MATERI WAWACAN BAHASA SUNDA
MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI WAWACAN SUNDA,  WAWACAN SUNDA

MATERI WAWACAN BAHASA SUNDA

MATERI WAWACAN BAHASA SUNDA
MATERI WAWACAN BAHASA SUNDA

MATERI WAWACAN BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI WAWACAN BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI WAWACAN BAHASA SUNDA.

MATERI WAWACAN BAHASA SUNDA
MATERI WAWACAN BAHASA SUNDA

MATERI WAWACAN SUNDA

A. MEDAR PERKARA WAWACAN

Wawacan téh carita panjang atawa naratif, tapi aya ogé anu mangrupa dadaran (deskriptif), anu dianggit dina wangun pu puh. Wangun pupuh mimiti dipikawanoh ku masarakat Sunda, utamana ku kaum ménak sabada ayana pangaruh ti Mataram dina abad ka-17.

Ajip Rosidi (1966) nétélakeun yén wawacan téh asalna tina kecap wawacaan (babacaan), nu hartina: naon-naon nu dibaca. Wawacan téh wangun karya sastra nu asalna ti Jawa, jeung dibawa ka wewengkon Sunda ngaliwatan kaum ménak jeung kaum ulama (lingkungan pasantrén). Bisa disebutkeun ogé yén wawacan téh hikayat nu ditulis dina wangun puisi (dangding) nu tangtu nu disebut pupuh.

Wawacan téh karya sastra Sunda nu lahir dina wangun tinulis. Mimitina mah ditulis ku leungeun mangrupa naskah. Satuluy na dicitak jadi wangun buku. Najan kitu, ieu karya sastra téh leu wih dipikawanoh dina wangun lisan ngaliwatan pagelaran seni beluk. Ku cara ieu pisan masarakat ngawariskeun teks wawacan ti generasi ka generasi. Jadi, sanajan nyampakna dina wangun tu lisan, ari sumebarna mah leuwih réa dina wangun lisan

Téks wawacan téh umumna panjang sabab eusina mangru pa carita. Iwal ti éta, palaku dina carita wawacan téh jumlahna kawilang réa. Pupuh nu dipakéna ogé henteu ngan hiji, tapi gun ta-ganti luyu jeung gantina adegan atawa épisodeu. Di sababa raha wewengkon mah wawacan téh disebut ogé macapat. Mung kin asalna tina basa Jawa macapat (mocopat). Aya ogé masarakat anu nyebutna gaok (Majalengka jeung sabudeureunana).

Wawacan réa nu dianggit tina carita heubeul boh nu sum berna ti Sunda boh ti sumber séjénna. Upamana nu dianggit tina basa Jawa, di antarana Wawacan Rengganis, Wawacan Angling Darma, Wawacan Batara Rama jeung Wawacan Damarwulan. Aya ogé nu dumasar kana carita kahot India, contona Wawacan Ma- habarata jeung Wawacan Wayang Purwa. Wawacan nu dianggit tina pabukon Islam di antarana Wawacan Sayidina Amir Hamzah, Wawacan Sajarah Ambiya, Wawacan Nabi Paras jeung Wawacan Johar Manikam. Lalakon dina carita pantun ogé aya nu diang git jadi wangun wawacan kayaning Wawacan Lutung Kasarung jeung Wawacan Nyai Sumur Bandung,

Cék Ajip Rosidi (2011) wawacan asli nu pangunggulna jeung pangbadagna téh Wawacan Purnama Alam yasana R. Soeria- diredja. Anjeunna gé nganggit wawacan asli séjénna nyaéta Wawacan Karjitawerdiningrat jeung Wawacan Lenggananingra. Ti luanana medal diwangun ku sababaraha jilid.

Wawacan Panji Wulung anggitan R.H. Moehamad Moesa di anggap hadé sabab eusina réa medarkeun étika kaum priyayi, di sagigireun nyebarkeun paham rasionalismeu. Ieu wawacan téh lila pisan dijadikeun buku bacaan wajib basa Sunda di sako la-sakola pamaréntah, sarta kungsi disalin kana basa Jawa jeung basa Madura

B. MALURUH UNSUR WAWACAN

Wawacan téh mibanda unsur struktur nu umum, nyaéta mang galasastra (alofon), eusi, jeung panutup atawa kolofon. Pék ten getan ieu contona di handap!

a. Manggalasastra

Eusina sanduk sanduk atawa ménta widi ka Nu Maha Kawasa jeung ka karuhun, sarta ménta pa- ngampura kana kahéngkéran nu nulis atawa nu nyusun éta wawacan. Perenahna manggalasastra téh biasana di bagian hareup atawa awal, samémeh ngamimitian carita. leu contona:

Asmarandana

Dangding Sunda sakajudi titisan ti pupuhunan, beubeunang an soson-soson, kekel kana tatarosan, ti bangsa nu budiman, prabujangga juru lagu, nu paham kadongkarian.

Ari ieu digurit, lampah ménak jaman kuna, masih kaom buhun kénéh, wantu alam kadewaan, sumembah ka sangiang, munjungna ka sang rumuhun, nyambat ka para batara.

Beunang nungtik ti leuleutik, nyutat-nyatet ti bubudak, ta taros ti kolot kahot, juru dongéng alam kuna, ayeuna ditukilna, disusurup kana lagu, ditulad dijieun babad.

Manawi baé ngajadi, ku sadaya dimaranah, didamel conto lalakon, kana geusan kamulusan, jalan kasalametan, satungtung nyandangan hirup, rumingkang di pawenangan.

(Dicutat tina Wawacan Purnama Alam, 1955, k. 5)

b. Eusi

nyaéta poko carita tina wawacan. Dina ieu bagian dicaritakeun eusi wawacan ti mimiti kajadian, lalampahan tokoh, jeung konflik. Ieu di handap contona:

Asmarandana

Wiwitan anu digurit, aja sahiji nagara, gedé sarta leuwih rame, ngaran nagara Riskomar, dina jamam harita, kamashur ku tina unggul, ti saban nagara lian.

Keréta sartana mukti, henteu aya kakurangan, sumémbor ka nagri séjén, tina kamulyaanana, sagala kalasilan, samalah enggeus kasebut, huluwotan dayeuh lian.

Ari nu jadi narpati, ratu di nagri Riskomar, Sri Maha Dewa Pramayon, kongas adil palamarta, pinter sugit tur gagah, loba ratu anu taluk, jadi bawah paréntahna.

Kagungan putra sahiji, Sang Ratu ti prameswara, pameget ka- langkung kasép, dina jaman harita mah, kongas ka sabuana, kakasilina nu kamashur, Pangéran Purnama Alam.

Istu kasép taya tanding, jadi mustikana rupa, bawaning ku langkung saé, asup kana paribasa, ku urang nagri éta, tina pada nadah lucu, disebut cahaya dunya

Keur kasép katambah lantip, netepan knsatrinan, taya bubudening goreng, wantu bener kusumahna, nyekel karaspatian, lungguh pancuh wuwuh ampuh, nyegah sakur lampah salah.

Ngan aya ku saperkawis, pasangaran salirana, nu narik kana cocogh, lantaran leuwih kasépna, loba nu kaédanan, asal kapincut kairut, istri-istri sadayana.Turug-turug sering nampi, serat ti Ratu Ambarak, ka kersa Maha Narpatos, ngangkeran nikahkeun putra, tina enggeus sedengna, nikah keun nya mulung mantu, ka Sang Pangeran Purnama.

Eta leuwih-luwilt jadi, sunpeg galih Sang Sri Nata, ariarik neda bedo, tinangtu jadi isinna, ku Sang Ratu Ambarak, malah tangtu, aya tungtung, kana marga kaawonan.

Kadangkala sami lali, bawaning nular cecela, awal ahir hujan pelor, wantu sami jembar manah, ngambah ing danalaga, parda cukup bataliun, sami tedak sénapatya.

Sareng kadua perkawis, kasumpeg Sri Maha Radja, marga Sang Pangéran Anom, ku Raja geus kauninga, matak guyur nagara, ngu sutkeun pikir nu lembut, nyusahkeun para kapala.

Gujrud awewe sanagri, pada nandamg kačdanan, paroho ampir garelo, sok aringgis jadi matak, sangar nagri Riskomar, Ratu langkung paur kalbu, inggis balnya kumaonam.

(Dicutat tina Wanwncan Purnama Alam, karya R. Soeriadiredja, 1956, k. 5-7)

C. Kolofon

Perenahna dina tungtung carita minangka panutup Eusina titimangsa ditulis atawa disalinna éta wawacan. Dina ieu bagian nu nulis ménta panghampura kana sagala rupa ka kuranganana, lantaran nu nulis ngarumasakeun. Contona ieu di handap:

Tamat nulad wawacan Rengganis, poé Saptu nuju jam sabelas, geus deukeut ka tengah poé, tanggal dalapan likur, Silih-Mulud Ra- biul-ahir, nalika taun Hijrah, séwu tilu ratus, dua taun nu lumampah (1302), jeung marengan opat belas Pébruwari dalapan puluh lima (1885).

Anu ngarang pituin pribadi, bibit buit aslining Sumedang, nu mangké bakal katémbong, tandana nu saéstu, nu dipambrih sangkan di ahir, sakabéh anak-anak, teu hamham lumaku, kana bubuatan bapa, nu tétéla pencaran ti Bojongjati, nya Haji Abdussalam.

Dikeureuyeuh ieu geus disalin, tina hurup Arab ku Walanda, sar ta ku seuweuna tulén, nu matuh di Balubur, nya Limbangan nelah kiwari, distrik tilas nagara, kabupaten Garut, tawis nu rumaos nulad, disarengan ngahaturkeun salam ta’dim, wasta pun Candra-Praja.

(Dicutat tina Wawacan Rengganis, R.H. Abdoessalam, 1957, k. 354-355)

(RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA SMA KELAS 11)

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI WAWACAN BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI WAWACAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-wawacan-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH WAWACAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/wawcan-sunda/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL WAWACAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI WAWACAN BAHASA SUNDA

A. Materi Pidato yang Beredar

Pidato adalah cerita atau narasi yang panjang, tetapi ada juga yang uraian (deskriptif), yang ditulis dalam bentuk pu puh. Bentuk pupuh pertama kali dikenal oleh masyarakat Sunda, khususnya oleh para bangsawan ketika ada pengaruh dari Mataram pada abad ke-17.

Ajip Rosidi (1966) menjelaskan bahwa tuturan berasal dari kata wawacaan (bacaan) yang artinya: apapun yang dibaca. Wawacan merupakan salah satu bentuk karya sastra yang berasal dari Jawa, dibawa ke daerah melalui para ulama dan para ulama (lingkungan pesantren). Dapat juga dikatakan bahwa tuturan adalah cerita yang ditulis dalam bentuk puisi (dangding) tertentu yang disebut pupuh.

Pidato adalah karya sastra yang lahir dalam bentuk tertulis. Pertama saya menulis dengan tangan sebuah naskah. Kemudian dicetak dalam bentuk buku. Namun, karya sastra ini dikenal leu wih dalam bentuk lisan melalui pertunjukan seni khusus. Dengan cara ini komunitas mewarisi teks wacana dari generasi ke generasi. Jadi, meski muncul dalam bentuk lisan, penyebaran saya lebih banyak dalam bentuk lisan

Teks pidato umumnya panjang karena tidak mempengaruhi cerita. Selain itu, aktor dalam cerita wawancara relatif banyak. Tongkat yang digunakan juga tidak hanya satu, tapi pistol pengubah ta berhubungan dengan adegan atau episode. Dalam beberapa kasus, bidang bicara saya juga disebut akselerator. Hanya kerabat yang berasal dari bahasa Jawa macapat (mocopat). Ada juga yang menyebutnya gaok (Majalengka dan sekitarnya).

Banyak sekali pidato yang dikutip dari cerita-cerita lama baik sum berna dari R maupun dari sumber lain. Misalnya yang dikutip dari bahasa Jawa, antara lain Ucapan Rengganis, Ucapan Angling Darma, Ucapan Batara Rama dan Ucapan Damarwulan. Ada juga yang berdasarkan cerita India kuno, misalnya Pidato Maabarata dan Pidato Wayang Purwa. Pidato yang dikutip dari sumber-sumber Islam meliputi pidato Sayidina Amir Hamzah, pidato Sejarah Ambiya, pidato Nabi Paras dan pidato Johar Manikam. Tingkah laku dalam cerita puisi juga digunakan sebagai bentuk tuturan seperti tuturan Lutung Kasarung dan tuturan Nyai Sumur Bandung,

Check Ajip Rosidi (2011) Pidato asli dan terbesar asli adalah Pidato Alam Bulan Purnama yang disusun oleh R. Soeria- diredja. Dia akan mengutip pidato asli lainnya yaitu Pidato Karjitawerdiningrat dan Pidato Lenggananingra. Dari keduanya keluar yang terdiri dari beberapa jilid.

Pidato Panji Wulung oleh R.H. Moehamad Moesa dinilai lebih baik karena banyak berperan menyebarkan etika masyarakat, disamping menyebarkan pemahaman tentang rasionalisme. Ceramah ini telah lama digunakan sebagai buku bacaan wajib bahasa Sunda di sekolah negeri, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dan Madura.

B. Mencari Elemen Pidato

Pidato memiliki unsur struktural yang sama, yaitu tata bahasa (alofon), isi, dan sampul atau kolofon. Kemasi sepuluh permata ini sebagai contoh di bawah ini!

Sebuah. Manggalasastra, mengerjakan sekotak kotak atau memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada nenek moyang, dan mohon ampun atas kebesaran penulis atau penyusun pidato tersebut. Daftar pustaka biasanya di depan atau di awal, sebelum memulai cerita. contoh leu:

Rr

Sakajudi Sunda Dangding titisan ti pupuhunan, beubeunang an soson-soson, kekel kana tatarosan, ti bangsa nu budiman, prabujangga juru lagu, nu paham kadongkarian.

Hari ini adalah puisi, tindakan jaman dahulu yang indah, masih mayat, masih bersifat ketuhanan, menyembah ke surga, kembali ke keluarga, berdoa kepada dewa.

Biarlah dipelajari sejak usia muda, direkam sejak masa kanak-kanak, dan disentuh oleh orang tua yang sudah tua, pendongeng alam kuno, sekarang dikutip, tertanam dalam lagu, menirukan sejarah yang dibuat.

Jika seseorang, dengan segala cara, menjadi teladan sang jalan, menuju jalan kesempurnaan, jalan keselamatan, akhir kehidupan, rumingkang di ruang angkasa.

(Dikutip dari Full Moon Nature Lecture, 1955, hlm.5)

b. Isi, adalah pokok cerita pidato. Pada bagian ini isi ceramah diceritakan dari awal peristiwa, perjalanan tokoh, dan konflik. Berikut ini adalah contohnya:

Rr

Awal yang diiris, bukan dari negara manapun, lebih besar dan lebih ramai, nama negara Riskomar, dalam bentuk lampau, terkenal dengan keunggulannya, dari setiap negara lain.

Kereta api dan mukti-nya, tidak ada kekurangannya, terbang ke luar negeri, dengan kemuliaannya, semua akibatnya, seperti dulu, hiruk pikuk kota-kota lain.

Ari yang jadi narpati, ratu Riskomar, Sri Maha Dewa Prayer, tamu congas fair, sugit pintar dan pemberani, banyak permaisuri yang taluk, begitu dibawah komandonya.

Dia memiliki seorang putra, Ratu Prameswara, kekasih yang terlambat, pada zaman saya, congas to sabuana, penerus terkenal, Pangeran Purnama Alam.

Sudah terlambat untuk tak tertandingi, jadi harus baik-baik saja, dibawa oleh yang lebih baik, menjadi pepatah, oleh orang asing, dari nadah lucu, disebut terang dunia

Terlambat ditambah ketajaman, pengendapan knsatrinan, tidak ada gelembung yang buruk, wantu benar-benar kusumahna, pegang karaspatian, duduk pancuh tumbuh efektif, mencegah apapun Salah.

Hanya ada satu hal, pasar itu sendiri, yang menarik jodoh, karena sudah terlambat, banyak keadaan, asal muasal kairut, semua isteri.

Tempat tidur sering diterima, surat dari Ratu Ambarak, kehendak Maha Narpatos, untuk menikahkan seorang putra, entah dari mana, untuk menikahkan menantunya, dengan Pangeran Purnama.

Itu dilebih-lebihkan jadi, sunpeg galih Sang Sri Nata, ariarik neda bedo, khususnya jadi isinna, oleh Ratu Ambarak, bahkan tentu saja, ada tujuan, penyebab kejahatan.

Kadang-kadang mereka lupa, mereka membawa cecela yang menular, awal dari akhir hujan peluru, mereka sama lebar hati, jejak di danalaga, parda cukup bataliun, sama tidak senapatya.

Dan dalam kasus kedua, Sri Maha Radja, karena Pangeran Anom, ditemukan oleh Raja, untuk mengguncang negeri, bukan untuk berpikir lembut, mengganggu para kepala suku.

Gujrud wanita sanagri, di nandamg kačdanan, paroho hampir garelo, kadang aringgis jadi cor, sangar nagri Riskomar, Ratu lebih paur kalbu, inggis balnya kumaonam.

(Dikutip dari Wanwncan Purnama Alam, oleh R. Soeriadiredja, 1956, hlm. 5-7)

C. Colophon, terletak di akhir cerita sebagai sampul. Lakukan tanggal penulisan atau salinan pidato. Pada bagian ini penulis meminta maaf atas berbagai hal yang perlu dikurangi, karena penulis merasa menyesal. Berikut ini adalah contohnya:

Selesai menirukan pidato Rengganis, pada hari sabtu menjelang pukul sebelas mendekati tengah hari, hari kedua puluh delapan, Silih-Mulud Rabiul-Akhir, selama tahun Hijrah, seribu tiga ratus dua tahun dalam proses (1302), dan dengan empat belas Februari delapan puluh lima (1885).

Pengarang asal muasal pribadi, benih buit asli Sumedang, yang kemudian akan terlihat, tanda yang sebenarnya, yang dibuat agar pada akhirnya semua anak, bukan hamham berlaku, atas amalan sang ayah yang berpaling. keluar tersebar dari Bojongjati, adalah Haji Abdussalam.

Karya ini telah disalin, dari huruf Arab oleh Belanda, sar ta dengan api murni, yang ditaati di Balubur, adalah Limbangan nelah hari ini, bekas kecamatan negara, kabupaten Garut, tawis yang merasa ditiru, bersama-sama menyapa ta ‘ redup, pribadi Candra- Praja.

(Dikutip dari Rengganis Speech, R.H. Abdoessalam, 1957, hlm. 354-355)

MATERI WAWACAN BAHASA SUNDA

error: Content is protected !!