MATERI IKLAN LAYANAN MASARAKAT KELAS 7
MATERI IKLAN LAYANAN MASARAKAT,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

MATERI IKLAN LAYANAN MASARAKAT SMP KELAS 7

MATERI IKLAN LAYANAN MASARAKAT SMP KELAS 7
MATERI IKLAN LAYANAN MASARAKAT SMP KELAS 7

MATERI IKLAN LAYANAN MASARAKAT SMP KELAS 7

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI IKLAN LAYANAN MASARAKAT SMP KELAS 7 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI IKLAN LAYANAN MASARAKAT SMP KELAS 7.

MATERI IKLAN LAYANAN MASARAKAT SMP KELAS 7
MATERI IKLAN LAYANAN MASARAKAT SMP KELAS 7

MATERI IKLAN LAYANAN MASARAKAT SMP KELAS 7

1. PERKARA IKLAN JEUNG BEWARA

Iklan, ceuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (Moeliono Spk. 1988:322), nyaéta (1) warta pesenan (pikeun ngarojong atawa ngolo) balaréa ngeunaan barang atawa jasa anu ditatawarkeun; (2) wawaran ka balaréa ngeunaan barang atawa jasa anu dijual atawa dipasang dina media massa saperti koran jeung majalah.

Wawaran (basa Indonésia: pengumuman), nyaéta naon-naon anu diwawarkeun atawa dibéjakeun ka balaréa. Tujuanana sangkan wawaran atawa berita anu diumumkeun nepi ka jalma anu ditujuna, utamana mah masarakat. Bewara téh bisa ditepikeun ku cara lisan bisa ku cara tulis. Béwara lisan sok ditepikeun langsung atawa ngaliwatan radio jeung televisi. Bewara tulisan diumumkeun dina wangun tulisan, biasana ditapelkeun dina tangkal, témbok, jeung bor pengumuman, atawa aya dina koran, majalah, buku, internet, jeung HP.

Tina dua katerangan di luhur bisa disebutkeun yén iklan ogé kaasup kana béwara, nyaéta pada-pada nepikeun informasi, tapi leuwih nyoko kana mangaruhan (pérsuasi) tur dagang (bisnis). Babandingan iklan jeung bewara ébréh dina tabel ieu di handap.

NOIKLANBÉWARA
1Nepikeun informasi (wawaran).Nepikeun informasi (wawaran).
2Médiumna bisa lisan bisa tulisan.Médiumna bisa lisan bisa tulisan.
3Sipatna mangaruhan (persuasif).Sipatna ngabéjakeun (déklaratif).
4Wadahna mangrupa koran, majalah, radio, TV, internet, jeung HPWadahna mangrupa koran, majalah, radio, TV, internet, jeung HP.
5Tujuanana pikeun masarakat (sosial) jeung dagang (bisnis).Tujuanana pikeun masarakat (sosial).

Dina koran, majalah, atawa radio jeung televisi sok kabaca, kadéngé, atawa katempo rupa-rupa iklan. Dina dasarna iklan téh mangrupa wacana anu eusina mangaruhan jalma lian sangkan milampah naon naon nu diiklankeun téa. Ku kituna, iklan téh kaasup kana wacana pérsuasif.

2. RUPA-RUPA IKLAN

Aya dua rupa iklan, nyaéta iklan sosial jeung iklan dagang. Iklan sosial atawa iklan layanan masarakat, nyaéta iklan anu tujuanana keur mangaruhan masarakat sangkan milampah kagiatan nu hadé atawa ulah milampah kagiatan. Ari iklan dagang mah nyaéta iklan anu ditujukeun sangkan masarakat meuli produk nu diiklankeun.

3. WANGUN IKLAN

Disawang tina wangunna, aya iklan baris, iklan sandi, jeung iklan kulawarga:
1. Iklan baris atawa iklan mini, nyaéta iklan leutik tur singget anu diwangun ku sababaraha jajar
2. iklan sandi, nyaéta iklan anu dibarengan ku tanda husus (sandi) anu kudu dicutat ku nu macana sangkan sumber pananya atawa jawabanana babari kanyahoan.
3. Iklan kulawarga, nyaéta iklan anu eusina mangrupa warta pikeun kulawarga saperti kalahiran, tepung taun, papacangan, kawinan, pipisahan, kapapaténan, jsté

4. CIRI-CIRI IKLAN JEUNG BEWARA

Bewara téh sarua jeung béja, wawaran, atawa embaran anu ditepikeun ku salasaurang ka balaréa Dina basa Indonesia, bewara téh disebutna pengumuman. Tujuanana supaya nu diémbaran téh apal kana naon-naon nu ditepikeun. Iklan ogé sabenerna mah kaasup kana bewara kénéh. Baheula mah béwara téh sok ku lisan.

Di handap ieu sawatara ciri bewara, di antarana:
1. judul bewara (bisa tanpa judul),
2. aya jejer nu dibewarakeun,
3. aya eusi nu dibewarakeun, anu ngawengku:
a. ngaran kagiatan atanapi barang nu dibewarakeun,
b: tempat jeung waktu kagiatan,
c. tujuan béwara,
d. panita kagiatan (saupamina aya).

Iklan mangrupa bewara anu ditepikeun pikeun ngolo atawa mangaruhan jalma lian. Iklan mibanda ciri-ciri anu husus, di antarana waé:

1. ayana judul atawa jejer nu diiklankeun,
2. kalimahna parondok,
3. kecap-kecap nu dipakéna jelas hartina,
4. sipatna mangaruhan (persuasif).
5. tujuanana pikeun narik ati jalma lian,
6. carana bisa ku cara kaleuleuwihi (bombastis) atawa rahul/ngabohong (hiperbol),
7. biasana nganggulkeun produk barang atawa kagiatan nu diiklankeun.

Biasana kalimah anu digunakeun dina ngawawarkeun béwara, disebutna kalimah wawaran (deklaratif). Jadi nu disebut kalimah wawaran (berita; Ind), nyaéta kalimah anu digunakeun pikeun ngawawarkeun ka nu lian sarta miharep perhatian (résponsi) ti nu Ngadéngékeunana.

5. MIKAWANOH KALIMAH WAWARAN

Iklan jeung wawaran téh réréana ditepikeun ngagunakeun kalimah wawaran. Naon ari kalimah wawaran téh? Pék tengetan contona ieu di handap!
1. Leuweung ruksak, cai béak, manusa balangsak.
2. Ngagenclangkeun cai, ngagenclangkeun kahirupan.

Kalimah iklan 1) jeung 2) eusina ngébréhkeun béja atawa wawaran. Wawaran 1) ngeunaan ‘balukar tina ruksakna leuweung, cai bakal béak, sarta hirup manusa jadi balangsak’, ari wawaran 2) ngeunaan ‘lamun urang ngagenclangkeun cai, kahirupan ogé bakal ngagenclang’

Kalimah saperti kitu, anu eusina méré béja atawa ngawawarkeun hiji perkara disebutna kalimah wawaran Jadi, kalimah wawaran (deklaratif) téh, nyaéta kalimah anu gunana tur fungsina pikeun méré béja atawa ngawawarkeun, anu dipiharep jalma nu dibéré wawaran aya perhatian.

6. CIRI-CIRI KALIMAH WAWARAN

Aya sawatara ciri kalimah wawaran, di antarana waé.
1. Wujud kalimahna salawasna ditungtungan ku tanda titik (.);
2. Wangun kalimahna bisa mangrupa kalimah salancar bisa mangrupa kalimah ngantét,
3. Eusi kalimahna méré béja atawa wawaran, jeung
4. Jalma nu narima wawaran dipiharep aya réspon nu mangrupa perhatian

Conto kalimah wawaran séjénna:
1. Wéni téh ayeuna sakola di SMP kelas VII.
2. Manéhna asalna ti SDN Sukamaju 1.
3 Wéni boga sobat-sobat anyar anu asalna ti SD séjén.
4. Guru-guru di SMP mah béda-béda lantaran tiap guru nyekel mata pelajaran anu béda.
5. Guru basa Sunda di SMP kelas VII, nyaéta Ibu Lilis.
6. Sateuacan ngawulang. Bu Lilis mah sok miwarang murid-murid maos Qur’an heula.
7. Abdi resep diajar basa Sunda, komo lamun tos diajar dongéng mah.
8. Waktos sakola di SD ogé kantos aya pangajaran dongéng.

7. PADIKA NEPIKEUN IKLAN JEUNG WAWARAN

Dina kahirupan sapopoé, urang sok mindeng manggihan wawaran boh nu ditémpél dina mading sakola, dina pager di sisi jalan, atawa disalabarkeun langsung. Eusina gé rupa-rupa, bisa ngeunaan naon waé. Wawaran téh sok disebut ogé pengumuman atawa embaran.

Wawaran téh mibanda tujuan keur nepikeun informasi nu aya mangpaatna atawa sahenteuna sangkan balaréa apaleun. Ari nepikeunana bisa sacara langsung atawa teu langsung. Bisa sacara lisan bisa ogé maké tulisan. Mun sacara lisan, dina tradisi urang Sunda sok disebut ngabéjaan, méré béja, atawa nepikeun. Ari sacara tinulis, nya tangtu wé bisa ditulis dina keretas, dipangpang dina témbok atawa mading, bisa oge dimuat dina média citak. Bisa ogé make media kayaning spanduk, brosur, plang, jsté.

Wawaran tinulis/anu ditulis kudu nyoko kana éjahan jeung tanda baca anu merenah, saperti huruf gedé (kapital), huruf leutik, tanda peun (otik), koma, jeung sajabana. Ari wawaran nu ditepikeunana sacara lisan mah, sakurang-kurangna kudu nyoko kana tilu perkara

1. Lafal, nyaéta cara ngucapkeun huruf nu bener tur jentre. Nepikeun wawaran gé kudu bener ngalafalkeunana atawa ngucapkeunana
a. Lafal /e/ kudu béda jeung huruf le atawa leu/.
Ucapkeun: jéger, jeger, jeung jeger
b. Lafal /n/ ulah patukeur jeung /m/
Ucapkeun sakumna jadi sakunna
c. Lafal /g/ ulah kasilep ku /h/ atawa /k/
Ucapkeun: tablig, tablih, tablik

2. Volumeu, nyaéta halon atawa ngoncrangna nyorakeun kecap atawa kalimah. Tangtuna dina nepikeun béwara, sora téh kudu écés kakuping ku balaréa; tong saperti nu diheungheum atawa haharewosan

3. Intonasi (lentong), nyaéta naék turunna lagu/wirahma nyarita

Satuluyna, upama nilik kamekaran jaman, nepikeun wawaran jaman ayeuna mah kacida gampangna. Pantes kituna mah lantaran wawaran téh geus jadi kabutuh poko. Nepikeun wawaran teu hésé cara baheula. Wawaran bisa ditepikeun ngaliwatan média citak saperti koran jeung majalah atawa média elektronik saperti TV jeung radio. Hartina, dina kahirupan kiwari mah urang téh bisa nyangking informasi penting jeung ti mana waé. Lantaran ayeuna mah apan geus aya HP. Nelepon jeung SMS bisa di mana waé. Kitu deui sabada aya fasilitas Hotspot, urang bisa ngaksés internet di mana waé. Katurug-turug sabada dina internét aya fasilitas twitter jeung facebook, urang téh bisa silih tukeuran informasi jeung babaturan di mana jeung iraha waé. Atuh internet téh ayeuna mah teu ngan saukur bisa diaksés dina komputer, tapi bisa waé maké HP.

Ku kituna, nepikeun informasi atawa wawaran ka batur téh gedé pisan mangpaatna. Komo lamun wawaran anu ditepikeun téh penting tur kacida diperlukeunana ku batur. Contona waé wawaran ngeunaan kagiatan di sakola, beasiswa, atawa informasi ngeunaan kapapaténan Geuning mun aya nu maot, sok aya nu ngawawarkeun kana speaker (pengeras suara; pelantang).

Ku pentingna wawaran, rék ngeunaan informasi naon waé, dina nepikeunana ulah gagabah, lantaran aya tatakrama atawa tata carana

1. Nepikeun wawaran kudu maké basa Sunda anu merenah tur sopan
2. Sikep urang waktu keur nepikeun kudu hadé.
3. Sora urang waktu nepikeun wawaran kudu ngoncrang tur écés.
4. Wawaran anu ditepikeun eusina penting keur dipikanyaho ku batur.
5. Wawaran anu ditepikeun eusina kudu bener, lain béja bohong.
6. Upama hiji waktu urang nepikeun wawaran, ulah sieun lamun aya nu nanyakeun. Lantaran teu salawasna eusi wawaran anu ditepikeun ku urang téh bisa langsung kapaham ku batur. Ku kituna, urang téh kudu daék malikan deui atawa leuwih ngajelaskeun eusi wawaran anu ku urang ditepikeun.

(SIMPAY BASA SUNDA KELAS 7)

LATIHAN 1
MATERI IKLAN LAYANAN MASARAKAT SMP KELAS 7

 1. Iklan, ceuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (Moeliono Spk. 1988:322), nyaéta?
 2. Naon ari wawaran téh?
 3. Naon bédana bewara lisan jeung tulisan?
 4. Naon bédana iklan jeung bewara?
 5. Naon bédana iklan social jeung iklan dagang?
 6. Pék jéntrékeun 3 wangun iklan!
 7. Sebutkeun ciri umum jeung ciri husus iklan!
 8. Naon kalimah wawaran téh?
 9. Sebutkeun ciri-ciri kalimah wawaran!
 10. wawaran nu ditepikeunana sacara lisan mah, sakurang-kurangna kudu nyoko kana tilu perkara. Pék jéntrékeun ku hidep!
 11. Ku pentingna wawaran, rék ngeunaan informasi naon waé, dina nepikeunana ulah gagabah, lantaran aya tatakrama atawa tata carana. Pék jéntrékeun ku hidep!

CONTO ILM
MATERI IKLAN LAYANAN MASARAKAT SMP KELAS 7

WAWARAN

Sadaya siswa nu badé ngajengkeun beasiswa préstasi, kedah saénggalna nepangan patugas Tata Usaha sakola. Sarat-sarat ngajengkeun béasiswa, di antawisna kedah nyanggakeun:
1. Poto ukuran 3 x 4 salambar.
2. Potokopi rapot.
3. Potokopi sertifikat kajuaraan.
4. Serat widi (izin) ti orangtua (sepuh).

Sadaya sarat-sarat dilebetkeun kana map warna konéng. Upami kirang jéntré, tepangan Pa Engkus. Tiasa ogé nelepon ka 022 – 710211.

Hatur nuhun.

Conto wawaran séjénna:
1. Maca teu Meunang Gandéng! (biasana dipasang di perpustakaan)
2. Piceun runtah kana tempatna! (Biasana dipasang di sakolaatawa kantor)
3. Ka sakumna pangurus OSIS wajib hadir poé Saptu! (biasana dipasang di sakola)
4. Sendal Buka di Dieu! (biasana dipasang di masjid)
5. Teu Meunang Gandéng, keur Ujian! (Biasana dipasang di sakola)
6. Pareuman Mesin Waktu Ngeusi Bénsin! (biasana dipasangdi pom bensin)
7. Jaga Kabersihan Kelas! (Biasana di jero kelas)
8. Méméh Asup, Ucapkeun Salam! (Biasana dina luhureun panto)

Conto Iklan Layanan Masarakat anu sipatna ngajak masarakat sangkan ilubiung (partisipasi):
1. HAYU, KA POSYANDU!
2. LEUWEUNG ULAH DIRUKSAK!
3. BAYAR PAJEG DINA WAKTUNA!
4. SUKSÉSKEUN PEKAN IMUNISASI!
5. HAYU, URANG NYARITA KU BASA SUNDA!


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI IKLAN LAYANAN MASARAKAT SMP KELAS 7 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI ILM SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-iklan-layanan-masarakat/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH ILM SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/iklan-layanan-masarakat-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL ILM SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI IKLAN LAYANAN MASARAKAT SMP KELAS 7
 1. IKLAN DAN PENGUMUMAN

Teks (1) – (8) yang telah dibaca oleh hidep yaitu iklan dan penawaran. Apa sajakah iklan dan penawarannya? Sama atau berbeda? Jika sama, lebah mana yang setara? Jika berbeda, lebah mana yang berbeda? Sebelum membahas persamaan dan perbedaan antara iklan dan penawaran, sekarang kami menyoroti masing-masing.

Periklanan, kata Kamus Besar Bahasa Indonesia (Moeliono Spk. 1988: 322), adalah (1) berita pesanan (untuk mendukung atau mendukung) orang banyak tentang barang atau jasa yang ditawarkan; (2) menawarkan kepada publik tentang barang atau jasa yang dijual atau dipasang di media massa seperti surat kabar dan majalah.

Offer (bahasa Indonesia: pengumuman), adalah segala sesuatu yang diumumkan atau diceritakan kepada orang banyak. Tujuannya agar penawaran atau berita diumumkan kepada khalayak yang dituju, khususnya masyarakat. Pemberitahuan harus disampaikan secara lisan atau tertulis. Pemberitahuan lisan selalu disampaikan secara langsung atau melalui radio dan televisi. Pemberitahuan diterbitkan dalam bentuk tertulis, biasanya ditempel di pohon, dinding, dan pengumuman bor, atau di koran, majalah, buku, internet, dan telepon seluler.

Dari kedua penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa periklanan juga termasuk dalam pemberitahuan, sama halnya dengan penyampaian informasi, tetapi lebih banyak mengadopsi pengaruh (persuasi) dan perdagangan (bisnis). Perbandingan iklan dan pemberitahuan adalah sebagai berikut pada tabel di bawah ini.

Di koran, majalah, atau radio dan televisi, Anda bisa membaca, mendengar, atau melihat berbagai iklan. Pada dasarnya periklanan adalah wacana yang tidak mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang mereka iklankan. Dengan demikian, periklanan termasuk dalam wacana persuasif.

 1. MACAM-MACAM IKLAN

Ada dua jenis periklanan yaitu periklanan sosial dan periklanan komersial Periklanan sosial atau periklanan layanan masyarakat, merupakan periklanan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang agar melakukan aktivitas baik atau tidak melakukan aktivitas. Hari iklan komersial saya adalah iklan yang bertujuan untuk membuat orang membeli produk yang diiklankan.

 1. BENTUK IKLAN

Dilihat dari bentuknya, ada iklan baris, iklan kata sandi, dan iklan keluarga

 1. Iklan baris atau iklan mini, adalah iklan kecil dan ringkas yang terdiri dari beberapa baris
 2. Kata sandi iklan, adalah iklan yang disertai dengan tanda khusus (password) yang harus dikutip oleh pembaca agar tidak diketahui sumber pertanyaan atau jawaban.
 3. Iklan keluarga, adalah iklan yang memuat berita untuk keluarga seperti kelahiran, jamuan makan, pertunangan, pernikahan, perpisahan, kematian, dll.

4. CIRI IKLAN DAN PENGUMUMAN

Pemberitahuan itu sama dengan pemberitahuan, penawaran, atau pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang banyak. Dalam bahasa Indonesia, pemberitahuan disebut pengumuman. Tujuannya untuk menginformasikan kepada pembaca tentang apa yang ingin disampaikan. Iklan juga sebenarnya belum termasuk dalam pemberitahuan. Di masa lalu, perhatian saya selalu dari mulut ke mulut.

Berikut beberapa fitur pemberitahuan, termasuk:

 1. Judul pemberitahuan (bisa tanpa judul),
 2. Ada topik yang akan diumumkan,
 3. Ada konten yang akan diumumkan, yang meliputi:
  Sebuah. nama aktivitas atau item yang diiklankan,
  b: tempat dan waktu kegiatan,
  c. tujuan pemberitahuan,
  d. panitia kegiatan (jika ada).

Iklan adalah pemberitahuan yang dimaksudkan untuk memikat atau mempengaruhi orang lain. Iklan memiliki fitur khusus, termasuk:

 1. adanya judul atau topik yang diiklankan,
 2. kalimatnya pendek,
 3. Kata-kata yang digunakan secara jelas berarti,
 4. mereka mempengaruhi (persuasif).
 5. bertujuan untuk menarik orang lain,
 6. cara bekerja secara berlebihan (bombastis) atau rahuVngabohong (hiperbola),
 7. Biasanya mempromosikan produk barang atau kegiatan yang diiklankan.

Biasanya kalimat yang digunakan dalam mengumumkan nota disebut dengan offer kalimat (deklaratif). Maka yang disebut kalimat penawaran (news; Ind), merupakan kalimat yang digunakan untuk menginformasikan kepada orang lain dan mengharapkan perhatian (tanggapan) dari Pendengar.

 1. KALIMAT PENGUMUMAN

Iklan dan penawaran sering kali disampaikan menggunakan kalimat penawaran. Apa kalimat penawarannya? Perhatikan contoh di bawah ini!

 1. Hutan rusak, air habis, manusia membusuk.
 2. Berkonsentrasi pada air, sederhanakan hidup.

Advertisements 1) dan 2) isi pemberitahuan atau penawaran Penawaran 1) tentang ‘konsekuensi penggundulan hutan, air akan habis, dan nyawa manusia akan terbuang percuma’, tinggal menawarkan 2) tentang ‘jika kita membuat air, hidup juga akan meningkat’

Kalimat yang tidak memberi pemberitahuan atau menginformasikan suatu hal disebut kalimat penawaran. Jadi, kalimat penawaran (deklaratif) adalah, kalimat yang berguna dan berfungsi untuk memberi pemberitahuan atau menginformasikan, yang diharapkan dari orang yang diberi penawaran yang bersangkutan.

Ada beberapa ciri kalimat penawaran, di antaranya saja.

 1. Bentuk kalimat selalu diakhiri dengan titik ();
 2. Bentuk kalimatnya bisa berupa kalimat surf bisa menjadi kalimat note,
 3. Isi kalimat memberikan pemberitahuan atau penawaran, dan
 4. Orang yang menerima tawaran diharapkan memiliki tanggapan yang memprihatinkan

Ada beberapa ciri kalimat penawaran, di antaranya saja.

 1. Bentuk kalimat selalu diakhiri dengan titik (.);
 2. Bentuk kalimatnya bisa berupa kalimat surf bisa menjadi kalimat note,
 3. Isi kalimat memberikan pemberitahuan atau penawaran, dan
 4. Orang yang menerima tawaran diharapkan memiliki tanggapan yang memprihatinkan

Contoh kalimat penawaran lainnya:

 1. Weni saat ini duduk di bangku SMP kelas VII.
 2. Dia berasal dari SDN Sukamaju 1.
  3 Weni punya teman baru yang berasal dari SD lain.
 3. Guru di SMP saya berbeda karena tiap guru mempunyai mata pelajaran yang berbeda.
 4. Guru bahasa sunda di kelas VII SMP, adalah ibu Lilis.
 5. Sebelum mengulang. Bu Lilis selalu mengajak siswanya untuk membaca Alquran terlebih dahulu.
 6. Saya suka belajar bahasa Inggris, meskipun saya telah mempelajari cerita saya.
 7. Waktu sekolah di sekolah dasar juga pernah menjadi pelajaran dongeng

6. PROSEDUR UNTUK IKLAN DAN PENGUMUMAN

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan penawaran baik yang dipasang di dinding sekolah, di trotoar, atau diiklankan secara langsung. Ini akan beragam, bisa tentang apa saja. Penawaran terkadang juga disebut pengumuman atau pengumuman.

Tawaran itu dimaksudkan untuk menyampaikan informasi yang berguna atau setidaknya membuat orang banyak mengingatnya. Hari pengiriman bisa langsung atau tidak langsung. Bisa secara verbal juga menggunakan tulisan. Secara lisan, dalam tradisi kita selalu dipanggil untuk menginformasikan, memberi pemberitahuan, atau menyampaikan. Ari dalam menulis, tentunya bisa di tulis di atas kertas, dipasang di tembok atau mading, bisa juga dimuat di media cetak. Bisa juga menggunakan media seperti spanduk, brosur, papan nama, dll.

Penawaran tertulis / tertulis harus menggunakan ejaan dan tanda baca yang sesuai, seperti huruf kapital, huruf kecil, tanda baca (otics), koma, dan sebagainya. Pada hari penawaran disampaikan secara lisan, saya harus mengadopsi setidaknya tiga hal

 1. Pengucapan, adalah cara mengucapkan huruf dengan benar dan rinci. Untuk menyampaikan tawaran, Anda harus benar-benar menghafalnya atau mengatakannya
  Sebuah. Pengucapan / e / harus berbeda dengan huruf le atau leu /.
  Ucapkan: jeger, jeger, and jeger
  b. Ucapkan / n / jangan ditukar dengan / m /
  Katakan semuanya bersama-sama
  c. Ucapkan / g / jangan lewatkan / h / atau / k /
  Ucapkan: tablig, tablih, tablik
 2. Volume, adalah halon atau ngoncrangna yang mengucapkan suatu kata atau kalimat. Tentunya dalam menyampaikan pemberitahuan tersebut, suaranya harus terdengar jelas oleh penonton; barel saat Anda mendesah atau panik
 3. Intonasi (lentong), adalah naik turunnya lagu / irama bicara
  Apalagi jika melihat perkembangan zaman, menyajikan penawaran saat ini tidaklah mudah. Itu sepadan karena penawaran sudah menjadi kebutuhan dasar. Memberikan penawaran tidak sulit dengan cara kuno. Penawaran dapat disampaikan melalui media cetak seperti koran dan majalah atau media elektronik seperti TV dan radio. Artinya, dalam hidup saya saat ini kita mampu menghadirkan informasi penting masuk dan dari mana saja. Karena sekarang apan udah punya HP. Nelpon dan SMS bisa dimana saja. Jadi lagi-lagi bila ada fasilitas Hotspot, kita bisa mengakses internet dimana saja. Setiap minggunya di internet ada fasilitas twitter dan facebook, kita bisa bertukar informasi dengan teman dimana saja dan kapan saja. Menurut saya internet sekarang tidak hanya bisa diakses di komputer, tapi bisa juga menggunakan HP.

Karenanya, menyampaikan informasi atau penawaran kepada orang lain sangatlah bermanfaat. Sekalipun tawaran yang disajikan penting dan sangat dibutuhkan oleh orang lain. Misalnya penawaran tentang kegiatan sekolah, beasiswa, atau informasi kematian Geuning jika terjadi kematian, selalu ada laporan kepada pembicara (pembicara; pembicara).

Dengan pentingnya penawaran, anda menginginkan informasi apapun, dalam penyampaiannya jangan sembarangan, karena tidak ada tata krama atau prosedur.

 1. Untuk menyampaikan penawaran sebaiknya menggunakan bahasa yang nyaman dan sopan
 2. Sikap kita saat menyampaikan harus lebih baik.
 3. Suara kita saat menyampaikan penawaran harus jelas dan ringkas.
 4. Penawaran yang disampaikan memang konten penting untuk diketahui oleh orang lain.
 5. Tawaran yang Anda berikan harus benar, bukan salah.
 6. Jika suatu saat kita menyampaikan penawaran, jangan takut jika ada yang bertanya. Karena tidak selamanya isi dari penawaran yang kita sajikan bisa langsung dipahami oleh orang lain. Oleh karena itu, kami dituntut untuk bersedia mengulang atau menjelaskan lebih lanjut isi dari penawaran yang telah kami ajukan.

MATERI IKLAN LAYANAN MASARAKAT SMP KELAS 7

LATIHAN 1
SMP KELAS 7 MATERI IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

 1. Iklan, kata Kamus Besar Bahasa Indonesia (Moeliono Spk. 1988: 322) ya?
 2. Apa saja penawarannya?
 3. Apa perbedaan antara pemberitahuan lisan dan tertulis?
 4. Apa perbedaan antara periklanan dan periklanan?
 5. Apa perbedaan antara periklanan sosial dan periklanan komersial?
 6. Paket menjelaskan 3 bentuk iklan!
 7. Sebutkan fitur umum dan fitur khusus iklan!
 8. Apa kalimat penawarannya?
 9. Sebutkan karakteristik kalimat penawaran!
 10. Tawaran yang saya sampaikan secara lisan, setidaknya harus diadopsi menjadi tiga hal. Kemas deskripsi dengan senyuman!
 11. Dengan pentingnya penawaran, anda menginginkan tentang informasi apapun, dalam presentasi jangan sembarangan, karena tidak ada tata krama atau prosedur. Kemas deskripsi dengan senyuman!
  CONTOH ILM
  SMP KELAS 7 MATERI IKLAN LAYANAN MASYARAKAT
  Momentum

Semua siswa yang ingin mengajukan beasiswa prestasi harus terlebih dahulu bertemu dengan staf administrasi sekolah. Persyaratan advokasi beasiswa harus mencakup:

 1. Foto ukuran 3 x 4.
 2. Fotokopi rapor.
 3. Fotokopi sertifikat kejuaraan.
 4. Serat widi (izin) dari orang tua (sesepuh).

Semua istilah dimasukkan ke folder kuning. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Pa Engkus. Anda juga dapat menghubungi 022 – 710211.

Terima kasih.
Contoh lain dari penawaran:

 1. Baca Not Get Coupled! (biasanya dipasang di perpustakaan)
 2. Buang sampah ke tempatnya! (Biasanya dipasang di sekolah atau kantor)
 3. Semua administrator OSIS harus hadir pada hari Sabtu! (biasanya dipasang di sekolah)
 4. Sandal Terbuka Di Sini! (biasanya dipasang di masjid)
 5. Jangan Berpasangan, untuk Ujian! (Biasanya dipasang di sekolah)
 6. Matikan Mesin Pengatur Waktu Bensin! (biasanya dipasang di pom bensin)
 7. Jaga Ruang Kelas Tetap Bersih! (Biasanya di dalam kelas)
 8. Sebelum Masuk, Katakan Halo! (Biasanya di atas pintu)
  Contoh Iklan Layanan Masyarakat yang mengundang masyarakat untuk berpartisipasi (partisipasi):
 9. AYO, POSYANDU!
 10. HUTAN JANGAN DIHANCURKAN!
 11. MEMBAYAR PAJAK TEPAT WAKTU!
 12. SUKSES DALAM MINGGU IMUNISASI!
 13. AYO, KAMI MENGATAKAN DALAM BAHASA INGGRIS!
error: Content is protected !!