IKLAN LAYANAN MASARAKAT : RUPA WANGUN CIRI & PADIKA
MATERI IKLAN LAYANAN MASARAKAT,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

IKLAN LAYANAN MASARAKAT : RUPA WANGUN CIRI & PADIKA

IKLAN LAYANAN MASARAKAT : RUPA WANGUN CIRI & PADIKA
IKLAN LAYANAN MASARAKAT : RUPA WANGUN CIRI & PADIKA

IKLAN LAYANAN MASARAKAT : RUPA WANGUN CIRI & PADIKA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar IKLAN LAYANAN MASARAKAT : RUPA WANGUN CIRI & PADIKA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
IKLAN LAYANAN MASARAKAT : RUPA WANGUN CIRI & PADIKA.

IKLAN LAYANAN MASARAKAT PERKARA WANGUN
IKLAN LAYANAN MASARAKAT PERKARA WANGUN

IKLAN LAYANAN MASARAKAT : RUPA WANGUN CIRI & PADIKA

Mindeng urang manggihan tulisan nu eusina mangrupa wawaran, sakapeung mirip iklan. Atuh hidep ogé apal nu dimaksud iklan, boh iklan pikeun tujuan komersil boh nonkomersil (henteu ngudag kauntungan matéri), enas-enasna mah sarua sangkan masarakat wanoh kana sagala rupa anu diiklankeunana. Tina wanoh jadi kapangaruhan ku éta iklan. Ari médiana, bisa langsung dipajang di tempat umum (tinulis/visual), dina radio (audio), televisi/internét (audio visual). Lain baé perusahaan nu sok masang iklan téh, dalah pamaréntah atawa lembaga-lembaga lianna ogé osok. Biasana iklan nu jolna ti pamaréntah mah karéréanana “iklan layanan masarakat”.

A. Maca Wawaran

Di sakola, di kantor-kantor, jeung tempat umum, urang mindeng maca wawaran anu méh sarua jeung iklan. Atuh dina brosur-brosur ogé mindeng deuih manggihan wawaran jiga kitu téh. Tah, tulisan nu mangrupa wawaran téh sarua waé jiga iklan nyaéta kudu iceus dina milih kecap atawa ungkara singget, padet, sarta gampang kahartina. Ieu aya sawatara contona, hég titénan sarta bandingkeun jeung iklan tinulis.

1. Perpustakaan lain tempat ngobrol!
2. Piceun runtah kana tempatna!
3. Sakumna pengurus OSIS wajib hadir poé Saptu, wajib!
4. Etang heula artosna sateuacan ngantunkeun kasir
5. Parkir di tempat nu geus disadiakeun

B. Maca Iklan Tinulis

1. MAYAR PAJAK ULAH TELAT!
2. HAYU URANG NGARIKSA SUSUKAN, WALUNGAN, JEUNG TATANGKALAN!
3. NAGARA BUTUH KU PAMUDA PINTER, PARIGEL JEUNG JUJUR!

Iklan layanan masarakat anu dipajang di tempat umum, saperti di parapatan jalan tangtu henteu cukup ukur mangrupa kekecapan atawa kalimah wungkul, tapi kudu dipasieup atawa dipapantes sangkan nu nénjo kabéngbat hayang maca. Ari cara mapantesna, pangpangna dina milih aksarana, maké papaés gambar, jenis warna cétna, ukuran gedé leutikna, jst. Atuh nempatkeunana ogé kudu enya-enya diperhatikeun, upamana waé di nu negrak malar langsung bréh katénjo.

Iklan téh alat anu pohara ampuhna pikeun ngawanohkeun produk atawa jasa. Ari iklan layanan masarakat tujuan utamana sangkan timbulna pangjurung tinu maca (masarakat) pikeun partisipasi (ilubiung), ayana kasadaran, jeung ayana rasa butuh “ngagugu” kana éta iklan. Ku sabab kitu, boh basana, papaésna, boh tempat masangna kudu enya-enya diperhatikeun.

C. Ngaregepkeun Iklan dina Radio

Iklan tinulis “umajak mayar pajak” mun disiarkeun dina radio basana béda sabab maké peran sora jalma jeung dibarengan ku sora-sora alat séjén. Upamana waé maké basa paguneman pikeun ngébréhkeun suasana anu matak pikaresepeun nu ngadéngé. Geura ieu contona di handap.

Tokoh 1 : Lah, jalan téh mani raruksak, lombang jarero matak pikabetaheun buruy. Naon gawé pamaréntah téh?
Tokoh 2 : Aéh, aéh…angger ari geus gegelendeng téh.
Tokoh 1 : Lain gegelendeng uing mah, ngan naha mani teu bisa ngoméan jalan-jalan acan.
Tokoh 2 : Apan kudu maké waragad…duit, duit!
Tokoh 3 : Enyaaa…bisana pamaréntah ngoméan jalan téh lamun aya duitna. Ari duit pamaréntah apan diantarana ngandelkeun tina pajak. Ké, ké… ari Mamang geus mayar PBB, encan?
Tokoh 1 : Héhé… acan!

D. Ngabandungan Iklan dina Tv

(Kakara jol datang, motor bobolokot ku cai kotor padahal basa indit éta motor anyar ngumbah. Tokoh 1 gegelendeng sorangan jiga pohara keuheulna, ari tokoh 2 nu jadi pamajikanana kareungeu keur kusang-koséng di dapur nyelang-nyelang gégéroh, hujan kakara raat nu nyésa kari rujitna. Pélek motor dioyag-oyag…singhoréng tas tigejlig kana logak ngeuyeumbeu cai, meureun bisi terus gojlag).

Tokoh 1 : Lah, jalan téh mani raruksak, lombang jarero matak pikabetaheun buruy. Naon gawé pamaréntah téh?
Tokoh 2 : (Torojol tokoh 2 bari ngajingjing katél lamokot ku budah sabun) Aéh, aéh…angger ari geus gegelendeng téh.
Tokoh 1 : (Rada nyereng, kuraweud) Lain gegelendeng uing mah, ngan naha mani teu bisa ngoméan jalanjalan acan.
Tokoh 2 : Apan kudu maké waragad…duit, duit! (Ngaléos ka dapur deui, horéam bisi papanjangan)
Tokoh 3 : (Ngajelaskeun témbong wibawaan saperti pejabat, maké pakéan batik nécis) Enyaaa…bisana pamaréntah ngoméan jalan téh lamun aya duitna. Ari duit pamaréntah apan di antarana ngandelkeun tina pajak. Ké, ké… ari Mamang geus mayar PBB, encan?
Tokoh 1 : Hé hé… acan!

E. Medar Iklan-iklan di Luhur

1. Iklan Tinulis
Tilu iklan layanan masarakat di luhur saperti ngeunaan perluna mayar pajak tujuanana pikeun numuwuhkeun kasadaran pentingna mayar pajak. Média nu dipaké iklan tinulis nyaéta dipajang di tempat umum.

Iklan tinulis, nu jadi andelan basa, kecap, atawa ungkara nu dipaké. Basa iklan dina tulisan nu dipajang di tempat umum kudu milih basa anu narik perhatian sangkan nu ngarérét panasaran hayang maca sarta kudu mikat napel dina pikiranana. Atuh nya kitu deui ukuran huruf jeung jenis aksarana ogé kudu jadi bahan pertimbangan. Mun ditulis dina wangun kalimah ulah tepi ka ngagebay panjang, tapi kudu bréh langsung katéwak maknana dina ukuran detik, sabab moal aya jalma anu ngahajakeun datang ka jalan parapatan pikeun maca iklan. Cindekna, basa nu dipaké kudu singget, padet, jeung kekecapan nu miboga daya pikat anu kuat.

Salian ti soal milih kecap, ukuran huruf jeung jenis aksara, perlu ogé dipasieup latar gambar anu narik nepi ka matak resep nénjona. Saterusna lokasi masangna éta iklan ogé teu éléh pentingna deuih. Iklanna alus upamana, tapi dipasang di tempat anu nyingkur henteu langsung bréh katénjo apan jadi kurang pangaruhna. Cindekna, iklan kudu ditempatkeun dinu strategis, katémbong jelas ti unggal “penjuru”.

2. Iklan dina Radio
Iklan nu disiarkeun dina radio (audio) nu paling utama tokoh nu ngeusi sorana jeung latar sora-sora séjén. Wandana bisa lucu (pikaseurieun), sedih, atawa gumbira gumantung jenis iklan layanan masarakatna. Atawa bisa ogé gabungan tina tilu wanda éta, upamana mimiti pikasediheun/pikarunyaeun tapi ahirna pikabungaheun. Salian ti tokoh nu ngeusi sora kudu enya-enya geus dipikawanoh ku masarakat, wirahma (intonasi) atawa luhur-handapna nu ngeusi sora ogé kudu diperhatikeun deuih.

Iklan dina radio kudu napak dina alur carita (bercerita) najan durasi waktuna sakeudeung gé. Diputerna tangtu nyelang-nyelang dina acara resmi éta radio sangkan nyita sabagian perhatian pamiarsa. Ciri iklan radio nu alus, mangsana hong iklan téh pamiarsa henteu ngarasa kaganggu, malah alus mun jadi nambahan kahibur ku éta iklan. Atuh leuwih jauhna deui, omongan atawa kekecapan dina iklan kudu jadi kacapangan masarakat.

Iklan bakal leuwih anteb mun dipasang dina acara pavorit pamiarsa dina éta radio. Nu jadi pertimbangan, tangtu baé jumlah nu ngareungeukeun targétna leuwih loba. Jadi méh sarua jeung iklan dina tulisan, kudu dipajang di tempat “ramé”, iklan radio gé dipasang dina acara “ramé” deuih.

3. Iklan dina TV
Iklan dina tv (audio visual) leuwih loba deui pasaratan nu kudu ditedunan, di antarana milih figur tokoh palaku dina iklan, téma sarta alur carita, pasaratan visualisasi (gambar), lokasi shooting, jeung latar sora (boh musik boh alat lian) anu pas. Tétéla iklan dina tv mah leuwih kompléks dibandingkeun jeung iklan tulisan atawa radio. Tungtutan kréativitas dina iklan tv mah leuwih daria.

Iklan tv upama digarap kalawan daria bakal leuwih gedé pangaruhna tinimbang dua iklan tadi (tulisan, radio). Salian ti éta, iklan nu alus bisa nodél fantasi jeung imajinasi nu lalajo (pamiarsa tv). Soal jam tayang méh sarua jeung iklan radio, dina acara nu dianggap favorit pamiarsa.

F. Medar Wawaran

Wawaran eusina ukur mangrupa paréntah, umajak, jeung panyarék sarta ditulis tur ditémpél di lokasi nu aya patalina jeung éta eusi wawaran. Upamana waé, mun nyarék miceun runtah ka susukan, iklan dipasang di sisieun éta susukan. Mun nyarék ngobrol di perpustakaan, ditémpél di sabudeureun atawa di jero perpustakaan. Méh di unggal lingkungan sok dipasang iklan wawaran, saperti di sakola, kantor, obyék wisata, jst. Eusina, tangtu baé diluyukeun jeung pangabutuhna saperti nu kaunggel dina bacaan ka-4 tadi di lihur.

(PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA)


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai IKLAN LAYANAN MASARAKAT : RUPA WANGUN CIRI & PADIKA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI ILM SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-iklan-layanan-masarakat/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH ILM SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/iklan-layanan-masarakat-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL ILM SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

IKLAN LAYANAN MASARAKAT : RUPA WANGUN CIRI & PADIKA

Seringkali kita menemukan postingan yang berisi penawaran, terkadang mirip dengan iklan. Saya juga ingat arti periklanan, apakah periklanan untuk tujuan komersil atau non komersil (tidak mengejar keuntungan materi), panasnya sama membuat orang pada saat itu menjadi semua yang diiklankan. Sejak saat itu terpengaruh oleh iklan itu. Media hari, bisa langsung ditayangkan di tempat umum (tertulis / visual), di radio (audio), televisi / internet (audio visual). Perusahaan lain yang selalu memasang iklan adalah, dan juga pemerintah atau lembaga lain. Biasanya iklan yang datang dari pemerintah saya adalah “iklan layanan masyarakat”. Jadi di pelajaran ke-3, selain penawaran, kami secara khusus mengedarkan iklan layanan masyarakat. Berikut beberapa contoh di bawah ini.

A. MEMBACA PENGUMUMAN

Di sekolah, di kantor, dan di tempat umum, kita sering membaca penawaran yang hampir identik dengan iklan. Yang saya lakukan di brosur juga sering menemukan penawaran serupa. Nah, menulis penawaran itu sama dengan beriklan adalah menjadi iceus dalam memilih kata atau kalimat yang ringkas, padat, dan mudah dipahami. Berikut adalah beberapa contoh pengamatan dan perbandingan dengan iklan tertulis.

 1. Perpustakaan lain tempat untuk mengobrol!
 2. Buang sampah ke tempatnya!
 3. Semua administrator OSIS harus hadir pada hari Sabtu, wajib!
 4. Hitung artinya sebelum mengirim kasir
 5. Parkir di tempat yang telah disediakan

B. BACA IKLAN TERTULIS

 1. MEMBAYAR KETERLAMBAT PAJAK!
 2. AYO INSPEKSI HEWAN, SUNGAI, DAN POHON!
 3. NEGARA MEMBUTUHKAN PEMUDA YANG CERDAS, HATI-HATI, DAN JUJUR!

Iklan layanan masyarakat yang ditampilkan di tempat umum, seperti di persimpangan jalan tertentu tidak cukup hanya berupa kata-kata atau kalimat saja, tetapi harus dibaca atau disesuaikan agar mata-mata mau membaca. Cara terbaik adalah memilih alfabet, menggunakan palet warna, jenis cat, ukuran ukuran, dan sebagainya. Saya taruh itu juga harus ya-ya perhatikan, misalnya di tanah konstan segera terlihat sekunder.

Periklanan adalah alat yang sangat ampuh untuk mempromosikan produk atau layanan. Tujuan iklan layanan masyarakat terutama untuk mendorong pembaca (masyarakat) untuk berpartisipasi (berpartisipasi), adanya kesadaran, dan perasaan perlu “mendengarkan” iklan tersebut. Oleh karena itu, baik bahasa, gaya, dan tempat pemasangan harus diperhitungkan.

C. MENDENGARKAN IKLAN RADIO

Iklan bertuliskan “pembayar pajak” untuk disiarkan di radio bahasa yang berbeda karena mereka menggunakan peran suara orang dan bersama-sama dengan suara perangkat lain. Misalnya menggunakan bahasa percakapan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan bagi pendengarnya. Langsung saja contoh di bawah ini.

Gambar 1: Nah, jalannya rusak parah, parit di dalamnya perlu diperbaiki. Apa pekerjaan pemerintah?
Gambar 2: Wow, wow… selama kabelnya sudah bergulir.
Gambar 1: Puing-puing reruntuhan saya lagi, mengapa air mani belum bisa bergerak di jalan.
Gambar 2: Berapa biaya… uang, uang!
Gambar 3: Ya… dapatkah pemerintah memelihara jalan itu jika ada uang. Uang apan pemerintahan Ari termasuk mengandalkan pajak. Ké, ké… ari Paman sudah bayar PBB, encan?
Gambar 1: Hehehe… belum!

D. IKLAN TELEVISI

(Saat Jol datang, motor itu basah kuyup dengan air kotor padahal motor baru itu tersapu air. rujitna.Pellek motor diguncang… singhoreng bag tigejlig ke logak genangan air, mungkin jaga jaga gojlag).

Gambar 1: Nah, jalannya rusak parah, parit di dalamnya perlu diperbaiki. Apa pekerjaan pemerintah?
Gambar 2: (Torojol gambar 2 sambil membelai tempat tidur nyamuk dengan sabun) Ah, ah… asalkan talinya sudah bergulir.
Gambar 1: (Sedikit menyeringai, bingung) Puing-puing reruntuhan saya lagi, kenapa air mani belum bisa bergerak ke jalan.
Gambar 2: Berapa biaya… uang, uang! (Pergi ke dapur lagi, enggan jika terjadi perpanjangan)
Gambar 3: (Jelaskan penampakan wibawa seperti pejabat, pakai baju batik rapi) Enyaaa… bisa pemerintah jaga jalan kalau ada uang. Uang pemerintah Ari apan di antaranya mengandalkan pajak. Ké, ké… ari Paman sudah bayar PBB, encan?
Gambar 1: Hei hei… belum!

E. PEMBAHASAN IKLAN

 1. Iklan Tertulis
  Ketiga iklan layanan masyarakat di atas adalah tentang perlunya membayar pajak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Media yang digunakan dalam iklan tertulis dipajang di tempat umum.
 1. Beriklan di Radio
  Iklan disiarkan di radio (audio) dari karakter utama yang diisi dengan suara dan suara latar lainnya. Wandana bisa lucu (lucu), sedih, atau senang tergantung jenis iklan layanan masyarakatnya. Atau bisa juga kombinasi dari ketiga mood tersebut, misalnya pada awalnya sedih / memesona tapi akhirnya seru. Selain karakter yang diisi suara harus ya-ya sudah dikenal masyarakat, ritme (intonasi) atau top-down yang diisi suara juga harus diperhatikan lagi.

Iklan di radio harus dalam alur cerita (storytelling) meskipun durasi waktunya singkat. Drama tersebut tentu saja menyela acara radio resmi untuk menarik perhatian beberapa pembaca. Ciri-ciri iklan radio yang baik, selama hong beriklan adalah pembacanya tidak merasa terganggu, bahkan enak untuk ditambahkan hiburan oleh iklan tersebut. Lebih jauh saya, pembicaraan atau kefasihan dalam periklanan harus menjadi perhatian publik.

Iklan akan lebih mungkin ditampilkan di acara favorit pembaca di radio. Karena itu, tentu saja, jumlah targetnya jauh lebih tinggi. Jadi hampir sama dengan iklan di postingan, sebaiknya ditampilkan di tempat yang “ramai”, iklan radio akan dipasang di acara “ramai” lagi.

 1. Beriklan di TV
  Iklan di TV (audio visual) memiliki banyak persyaratan lain yang harus dipenuhi, antara lain pemilihan aktor dalam iklan, tema dan alur cerita, persyaratan visualisasi (gambar), lokasi pengambilan gambar, dan suara latar (baik musik maupun instrumen lainnya). , Ternyata beriklan di tv lebih kompleks dari pada iklan tertulis atau radio. Permintaan kreativitas dalam iklan TV saya sudah berakhir.

Iklan TV jika digarap dengan Daria akan memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan dua iklan sebelumnya (tulisan, radio). Selain itu, iklan yang baik dapat menjadi anggukan bagi fantasi dan imajinasi pemirsa (pembaca tv). Namun, pertunjukan itu tampaknya agak tidak fokus dalam episode-episode terakhir;

F. PENGUMUMAN

Penawaran konten hanyalah instruksi, ajakan, dan ajakan dan ditulis dan diposting di lokasi yang relevan dengan konten penawaran. Misalnya untuk mencoba membuang limbah ke pakan, dipasang iklan di samping pakan. Jika Anda ingin berbicara di perpustakaan, tempelkan di sekitar atau di dalam perpustakaan. Hampir di setiap lingkungan selalu ada penawaran iklan, seperti di sekolah, kantor, tempat wisata, dll. Untuk itu, tentunya ia menyesuaikan dengan kebutuhannya seperti yang tertera pada bacaan ke-4 tadi.

error: Content is protected !!