KUMPULAN SOAL CARITA PONDOK SUNDA
CARITA PONDOK,  KUMPULAN SOAL BASA SUNDA

50+ KUMPULAN SOAL CARITA PONDOK SUNDA

50+ KUMPULAN SOAL CARITA PONDOK SUNDA
50+ KUMPULAN SOAL CARITA PONDOK SUNDA

50+ KUMPULAN SOAL CARITA PONDOK SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar 50+ KUMPULAN SOAL CARITA PONDOK SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
50+ KUMPULAN SOAL CARITA PONDOK SUNDA.

50+ KUMPULAN SOAL CARITA PONDOK SUNDA
50+ KUMPULAN SOAL CARITA PONDOK SUNDA

50+ KUMPULAN SOAL CARITA PONDOK SUNDA

 1. Karangan fiksi wangun lancaraan jeung kaasup karya sampeuran sok disebut…
  a. Dongéng
  b. Sajak
  c. Carpon
  d. Wawacan
  e. Carita buhun
 2. Umuumna ukuran pondok dina carpon téh nyaéta…
  a. Dibaca sakali tamat anatara 5-10 menit
  b. Dibaca sakali tamat anatara 10-15 menit
  c. Dibaca sakali tamat anatara 15-20 menit
  d. Dibaca sakali tamat anatara 20-25 menit
  e. Dibaca sakali tamat anatara 25-30 menit
 3. Salahsahiji lengkah-lengkah dina nyieun carita pondok nyaéta…
  a. Nulis kalawan hadé
  b. Nangtukeun judul
  c. Néangan ide
  d. Nangtukeun téma
  e. Nagtukeun jejer
 4. Palaku utama sok disebut…
  a. Antagonis
  b. Peran pembantu
  c. Protagonis
  d. Tirtagonis
  e. Pemeran drama
 5. Latar téh dibagi jadi tilu, nyaéta…
  a. kajadian, waktu, jeung suasana
  b. Tempat, kaayaan, jeung suasana
  c. Tempat, waktu, jeung suasana
  d. Tempat, waktu, jeung kaayaan
  e. kajadian, waktu, jeung suasana
 6. Galur téh dibagi jadi tilu, nyaéta…
  a. Galur maju, mundur jeung flashback
  b. Galur mérélé, flashback jeung bobok tengah
  c. Galur mérélé, mundur jeung bobok tengah
  d. Galur mérélé, mundur jeung falashback
  e. Galur maju, mundur jeung bobok tengah
 7. Puseur sawangan téh tilikan carita naha nurutkeun gaya jalma kahiji atawa jalma kadua. Jalma kadua téh sok disebut…
  a. Palaku
  b. Pangarang
  c. Manéhna
  d. Abdi
  e. Simkuring
 8. Amanat téh pesen anu hayang ditepikeun panagarang ngaliwatan carita ka nu maca. Bisa ditepikeun langsung, hartina…
  a. Tersirat
  b. Nyamuni
  c. Tersurat
  d. Nyumput
  e. Nembrak
 9. Amanat téh pesen anu hayang ditepikeun panagarang ngaliwatan carita ka nu maca. Bisa ditepikeun teu langsung, hartina…
  a. Tersurat
  b. Nyamun
  c. Tersirat
  d. Nyumput
  e. Togmol
 10. Tengetan carpon ieu di handap!
  Kajurung ku tos tilu dinten teu kararaban sangu, Aki Uki ngulampreng ka bumi Dén Haji Darmawan, teu tebih ti bumina. Pribumi kasampak nuju aya di tengah bumi, ngabaheuhay mayunan méja alit.
  Sempalan carpon di luhur ngagambarkeun tokoh Aki Uki anu….
  a. Sangsara
  b. sagala loba
  c. beunghar
  d. daérah
  e. tara akur jeung batur
 11. “Ari boga dahareun téh, Jang, béré batur!”
  Pasipatan jalma saperti babasan dina kalimah di luhur nyaéta …
  a. amis budi
  b. héjo tihang
  c. beurat birit
  d. buntut kasiran
  e. hampang leungeun
 12. Baca sempalan carita pondok ”Tukang Kembang” karya Gagah Nugraha Aulia ieu di handap!
  Saréréa. Saimah-imah. Pa Gumbira, Apana Inggit. Bu Gumbira, indungna. nyaah pisan ka si Aki. Atuda Unggal si Aki mulang ka lemburna, balikna deui téh kudu baé aya oléh-oléh husus keur Inggit. Nu dimaksud si Aki ku saréréa téh, tukang kembang langgangan bu Gumbira jeung Inggit. Tina sering balanja kembang ti Si Aki, laun-laun jadi asa jeung baraya. Mana komo sanggeus Si Aki tukang kembang siga nu nyaaheun pisan ka Inggit. Malah pok deui-pok deui nyebutkeun asa ka incu sorangan. Atuh beuki asa jeung baraya baé Urang Panjalu si Aki téh. Ngaran aslina mah Abdul Manap. Ti keur ngora kénéh geus bubuara ka Bandung. Asalna tukang minyak tanah. Ditanggung maké salang jeung rancatan. Ka béh dieu ganti ngajualan kembang. Sabulan atawa dua bulan sakali, sok mulang ka lemburna. Ku sabab geus teu asa jiga téa., ku Bu Gumbira sering dibahanan oléh-oléh bawaeun ka lemburna. Aya gula, kopi, sirop, kué kaléng, sakapeung pakéan urut batur keur babasah. Anu tara téh ngongkosan, lantaran keukeuh tara ditarima. Teu sangka nya, si Aki tukang nyunyurung roda kembang téh, putra-putrana maraju. Diantarana waé anu natamu ka pa Gumbira. Kagungan pabrik beusi sagala, cenah, anjeunna téh.

Dumasar kana sempalan carita pondok di luhur, mana anu teu kaasup ajén atikan anu bisa dipaké tur dipatalikeun jeung kahirupan sapopoé di masarakat….
a. jalma anu beunghar teu salawasna boga sikep adigung
b. ulah ngajén jalma tina tagogna
c. kahirupan dina éta carita teu mustahil bakal kajadian
d. Si Aki urang Panjalu. Ari urang Panjalu osok marerih.
e. upama urang bageur ka batur, pasti batur ogé bageur ka urang

 1. Titénan sempalan carita pondok “Putri Jin” ieu di handap!
  “Putra Aria Wangsagoparana teteg manahna. Anjeunna geus aya deui dina pangcalikanana anu biasa, batu démprak di gunung cadas. Jung ngadeg, nyawang kasakuriling bungking. Lapat-lapat kasawang alam paraméan anu kedah disorang ku anjeunna. Aing lain ngan ukur incuna Sunan Ciburang, lain ukur anakna Wangsagoparana, aing téh Wiratanudatar. Haté aing geus teteg, suku aing geus panceg, ngadeg dina tangtungan sorangan. Aing geus sanggup manggul kawayiban, sabab lemahna ayeuna mah geus sadia, nya éta martabat aing sorangan.(CPPJ:47)”
  Dumasar kana sempalan téks carpon di luhur, latar kaayaan anu kapanggih dina éta carita nya éta…
  a. Bagja
  b. Hémeng
  c. Panceg Kayakinan
  d. Baluweng Pikir
  e. Ketir Pikir
 2. Karangan/tulisan nu mangrupa hiji bahasan, ilaharna sok makè wangun tulisan….
  a. dèskripsi
  b. narasi
  c. èksposisi
  d. argumèntasi
  e. komposisi
 3. Dina ngajéntrékeun atawa medar hiji perkara, aya rupa
  a. téhnik idéntifikasi, prosédural, prosés
  b. téhnik définisi, isian, prosédural
  c. téhnik définisi, idéntifikasi, prosédural
  d. téhnik idéntifikasi, klasifikasi, définisi
  e. téhnik définisi, isian, prosédural
 4. Titénan ieu tabél di handap!
NoCiri-Ciri Karya Sastra
1Karangan tinulis fiksi atawa rékaan nu galur caritana relatif basajan
2Midangkeun hiji carita sacara bébas
3Jumlah kajadian caritana henteu réa
4Museur kana hiji kajadian
5Aya parobahan nasib nu dialaman ku palaku utama
6Palakuna ukur dua atawa tilu urang
7Jejer (téma) jeung latar (setting) napak dina alam kahirupan kiwari
8Midangkeun hiji hal sacara gembleng, rinci, spésifik jeung detail
9Ilaharna panjangna sakitar 7.500 kecap
10Kaca (halaman) antara 4 nepi 6 kaca kalayan 1,5 spasi
11Leuwih loba midangkeun konflik nu leuwih kompléks
12Museurkeun paniténna (perhatian) dina hiji kajadian
13Miboga hiji plot, setting anu tunggal, jumlah tokoh anu kawates, tur ngawengku jangka waktu anu singget.
14Aya sababaraha épisodeu dina kahirupan palaku
15Biasana palaku utama teu nepi ka maot

Dumasar kana data di luhur, mana anu kaasup kana ciri-ciri carita pondok…

A. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13
B. 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15
C. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13
D. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 15
E. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13

ESSEY

1. Naon anu dimaksud arita pondok?
2. Naon anu dimaksud carpon kaasup carita rekaan jeung sampeuran?
3. Naon nu jadi ukuran pondok dina carpon téh?
4. Naon bédana antara carpon jeung dongéng?
5. Ti iraha carpon asup dina sastra Sunda jeung pangaruh ti sastra mana?
6. Sebutkeun judul, pangarang, jeung taun medal carpon munggaran dina sastra Sunda?
7. Kumaha sumebarna carpon dina sastra Sunda sabada merdéka?
8. Sebutkeun buku-buku kumpulan carpon nu kungsi dilélér Hadiah Sastra Rancagé!
9. Sawalakeun jeung babaturan sakelompok ngeunaan pangarang carpon, buku kumpulan carpon, jeung kamekaran carpon kiwari!
10. Téangan buku kumpulan carpon nu dipikaresep sarta catetkeun idéntitas bukuna (judul, pangarang, titimangsa medal, pamedal, jeung judul-judul carpon dina éta buku)!


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai 50+ KUMPULAN SOAL CARITA PONDOK SUNDAwah ini:

LINK KUMPULAN MATERI CARITA PONDOK SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-carita-pondok/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH CARITA PONDOK SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/carita-pondok/


LINK 50+ KUMPULAN SOALCARITA PONDOK
SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

A. PENGERTIAN CERITA PENDEK

Cerpen (carpon) atau dalam bahasa Indonesia cerpen Carpen), dalam cerpen bahasa Inggris, adalah sebuah karya fiksi (fiksi) berupa prosa (prosa) dan termasuk karya sampeur seorang Rea yang mengatakan bahwa carpon adalah sebuah karya yang populer dan menarik, karena isinya banyak yang menceritakan kehidupan manusia sehari-hari. Dikisahkan dengan cara yang sederhana, ringkas, dan menarik yang disebut cerpen tersebut sesuai dengan bentuk cerpennya. Tidak banyak yang dikatakan, biasanya hanya sesaat. Tokoh-tokohnya tidak banyak, mereka fokus pada satu atau dua peristiwa, alur sederhana tidak direncanakan, tidak banyak gerakan di latar belakang, dan memiliki tema dan amanat yang ingin disampaikan oleh penulis.

Ukurannya yang pendek sebenarnya tidak relative Ada beberapa carpon yang dianggap panjang, seperti carpon “Mandate in His Last Pass” oleh Mh. Rustandi Kartakusumah. Namun, umumnya tidak pendek antara 5-10 halaman jika dalam sebuah majalah. Bahkan di koran saya itu hanya segelas. Membaca akan berakhir antara 10-15 menit

Yang disebut karya sastra sempurna itu karena pengaruh karya asing, dari Belanda (Eropa). Istilah carpon belum dijelaskan, masih disamakan dengan dongeng. Namun, tidak seperti dongeng yang diceritakan, kisah ini tidak dicari oleh pejuang (anonim), dan disebarkan secara lisan. Kisah carpon saya dirancang seolah-olah ya-ya terjadi, ada perkelahian, dan tersebar secara tertulis.

Pada awal abad ke-20 semakin banyak orang yang menulis karpon, terutama ketika majalah Papa Nonoman dan Parahiyangam terbit. Dan kemudian carpon ini banyak yang dikumpulkan dan keluar sebagai buku. Saat ini, buku koleksi karpon pertama dalam kesusastraan Sunda adalah Dogdog Pan, sebuah karya pengarang berinisial G.S., diterbitkan oleh Balé Pusta pada tahun 1930. Lebih dari buku cerpen pertama berbahasa Indonesia yang diterbitkan, Teman Duduk oleh M. Kasim (1936).

B. Menulis Cerita Pendek

Untuk mempelajari cara membuat carpon sebenarnya tidak ada aturan atau cara khusus. Karena panasnya tulisan saya tergantung dari pengalaman membaca, soal, dan latihan menulis sambil tidak lupa disertai dengan membuka kamus untuk mengetahui arti dan menulis kata. Namun untuk mengabaikannya, ada langkah-langkah penyusunan karpon berdasarkan unsur-unsurnya. Untuk melingkari dalam belajar menulis carpon, adalah berikut ini sebagai lateral yang besar menyusun carpon

Mencari ide (inspirasi)
Biasanya selalu sulit menemukan ide untuk esai. Benar-benar tidak perlu jauh-jauh mencari ide, ambillah dari pengalaman pribadi. Namun harus dikerjakan ulang dan penulisannya tidak akan terlihat seperti “curhat” di buku diary. Pengalaman tidak harus ditulis dengan cara yang sama, dapat diperbarui dan diperkaya kembali menjadi cerita yang menarik

JELASKAN BERIKUTNYA
Topik adalah inti cerita dari awal hingga akhir. Ada banyak tema yang dapat digunakan untuk menggubah carpon dari kehidupan sekitar, antara lain keluarga, agama (religi), sosial, pendidikan, dll. Topik yang terdefinisi dengan baik menarik bagi pembaca, masalah yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan kehidupan saat ini atau yang ramai (aktual), memilih masalah yang berkaitan dengan kekuasaan, dan mempunyai kerangka kerja atau tujuan yang harus ditangani untuk membuat esai malas sejak dini- akhirnya.

Identifikasi pelaku (karakter) dan karakter (karakter)
Aktor adalah orang-orang yang berperan dalam cerita Setiap aktor memiliki kebiasaan yang mencerminkan sifat masing-masing sesuai dengan temanya. Ada karakter utama yang karakternya bisa lebih baik atau lebih buruk (protagonis), karakter utama lawan (antagonis), dan aktor tambahan (tritagonis).

Atur pengaturan
Latar belakang adalah lingkungan tempat suatu peristiwa terjadi dalam sebuah cerita. Berguna untuk mempertegas deskripsi situasi yang diceritakan. Latar belakang dibagi menjadi tiga tempat, waktu, dan suasana.

Identifikasi plot
Strain adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dari awal hingga akhir. Berbagai strain dapat digunakan untuk menyusun carpon, dapat menggunakan strain maju atau mundur, mundur (flash back), dan akar tengah atau campuran. Untuk membantu Anda mengarang karponen, Anda juga bisa menggunakan kerangka esai: bibliografi (pendongeng) dengan menceritakan karakter pelaku atau mendeskripsikan tempat, waktu, dan suasana; memperumit (inti cerita) dengan menyuruh pelaku menghadapi masalah; resolusi (pemecahan masalah) dengan memberikan bong bola yang ditemui pelaku melalui cerita; dan sastra (sampul cerita) oleh penulis yang mengakhiri cerita dalam kaitannya dengan perubahan nasib pelaku, penderitaan kesedihan, atau kegembiraan.

Tentukan center of view (sudut pandang)
Inti cerita adalah pengamatan terhadap cerita apakah menurut gaya orang pertama atau penulis bercerita langsung menggunakan pemeran cerita (biasanya menggunakan pemeran “aku”), orang kedua (bi asana menggunakan pemeran “dia”), atau pengarang hanya menceritakan hanya kepada para pelaku cerita atau gaya berpura-pura.

MENENTUKAN AMANAT
Pesan adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca cerita. Dapat disampaikan secara langsung (eksplisit) melalui tindak pidana

Bahasa adalah alat / alat utama dalam mendesain. Merancang mobil pon jelas merupakan alat yang akan Anda sukai. Cara tersebut diatas, bahwa penulis adalah seorang yang harus memiliki pengalaman sering membaca terlebih dahulu. Lebih baik baca karya carpon dari penulis terkenal. Tujuannya adalah untuk memperkaya kata-kata dan membandingkan daya tarik carpon dengan lebih baik untuk inspirasi dalam desain carpon

Mendefinisikan Judul Judul adalah “pintu” cerita untuk membuka pintu keingintahuan pembaca. Paling baik menentukan judul esai dengan dua atau tiga kata yang sesuai dengan tema, menyenangkan dan membangkitkan rasa ingin tahu

CONTOH CARITA PONDOK

KUBURAN
(TRISNA MANSUR)

Ditemani tiga hari tanpa uang saku, Aki Uki terbang ke tanah Dén Haji Darmawan, tak jauh dari keluarganya. Penduduk asli melihat ke arah pusat bumi, bergerak di depan sebuah meja kecil.

“Sejujurnya, Ki! Nyi Haji, bawa piringnya kembali ke sini! ” kata. Tak lama kemudian sepiring nasi ketan dan gulai ayam masih berhembus. Kemudian dia menggelengkan kepalanya, tidak enak badan.

“Setiap kali Aki datang ke sini, sebenarnya ada sesuatu untuk dimakan. Kapan kebenaran tidak akan ada, Den? ” Kata Aki Uki sambil lembut. Dialem akonakon
Tidak mendengar. Kehilangan barang tesebut.

“Ada apa, Ki? Lebih banyak? ”
“Sudah cukup, Dén,” kata Aki Uki. “Biasanya Dén, Aki dibutuhkan oleh saya
dipekerjakan. Saya perlu berdoa untuk Aki! ”
“Ki, untuk berdoa sendiri, datanglah ke sini. Tidak perlu bekerja
semua. “
“Saya tidak menyangkal klaim itu, Raden. Aki saya ingin
Saya berkeringat. “
“Tidak ada lagi Aki, kalau begitu. Apa pekerjaan? Uh, itu
dia, Ki, kuburan teh kali lagi. Tidak ada orang lain! ”
“Mengangkut?” Aki Uki bertanya-tanya.
“Ini, Ki, adalah sejarah. Terakhir kali Aki menggali permulaan itu,
niat saya untuk menjelaskan kepada seorang ustad bahwa kami ini
selamanya harus ingat untuk mati. Di sela-sela menyediakan kuburan.
Lalu aku meminta Aki untuk menggali parit. ”
“Nah, Den. Tapi dengan Adén parit itu harus dijual
lagi. “

“Ya, Ki. Berdasarkan penjelasan ustad lain lagi. Lagipula, kurang bagusnya memiliki kuburan untuk digunakan sendiri. Oleh karena itu, tidak diketahui secara pasti di mana pembunuhnya. Boa di tempat yang jauh dari kuburan yang telah disiapkan. Tapi mubadir. Sekarang parit itu akan dikalikan lagi, itu akan sesuai dengan uraiannya. Menurut ustad ketiga saya, kami tidak tahu ketersediaan parit untuk kuburan kami sendiri, bahkan terkadang nanti kami tidak akan bisa. Lakukan perbuatan baik untuk orang lain. “

Maklum, tidak akan, Aki Uki pasti mios ke pemakaman keluarga Dén Haji, bantu cangkul, linggis dan sekop. Disediakan sebotol air dan teh, untuk Nyi Onih, teman pribumi.

Sudah banyak kuburan. Semua berdinding, dilapisi keramik. Di batu nisan di bawah bunga yang sedang mekar, kemeja “Nyi Rd. Mayangsari ”,“ Rd. H. Mugni ”,“ Rd. Aom Tirtaningrat, S.H., M.B.A. ”,“ Rd. Ir. Suryaningbuana, M.Sc. ”, Nyi Mas Soléhah”.

Apakah parit yang menempel di kuburan Rd. H. Darmawan, di sisi timur makam ibunya. Menurut Aki Uki, di sini, penjaga ghetto, akan ada nisan dinamis “Rd. H. Darmawan ”. Terah menak yang kayungyun dengan berehanna. Biasanya seperti membantu mereka yang membutuhkan, membantu mereka yang membutuhkan. Tapi dia sedih saat meninggal. Bentuknya seperti karung yang dibungkus dengan tali serut. Tip bulutangkis masih muda, sementara itu jarang.

Aki Uki berpacu untuk dirinya sendiri, orang itu menghitung kuricakan. Tentu saja kuburannya hampir tidak menggunakan batu nisan marmer untuk menuliskan namanya, belum ditembok. Sebagian besar nama akan dituliskan pada tunggul papan albasiah yang cepat terserap oleh ngengat. Cat dari sisa medan.

Hal-hal akan berlatih mengulang cangkul, Aki Uki sedikit menyisir rambut bahu, karena mendengar suara yang menghasut. Kesedihan pada lebah di mana harus menatap. Lebih banyak murid, menyentuh kesejukan angin. Asa menyentuh jari mayat. Sayangnya dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk mendapatkan sedikit panas sedingin es setelah beberapa hari hanya untuk merebus hui dan sampeu. Atau bantu dengan membawa situasi di pemakaman di mana tidak ada teman.

Waktu gali adalah awal saya sampai ada seminggu. Tanahnya masih keras. Sekarang saya cukup beruang. Cangkulnya bisa dipotong.

Hanya energi yang tidak ada sama sekali. Belakangan ini, dua anak saya lelah. Hanya Aki Uki yang memiliki tekad yang sangat kuat. Harus selesai siang hari. Bakal menunjukkan Dén Haji, bahwa dirinya, Si Tarjuki yang masih muda bisa dakwah kotak sehat secara keseluruhan, kini masih berbeda. Saya lelah tidak merasa. Dasar linggis, cangkul. Sodok singkup. Bergiliran. Cikaringetna luut-léet maseuh sepanjang lir sendiri diikuti olehnya. Untungnya itu membantu persediaan. Setiap berhenti, setiap opium tenggelam, dan air menetes. Tapi harapan tidak bertambah.

Semakin tinggi tanahnya, semakin dalam paritnya. Energi harus ditingkatkan agar tanah yang ditinggikan tidak runtuh kembali. Dengan pekerjaan saya, solusi di dalam lubang digali seluruhnya. Energi Orokaya sama sekali tidak tersisa. Aki Uki pergi, sampai Anda tidak mampu membelinya. Itu ditunda sambil mengumpulkan lebih banyak energi. Jatuhkan di parit. Bawa ke tanah di sisi utara. Manfaat pekerjaan bisa diselesaikan. Di atas angin sepoi-sepoi, goyangkan daunnya. Membuat peraturan terdengar. Sebagai dipendé, reup weh Aki Uki kulem kapulesan.

Bada siang Nyi Onih diantarkan ke liang kubur. Luak-lieuk tidak melihat Aki Uki. Barang melihat ke dalam lubang, malas dia sangat terkejut. Sepertinya Aki Uki sedang menuju ke utara. Investigasi tidak
Ini bernapas.

Namun Haji Darmawan tidak terlalu memikirkannya. Jenazah Aki Uki dirawat seperti keluarganya sendiri. Dia akan dimakamkan di lubang yang disediakan untuk kuburannya sendiri. Sekali lagi, keesokan harinya, kuburan Aki Uki akan ditutup dengan keramik. Nisanna dari marmer diukir dengan nama “Raden Tarjuki, M.Si. bin Radén Anu. Terlahir ping sakit. Dia meninggal berkali-kali ”.

error: Content is protected !!