DONGENG SUNDA SI KABAYAN
DONGENG SUNDA

DONGENG SUNDA SASATOAN

DONGENG SUNDA SASATOAN
DONGENG SUNDA SASATOAN

DONGENG SUNDA SASATOAN

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar DONGENG SUNDA SASATOAN yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
DONGENG SUNDA SASATOAN

DONGENG SUNDA SASATOAN
DONGENG SUNDA SASATOAN

DONGENG SUNDA SASATOAN

Ajag Nangtang Jelema

Ajag Nangtang Jelema Usum katiga kawilang panjang, atuh panon poé ogé karasa panas morérét. Jujukutan taya nu jadi, paréang nungtut paraéh. Di hiji rungkun peucang ngiuhan bangun nu horéam lunta, geus teu werateun jigana mah kawantu ti isuk can kararaban dahareun. Awakna begang kari kulit jeung tulang, leumpangna gé geus rarampéolan. Keur uleng mikiran nasibna, teu kanyahoan ti mana jolna ujug-ujug korosak ajag nyampeurkeun bari babaung.

“Ieu geuning hakaneun aing téh,” ceuk ajag, “Awas, peucang, manéh ulah boga pikiran lumpat. Ka mana ogé moal burung diberik . . .” pokna deui bari angger babaung.

Sakadang peucang reuwas nataku, tapi gancang mindingan kareuwasna.

“Duh . . . boro-boro mun bisa lumpat, leumpang ogé geus teu kuat. Seug komo anjeun mah kapan mahluk anu pohara gagahna . . . “ Pohara bungahna ajag ngadéngé omongan peucang kitu téh.

“Ari jeung Si Coréléng?” ceuk Ajag, maksudna hayang ngabandingkeun jeung maung.

“Enya ogé kasebutna raja leuweung . . . kuring mah wani nyekel anjeun . . .”

“Maksudna?”

“Enya . . . lamun téa mah anjeun tarung jeung maung, anjeun nu bakal meunang,” témbal peucang.

“Naha? Kapan geus katotol tukang nekukan sapi . . . munding . . .”

“Sapi jeung munding ditekukan, da puguh teu boga sihung teu boga kuku . . . Ari anjeun? Sihung boga, huntu karuat, kuku sareukeut, awak wedel . . . geus karuhan lumpat mah leceng. Da puguh anjeun mah ditakdirkeun boga awak alus, henteu ngagibleg! Sedeng Si Coréléng mah kapan anjeun gé apal, kalah awak baé nambru ari gawé ngan heuay jeung héés, najan boga sihung gé . . . “

Teu kaampeuh bungahna ajag ngadéngé omongan peucang. Terus babaung némbongkeun huntuna nu ranggéténg. Jurungkunung ngangkat dua sukuna nu hareup, némbongkeun kasombonganana.

“Tapi . . . ,” omong peucang, ngarandeg, “Aya nu leuwih kuat ti anjeun . . .”

“Hah?! Saha? Sato naon? Pok geura sebutkeun!” témpas ajag, mudigdig ambek.

“Jelema,” jawab peucang, leuleuy.

“Baruk jelema . . . Jiga kumaha mahluk nu disebut jelema téh? Sabaraha hiji sukuna? Naha sarua kitu boga sihung jeung huntu karuat jiga aing?”

“Henteu . . . henteu boga sihung . . . henteu boga kuku seukeut, malah sukuna ogé dua . . .”

“Hahahaaa . . .” ajag seuri ngeunah, “Atuh sakali nekuk ogé ngarumpuyuk. Seug komo sukuna dua mah . . . alah naon kakuatanana,” omong ajag, ngéjék.

“Enya ku kitu téa mah, tapi jelema mah boga pakarang nu leuwih ampuh ti sihung.”

“Naon? Naon pakarangna?”

“Akal . . .jelema mah boga akal!” jawab peucang.

“Naon ari akal téh? Naha leuwih seukeut jeung kuat ti huntu jeung kuku aing? . Ayeuna mah montong loba bacot . . . gancang aing tepungkeun jeung nu ngaran jelema,” omong ajag. Awahing ku ambek ngadéngé aya nu leuwih gagah ti dirina, lat baé poho yén manéhna téh keur nyanghareupan kadaharan nu girinyih nyatana peucang.

“Hésé nerangkeunana akal mah. Ayeuna mah hayu baé urang buktikeun,” ceuk peucang.

Peucang kaluar tina rungkun, dituturkeun ku ajag anu teu weléh babaung. Barang tepi ka jalan satapak, paragi liliwatan jelema. Randeg peucang ngarandeg.

“Tah, di dieu jelema téh sok ngaliwatna. Ayeuna mah hayu urang nyumput di nu suni, urang intip ti kajauhan,” ceuk peucang deui. Peucang jeung ajag nyarumput, buni naker.

“Mana jelema téh! Aing geus teu sabar hayang nekuk . . .” ceuk ajag, kakara gé sup asup kana panyumputan.

Teu kungsi lila rentang-rentang katénjo aya budak leutik leumpang, ngagandong tas, Bajuna bodas-beureum, balik sakola jigana mah.

“Itu jelema téh? Ayeuna siah ku aing digabrug,” omong ajag bari tibuburanjat rék kaluar tina panyumputan.

“His! Lain, lain jelema éta mah!” jawab peucang.

“Geuning ituh sukuna dua . . .” ceuk ajag.

“Lain . . . lain jelema! Éta mah pijelemaeun. Ké, sabar . . .sakeudeung deui gé ngurunyung.”

Sabot budak leungit tina panénjo peucang jeung ajag, rentangrentang témbong aki-aki maké iteuk.

“Itu meureun, nya?” ceuk ajag, awas naker.

“Éta gé lain deuih . . .” témbal peucang, “Tuh, geuning sukuna ogé tilu. Lain jelema, lain!”

“Lamun kitu anjeun ngabohong!” témpas ajag.

“Ké . . . sabar lanan,” peucang angger leuleuy.

Teu sawatara lila, ti kajauhan témbong paninggaran, mawa bedil.

“Tuh, lamun itu enya jelema . . .” omong peucang, “Pék kainyah geura pegat!”

Teu loba omong, gajleng ajag kaluar tina panyumputan muru ka jalan. Ngajega bari babaung di tengah jalan. Barang nénjo aya ajag babaung, paninggaran ngarandeg, rikat ngokangkeun bedilna.

“Aéh, aéh rék narajang siah . . .” ceuk paninggaran. Dorrr! Sora bedil minuhan leuweung. Bareng jeung beledagna bedil, ajag ngudupruk, getih ulaweran. Nguk . . . nguuuk . . .kusek! Harita kénéh ajag paéh. Lantaran jelema mah teu beukieun daging ajag, atuh diantep baé ngajoprak di jalan. Sanggeus paninggaran indit, kurumuy peucang kaluar tina
panyumputanana. Nyampeurkeun.

“Matak ogé ulah sombong, asa aing panggagahna . . . “ ceuk peucang bari nokér bugang ajag ku sukuna. Geus kitu mah léos baé indit.

(Diropéa tina Djalan ke Surga,1969)

LATIHAN SOAL

1. Saha waé palaku dina éta dongéng
2. Naon témana dongéng “Ajag Nangtang Jelema” téh?
3. Amanat naon nu kapanggih dina éta dongéng?
4. Jéntrékeun kumaha pasipatan ajag jeung peucang nu kagambar dina éta dongéng?
5. Pék tuliskeun alur carita éta dongéng!

KUNCI JAWABAN


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai DONGENG SUNDA SASATOAN lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI DONGENG SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-dongeng-sunda/


LINK 15+ KUMPULAN CONTOH DONGENG SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/dongeng/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL DONGENG SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI DONGENG BAHASA SUNDA
A. MATERI DONGENG SUNDA

Dongeng adalah nama salah satu kelompok cerita, dalam bentuk prosa (fasih) kadang-kadang saya selalu menjadi bagian kesembilan yang diceritakan, umumnya pendek. Itu turun dan menyebar secara lisan. Tara mencari siapa saja yang merupakan penulis atau pencipta. Melihat mood dan isi dari kisah tersebut sudah termasuk desain sebelumnya. Tempat yang menjadi latar belakang medeng ternyata menjadi gambaran situasi masa lalu, tokoh-tokoh tidak hanya manusia, tetapi juga binatang, buta, atau makhluk lain. Kadang-kadang ada gangguan, pola desain lama sering memproses siloka atau alegori untuk membungkus tema

B. MACAM-MACAM DONGENG
  1. Kisah-kisah yang memberi tahu orang-orang dalam masyarakat mereka dan dalam sejarah mereka. apakah kisah raja, putri, nabi, petani, pedagang. contoh cerita: “prabu silliwangi”, “kéan santang”, “si kabayan”
  2. Dongeng yang menceritakan kehidupan binatang, seperti: kura-kura, monyet, peucang, tutut, maung, munding dll. misalnya: “kura-kura dan monyet”, “peucang disentuh oleh leugeut”, “rusa dan serigala”.
  3. Dongeng yang menceritakan asal mula peristiwa, benda, binatang, dan tumbuhan. misalnya kisah “Sasakala Gunung Tangkuban Parahu”, “Sasakala Maung Sancang”, “Sasakala Paré”
  4. Kisah yang menceritakan tentang makhluk ciptaan, orang-orang dari jurig dan siluman. Kisah-kisah ini selalu ada untuk dijadikan penjelasan untuk berbagai peristiwa, seperti apa yang menyebabkan pare di lapangan habis oleh tikus, apa yang menyebabkan ada wabah penyakit dll. seperti kisah “kuntilanak,” munjung “, dan kisah tempat surga.

DONGENG SUNDA SASATOAN

Ajag Nangtang Jelema

Serigala Menantang Orang Musim ketiga relatif panjang, dan mata hari juga merasakan panas. Rerumputan tidak demikian, rumput menuntut kematian. Dalam semak rindang speaker bangun enggan untuk pergi, tidak jarang berpikir saya jatuh cinta dari pagi namun makanan terburu-buru. Tubuhnya ditutupi kulit dan tulang kari, jalannya akan jarang terjadi. Untuk memikirkan nasibnya, tidak diketahui dari mana tiba-tiba jolna tersebut merusak serigala untuk menyerang saat babaung.

“Ini hakaneun aing terbaiknya,” kata serigala, “Awas, peucang, kamu tidak punya pikiran untuk lari. Dimana juga tidak ada burung yang diberikan. , . ” pokna lagi sambil mengatur babaung.

Terkadang pembicara terkejut pada saya, tetapi dengan cepat berkembang biak dengan terkejut.

“Duh. , , Sulit berlari, berjalan juga tidak kuat. Seug bahkan Anda tidak saat makhluk sangat berani. , , “Serigala sangat senang mendengar pembicaraan seperti itu.

“Ari dan Si Coréléng?” kata serigala, artinya dia ingin membandingkan dengan singa.

“Ya itu juga disebut raja hutan. , , Saya tidak berani menangkap Anda. , . “

“Bahwa?”

“Iya. , , Jika Anda bertarung dengan singa, Anda akan menang, ”kata Scott.

“Mengapa? Kapan terakhir kali sapi digigit. , , munding. , . “

“Sapi dan sapi bengkok, da malas tidak hidung dan tidak ada paku. , , Harimu? Sihung memiliki, gigi bengkok, kuku tajam, badan wedel. , , telah menjalankan leceng saya dengan penuh kasih. Da malas kamu tidak ditakdirkan untuk memiliki tubuh yang baik, jangan berlebihan! Sedang Si Coréléng mah bila kau ingat, kehilangan badannya nambru ari bekerja hanya jerami dan heés, meski harus sihung gé. , , “

Tidak dapat menahan kegembiraan serigala mendengar pembicara. Kemudian merpati menunjukkan giginya yang terkatup. Jurungkunung membesarkan dua suku berikutnya, menunjukkan kesombongannya.

“Tapi. , , , ”Kata pembicara, mendengar,“ Ada seseorang yang lebih kuat dari Anda. , . “

“Hah ?! WHO? Hewan apa? Pok segera katakan! ” Serigala tempas, mudigdig marah.

“Orang-orang,” kata pembicara dengan keras.

“Orang Baruk. , , Seperti bagaimana orang yang disebut? Berapa leluhur? Apakah Anda memiliki gigi yang sama dan gigi yang buruk dengan aing? ”

“Tidak. , , tidak memiliki hidung. , , tidak memiliki kuku yang tajam, bahkan suku juga dua. , . “

“Hahahaaa. , . ” Serigala tersenyum dengan nikmat, “Saya pernah membungkuk juga. Seug bahkan kedua leluhurku. , , Apa kekuatannya, ”kata serigala sambil mengejek.

“Ya, itu benar, tapi rakyatku memiliki senjata yang lebih kuat dari sihir.”

“Apa? Senjata apa? “

“Pikiran. , . orang-orangku punya akal sehat! ” jawab pembicara.

“Apa yang masuk akal? Mengapa lebih tajam dan lebih kuat dari gigi dan kuku? , Sekarang saya punya banyak bocoran. , , Saya segera bertemu dengan nama-nama itu, ”kata serigala. Awahing dengan amarah mendengar ada yang lebih berani darinya, tapi dia lupa bahwa dia harus menghadapi makanan yang girinyih sebenarnya peucang.

“Itu hanya menjadi perhatian kami saat itu. Sekarang mari kita buktikan, ”kata pembicara.
Peucang keluar dari semak belukar, diikuti serigala yang tidak berenang. Barang di sepanjang jalan setapak, orang paragi lalu lalang. Randeg peucang merasa.

“Nah, di sini orang selalu lewat. Sekarang ayo bersembunyi di sunni, kita intip dari kejauhan, ”ucap pembicara lagi. Peucang dan serigala merumput, buni naker.

“Dimana orang-orang! Saya tidak sabar untuk membungkuk. , . ” kata serigala, yang akan pergi ke penampungan.

Tidak lama sebelum barisan terlihat ada anak-anak berjalan, memegang tas, pakaian putih-merah, mungkin kembali ke sekolah.

“Orang itu? Sekarang saya mau dihancurkan, ”kata serigala saat tibuburanjat ingin keluar dari shelter.

“Nya! Yang lainnya, bukan orang-orang itu! ” jawab pembicara.

“Itu hanya menjadi perhatian kami saat itu. , . ” kata serigala.

“Lainnya. , , Orang lain! Itu bukan masalah. Ya, bersabarlah. , . segera kita akan mengguncangnya. “

Ketika anak laki-laki itu menghilang dari pandangan serigala dan serigala, barisan baterai muncul menggunakan baterai.

“Mungkin itu, kan?” kata serigala, waspadalah terhadap ular itu.

Tidak akan ada lagi. , . ” Scott berkata, “Ya, ada tiga suku. Orang lain, yang lain! “

“Jika demikian, kamu berbohong!” tempas ajag.

“Iya. , , Bersabarlah, ”kata pembicara.

Tak lama kemudian, dari kejauhan muncul yang pertama membawa senapan.

“Tuh, kalau itu ya orang. , . ” Pembicaranya berkata, “Pek kainyah langsung rusak!”

Tidak banyak bicara, serigala bergegas keluar dari tempat penampungan api ke jalan. Lindungi saat babaung di tengah jalan. Barang mata-mata itu adalah serigala serigala, yang pertama didengar, rikat mengisi kembali senjatanya.

“Ah, ah, aku ingin menyerangmu. , . ” kata yang pertama. Dorrr! Suara senjata memenuhi hutan. Seiring dengan ledakan senapan, serigala meraung, darah mengalir. Nguk. , , nguuuk. , .kusek! Harita tetaplah serigala mati. Karena saya tidak suka serigala lagi, saya biarkan mereka lari di jalan. Setelah pemberangkatan pertama, keluarlah dari kurumuy peucang
panyumputanana. Datang.

“Juga jangan sombong, semoga kamu bangga. , , Kata pembicara sambil mengetuk serigala oleh suku. Sudah jadi aku melepaskannya.

error: Content is protected !!