, wondéning kudu walaras, éta sagala panyakit.


Sugan baé katarima, sembah puji ka Pangéran sajati, miwah kangjeng pararosul, ngan éta Nu kawasa, ngaleungitkeun kana sagalaning mahluk, nu aya di alam dunya, di lahir reujeung di batin.


Ajar tuluy ngawalonan, nun sumuhun perkawis pariksa Gusti kumaha kersana ratu, menggah taksiran abdi mah, ari babar mangké éta Nyai Ujung, geus kantenan moal cidra, putrana éta lalaki.


Ratu gancang ngabebenda, Ajar manéh téh henteu sayakti, ayeuna kudu dihukum, sababna hatur dora, lain reuneuh enya sotéh éta nyemplu, meunang kami ngadandanan, dititah ngandung kawali.


Tuluy Ajar seuseurian, henteu pisan aya suker saeutik, kajeun teuing Ratu bendu, manéhna henteu susah, da geus tangtu éta kersana Yang Agung, moal beunang diowahan, budakna medal lalaki

SINOMCing ayeuna geura buka, ku kami sing katingali, barang brak dibarukaan, kawali henteu kapanggih, enggeus leungit tanpa lebih, kantun beuteung Ujung nyemplu, lajeng reuneuh sayaktosna, héran kabéh nu ningali, tambah-tambah ratu bendu sarta wirang.

Éta kawali didupak, ku Ajar keur waktu tadi, saméméhna dibukaan, ku Ajar enggeus ditarik, ninggangna ka sisi cai, dina sakuloneun lembur, ngaranna téh Selapanjang, mana disebut Kawali, mana éta kitu tina caritana.


Tuluy Ajar dibuburak, ku Ratu dititah balik, barang Ajar enggeus mulang, Ratu nimbalan ka Patih, éh Patih jeung paramantri, geuwat ku manéh sarusul, Ajar téh geura paéhan, cacag mangka bijil peujit, tuluy budal Patih reujeung balad-balad.


Ajar kasusul di jalan, direjeng ku paramantri, dicacag ditarumbakan, tapi teu mental sahiji, keris tumbak reujeung bedil, kabéh éta mararintul, taya nu néwek pisan, tuluy Ki Patih ngalahir, kersa Ratu Ajar kudu dipaéhan.


Ditumbak kudu getihan, sarta kudu tijumpalik, éh kutan kitu kersana, sumangga baé Ki Patih, mana kitu enggeus jangji, da kitu kersana Ratu, tuluy Ajar téh ditumbak, sarta barijilan getih, tapi éta getih téh hérang kacida.


(Tina Galuring Sastra, yasana Budi RT)

LATIHAN

  1. Naon jejer atawa téma wawacan di luhur?
  2. Saha waé palaku atawa tokoh dina éta wawacan? Kumaha deuih watekna?
  3. Hal naon waé anau dicaritakeun dina wawacan di luhur téh? Di mana jeung iraha kajadianana?
  4. Naha aya unsur pamohalan (mustahil) dina carita wawacan di luhur? Cing, tataan!
  5. Naon amanatna dina carita wawacan di luhur téh?

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI CARITA BABAD SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

TIKTOK

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

WAWACAN BABAD GALUH BASA SUNDA

Pengantar Babad Galuh
Asal Usul Nama Panci
beliung

Nyai Ujung Sekarjingga yang dibalut di perutnya menggunakan wajan, seperti sedang hamil menyelam, dibawa ke depan, di samping sepupunya dekat dengan ratu, kata Ajar Patih datang, sudah di depan para dewa.

Kemudian Ajar bersyukur badan saya berterima kasih kepada para pemujanya, kelihatannya seperti itu, kemudian Ratu memeriksa, seperti daun bermacam-macam, Pek Ki Ajar terima kasih, reundeu datang dari pengirim.

Kalau gitu aku ini petani, kamu lihat Ajar ngasih drag ke aing, Ratu makin marah, kamu lihat kekuatan Ajar, cing penilaian seug begitu meyakinkan, ini istri kita, keluarlah kekasih ta istri.

Ratu berkata kepada Ajar, ini adalah penyakit yang harus hilang, kamu yang membuatnya demikian, Ajar tidak menerima, tidak setuju dengan yang membuatnya, tetapi harus disembuhkan, itu semua penyakit.

Mungkin dia dianggap, menyembah Tuhan yang benar, serta rasul yang kekal, hanya Yang Mahakuasa, melenyapkan ke semua makhluk, yang ada di dunia alami, dalam kelahiran tuan di batin.

Ajar kemudian menjawab, ya ya tentang memeriksa Tuhan bagaimana maunya ratu, dapatkan penilaian saya, ari babar mangke itu Nyai Ujung, ada kantenan tidak curang, anaknya laki-laki.

Ratu cepat-cepat menyerang, Ajari kamu tidak sakti, sekarang kamu harus dihukum, karena terima kasih dora, tidak hamil ya sotéh sudah tenggelam, suruh kami ganti baju, suruh isi panci.
Kemudian Ajar seuseurian, sama sekali tidak ada sedikit gula, terima kasih banyak Ratu marah, dia tidak sulit, dan yang pasti bahwa kehendak Yang Agung, tidak akan diizinkan untuk berubah, bocah itu keluar seorang pria

Sinom

Cing sekarang terbuka, seperti yang bisa kita lihat, barang pecah, wajan tidak ditemukan, sudah hilang tanpa lebih, hanya perut Ujung tenggelam, lalu hamil sama sekali, mengejutkan semua yang melihat, ditambah ratu kemarahan dan rasa malu.

Wajan dikosongkan, oleh Ajar untuk sementara, yang sebelumnya dibuka, oleh Ajar yang telah ditarik, dibiarkan ke tepi air, pada lembur, namanya Selapanjang, yang disebut Kawali, di mana demikian dari cerita.

Kemudian Ajar dibubarkan, Ratu memerintahkan dia untuk kembali, barang Ajar telah dikembalikan, Ratu memanggil adipati, eh adipati dan paramedis, segera dengan melihat sarusul, Ajar langsung dibunuh, cacag kemudian sertifikat usus, kemudian pergi balada reujeu adipati.

Ajar kasusul di jalan, dipimpin oleh paramedis, didakwa ditembak, tetapi tidak mental, tombak keris dan senapan, semuanya mararintul, tidak ada yang ditangkap sama sekali, kemudian Ki Patih lahir, rela Ratu Ajar dibunuh.

Tembakan pasti berdarah, dan harus bertemu, eh kutan begitu dia mau, biarlah dia Ki Patih, dimana sudah dijanjikan, da begitu juga Ratu, lalu Ajar ditembak, dan darah barijilan, tapi darah itu sangat berkilau.
(Dari Galuring Sastra, dibuat oleh Budi RT)

error: Content is protected !!