IKLAN LAYANAN MASARAKAT SMP KELAS 7
MATERI IKLAN LAYANAN MASARAKAT,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

IKLAN LAYANAN MASARAKAT : KOMERSIL TINULIS AUDIO & VISUAL

IKLAN LAYANAN MASARAKAT : KOMERSIL TINULIS AUDIO & VISUAL
IKLAN LAYANAN MASARAKAT : KOMERSIL TINULIS AUDIO & VISUAL

IKLAN LAYANAN MASARAKAT : KOMERSIL TINULIS AUDIO & VISUAL

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar IKLAN LAYANAN MASARAKAT : KOMERSIL TINULIS AUDIO & VISUAL yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
IKLAN LAYANAN MASARAKAT : KOMERSIL TINULIS AUDIO & VISUAL.

IKLAN LAYANAN MASARAKAT : KOMERSIL TINULIS AUDIO & VISUAL
IKLAN LAYANAN MASARAKAT : KOMERSIL TINULIS AUDIO & VISUAL

IKLAN LAYANAN MASARAKAT : KOMERSIL TINULIS AUDIO & VISUAL

A. NITENAN KLAN LAYANAN MASARAKAT

Iklan layanan masarakat, biasana aya nu eusina mangrupa wawaran (ngabéjaan) aya ogé eusina ngajak jeung ngingetan. Wawaran, mun ceuk basa umumna mah “pengumuman” téa, anu tujuanana pikeun ngabéjaan atawa nandeskeun ngeunaan hiji hal anu perlu dipikanyaho, perlu dipigawé atawa teu meunang dipigawé ku ma sarakat. Nu nyieun wawaran perlu nandeskeun deui, pikeun ngajaga katartiban saréréa, sangkan batur anu sarua ngagunakeun éta tempat henteu ngarasa kaganggu. Ku sabab ditujukeunana ka jalma réa téa, biasana wawaran téh sok dipasang di tempat-tempat umum.

Lamun urang ulin ka tempat tempat umum saperti pom bensin, mall, masjid, atawa perpustakaan, biasana sok aya wawaran anu ditémpélkeun, anu eusina nandeskeun deui naon anu bisa atawa teu meunang dipigawé di éta tempat, lantaran bisi ngaganggu ka anu séjén, anu sarua ngagunakeun éta tempat. Éta wawaran biasana ditulis dina basa Indonésia atawa basa Inggris. Anu ku basa Sunda mah langka, dalah di Jawa Barat ogé langka kapanggih. Upamana unggal asup ka mall anu tiis ku AC, sok aya waé wawaran anu unina: No Smoking! cenah. Di pom bensin mah sok ditambahan, jadi: No Smoking Area! Eta wawaran ditulis pikeun ngabéjaan ka sing saha waé anu aya di wewengkon pom bensin, ulah ngaroko di éta tempat, lantaran ngabahayakeun kana kasalametan saréréa.

Conto wawaran séjénna:
1. Maca teu Meunang Gandéng! (biasana dipasang di perpustakaan)
2. Piceun runtah kana tempatna! (Biasana dipasang di sakolaatawa kantor)
3. Ka sakumna pangurus OSIS wajib hadir poé Saptu! (biasana dipasang di sakola)
4. Sendal Buka di Dieu! (biasana dipasang di masjid)
5. Teu Meunang Gandéng, keur Ujian! (Biasana dipasang di sakola)
6. Pareuman Mesin Waktu Ngeusi Bénsin! (biasana dipasangdi pom bensin)
7. Jaga Kabersihan Kelas! (Biasana di jero kelas)
8. Méméh Asup, Ucapkeun Salam! (Biasana dina luhureun panto)

Conto Iklan Layanan Masarakat anu sipatna ngajak masarakat sangkan ilubiung (partisipasi):
1. HAYU, KA POSYANDU!
2. LEUWEUNG ULAH DIRUKSAK!
3. BAYAR PAJEG DINA WAKTUNA!
4. SUKSÉSKEUN PEKAN IMUNISASI!
5. HAYU, URANG NYARITA KU BASA SUNDA!

B. PEDARAN IKLAN LAYANAN MASARAKAT

Anu disebut iklan téh aya dua rupa, aya iklan komersil aya ogé iklan layanan masarakat anu sipatna henteu komersil. Anu dimaksud iklan komersil, nyaéta iklan anu dijieun pikeun mayu keun hiji barang anu dijual. Tujuanana sangkan éta barang dipikawanoh ku masarakat, sarta engkéna bakal loba anu meuli. Cindekna mah, bisa ngahasilkeun duit. Nu matak sangkan anu nempo iklan bener-bener kataji nepi ka hayang meuli téh, pausahaan barang atawa jasa anu nyieun iklan, tara lebar ngaluarkeun duit pikeun mayar béntang pilem, sinétron, atawa biduan, pikeun jadi tokoh dina iklan anu dijieunna Kajeun mayar mahal, da engkéna ogé bakal balik deui duitna. Biasana artis anu dijieun béntang iklan téh anu keur meumeujeuhna “naék daun” atawa keur dipikaresep ku masarakat.

Ari iklan layanan masarakat kaasup iklan nonkomersil, lantaran ieu mah lain pikeun ngajual barang, tapi pikeun ngingetan masarakat ngeunaan hiji hal, ngajak masarakat pikeun migawé hiji hal nu positip sarta gedé gunana keur masarakat, atawa nyaram milampah pagawéan anu negatip sarta ngarugikeun ka dirina pribadi jeung masarakat. Dijieunna ogé ku pamaréntah keur kapentingan saréréa. Osok éta gé ngagunakeun artis sohor, tapi lain ngarah untung mangrupa duit, da barang atawa jasana henteu dijual

Iklan layanan masarakat lolobana iklan ti pamaréntah pikeun nepikeun program-programna sangkan tepi ka masarakat, sarta meunang pangrojong ti saréréa. Ku ngaliwatan iklan, dipiharep masarakat kahudang niatna pikeun milu nyukséskeun éta program. Aya tilu rupa wangun iklan anu biasa sumebar di masarakat, nyaéta:

1. Wangun tinulis (visual)

Iklan wangun tinulis (visual) anu ukur katingali, biasana ngagunakeun média citak saperti koran, majalah, atawa baligo anu dipajang di tempat umum. Anu jadi andelan dina iklan tinulis, nyaéta basa jeung wangun tulisan. Dina iklan tinulis téh aya anu eusina ngan saukur kekecapan wungkul, aya ogé anu dirojong ku gambar.

Lamun eusina ngan ukur kekecapan, tangtu éta basa anu dipilihna kudu bener-bener anu singget, padet, jeung ngirut ati sangkan babari napel dina pikiran anu maca.

a. Singget.
Anu dimaksud singget di dieu nyaéta basa anu dipilih téh bener-bener pondok, henteu ngayayay mangrupa kalimah paranjang, matak capé jeung pikaboseneun anu maca. Pikeun hiji iklan, cukup opat atawa lima kecap, sangkan henteu méakkeun tempat. Komo lamun ukuran tempat anu disadiakeun diwatesanan mah. Upamana dina koran atawa majalah, anu mayarna mahal sarta diréndéngkeun jeung iklan séjénna anu loba, kekecapan téh kudu bener-bener éfisién. Lamun kalimahna paranjang teuing sedeng tempatna heurin, bakal mangaruhan kana ukuran akasara. Atuh mun aksarana laleutik mah bakal kasilep ku iklan-iklan séjénna.

b. Padet.
Najan kekecapanana pondok, tapi panjang maksud. Jadi kecap-kecap anu dipilih kudu ngandung harti, nepi katujuan tina éta iklan téh katepikeun ka nu maca. Kadé ulah ngagunakeun kecap-kecap anu ngandung harti konotatif, atawa ngandung harti nu teu sabenerna. Ulah nepi ka anu maca iklan téh kerung heula, méméh ngarti kana maksudna.

c. Ngirut.
Pilihan kecap dina iklan, kudu matak ngirut ati anu maca. Tangtu anu matak ngirut téh lain pilihan kecapna wungkul, tapi ogé “tampilan” éta kecap alias wangun tulisan. Pilih wanda tulisan anu éndah bari tetep kabaca najan dibacana ukur saliwatan. Upamana nu maca keur dina kendaraan, salieuk ogé kudu bisa kabaca. Lian ti wanda tulisan, ukuran hurup anu meujeuhna, bisa katempo najan ti kajauhan, jarak antara hurup jeung hurup, kecap jeung kecap ogé kudu diatur, warna tulisan jeung latarna kudu kontras, sarta lamun ditambahan ku gambar, éta gambar téh kudu ngarojong kana eusi tulisan atawa nandeskeun maksud. Jeung nu pangpentingna, ulah ngaganggu kana tulisan nepi ka teu bisa kabaca.

2. Wangun audio (kakuping wungkul)

Iklan wangun audio, biasana iklan anu disebarkeun ngaliwatan média radio. Anu ditepikeun ka masarakat téh ukur sora. Ku kituna, tangtu baé anu pangpentingna dina ieu iklan nyaéta milih sora anu matak ngirut ceuli nu ngadéngéna. Tangtu baé milih kecap-kecap ogé jadi sarat anu utama, lantaran kapan éta sora téh ngucapkeun kecap-kecap atawa basa. Aya sababaraha sarat dina nangtukeun sora, nyaéta:

a. Sorana halimpu.
Nepi ka anu ngadéngékeun téh gantung déngéeun, hayang terus ngupingkeun sorana Karék ku sorana ogé geus kataji. Teu jengér teuing matak katorékan, jeung henteu laun teuing nepi ka teu jelas kadéngéna.

b. Sorana
luyu jeung karakter tokoh. Dina iklan radio, biasana aya tokoh-tokoh anu diperankeun. Naha nini-nini, aki-aki, bapa-bapa, indung-indung, budak, awéwé, lalaki, jsb. Tah sora téh kudu luyu kana tokoh anu diperankeunana. Ulah ari tokoh nini-nini, tapi sora anu dipaké sora budak awéwé. Atuh bakal jadi pertanyaan ka anu ngaregepkeunana ogé.

c. Béntés
Dina ngucapkeun kekecapan téh jelas kadéngéna. Ulah cadél ulah balélol, sabab bakal ngaganggu kana kaéndahan basa anu diucapkeun. Komo dina basa Sunda mah kapan lamun salah ngucapkeun /él/e/. jeung /eu/ téh karasa pisan ngagangguna

d. Lentongna merenah
Anu dimaksud lentong téh “intonasi”, turun naékna sorana luyu jeung tanda baca, nepi ka maksud anu hayang katepikeun téh kaharti ku anu ngadéngékeunana.

3. Wangun audio visual (kakuping jeung katingali)

Iklan dina wangun audio visual mah biasana ditayangkeun dina télévisi atawa internet. Katingali gambarna jeung kakuping sorana. Lian ti basana kudu singget jeung padet, lantaran biasana diwatesanan ku waktu tayang, ogé kudu nyumponan sababaraha sarat, di antarana:

a. Milih jalma anu merankeun tokoh dina iklan. Sakumaha anu geus disebutkeun di luhur, biasana anu dipilih pikeun merankeun tokoh dina iklan audio visual mah ti kalangan artis. Tangtu baé aya sababaraha tinimbangan, di antarana kahiji lantaran rupana geus dipikawanoh ku masarakat, kadua artis mah tangtu boga “penggemar” anu dipiharep nurutan kana sagala anu dipilampah ku éta tokoh sarta nurut kana omonganana, katiluna artis mah geus biasa aksi hareupeun kaméra, jadi moal matak hésé deui ngarahkeun Atuh éksprésina ogé moal kaku, bakal pikaresepeun nu lalajo

b. Gambar-gambar visualna anu matak ngirut kana ati nu nongton. Pakéan nu dipaké ku béntang iklanna, ti mimiti baju, calana, sapatu, kantong, aksesoris atawa perhiasan, nepi ka model rambutna ogé kudu bener-bener diperhatikeun. Ulah sagawayah. Pangpangna lian ti matak ngirut téh ogé ngarojong kana eusi atawa maksud iklan anu ditepikeunana.

c. Musik anu jadi latarna ogé kudu anu genah kakupingna. Kapan loba iklan, anu laguna jadi kacapangan lantaran ngeunaheun kana ceuli sarta babari napel dina pikiran, nepi ka anu nongton téh langsung apal bisa milu ngahaleuang. d. Latar tempat. Ieu ogé teu éléh pentingna, lantaran latar tempat kudu ngarojong kana eusi atawa maksud iklan Lamun dina iklanna nyaritakeun hiji kulawarga, aya alusna lamun latar tempatna di hiji imah.

LATIHAN SOAL

1. Kudu di mana nempatkeunana iklan tinulis téh?
2. Naon tujuan iklan anu nitah mayar pajeg dina waktuna téh?
3. Sebutan sarat penting iklan visual atawa tulisan!
4. Sebutan ogé hal nu dianggap penting dina iklan radio!
5. Ari iklan dina tv, naon baé anu kudu diperhatikeun?
6. Naon nu ngabédakeun iklan dina radio jeung iklan dina tv?
7. Nurutkeun pamanggih hidep, naon bédana iklan layanan masarakat jeung iklan komérsial?
8. Cik jelaskeun, naon sababna pamaréntah ngarasa perlu ngiklankeun program-programna?
9. Naon bédana wawaran jeung iklan layanan masarakat?
10. Naon sababna iklan dina tv kudu ngagunakeun artis pikeun béntang iklanna?

(RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA KELAS 7)


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai IKLAN LAYANAN MASARAKAT : KOMERSIL TINULIS AUDIO & VISUAL lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI ILM SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-iklan-layanan-masarakat/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH ILM SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/iklan-layanan-masarakat-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL ILM SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

IKLAN LAYANAN MASARAKAT : KOMERSIL TINULIS AUDIO & VISUAL

A. IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

Iklan layanan masyarakat, biasanya berisi konten (penawaran), juga konten untuk mengundang dan mengingatkan. Tawaran, mengatakan bahasa umumnya saya “pengumuman” thea, yang bertujuan untuk menginformasikan atau menyatakan tentang sesuatu yang perlu diketahui, perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh ma sarakat. Pembuat penawaran perlu mengulangi, untuk menjaga ketertiban semua orang, sehingga orang yang sama yang menggunakan tempat itu tidak merasa terganggu. Karena banyaknya jumlah orang, tawaran tersebut biasanya dipasang di tempat umum.
Saat kita bermain di tempat umum seperti SPBU, mall, masjid, atau perpustakaan, biasanya ada penawaran yang dipasang, yang tidak mengulangi apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan di tempat itu, karena jika terjadi gangguan kepada orang lain, penggunaan yang sama itu tempatnya. Penawaran tersebut biasanya ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Yang menurut saya bahasa jarang, dalah di Jawa Barat juga jarang ditemukan. Misalnya setiap masuk mall yang dingin dengan AC, selalu ada penawaran yang unina: Dilarang Merokok! dia berkata. Di pom bensin saya selalu menambahkan, jadi: Area Dilarang Merokok! Tawaran tertulis untuk menginformasikan kepada siapapun yang berada di area SPBU, tidak merokok di tempat tersebut, karena membahayakan keselamatan setiap orang.

Contoh penawaran lain:

 1. Baca Not Get Coupled! (biasanya dipasang di perpustakaan)
 2. Buang sampah ke tempatnya! (Biasanya dipasang di sekolah atau kantor)
 3. Semua administrator OSIS harus hadir pada hari Sabtu! (biasanya dipasang di sekolah)
 4. Sandal Terbuka Di Sini! (biasanya dipasang di masjid)
 5. Jangan Berpasangan, untuk Ujian! (Biasanya dipasang di sekolah)
 6. Matikan Mesin Pengatur Waktu Bensin! (biasanya dipasang di pom bensin)
 7. Jaga Ruang Kelas Tetap Bersih! (Biasanya di dalam kelas)
 8. Sebelum Masuk, Katakan Halo! (Biasanya di atas pintu)

Contoh Iklan Layanan Masyarakat yang mengundang masyarakat untuk berpartisipasi (partisipasi):

 1. AYO, POSYANDU!
 2. HUTAN JANGAN DIHANCURKAN!
 3. MEMBAYAR PAJAK TEPAT WAKTU!
 4. SUKSES DALAM MINGGU IMUNISASI!
 5. AYO, KAMI MENGATAKAN DALAM BAHASA INGGRIS!

B. DESKRIPSI IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

Ada dua jenis iklan, yaitu iklan komersial dan ada iklan layanan masyarakat yang tidak komersial. Iklan komersial adalah iklan yang dibuat dengan tujuan untuk menjual produk. Tujuannya agar barang tersebut diketahui publik, dan nantinya banyak yang akan membelinya. Saya yakin, ini bisa menghasilkan uang. Menariknya mereka yang melihat iklan tersebut sangat tertarik ingin membeli, perusahaan barang atau jasa yang membuat iklan, mengeluarkan banyak uang untuk membayar bintang film, sinetron, atau penyanyi, hingga menjadi sosok dalam iklan yang dibuat dengan bayaran mahal, da nanti juga akan mengembalikan uangnya. Biasanya artis yang menciptakan bintang iklan adalah orang yang tidak mampu “naik daun” atau diminati publik.

Iklan layanan masyarakat termasuk iklan nonkomersial, karena bukan untuk menjual barang, tetapi untuk mengingatkan masyarakat tentang sesuatu, mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu yang positif dan bermanfaat besar bagi masyarakat, atau melarang pekerjaan yang negatif dan merugikan diri sendiri dan masyarakat. Disusun dengan baik oleh pemerintah untuk kepentingan semua orang. Osok kan pake artis terkenal, tapi gak jadi untung uang, da barang atau jasanya tidak laku
Iklan layanan masyarakat sebagian besar adalah iklan dari pemerintah pi keun untuk menyampaikan program untuk membuat komunitas lebih unggul, dan mendapatkan dukungan dari semua orang. Melalui periklanan diharapkan masyarakat terpacu untuk ikut menyukseskan program. Ada tiga jenis periklanan yang umum di masyarakat, yaitu:

 1. BENTUK VISUAL

Iklan berbentuk tertulis (visual) hanya terlihat, biasanya menggunakan media cetak seperti koran, majalah, atau baligo yang ditampilkan di depan umum. Andalan iklan tertulis adalah bahasa dan bentuk tulisan. Di iklan tertulis ada yang tidak hanya kata-kata saja, ada juga yang didukung gambar.
Jika hanya mengucapkan kata-kata, tentunya bahasa yang Anda pilih harus benar-benar ringkas, padat, dan memikat agar tetap melekat di benak pembaca.

Sebuah. Ara.
Yang singkat disini adalah bahasa yang dipilih benar-benar pendek, bukan kalimat yang panjang, membosankan dan membosankan bagi pembaca. Untuk satu iklan, cukup empat atau lima kata, agar tidak menghabiskan tempat. Sekalipun ukuran tempat yang disediakan terbatas. Misal, di koran atau majalah yang mahal dan disertai iklan-iklan lain, mahir menjadi suatu keharusan agar bisa benar-benar efisien. Jika kalimat terlalu panjang untuk menjadi sedang, itu akan mempengaruhi ukuran alfabet. Berkat cetakan kecil saya, saya akan kewalahan oleh iklan la

b. Padat.
Meski rasanya pendek, tapi artinya panjang. Jadi kata-kata yang dipilih harus bermakna, hingga tujuan iklan tersampaikan kepada pembaca. Penting untuk tidak menggunakan kata-kata yang memiliki makna konotatif, atau makna yang tidak benar. Jangan sampai pembaca iklan bolong dulu, baru paham artinya.

c. AMR.
Pemilihan kata-kata dalam iklan tersebut, harus membuat pembaca terkesan. Tentunya bukan hanya pilihan kata, tapi juga “tampilan” dari kata alias bentuk tulisan. Pilih gaya tulisan yang indah sambil tetap dibaca meski hanya dibaca sepintas lalu. Misalnya, jika Anda sedang membaca di dalam kendaraan, Anda juga harus bisa membacanya. Selain gaya penulisan, ukuran huruf juga masuk akal, dapat dilihat dari kejauhan, jarak huruf dan huruf, kata dan frase juga harus diatur, warna teks dan latar belakang harus kontras, dan bila ditambahkan pada gambar, gambar harus mendukung atau nyatakan maksudnya. Dan yang terpenting, jangan memotong tulisan sampai tidak bisa dibaca.

 1. BENTUK AUDIO

Iklan berbentuk audio, biasanya iklan yang disebarkan melalui media radio. Yang ingin disampaikan kepada publik hanyalah suara. Jadi, tentunya yang terpenting dalam iklan ini adalah memilih suara yang sesuai dengan telinga pendengarnya. Tentunya ia memilih kata-kata serta kebutuhan utamanya, karena saat suara tersebut diucapkan kata atau bahasa. Ada beberapa syarat dalam menentukan suara yaitu:

Sebuah. Sorana halimpu.
Kepada pendengarnya yang nongkrong mendengarkan, ingin terus mendengarkan suara karek lewat suaranya juga sudah penasaran. Tidak terlalu keras, dan tidak terlalu lambat untuk didengar dengan jelas.

b. suara
sesuai dengan karakter sosoknya. Dalam iklan radio, biasanya ada tokoh yang digambarkan. Baik kakek nenek, kakek nenek, bapak, ibu, anak, wanita, pria, dll. Jadi suaranya harus sesuai dengan karakter yang dimainkan. Jangan menjadi sosok kakek-nenek, tapi suaranya menggunakan suara seorang gadis. Saya akan menjadi pertanyaan bagi mereka yang berharap juga.

c. fasih
Pengucapan kosakata dapat didengar dengan jelas. Jangan malas, jangan tertipu, karena akan mengganggu keindahan bahasa lisan. Bahkan dalam bahasa saya ketika saya salah mengucapkan / él / e /. dan / eu / sangat mengganggu

d. Lentongna nyaman
Arti lentong adalah “intonasi”, naik turunnya suara sesuai dengan tanda baca, hingga maksud yang ingin disampaikan dipahami oleh pendengarnya.

 1. BENTUK AUDIO VISUAL

Iklan dalam bentuk audio visual biasanya ditayangkan di televisi atau internet. Lihat gambarnya dan dengarkan suaranya. Selain bahasanya harus ringkas dan padat, karena biasanya dibatasi oleh waktu pertunjukan, juga harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

Sebuah. Pilih orang yang mewakili karakter dalam iklan. Seperti yang sudah disebutkan di atas, biasanya dipilih untuk memerankan karakter dalam iklan audio visual saya dari kalangan artis. Tentu ada beberapa pertimbangan, di antaranya pertama karena wajahnya diketahui oleh publik, kedua artis saya pasti memiliki “fans” yang diharapkan bisa mengikuti semua yang dilakukan karakter tersebut dan menurut kata-katanya ketiga artis saya sudah terbiasa berakting di depan kamera, jadi tidak akan Susah sekali lagi langsung ekspresi saya juga tidak kaku, akan menyenangkan untuk ditonton

b. Gambar visual memikat hati penonton. Pakaian yang dikenakan bintang iklan, mulai dari baju, celana, sepatu, tas, asesoris atau perhiasan, hingga penata rambut juga harus diperhatikan dengan cermat. Jangan sembarangan. Yang terpenting adalah bisa mengikuti isi atau tujuan dari iklan tersebut.

c. Musik latar juga harus nyaman untuk didengarkan. Setiap kali ada banyak iklan, laguna menjadi semrawut karena menyentuh telinga dan orang barbar melekat pada pikiran, hingga pemirsa langsung sadar bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam penyelaman. d. Tempatkan latar belakang. Juga tidak kalah pentingnya, karena latar tempat harus mendukung isi atau tujuan iklan. Jika dalam iklan tersebut bercerita tentang keluarga, ada baiknya jika latarnya ada di dalam rumah.

LATIHAN SOAL

 1. Di manakah iklan tertulis harus ditempatkan?
 2. Apa tujuan periklanan yang memerintahkan membayar pajak tepat waktu tersebut?
 3. Sebutkan persyaratan penting dari iklan visual atau tertulis!
 4. Sebutkan juga sesuatu yang dianggap penting dalam iklan radio!
 5. Hari beriklan di tv, siapa saja yang harus memperhatikan?
 6. Apa perbedaan antara beriklan di radio dan beriklan di TV?
 7. Menurut Anda, apa perbedaan antara iklan layanan masyarakat dan iklan komersial?
 8. Ibu menjelaskan, apa alasan pemerintah merasa perlu mengiklankan programnya?
 9. Apa perbedaan antara penawaran layanan publik dan iklan?
 10. Apa alasan iklan TV harus menggunakan artis untuk bintang iklan mereka?

in.

error: Content is protected !!