15+ CONTOH SAJAK SUNDA
SAJAK SUNDA

AJEN ESTETIKA SAJAK SUNDA: LEMAH CAI KURING – APIP MUSTOFA

AJEN ESTETIKA SAJAK SUNDA: LEMAH CAI KURING - APIP MUSTOFA
AJEN ESTETIKA SAJAK SUNDA: LEMAH CAI KURING – APIP MUSTOFA

AJEN ESTETIKA SAJAK SUNDA: LEMAH CAI KURING – APIP MUSTOFA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar AJEN ESTETIKA SAJAK SUNDA: LEMAH CAI KURING – APIP MUSTOFA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
AJEN ESTETIKA SAJAK SUNDA: LEMAH CAI KURING – APIP MUSTOFA.

AJEN ESTETIKA SAJAK SUNDA: LEMAH CAI KURING - APIP MUSTOFA
AJEN ESTETIKA SAJAK SUNDA: LEMAH CAI KURING - APIP MUSTOFA

AJEN ESTETIKA SAJAK SUNDA: LEMAH CAI KURING – APIP MUSTOFA

Lemah Cai Kuring
(Apip Mustopa)

Lemah kuring
Cai kuring
Geuning geus loba nu kurang

Lemah kuring
Cai kuring
Geuning geus loba nu hayang

Lemah kuring
Cai kuring
Geuning loba kahariwang

Lemah kuring
Cai kuring
Kadeudeuh direbut batur

Lemah kuring
Cai kuring
Geuning geus lain nu kuring

(Dicutat tina Srangéngé Jakarta, 2…:…)

AJEN ESTETIKA

Ayeuna urang pedar ajén éstétika nu aya dina sajak di luhur. Sanajan teu aya katangtuan husus ngeunaan guru lagu, purwakanti atawa rima, pangarang éta sajak dina ngébréhkeun pangalaman batinna téh bari jeung merhatikeun ajén-ajén éstétika. Ari éstétika bakal mangaruhan éndahna sora éta sajak saupama macana dibedaskeun.

Lamun ku urang ditengetan, unggal engang panungtung ahir padalisan dina sajak di luhur ngabogaan sora anu angger, nya éta i-i-a, i-i-a, i-i-a, i-i-a. Nu kitu téh disebutna murwakanti, nya éta padeukeutna sora engang dina unggal kecap atawa sora kecap dina unggal kalimah, baris, atawa pada. Sora nu murwakanti dina éta sajak ayana di ahir padalisan. Padeukeutna sora di ahir atawa di tungtung disebutna purwakanti laras wekas. Geura ilikan ku hidep contona di handap!

Lemah kuring (i)
Cai kuring (i)
Geuning geus loba nu kurang (a)

Sajaba ti wirahma atawa purwakanti, ajén éstétika séjénna nu diébréhkeun ku panyajak nya éta malikan deui nuliskeun kecap-kecap nu sarua dina unggal pada kecap lemah, cai, geuning. Maksud panyajak malikan deui nuliskeun éta kecap téh pikeun negeskeun ka nu maca perkara nu dianggap penting. Éta gaya basa samodél kitu téh sajaba ti mantuan nu maca leuwih gampil ngama’naan eusi, ogé némbongkeun ka nu maca aspék kaéndahan. Nu kitu téh sok disebut mindoan kawit atawa gaya basa répetisi. Geura ilikan ku hidep contona di handap!

Lemah kuring
Cai kuring
Geuning geus loba nu kurang
Lemah kuring
Cai kuring
Geuning geus loba nu hayang
Lemah kuring
Cai kuring
Geuning loba kahariwang

LATIHAN

1) Catet heula kecap-kecap dina éta sajak nu teu dipikaharti ku hidep, tuluy paluruh hartina dina kamus!
2) Diwangun ku sabaraha padalisan éta sajak?
3) Ajén éstétika naon waé nu aya dina éta sajak?
4) Nyaritakeun naon éta eusi sajak?
5) Naon anu diébréhkeun ku panyajak dina pada kahiji, kadua, katilu, jeung pada kaopat?


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai AJEN ESTETIKA SAJAK SUNDA: LEMAH CAI KURING – APIP MUSTOFA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI SAJAK SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-sajak-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH SAJAK SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/sajak/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL SAJAK SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

Lemah My Water
(Apip Mustopa)

Tanah saya
Air saya
Guening jauh lebih sedikit

Tanah saya
Air saya
Guening memiliki banyak harapan

Tanah saya
Air saya
Saya memiliki banyak kecemasan

Tanah saya
Air saya
Tetangga menangkap orang lain

Tanah saya
Air saya
Guening bukanlah siapa saya

(Dikutip dari Jakarta Sun, 2…:…)

Sekarang kami menonjolkan nilai estetika yang terkandung dalam puisi di atas. Meskipun tidak ada definisi khusus tentang guru lagu, prosa atau pantun, namun pengarang puisi dalam menyampaikan pengalaman batinnya cukup lama dan memperhatikan nilai estetika. Estetika akan mempengaruhi keindahan suara puisi jika dibacakan dengan lantang.
Jika diperhatikan, setiap suku kata terakhir dalam puisi di atas memiliki bunyi yang teratur, yaitu i-i-a, i-i-a, i-i-a, i-i-a. Yang disebut murwakanti, adalah bunyi engang yang berdekatan di setiap kata atau bunyi kata di setiap kalimat, baris, atau di atasnya. Bunyi murwakanti dalam syair itu ada di akhir padalisan. Suara yang berdekatan di ujung atau di ujung disebut dengan asal laras terakhir. Langsung ilikan dengan contoh hidep di bawah ini!

Saya lemah saya
Air saya i
Guening jauh lebih sedikit a

Selain ritme atau pola dasar, nilai estetika lain yang diungkapkan oleh penyair adalah mengulang kata yang sama pada masing-masing kata lemah, air, guening. Tujuan penyair mengulang kata-kata tersebut adalah untuk menekankan kepada pembacanya hal-hal yang dianggap penting. Gaya bahasa semacam itu selain membantu pembaca lebih mudah memberi nama pada konten, juga menunjukkan aspek keindahan kepada pembaca. Itulah yang selalu disebut mindoan karena atau gaya pengulangan bahasa. Langsung ilikan dengan contoh hidep di bawah ini!

Tanah saya
Air saya
Guening jauh lebih sedikit
Tanah saya
Air saya
Guening memiliki banyak harapan
Tanah saya
Air saya
Saya memiliki banyak kecemasan

Tugas 2
1) Pertama tuliskan kata-kata dalam puisi yang tidak dimengerti oleh orang kulit hitam, kemudian cari artinya di kamus!
2) Terdiri dari berapa padalisan puisi tersebut?
3) Apa nilai estetika puisi tersebut?
4) Ceritakan apa isi puisi itu?
5) Apa yang dikatakan penyair pada ronde pertama, kedua, ketiga, dan keempat?

error: Content is protected !!