MATERI LAPORAN KAJADIAN SUNDA KELAS 8
LAPORAN PERISTIWA SUNDA,  MATERI LAPORAN PERISTIWA SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

MATERI LAPORAN PERISTIWA BAHASA SUNDA SMP KELAS 8

MATERI LAPORAN PERISTIWA BAHASA SUNDA SMP KELAS 8
MATERI LAPORAN PERISTIWA BAHASA SUNDA SMP KELAS 8

MATERI LAPORAN PERISTIWA BAHASA SUNDA SMP KELAS 8

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI LAPORAN PERISTIWA BAHASA SUNDA SMP KELAS 8 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI LAPORAN PERISTIWA BAHASA SUNDA SMP KELAS 8.

MATERI LAPORAN PERISTIWA BAHASA SUNDA SMP KELAS 8
MATERI LAPORAN PERISTIWA BAHASA SUNDA SMP KELAS 8

MATERI LAPORAN PERISTIWA BAHASA SUNDA SMP KELAS 8

A. PERKARA LAPORAN PERISTIWA

Peristiwa, nyaéta kajadian anu luar biasa tur mikat haté. Peristiwa ilaharna mangrupa kajadian anu tara kapanggih sapopoé, tapi mangrupa kajadian langka tur istimewa.

Peristiwa téh sok dilaporkeun. llaharna nu sok ngalaporkeun. peristiwa téh umumna para wartawan. Palebah dieu, laporan peristiwa bisa jadi laporan jurnalistik.

Laporan téh ringkesan ngeunaan hiji kagiatan, kaayaan, atawa hal naon wae nu geus kaalaman atawa kalaksanakeun. Ditilik tina cara nepikeunana, laporan téh bisa sacara lisan bisa ogé ku tulisan Laporan anu ku hidep geus dibaca di luhur mah kaasupna kana laporan tulisan Ari ditilik tina eusina, laporan téh aya tilu: Kahiji, laporan kagiatan. Eusina ngeunaan geus dilaksanakeunana hiji kagiatan. Upamana waé laporan kagiatan piknik, laporan kagiatan lomba, jsté. Kadua, laporan keuangan Eusina ngeunaan kaluar asupna duit di hiji lembaga/pausahaan. Nu ngalaporkeunana biasana mah karyawan ka dunungan (atasan). Nu nyusunna gé aya ahlina, nu sok disebut akunting téa. Katilu, laporan jurnalistik. Eusina ngeunaan lalampahan wartawan dina ngaliput hiji tempat atawa hiji hal anu dipandang aya mangpaatna keur batur. Ku kituna, laporan jurnalistik téh sok aya nu nyebut laporan lalampahan.

B. NYUSUN RARAGA LAPORAN PERISTIWA JEUNG JURNALISTIK

Laporan kagiatan téh disusun minangka bukti hiji kagiatan geus dilaksanakeun. Lian ti éta, laporan kagiatan gé bisa dianggap bukti ayanan tanggung jawab salasaurang jalma atawa calagara (panitia) ka nu méré pancén. Pikeun hiji lembaga/institusi, laporan kagiatan bisa dijadikeun cecekelan keur nyieun kagiatan atawa program satuluyna.

Laporan peristiwa téh kudu disusun kalayan sistematis, logis, jeung ngagunakeun basa Sunda anu bener tur merenah. Eusina gé sakurang kurangna kudu méré gambaran anu écés tur jentre ngeunaan peristiwa Biasana mah kudu ngandung unsur jawaban tina prinsip 5W + 1H: naon (what), ku naon (why), saha (who), di mana (where), iraha (when), jeung kumaha (how). Patali jeung nyusun laporan peristiwa, aya sawatara hal anu perlu dititénan, di antarana eusi laporan téh kudu singget, jéntré, sistematis, babari kaharti, eusina lengkep, pikaresepeun nu maca, faktual jeung bener jeung kudu luyu jeung waktu anu geus ditetepkeun pikeun ngaréngsékeunana.

Laporan peristiwa, lamun jadi laporan jurnalistik, eusina pikeun “ngalaporkeun peristiwa”. Aya sawatara ciri laporan peristiwa, di antarana waé.

a. Perkara anu dilaporkeun kudu aya mangpaatna keur nu maca, lantaran ari laporan jurnalistik mah engkéna dimuat dina majalah atawa koran.
b. Judulna kudu pikatajieun nu maca. Basana kudu basajan, kalimahna ulah ngayayay panjang teuing, jeung kudu ngagunakeun kalimah aktif.
c. Eusi laporan ulah ngahina batur, ulah nyigeung SARA, lantaran ari laporan jurnalistik mah aya kode étikna. Hartina nu dilaporkeun téh kudu enya-enya, jujur, ulah ngabohong.
d. Ngagunakeun basa Sunda nu bener tur merenah.
e. Eusina singget tur jelas. Tapi kudu lengkep deuih.
f. Nuliskeunana sing sistimatis, luyu jeung aturan
g. Laporanana kudu pikatajieun atawa pikaresepeun nu maca,
h. Eusi laporan bisa dilengkepan ku foto jeung tanda bukti séjénna.

Adegan laporan peristiwa téh dina dasarna ngawengku (1) bagéan bubuka, (2) bagéan eusi, jeung (3) bagéan pamungkas.

C. NGAGUAR EUSI LAPORAN PERISTIWA

Sangkan leuwih maham kana eusi laporan peristiwa di luhur, pék jawab pananya leu di handap!

1) Di daerah mana barudak kudu milu ujian nasional bari pakéan jibreg?
2) Naon sababna barudak kudu milu UN bari pakean jibreg?
3) Ngarah naon, lamun meuntas walungan barudak sok babarengan?
4) Kumaha kaayaan Walungan Cibaluk téh?
5) Kumaha peristiwa nu kaalaman ku Munawaroh jeung Wisnu?
6) Naon tarékah nu geus dilaksanakeun ku pamaréntah desa pikeun nungkulan masalah cukang pameuntasan?

D. NULIS LAPORAN PERSITIWA

Hidep tangtu kungsi nyaksian hiji peristiwa, nyaéta kajadian nu penting tur istimewa Pék ayeuna jieun laporan peristiwal llikan contona di luhur!

Dina laporan peristiwa kudu disebutkeun:

1) Judul/ngaran peristiwa
2) Bubuka
3) Eusi peristiwa
4) Pamungkas

E. WARNA KALIMAH

Titénan conto kalimah ieu di handap!

(1) Minggu kamari Pa Lurah gempungan di Kantor Kabupaten

Kalimah (1) di luhur disawang tina warna kecap anu nyicingan fungsi caritaan (C) kaasup kana kalimah pagawéan Kalimah pagawéan (vébal), nyaéta kalimah anu caritaanana mangrupa kecap atawa gundukan kecap pagawéan. Dina éta kalimah anu jadi caritaan, nyaéta kecap gempungan. Unsur séjenna Minggu kamari jeung di Kantor Kabupaten salaku Katerangan (K), ari Pa Lurah salaku jejer ().

Jaba ti kalimah pagawéan (vérbal), disawang tina warna kecap caritaanana, aya warna kalimah séjénna, nyaéta kalimah kaayaan, kalimah barang, kalimah bilangan, jeung kalimah pangantét. Titénan

contona ieu di handap.

(2) Awakna jangkung
(3) Bajuna lawon totoron.
(4) Sapatuna lima rampasan.
(5) Bapa ka kantor.

Kalimah (2) “Awakna jangkung” kaasup kana kalimah kaayaan atawa kalimah sipat (adjéktival) lantaran caritaanana, nyaéta kecap jangkung mangrupa kecap sipat, ari jejerna nyaéta kecap awakna mangrupa kecap barang. Kalimah (3) “Bajuna lawon totoron” kaasup kana kalimah barang lantaran caritaanana, nyaéta kecap lawon totoron mangrupa kecap barang, ari jejerna bajuna mangrupa kecap barang. Kalimah (4) “Sapatuna lima rampasan” kaasup kana kalimah bilangan (numeral) lantaran caritaanana, nyaéta kecap lima rampasan mangrupa kecap bilangan, ari jejerna bajuna mangrupa kecap barang. Kalimah (5) “Bapa ka kantor” kaasup kana kalimah pangantét (préposisional) lantaran caritaanana, nyaéta ka kantor mangrupa frasa pangantét, ari jejerna bapa mangrupa kecap barang.

Cindekna, dumasar kana warna kecap anu nyicingan caritaan, kalimah dipasing-pasing jadi lima warna, nyaéta kalimah pagawéan, kalimah kaayaan, kalimah barang, kalimah bilangan, jeung kalimah pangantét.

(SIMPAY BASA SUNDA SMP KELAS 8)

F. TINGKESAN MATERI

 1. Peristiwa, nyaéta kajadian anu luar biasa tur mikat haté. Peristiwa ilaharna mangrupa kajadian anu tara kapanggih sapopoé, tapi mangrupa kajadian langka tur istimewa.
 2. Peristiwa téh sok dilaporkeun. Ilaharna nu sok ngalaporkeun peristiwa téh umumna para wartawan. Palebah dieu, laporan peristiwa bisa jadi laporan jurnalistik.
 3. Laporan téh ringkesan ngeunaan hiji kagiatan, kaayaan, atawa hal naon waé nu geus kaalaman atawa kalaksanakeun. Ditilik tina cara nepikeunana, laporan téh bisa sacara lisan bisa ogé ku tulisan. Laporan anu ku hidep geus dibaca di luhur mah kaasupna kana laporan tulisan.
 4. Dina nulis laporan peristiwa, pananya 5W+1H bisa digunakeun. Ari sababna, laporan peristiwa téh bisa sarua jeung laporan jurnalistik atawa warta.

LATIHAN

1) Kumaha patalina laporan peristiwa jeung laporan jurnalistik?
2) Sebutkeun tilu rupa laporan?
3) Naha rumus pananya 5W + 1H bisa dipaké dina nyusun laporan peristiwa?


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI LAPORAN PERISTIWA BAHASA SUNDA SMP KELAS 8 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI LAPORAN PERISTIWA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-laporan-perisitwa-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH LAPORAN PERISTIWA SUNDA

https://bahasasunda.id/category/laporan-peristiwa-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL LAPORAN PERISTIWA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI LAPORAN PERISTIWA BAHASA SUNDA SMP KELAS 8
 1. Item Laporan Peristiwa

Peristiwa, adalah peristiwa luar biasa dan menawan. Peristiwa biasanya merupakan peristiwa yang ditemui setiap hari, tetapi peristiwa langka dan khusus.

Peristiwa selalu dilaporkan. biasanya Anda selalu melaporkan. Acara-acara tersebut umumnya jurnalis. Lebah di sini, laporan acara bisa menjadi laporan jurnalistik.

Laporan adalah ringkasan dari suatu aktivitas, situasi, atau hal yang Anda alami atau implementasikan. Dilihat dari cara penyajiannya, laporannya bisa lisan juga dengan tulisan. Laporan yang sudah saya baca di atas termasuk dalam laporan yang ditulis oleh Ari dilihat dari isinya, laporannya ada tiga: Pertama, laporan kegiatan. Lakukan tentang melakukan suatu aktivitas. Misalnya laporan aktivitas piknik, laporan aktivitas balapan, dll. Kedua, laporan keuangan Eusina tentang penarikan uang di suatu lembaga / perusahaan. Pelapor biasanya bukan karyawan ke majikan (atasan). Kompilator akan menjadi ahli, yang selalu disebut akuntansi. Ketiga, laporan jurnalistik. Ini tentang perjalanan seorang jurnalis dalam meliput suatu tempat atau sesuatu yang dianggap bermanfaat bagi orang lain. Dengan demikian, laporan jurnalistik selalu ada untuk merujuk pada laporan perjalanan.

 1. Menyusun Pelaporan Acara dan Jurnalisme

Laporan kegiatan disusun sebagai bukti dari suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan. Selain itu, laporan kegiatan akan dianggap sebagai bukti pertanggungjawaban seseorang atau calagara (panitia) kepada pemberi. Bagi suatu lembaga / lembaga, laporan kegiatan dapat digunakan sebagai pegangan untuk membuat kegiatan atau program selanjutnya.

Laporan acara harus disusun secara sistematis, logis, dan menggunakan bahasa yang benar dan tepat. Setidaknya Anda harus memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang peristiwa tersebut Biasanya saya harus memuat elemen jawaban dari prinsip 5W + 1H: apa (apa), oleh apa (mengapa), siapa (siapa), di mana (kapan) , kapan (kapan), dan bagaimana. Dalam kaitannya dengan penyusunan laporan peristiwa, ada beberapa hal yang perlu dicermati, di antaranya isi laporan harus ringkas, rinci, sistematis, dapat dipahami, lengkap, menyenangkan bagi pembaca, faktual dan benar serta harus tepat. sesuai dengan waktu yang dialokasikan untuk penyelesaian.

Laporan peristiwa, jika merupakan laporan jurnalistik, adalah untuk “melaporkan peristiwa”. Ada beberapa karakteristik laporan peristiwa, di antaranya saja.

a Yang dilaporkan harus bermanfaat bagi pembaca, karena laporan jurnalistik saya kemudian dimuat di majalah atau surat kabar.
b. Judul harus mengesankan pembaca. Bahasanya harus sederhana, kalimatnya tidak boleh terlalu panjang, dan harus menggunakan kalimat aktif.
c. Isi report jangan menghina orang lain, jangan menyinggung SARA, karena dalam reportase jurnalistik saya terdapat kode etik. Artinya laporan harus ya-ya, jujur, jangan bohong.
d Gunakan bahasa yang benar dan nyaman.
eEusina ringkas dan jelas. Tapi harus selesai lagi.
f Menulisnya secara sistematis sesuai dengan aturan
g. Laporan harus menarik atau menarik bagi pembaca,
h. Isi laporan dapat dilengkapi dengan foto dan alat bukti lainnya.

Adegan laporan insiden pada dasarnya terdiri dari (1) bagian pengantar, (2) bagian konten, dan (3) bagian terakhir.

1) Bagaimana laporan insiden dan laporan jurnalistik terkait?
2) Sebutkan tiga jenis laporan?
3) Dapatkah rumus pertanyaan 5W + 1H digunakan dalam menyusun laporan acara?

 1. Sajikan Isi Laporan Acara

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang konten laporan acara di atas, harap jawab pertanyaan di bawah ini!

1) Di daerah mana saja anak-anak harus mengikuti ujian nasional sambil memakai jibreg?
2) Apa alasan anak-anak menghadiri UN sambil mengenakan pakaian?
3) Lalu bagaimana jika menyeberangi sungai anak-anak selalu bersama?
4) Bagaimana kondisi Sungai Cibaluk?
5) Peristiwa apa yang dialami oleh Munawaroh dan Wisnu?
6) Upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi masalah penyeberangan?

 1. Tulis Laporan Peristiwa

Hidep tentunya pernah menyaksikan sebuah event, yang penting dan spesial event Peck sekarang bikin laporan event llikan contoh di atas!

Dalam laporan insiden itu harus disebutkan:

1) Judul / nama acara
2) Bubuka
3) Konten acara
4) Terakhir

 1. Warna Kata

Lihat contoh kalimat di bawah ini!

(1) Minggu lalu Pa Lurah berkumpul di Kantor Kabupaten

Kalimat (1) di atas dilihat dari warna kata yang menempati fungsi cerita (C) yang termasuk dalam kalimat kerja Kalimat kerja (verbal), adalah kalimat yang ceritanya berupa kata atau gundukan kata kerja. Dalam kalimat itu yang menjadi cerita, itulah kata kerumunan. Unsur-unsur lain Minggu kemarin dan di Kantor Kecamatan sebagai Keterangan (K), ari Pa Lurah sebagai topik ().

Di luar verba (verba) dilihat dari warna kata cerita terdapat warna kalimat lain yaitu kalimat negara, kalimat item, kalimat angka, dan kalimat observasi. Mengamati

contohnya di bawah ini.

(2) Tubuh tinggi
(3) Bajuna lawon totoron.
(4) Sebanyak lima kejang.
(5) Ayah ke kantor.

Kalimat (2) “Badan tinggi” termasuk dalam kalimat bersyarat atau kalimat sifat (adjektiva) karena ceritanya, kata tall adalah kata sifat, di sebelahnya kata body adalah kata benda. Kalimat (3) “kain bajuna totoron” termasuk dalam kalimat barang karena dalam cerita, kata kain totoron adalah kata barang, sedangkan di sebelah bajunya adalah kata barang. Kalimat (4) “Sapatuna lima rampasan” dimasukkan ke dalam kalimat nomor (bilangan) karena ceritanya, kata lima rampasan adalah kata angka, sedangkan di sebelah bajunya ada kata benda. Kalimat (5) “Father to the office” dimasukkan ke dalam kalimat preposisi (preposisi) karena ceritanya, to the office adalah prepositional phrase, di sebelah bapak ada kata benda.

Yang pasti, berdasarkan warna kata-kata yang menghuni cerita, kalimat-kalimat tersebut dikelompokkan menjadi lima warna, yaitu kalimat kerja, kalimat bersyarat, kalimat item, kalimat nomor, dan kalimat peringatan.

(SIMPAY BASA SUNDA SMP KELAS 8)

 1. Peristiwa, adalah peristiwa luar biasa dan menarik hati. Peristiwa biasanya merupakan peristiwa yang ditemui setiap hari, tetapi peristiwa langka dan khusus.
 2. Peristiwa selalu dilaporkan. Biasanya mereka yang selalu meliput peristiwa umumnya adalah wartawan. Lebah di sini, laporan acara bisa menjadi laporan jurnalistik.
 3. Laporan adalah ringkasan dari suatu aktivitas, situasi, atau apapun yang Anda alami atau implementasikan. Dilihat dari cara penyajiannya, laporan tersebut dimungkinkan secara lisan maupun tertulis. Laporan yang sudah saya baca di atas sudah termasuk dalam laporan tertulis.
 4. Dalam menulis laporan acara, kuesioner 5W + 1H dapat digunakan. Karenanya, sebuah event report bisa sama dengan jurnalistik atau pemberitaan.

error: Content is protected !!