MATERI CARITA PONDOK KELAS 8
CARITA PONDOK,  MATERI CARITA PONDOK,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

MATERI CARITA PONDOK SMP KELAS 8

MATERI CARITA PONDOK SMP KELAS 8
MATERI CARITA PONDOK SMP KELAS 8

MATERI CARITA PONDOK SMP KELAS 8

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI CARITA PONDOK SMP KELAS 8 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI CARITA PONDOK SMP KELAS 8.

MATERI CARITA PONDOK SMP KELAS 8
MATERI CARITA PONDOK SMP KELAS 8

MATERI CARITA PONDOK SMP KELAS 8

A. PERKARA CARITA PONDOK

Karangan anu tadi dibaca ku hidep téh disebut carpon. Carpon téh singgetan tina carita pondok, nyaéta karya sastra anu direka dina basa lancaran (prosa) kalawan ukuranana pondok. Ukuran pondok di dieu biasana dicirian ku jumlah kecapna ukur 5.000-7.000 karakter. mun diketik dina kertas A4 mah jumlahna antara 4-7 kaca. Ku lantaran pondok, carpon mah sok dimuat dina majalah atawa koran Tapi ukuran pondok di dieu mah rélatif, teu jadi ukuran anu tangtu.

Upama nilik eusina, jalan carita atawa galur carpon mah ilaharna sajalur, tara réa-réa tur teu pajurawet kawas novel. Kitu deui latar atawa sétting-na, éstu digambarkeun saeutik pisan, tara papanjangan Pon kitu deui palakuna, tara loba teuing.

Istilah carpon dina sastra Sunda, sarua hartina jeung short story dina sastra Inggris atawa cerpen dina sastra Indonésia. Mimiti sumebar dina sastra Sunda, basa aya carpon anu dimuat dina majalah Parahyangan, taun 1920. Dina taun 1930, medal buku kumpulan carpon munggaran, nu judulna Dogdog Pangréwong karya G.S.

Ti taun 1930 tug nepi ka kiwari, carpon téh loba dimuat dina majalah jeung koran. Aya ogé anu geus dibukukeun. Buku-buku kumpulan carpon di antarana: Carita Biasa karya RAF (Rahmatullah Ading Affandi), Papacangan karya Rusman Sutiasumarga, Néangan karya Caraka (Wiranta), Jajatén Ninggang Papastén karya Yus Rusyana, Diwadalkeun ka Siluman karya Ki Umbara, Halimun Peuting karya Iskandarwassid, Kanyaah Kolot karya Karna Yudibrata, Jiad Ajengan karya Usép Romli H.M., Panggung Wayang karya Aam Amilia, Ki Merebot karya Ahmad Bakri, jeung Murang-Maring karya Godi Suwarna.

Aya deui kumpulan carpon ti rupa-rupa pangarang saperti Sawidak Carita Pondok dikumpulkeun ku Abdulah Mustapa Spk.,Petingan dikumpulkeun ku Duduh Durahman, Spk, Kanagan Carpon dikumpulkeun ku Duduh Durahman jeung Tatang Sumarsono.

B. UNSUR-UNSUR CARITA PONDOK

a. Téma
Hal atanapi gagasan anu ditepikeun ku pangarang dina karyana Hartina naon-naon anu ditepikeun ku pangarang keur nu maca.

b. Palaku
Tokoh anu ngalalakon atawa anu dilalakonkeun dina carita. Dina carpon, umumna palakuna téh manusa biasa, béda jeung dina dongéng, carita pantun atanapi wawacan, palakuna téh mahluk go’ib, sabangsaning jin, jeung sasatoan nu bisa ngomong. Tokoh-tokoh dina carpon umumna mibanda watek atawa karakter sakumaha kahirupan manusa biasa, aya nu sabar, barangasan, babarian, bageur, jujur, tukang linyok bohong, jsté.

c. Latar (setting)
Waktu jeung tempat lumangsungna kajadian dina carita. Latar tempat umumna bisa di kota, désa, atawa di sakola. Ari latar waktu, biasa dicirian ku jam, tanggal, taun, beurang atawa peuting.

d. Galur (plot)
Jalanna carita atawa runtuyan kajadian dina carita. Galur dina carpon aya anu marélé (maju), mundur, jeung aya ogé anu mobok tengah (flashback).

e. Amanat
Hal atawa perkara anu bisa dilenyepan tina eusi carita ku nu maca, pangpangna mah biasana aya mangpaatna keur kahirupan. Amanat téh bisa jadi mangrupa pesen ti pangarang keur nu maca.

C. NGARANG CARITA PONDOK

Hidep geus kungsi maca carpon jeung ngaregepkeun nu macakeun carpon. Tangtu waé hidep geus bisa ngalenyepan unsur-unsur caritana saperti (1) téma, (2) palaku, (3) latar, (4) galur, jeung (5) amanat. Ayeuna pek hidep diajar ngarang carpon! Léngkah-léngkahna ieudi handap.

1. Milih topik atawa téma
Hidep bisa milih téma naon waé nu dipikahayang.
Téma dina carpon kaitung réa, teu kudu bingung dina néangan téa. Contona, téma atikan, sosobatan, cinta, sosial, mistéri, jsté. Tanpa ayana téma, ngarang carpon bakal bangga tina naon nu dibayangkeun. Anu ku duna pijadieun carpon téh sajam, bisa dua jam atawa leuwih lantaran bingung nangtukeun puseur carita.

2. Tangtukeun warna carpon tur target udaganana
Nangtukeun warna carpon saperti drama, réligi, ro mantis, jsté. Nangtukeun warna carpon bakal ngag ampangkeun puseur (fokus) carita. Udagan baca ditujukeun saha nu bakal maca éta carpon, budak, rumaja, atawa kolot. Tiap carpon bakal béda-béda kumaha umur nu macana.

3. Nangtukeun Palaku Carita
Tataharkeun palaku carita anu rék dipidangkeun dina carpon Kudu asak saha palaku Utama jeung saha palaku tambahan. Ngaran-ngaran palaku kudu luyu jeung watekna

4. Nganalisis watek tokoh
Watek palaku (tokoh) bisa dijieun luyu jeung carita nu rek disusun Watek tokoh bisa digambarkeun langsung atawa teu langsung. Gambaran langsung bisa tina paguneman antarpalaku, pikiran palaku, jeung gambaran fisik palaku.

5. Nulis galur caríta
Galur carita ngawengku naon-naon nu bakal kajadian, konflik nu bakal kajadian, jeung ahir carita. Jieun gurat badag carita kalawan singget, dedet, tur jelas sarta kudu niténan rupa-rupa kajadian nu bakal muncul.

6. Nangtueun Galur
Tangtukeun galur carita kalawan merenah tur hade nepi ka bisa méré kesan ku nu maca Galur téh aya tilu rupa, nyaéta galur mérélé (maju), galur mundur (pandeuri ti heula), jeung galur bobok tengah. Dina
galur téh aya tahapan manggalasastra, konflik, klimaks, antiklimaks, jeung ahir carita.

7. Nangtukeun latar carita
Ditangtukeun di mana tempat kajadian carita? Iraha waktu kajadianana? Kumaha suasana kajadianana? Bisa digambarkeun kalawan langsung bisa teu langsung

8. Milih puseur sawangan
Dina ngarang carpon perlu ayana puseur sawangan anu écés. Naha urang rék maké puseur sawangan jalma kahiji (kuring), puseur sawangan jalma katilu (manéhna), puseur sawangan sagala nyaho, jeung puseur sawangan salaku panitén,

9. Milih kecap (diksi) anu keuna
Pilihan kecap anu merenah bakal bisa pikatajieun tur méré kesan nu alus ka nu maca Pilihan kecap bisa nangtukeun alus henteuna ajén (kualitas) carpon. Ari sababna, ku ayana pilihan kecap bakal bisa nyaluyukeun patalina antarkecap jeung antarkalimah.

10. Nyusun rangkay karangan jeung galur
Rangkay karangan diperlukeun sangkan carita teu sumpang-simpang ka ditu ka dieu

11. Nitenan unsur intrinsik jeung ekstrinsik
Titénan sakumna unsur carita, boh intrinsik boh ekstrinsik

12. Mimiti nyusun. carpon dumasar kana rangkay karangan
Nyusun carpon dilaksanakeun ku cara mekarkeun jadi alinéa-alinéa nepi ka ngawujud rangkay karangan jadi karangan gembleng

13. Ngajudulan carpon luyu jeung carita nu geus dikarang
Judul karangan ditangtukeun dumasar kana eusi carita. Bisa wae dumasar kana palaku utamana

TINGKESAN

 1. Carpon téh singgetan tina carita pondok, nyaéta karya sastra anu diréka dina basa lancaran (prosa) kalawan ukuranana pondok.
 2. Upama nilik eusina, jalan carita atawa galur carpon mah ilaharna sajalur, tara réa-réa tur teu pajurawet kawas novél. Kitu deui latar atawa sétting-na, éstu digambarkeun saeutik pisan, tara papanjangan. Pon kitu deui palakuna, tara loba teuing.
 3. Istilah carpon dina sastra Sunda, sarua hartina jeung short story dina sastra Inggris atawa cerpen dina sastra Indonésia.
 4. Dina sastra Sunda, buku kumpulan carpon anu munggaran medal téh judulna Dogdog Pangréwong karya G.S. dina taun 1930.
 5. Buku-buku kumpulan carpon di antarana: Carita Biasa karya RAF (Rahmatullah Ading Affandi), Papacangan karya Rusman Sutiasumarga, Néangan karya Caraka (Wiranta), Jajatén Ninggang Papastén karya Yus Rusyana, Diwadalkeun ka Siluman karya Ki Umbara, Halimun Peuting karya Iskandarwassid, Kanyaah Kolot karya Karna Yudibrata, Jiad Ajengan karya Panji Romli H.M., Ki Merebot karya Ahmad Bakri, sareng Murang maring karya Godi Suwarna.
 6. Unsur-unsur nu ngawangun carpon, di antarana: téma, palaku, latar, galur, jeung amanat.

(SIMPAY BASA SUNDA SMP KELAS 8)


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI CARITA PONDOK SMP KELAS 8 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI CARITA PONDOK SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-carita-pondok/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH CARITA PONDOK SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/carita-pondok/


LINK 50+ KUMPULAN SOALCARITA PONDOK
SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI CARITA PONDOK SMP KELAS 8

 1. Masalah carpon

Esai yang dibaca hitam disebut carpon. Carpon adalah singkatan dari cerita pendek, sebuah karya sastra yang dirancang dalam bahasa yang fasih (prosa) dengan ukuran yang pendek. Ukuran pendek di sini biasanya ditandai dengan jumlah kata yang hanya 5.000-7.000 karakter. untuk diketik di kertas A4 saya berjumlah antara 4-7 halaman. Karena pendeknya carpon saya selalu dimuat di majalah atau koran. Tapi ukuran pendek disini tidak relatif, bukan ukuran tertentu.

Jika Anda melihat isinya, alur cerita atau ketegangan carpon saya biasanya linier, tiada tara dan tidak seperti novel. Jadi sekali lagi latar belakang atau settingnya, sangat sedikit digambarkan, setara dengan Pon dan palakuna, terlalu banyak.

Istilah carpon dalam sastra R memiliki arti yang sama dengan cerpen dalam sastra Inggris atau cerpen dalam sastra Indonesia. Pertama kali menyebar dalam kesusastraan Sunda, ketika karpon diterbitkan di majalah Parahyangan, pada tahun 1920. Pada tahun 1930, terbitlah buku kumpulan karpon pertama yang berjudul Dogdog Pangréwong oleh G.S.

Dari tahun 1930-an hingga sekarang, carpon diterbitkan secara luas di majalah dan surat kabar. Ada juga yang sudah dipesan. Koleksi buku karpon antara lain: Cerita Biasa oleh RAF (Rahmatullah Ading Affandi), Keterlibatan oleh Rusman Sutiasumarga, Pencarian oleh Caraka (Wiranta), Jajatén Ninggang Papasten oleh Yus Rusyana, Dipersembahkan kepada Setan oleh Ki Umbara, Kabut Malam oleh Iskandarwassid, Orangtua Kanyaah oleh Karna Yudibrata, Jiad Ajengan karya Usép Romli HM, Wayang Panggung karya Aam Amilia, Ki Merebot karya Ahmad Bakri, dan Murang-Maring karya Godi Suwarna.

Ada juga koleksi carpon dari berbagai penulis seperti Sixty Short Stories yang dikoleksi oleh Abdulah Mustapa Spk., Petingan yang dikoleksi oleh Duduh Durahman, Spk, Kanagan Carpon yang dikumpulkan oleh Duduh Durahman dan Tatang Sumarsono

Unsur-unsur yang menyusun carpon, di antaranya

Sebuah. Tema
Hal atau gagasan yang dikemukakan oleh penulis dalam karyanya Arti segala sesuatu yang disajikan oleh penulis kepada pembaca.

b. marah
Karakter sedang berakting atau sedang berakting dalam cerita. Dalam carpon, protagonis pada umumnya adalah manusia biasa, tidak seperti dalam dongeng, cerita puisi atau pidato, protagonisnya adalah makhluk go’ib, sesama jin, dan binatang yang dapat berbicara. Tokoh-tokoh dalam carpon umumnya memiliki sifat atau watak yang sama dengan kehidupan manusia biasa, ada yang sabar, barangasan, babarian, bageur, jujur, pembohong, dll.

c. Latar belakang (pengaturan)
Waktu dan tempat kejadian dalam cerita. Latar belakang tempat umumnya bisa di kota, desa, atau sekolah. Waktu latar belakang hari, biasanya ditandai dengan jam, tanggal, tahun, siang atau malam.

d. Strain (plot)
Jalannya cerita atau urutan kejadian dalam sebuah cerita. Tegang di carpon ada yang maju (mundur), ada yang mundur, dan ada juga yang tengah kembali (flashback).

e. mandat
Hal-hal atau hal-hal yang dapat diserap dari isi cerita oleh pembaca, biasanya paling bermanfaat bagi kehidupan. Pesan tersebut mungkin adalah pesan dari penulis kepada pembaca.

 1. Menulis Carpon

Hidep belum pernah membaca carpon dan berharap anda mengkonsumsi carpon. Tentunya hidep telah mampu menyerap unsur-unsur cerita seperti (1) tema, (2) pelaku, (3) latar belakang, (4) ketegangan, dan (5) amanah. Sekarang kemas secara langsung untuk mempelajari cara membuat carpon! Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

 1. Pilih topik atau tema
  Hidep bisa memilih tema apa saja yang diinginkan.
  Tema di carpon tak terhitung jumlahnya, jangan bingung mencari thea. Misalnya tema pendidikan, persahabatan, cinta, sosial, misteri, dll. Tanpa tema, penulis carpon akan bangga dengan apa yang mereka bayangkan. Bahwa dengan carpon duna pijadieni satu jam, bisa dua jam atau lebih karena bingung menentukan pusat cerita.
 2. Tentukan warna carpon dan targetnya
  Tentukan warna carpon seperti drama, agama, belalang sembah, dll. Menentukan warna carpon akan membuat bagian tengah cerita menjadi lebih mudah. Sasaran bacaan ditujukan kepada siapa saja yang akan membaca carpon, anak-anak, remaja, atau orang tua. Setiap karpon akan berbeda berapa umur yang Anda baca.
 3. Identifikasi Pelaku Cerita
  Update aktor cerita yang ingin ditampilkan di carpon Harus matang siapa pemeran utamanya dan siapa pemeran tambahannya. Nama pelaku harus sesuai dengan karakter
 4. Analisis ciri-ciri karakter
  Karakter dari pemeran (tokoh) bisa dibuat sesuai dengan cerita yang ingin digubah. Karakter dari tokoh tersebut dapat digambarkan secara langsung maupun tidak langsung. Deskripsi langsung bisa berupa percakapan interpersonal, pemikiran pelaku, dan deskripsi fisik pelaku.
 5. Tulis alur cerita
  Alur cerita mencakup apa yang akan terjadi, konflik yang akan terjadi, dan akhir cerita. Buat garis besar ceritanya ringkas, ringkas, dan jelas dan Anda harus mengamati berbagai peristiwa yang akan terjadi.
 6. Definisikan Strain
  Menentukan alur cerita dengan nyaman dan cukup baik agar dapat memberikan kesan yang baik oleh pembaca. Strain ada tiga macam, yaitu regangan merele (maju), regangan mundur (kebelakang), dan regangan akar tengah. tercela
  Strainnya ada tahapan sastra, konflik, klimaks, antiklimaks, dan akhir cerita.
 7. Tentukan latar belakang cerita
  Menentukan di mana ceritanya berlangsung? Kapan itu terjadi? Seperti apa suasananya? Itu bisa dijelaskan secara langsung atau tidak langsung
 8. Pilih pusat pratinjau
  Dalam desain carpon, perlu memiliki pusat pratinjau yang jelas. Apakah kita ingin menggunakan pusat pratinjau orang pertama (saya), pusat pratinjau orang ketiga (dia), pusat pratinjau semua tahu, dan pusat pratinjau sebagai pengamat,
 9. Pilih kata (diksi) yang mencolok
  Pemilihan kata yang sesuai akan menarik dan memberikan kesan yang baik bagi pembaca Pemilihan kata dapat menentukan kurang baiknya nilai (kualitas) carpon. Oleh karena itu, dengan pemilihan kata akan dapat menyesuaikan hubungan antar kata dan antar kalimat.
 10. Buat serangkaian esai dan alunan
  Perlu sederet esai agar cerita tidak saling bersinggungan di sana-sini
 11. Mengamati unsur intrinsik dan ekstrinsik
  Amati semua elemen cerita, baik intrinsik maupun ekstrinsik
 12. Mulailah menulis. carpon berdasarkan serangkaian esai
  Penyusunan carpon dilakukan dengan mengembangkannya menjadi paragraf-paragraf membentuk rangkaian karangan menjadi karangan utuh
 13. Judul carpon sesuai dengan cerita yang telah Anda buat
  Judul karangan ditentukan berdasarkan isi cerita. Bisa jadi berdasarkan pelaku utama

Ringkasan

 1. Carpon adalah singkatan dari Cerpen, merupakan karya sastra yang dirancang dalam bahasa yang lancar (prosa) dengan ukuran yang pendek.
 2. Jika melihat isinya, alur cerita atau regangan carpon saya biasanya linier, tiada tara dan bukan perawat seperti novel. Jadi sekali lagi latar belakang atau pengaturannya, sangat sedikit digambarkan, ekstensi par. Pukul jadi pundak palakuna, par terlalu banyak.
 3. Istilah carpon dalam sastra R memiliki arti yang sama dengan cerpen dalam sastra Inggris atau cerpen dalam sastra Indonesia.
 4. Dalam kesusastraan Sunda, buku koleksi carpon pertama berjudul Dogdog Pangréwong karya G.S. pada tahun 1930.
 5. Buku koleksi carpon antara lain: Cerita Biasa oleh RAF (Rahmatullah Ading Affandi), Keterlibatan oleh Rusman Sutiasumarga, Pencarian oleh Caraka (Wiranta), Jajatén Ninggang Papasten oleh Yus Rusyana, Dipersembahkan kepada Setan oleh Ki Umbara, Kabut Malam oleh Iskandarwassid, Kanyaah Kolot oleh Karna Yudibrata, Jiad Ajengan oleh Panji Romli HM, Ki Merebot oleh Ahmad Bakri, dan Murang oleh Godi Suwarna.
 6. Unsur-unsur yang menyusun carpon, meliputi: tema, pelaku, latar, ketegangan, dan amanat.
error: Content is protected !!