15+ CONTOH SAJAK SUNDA
SAJAK SUNDA

SAJAK SUNDA & ARTINYA: SEUNEU BANDUNG – KARNA YUDIBRATA

SAJAK SUNDA & ARTINYA: SEUNEU BANDUNG - KARNA YUDIBRATA
SAJAK SUNDA & ARTINYA: SEUNEU BANDUNG – KARNA YUDIBRATA

SAJAK SUNDA & ARTINYA: SEUNEU BANDUNG – KARNA YUDIBRATA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar SAJAK SUNDA & ARTINYA: SEUNEU BANDUNG – KARNA YUDIBRATA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
SAJAK SUNDA & ARTINYA: SEUNEU BANDUNG – KARNA YUDIBRATA.

SAJAK SUNDA & ARTINYA: SEUNEU BANDUNG - KARNA YUDIBRATA
SAJAK SUNDA & ARTINYA: SEUNEU BANDUNG - KARNA YUDIBRATA

SAJAK SUNDA & ARTINYA: SEUNEU BANDUNG – KARNA YUDIBRATA

SAJAK LIRIK

Sajak lirik nya éta sajak anu ngagambarkeun rasa panyajakna atawa ngébréhkeun pikiran jeung rasa pribadi panyajakna tur sipatna leuwih subjéktip. Dina sajak lirik panyajak henteu ngadongeng atawa nyaritakeun, tapi ngebrehkeun sakur anu kapikir jeung karasa waktu harita. Sajak lirik ogé eusina mudalkeun rasaning ati, bingbang rasa jeung pikiran. Geura tengetan ieu conto sajak lirik di handap nu judulna Seuneu Bandung karya Karna Yudibrata!

Seuneu Bandung
(Karna Yudbirata)

Saha nu bisa mareuman seuneu Bandung
Geni sakti nu nyebrot ti dapur Cikapundung
Najan laut kidul
Ngolétrak dipaké nyiram

Seuneu Bandung
Dayang Sumbi gupay pucukna
Tangkubanparahu jadi suluhna;
sut urang sundut
nyeungeut obor kamerdékaan
bray caang lampu neon jutaan watt .

Langit ngempray, langit harepan
Seuneu teuneung geni kawani
Ngaléntab sagara keusik
Ngahuru ngabela-bela
Ngaduruk leuweung-gonggong langit-langgong
Afrika-Asia bébas merdéka!

Seuneu nyebrot di dapur Cikapundung
Geni sakti, cahya Ilahi
Hamo bisa dipareuman

(tina Saratus Sajak Sunda, 1992)

SAJAK SUNDA & ARTINYA: SEUNEU BANDUNG – KARNA YUDIBRATA

Sajak Seuneu Bandung di luhur, ngagambarkeun kawani jeung sumanget juang urang Bandung pikeun ngabéla lemah caina (Kota Bandung) tina gangguan lawan (penjajah). Éta sumanget jeung kawani diébréhkeun ku panyajak ti mimiti padalisan kahiji jeung kadua nu disimbolkeun ku kecap seuneu jeung geni atawa getih sarta kecap sakti nu bisa dihartikeun rupa-rupa akal, tarékah, siasat, jeung kayanikan urang Bandung nu digambarkeun ku kecap Cikapundung. Éta sumanget juang téh moal sirna (pareum) najan ngalawan musuh anu leuwih kuat jeung samakta (lengkep) pakarangna nu ku pangarang diibaratkeun ku laut kidul. Cindekna sanajan dibanjur ku cai salaut kidul, seuneu (sumanget) urang Bandung moal musna (pareum). Geura tengetan ieu di handap pada kahiji éta sajak!

Saha nu bisa mareuman seuneu Bandung
Geni sakti nu nyebrot ti dapur Cikapundung
Najan laut kidul
Ngolétrak dipaké nyiram

LATIHAN

1) Catet heula kecap-kecap dina éta sajak nu teu dipikaharti ku hidep, tuluy paluruh hartina dina kamus!
2) Diwangun ku sabaraha padalisan éta sajak?
3) Ajén éstétika naon waé nu aya dina éta sajak?
4) Nyaritakeun naon éta eusi sajak?
5) Naon anu diébréhkeun ku panyajak dina pada kahiji, kadua, katilu, jeung pada kaopat?


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai SAJAK SUNDA & ARTINYA: SEUNEU BANDUNG – KARNA YUDIBRATA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI SAJAK SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-sajak-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH SAJAK SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/sajak/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL SAJAK SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

SAJAK SUNDA & ARTINYA: SEUNEU BANDUNG – KARNA YUDIBRATA

Puisi lirik adalah puisi yang mencerminkan perasaan penyair atau menyampaikan pikiran dan perasaan pribadi penyair dan lebih subjektif. Dalam puisi liris penyair tidak berbicara atau menarasikan, tetapi melarutkan apapun yang dipikirkan dan dirasakan saat itu. Lirik puisi juga dilakukan untuk meredakan perasaan hati, perasaan bingbang dan pikiran. Langsung saja simak contoh syair syair di bawah ini yang berjudul Seuneu Bandung karya Karna Yudibrata!

POEM POEMS

Seuneu Bandung
(Karna Yudbirata)

Siapa yang bisa memadamkan api Bandung
Api ajaib yang meletus dari dapur Cikapundung
Meski laut selatan
Tracing digunakan untuk penyiraman

Seuneu Bandung
Kuncup ikan gupay Dayang Sumbi
Tangkubanparahu menjadi bahan bakar;
sudut sut
menyalakan obor kemerdekaan
tertangkap lampu neon terang jutaan watt.

Langitnya biru, langit cerah
Api api pemberani
Menyelam ke lautan pasir
Ngahuru membela diri
Langit-langit yang membakar hutan
Afrika-Asia gratis!

Kebakaran terjadi di dapur Cikapundung
Api suci, cahaya Ilahi
Hamo bisa dimatikan

(dari Saratus Sajak Sunda, 1992)

Puisi Api Bandung diatas, menggambarkan keberanian dan semangat juang kota bandung untuk mempertahankan air lemah (kota bandung) dari gangguan lawan (penjajah). Semangat dan keberanian tersebut disampaikan oleh penyair dari awal padalisan pertama dan kedua yang dilambangkan dengan kata api dan api atau darah dan kata sihir yang dapat diartikan dengan berbagai akal, sejarah, taktik, dan kepercayaan masyarakat. orang Bandung diwakili dengan kata Cikapundung. Semangat juang itu tidak padam (padam) meski melawan musuh yang lebih kuat dan bersenjata lengkap yang menurut penulisnya diumpamakan dengan laut selatan. Pastikan meski diikuti air laut selatan, api (spirit) Bandung tidak akan padam (padam). Segera perhatikan ini di bawah ini pada puisi pertama!

Siapa yang bisa memadamkan api Bandung
Api ajaib yang meletus dari dapur Cikapundung
Meski laut selatan
Tracing digunakan untuk penyiraman

1) Pertama tuliskan kata-kata dalam puisi yang tidak dimengerti oleh orang kulit hitam, kemudian cari artinya di kamus!
2) Terdiri dari berapa padalisan puisi tersebut?
3) Apa nilai estetika puisi tersebut?
4) Ceritakan apa isi puisi itu?
5) Apa yang dikatakan penyair pada ronde pertama, kedua, ketiga, dan keempat?

error: Content is protected !!