15+ CONTOH SAJAK SUNDA
SAJAK SUNDA

TUKEURAN IEU SAJAK – YUS RUSYANA

TUKEURAN IEU SAJAK - YUS RUSYANA
TUKEURAN IEU SAJAK – YUS RUSYANA

TUKEURAN IEU SAJAK – YUS RUSYANA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar TUKEURAN IEU SAJAK – YUS RUSYANA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
TUKEURAN IEU SAJAK – YUS RUSYANA.

TUKEURAN IEU SAJAK - YUS RUSYANA
TUKEURAN IEU SAJAK - YUS RUSYANA

TUKEURAN IEU SAJAK – YUS RUSYANA

Tukeurkeun Ieu Sajak
(Yus Rusyana)

Tukeuran ieu sajak
Ku salambar simbut atawa samak saheulay
Heug rungkupkeun ka barudak nu teu kaburu heuay
Pating golépak dina trotoar

Tukeuran ieu sajak
Ku béas wuluh atawa heucak
Heug sidkahkeun ka nu haropak
Anu marangkuk di saung atawa di kolong sasak

Tukeuran ieu sajak
Ku sababaraha siki pélor
Heug témbakkeun ka genggerong koruptor manipulator
Sina enya kalojor

Tukeuran ieu sajak
Ku beubeutian tina kolbu anu rido
Keur nyébor anu balangsak
(Mun teu kitu sasaak)

(dicutat tina Saratus Sajak Sunda, 1992)

LATIHAN

1) Catet heula kecap-kecap dina éta sajak nu teu dipikaharti ku hidep, tuluy paluruh hartina dina kamus!
2) Diwangun ku sabaraha padalisan éta sajak?
3) Ajén éstétika naon waé nu aya dina éta sajak?
4) Nyaritakeun naon éta eusi sajak?
5) Naon anu diébréhkeun ku panyajak dina pada kahiji, kadua, katilu, jeung pada kaopat?


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai TUKEURAN IEU SAJAK – YUS RUSYANA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI SAJAK SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-sajak-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH SAJAK SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/sajak/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL SAJAK SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

Tukarkan Puisi Ini
(Yus Rusyana)

Tukarkan puisi ini
Dengan selimut kecil atau cokelat
Heug untuk menutupi anak-anak yang tidak kabur
Pating di trotoar

Tukarkan puisi ini
Dengan nasi wuluh atau heucak
Heug sidkahkeun ka nu haropak
Merangkak di tempat penampungan atau di ruang bawah tanah jembatan

Tukarkan puisi ini
Dengan sedikit biji peluru
Heug menembak ke tenggorokan koruptor manipulator
Sina enya kalojor

Tukarkan puisi ini
Oleh beubeutian labu adalah rido
Untuk pengeboran sedang merajalela
(Jika tidak sasaak)

(dikutip dari Saratus Sajak Sunda, 1992)

Tugas 2
1) Pertama tuliskan kata-kata dalam puisi yang tidak dimengerti oleh orang kulit hitam, kemudian cari artinya di kamus!
2) Terdiri dari berapa banyak padalisan puisi tersebut?
3) Apa nilai estetika puisi tersebut?
4) Ceritakan apa isi puisi itu?
5) Apa yang dikatakan penyair pada ronde pertama, kedua, ketiga, dan keempat?

error: Content is protected !!