MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI SAJAK SUNDA,  SAJAK SUNDA

MATERI SAJAK SUNDA SMP KELAS 7

MATERI SAJAK SUNDA SMP KELAS 7

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale


Jika ada pertanyaan seputar MATERI SAJAK SUNDA SMP KELAS 7 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI SAJAK SUNDA SMP KELAS 7.

MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN

MATERI SAJAK SUNDA SMP KELAS 7

1. PERKARA SAJAK

Naon ari puisi? Dina sastra Indonésia, nu disebut puisi téh sarua hartina jeung sajak dina sastra Sunda. Ari dina sastra Sunda, puisi téh hartina lega pisan, ngawengku sababaraha jenis karya sastra, kaasup sajak, mangrupa bagian tina puisi. Leuwih jelasna, nu dimaksud puisi dina sastra Sunda nyaéta wanda karangan anu rakitanana biasana mah pinuh ku wirahma, kauger ku wangunna jeung ku diksina; lain dina ungkara kalimah cara dina basa sapopoé atawa cara wangun prosa. Puisi Sunda téh réa rupana, aya nu kagolong puisi heubeul (buhun, tradisional) jeung aya anu kagolong kana puisi anyar. Puisi heubeul aya anu ngawujud carita, naratif (carita pantun, wawacan). Aya anu henteu ngawujud carita rupa-rupa puisi mantra (jangjawokan, singlar, jampé, asihan), sisindiran (rarakitan, paparikan, wawangsalan), kakawihan (barudak), sa’ir (pupujian), pupuh (dangding, guguritan). Ari anu kaasup puisi anyar nyaéta sajak.

Sajak nyaéta salasahiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun basa ugeran (puisi). Sanajan ditulis dina wangun ugeran, tétéla sajak mah teu pati kauger ku patokan-patokan jumlah engang saban padalisan jeung jumlah padalisan dina saban pada saperti dina pupuh atawa sisindiran.

Dumasar kana asal-usulna, sajak téh mangrupa karya sampeuran anu jolna tina sastra deungeun, nyaéta pangaruh tina sastra Éropa. Éta karya téh asup tur jadi banda sastra Sunda ti mimiti kira-kira taun 1946, nyaéta nalika para pangarang Sunda, hususna pangarang ngora, mimiti kasengsrem tur mikaresep ngaréka basa dina wangun sajak. Pangarang Sunda anu naratas gelarna sajak nyaéta Kis WS.

Sabada ditaratas ku Kis WS, sajak Sunda terus mekar nepi ka kiwari. Lian ti réa sajak anu dimuat dina majalah jeung koran basa Sunda, saperti Manglé, Cupumanik, Galura, jeung Koran Sunda, ogé réa karya anu geus dibukukeun mangrupa antologi. Sababaraha judul buku kumpulan sajak Sunda jeung pangarangna, di antarana: Lalaki di Tegal Pati karya Sayudi (1963), Janté Arkidam karya Ajip Rosidi (1967), Tepung di Bandung karya Rahmat M. Sas. Karana, Wasiat Konglomérat karya Taufik Faturohman, Lalaki Langit karya Juniarso Ridwan Jagat Alit karya Godi Suwarna, Maung Bayangan karya Etti R.S., Jamparing Hariring karya Dédy Windyagiri, Aya Naon di Cinaon karya Wahyu Wibisana, Kidang Kawisaya karya Rétty Isnéndés, Katiga karangan Yayat Hendayana (1957), Gondwa karangan Etty RS (1987), Jiwalupat karangan Godi Suwarna (2007), jeung réa-réa deui.

2. UNSUR-UNSUR SAJAK

Sajak téh mangrupa ungkara pikiran, rasa, jeung gagasan pangarang, nu ditepikeun pikeun ngagambarkeun hiji pasualan Eta pasualan téh asalna bisa tina kanyataan kahirupan sapopoé, bisa ogé ukur réka cipta pangarang sabada ngaliwatan proses imajinasi jeung kontemplasi, anu satuluyna dijanggelékkeun dina wangun rakitan basa anu éndah.

Biasana sajak mah ditulis dina wangun ungkara konotatif (kiasan). Ku kituna sajak mah aya kalana hésé dipikahartina, lantaran ari ungkara konotatif mah loba silib jeung siloka. Beda jeung harti dénotatif anu ngungkabkeun harti sajalantrahna. Tapi najan kitu, tetep we unggal sajak mibanda ma’na jeung amanat keur nu macana. Ku kituna, tangtu baé sajak teh mibanda unsur-unsur pangwangun anu ngadeudeul kana jenglengan rumpakana téa. Eta unsur-unsur téh di antarana:

a) Jejer atawa tema
Jejer téh poko pikiran anu aya dina sajak. Jejer atawa téma téh gagasan poko anu rék ditepikeun ku panyajak ka nu maca. Téma dina sajak rupa-rupa, aya téma kaagamaan, kamanusaan, cinta ka lemah cai, jsté. Upamana waé sajak “Tanah Sunda” di luhur téh nyaritakeun kaayaan tanah Sunda anu keur harénghéng. Jadi bisa dicindekkeun témana téh ngeunaan cinta ka lemah cai (sarakan).

b) Nada
Nada téh sikep panyajak ka nu maca. Tina sikep panyajak ngabalukarkeun ayana suasana nu karasa ku nu maca. Geura tiétnan pada sempalan sajak “Tanah Sunda” ieu di handap:

Héjo pagunungan paul lautan
Taya kamarasan ngan katugenahan
Héjo pagunungan paul lautan
Taya katengtreman ngan ancaman

Dumasar pada sajak di luhut, katangén sikep panyajak téh hayang ngabejaan ka nu maca yén najan tanah Sunda éndah, tapi tetep henteu tengtrem tur loba ancaman Tina sikep éta turang salaku nu maca bisa ngarasa keueung jeung manghanjakalkeun ku kaayaan kitu.

c) Rasa
Rasa téh ngajiwaan eusi sajak. Rasa dina sajak bisa kapanggih sabada dibaca. Naha dibacana téh digorowokeun, digalantangkeun, dihariringkeun atawa dilenyepan dina jero hate. Sajak “Tanah Sunda” upamana, moal kapanggih rasa eusina mun dibacana ukur dina jero hate. Sabalikna baris kapanggih tur karasa kumaha keueungna, mun macana digalantangkeun.

d) Amanat (intention)
Amanat téh pesen panyajak anu karasa ku nu maca sajak. Tapi najan kitu, amanat dina hiji sajak ditangtukeunana téh gumantung nu maca. Hartina urang dibéré kabébasan pikeun nangtukeun amanat tina hiji sajak.

3. HARTI KONOTATIF JEUNG DENOTATIF

Dina sajak sok kapanggih aya kecap-kecap konotatif (kiasan). Ari harti konotatif téh nyaéta harti anu teu langsung nuduhkeun barang anu dimaksudna, tapi ngandung rasa atawa tafsiran kana barang séjén. Upamana waé kecap dicangcang dina kalimah (1) jeung (2), najan kecapna sarua tapi mibanda harti anu béda. Kecap dicangcang dina kalimah (1), maksudna téh geus tunangan atawa geus aya mu nanyaan/neundetan omong Sabalikna, ari kecap dicangcang dina kalimah (2) mah mibanda harti sabenerna, nalian beuheung domba kana tangkal. Harti sabenerna atawa saujratna disebut harti dénotatif (saujratna). Ari harti dénotatif téh harti anu langsung nuduhkeun barang nu dimaksudna.

Sangkan hidep leuwih paham perkara harti konotatif jeung dénotatif, titénan kalimah ieu di handap!

 1. (a) Pulisi keur mancing bangsat sangkan kaluar ti panyumputanana.
  (b) Mang Usman keur mancing lauk di balong.
 2. (a) Baheula mah keur miskin ngajénan, ari geus beunghar kalah nincak.
  (b) Balik ti sakola, Néng Yumna nincak tai kuda.
 3. (a) Mun dagang hayang maju, kudu bisa ngala leuwihna.
  (b) Mang Odang keur ngala jambu di buruan.

MATERI SAJAK SUNDA SMP KELAS 7
LATIHAN 1

 1. Naon anu disebut sajak téh? Kumaha patalina jeung istilah puisi dina sastra batur sabangku! Indonésia?
 2. Kumaha kamekaran sajak dina sastra Sunda?
 3. Naon anu disebut struktur (adegan; unsur) sajak téh? Cing tataan naon wae unsur pangwangun sajak!
 4. Naon anu disebut harti konotatif jeung dénotatif dina sajak?
 5. Saha waé pangarang sajak Sunda anu sajak-sajakna geus dikumpulkeun jadi buku? Cing tataan naon judul bukuna, iraha dipedalkeunana jeung saha pa medal (penerbitna)?

4. NGADEKLAMASIKEUN SAJAK

Deklamasi téh mangrupa kagiatan midangkeun sajak nu dibarengan ku pasang peta (gerak) jeung pasemon anu merenah di hareupeun batur. Ilaharna ditalar atawa henteu maké téks. Jalma anu déklamasi disebutna déklamator. Sabalikna, lamun midangkeun sajak di hareupeun batur ku cara maca téks disebutna maca sajak (Basa Inggris: poetry reading) leu di handap aya sajak. Pék baca heula dina jero haté, tuluy apalkeun! Lamun geus apal, déklamasikeun di hareupeun sakelas. Ulah maca téks da lain maca sajak, tapi kudu ditalar da déklamasi. Sing alus lentong, wirahma, jeung petana!

TANAH SUNDA
(AJIP ROSIDI)

Héjo pagunungan Paul lautan
Héjo
Paul
Langit na haté kuring

Masing di mana kuring nangtung
Masing ka mana kuring leumpang
Tanah lémbok matak betah
Angin nyéot nyiuman tarang

Masing di mana anjeun nunjuk
Masing iraha anjeun cumeluk
Kuring mo mungpang kuring rék datang
Neueulkeun tarang neueulkeun jantung

Kuring tungtung teuteupan
Kuring tungtung
Teuteupan
Tungtung bedil
Ngincer dada
Kuring geus nyaksian getih ngabayabah
Kuring geus nyaksian panon carelong tanggah
Maranéhna nu mikacinta lemah cai
Ngalungsar teu walakaya

Kuring geus nyaksian rajapati teu pilih wanci
Kuring geus nyaksian nu ngarinah beuki genah
Maranéhna nu ngabéla tanah karuhunna
Diparaksa kudu aringkah

Langit hibar lembur musnah
Walungan banjir ku getih
Sawah ruhay huma burahay
Angin ngahiuk peurahan pitnah

Héjo pagunungan paul lautan
Taya kamarasan ngan katugenahan
Héjo pagunungan paul lautan
Taya katengtreman ngan ancaman

Kembang beuneum buah biru
Kembang wéra kembang jayanti
Tanah tempat kuring sideku
Ngurungan mun kuring tepi ka pati

Jatitungi 1956

Dicutat tina Buku Kumpulan Sajak Jante Arkidam (2008. 13-14)

MATERI SAJAK SUNDA SMP KELAS 7
LATIHAN 2

 1. Naon téma atawa jejer sajak “Tanah Sunda” di luhur téh?
 2. Ari nurutkeun sajak “Tanah Sunda”, kumaha kaayaan Tatar Sunda harita?
 3. Naon maksudna dina sajak “Tanah Sunda” aya ungkara “Kuring mo mungpang kuring rék datang/Neueulkeun tarang neueulkeun jantung dina sajak di luhur?
 4. Naon bédana nada jeung suasana sajak “Tanah Sunda” di luhur? Cing tétélakeun!
 5. Naon anu hayang ditepikeun ku pangarang sajak “Tanah Sunda di luhur?
 6. Dumasar sajak “Tanah Sunda”, geus nyaksian naon wae tokoh “kuring” di tanah Sunda? Ku naon manehna henteu ngarasa tengtrem?

SUMBER & REFERENSI
Dirangkum dari beberapa buku:

Sudaryat, Yayat. Spk. 2017. Panggelar Basa Sunda pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X. Bandung : Erlangga

Héndrayana, Dian. 2016. Rancagé Diajar Basa Sunda (Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X). Bandung: Pustaka Jaya.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI SAJAK SUNDA SMP KELAS 7 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

TIKTOK

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, berikan dukungan dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kelas kalian. Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI SAJAK SUNDA SMP KELAS 7

 1. Puisi Penting

Apakah puisi itu? Dalam sastra Indonesia, yang disebut puisi memiliki arti yang sama dengan puisi dalam sastra. Saat ini dalam sastra R, puisi memiliki arti yang sangat luas, mencakup beberapa jenis karya sastra, termasuk puisi, sebagai bagian dari puisi. Lebih spesifiknya, makna puisi dalam sastra R adalah bentuk karangan yang komposisinya biasanya tidak sarat irama, kauger demi bentuk, dan diksina; tidak dalam cara memvonis kejahatan dalam bahasa sehari-hari atau dalam bentuk prosa. Puisi R itu banyak jenisnya, ada yang termasuk puisi lama (buhun, tradisional) dan ada yang termasuk puisi baru. Ada puisi-puisi kuno yang berbentuk cerita, narasi (cerita puisi, pidato). Ada yang tidak membentuk cerita berbagai puisi mantra (jangjawokan, singlar, jampe, asihan), sisindiran (rarakitan, paparikan, wawangsalan), kakawihan (barudak), sa’ir (pupujian), pupuh (dangding, guguritan) . Hari yang memasukkan puisi baru adalah puisi.

Sajak merupakan salah satu karya sastra Sunda yang didesain dalam bentuk bahasa ugeran (puisi). Meski ditulis dalam bentuk puisi, ternyata puisi saya tidak terpengaruh oleh kriteria jumlah cincin di setiap padalisan dan jumlah padalisan di masing-masing seperti pada pupuh atau sisindiran.

Berdasarkan asalnya, puisi merupakan karya sempurna yang berasal dari sastra asing, merupakan pengaruh sastra Eropa. Karya itu terus berjalan dan menjadi band sastra sejak awal sekitar tahun 1946, saat itulah para pengarang, terutama pengarang muda mulai tertarik dan menikmati bahasa dalam bentuk puisi. Penulis yang mempelopori judul puisi tersebut adalah Kis WS.

Sabada didahului oleh Kis WS, puisi R terus berkembang hingga saat ini. Terlepas dari banyaknya puisi yang dimuat di majalah dan surat kabar Sunda, seperti Manglé, Cupumanik, Galura, dan Koran Sunda, banyak juga karya yang telah diterbitkan sebagai antologi. Beberapa judul kumpulan puisi Sunda beserta pengarangnya antara lain: Lalaki di Tegal Pati karya Sayudi (1963), Janté Arkidam karya Ajip Rosidi (1967), Tepung di Bandung karya Rahmat M. Sas. Karana, Wasiat Konglomérat oleh Taufik Faturohman, Lalaki Langit oleh Juniarso Ridwan Jagat Alit oleh Godi Suwarna, Maung Bayangan oleh Etti RS, Jamparing Hariring oleh Dédy Windyagiri, Aya Naon di Cinaon oleh Wahyu Wibisana, Kidang Kawisaya oleh Rétty Hendayana Isnéndés, Ketiga ( 1957), Gondwa oleh Etty RS (1987), Jiwalupat oleh Godi Suwarna (2007), dan masih banyak lagi.

2 Elemen Puisi

Puisi adalah kejahatan pikiran, perasaan, dan gagasan pengarang, yang diungkapkan untuk menggambarkan suatu kasus.

Biasanya puisi saya ditulis dalam bentuk kejahatan konotatif (kiasan). Jadi puisi-puisi saya kadang sulit untuk dipahami, karena konotatif kejahatan saya banyak siloka dan siloka. Ini berbeda dengan makna denotatif yang mengungkap makna alam semesta. Namun meski begitu, kita tetap masing-masing puisi memiliki makna dan amanat bagi pembacanya. Jadi, puisi memiliki unsur-unsur konstruktif yang berkontribusi pada struktur puisi. Unsur-unsur tersebut di antaranya:

Sebuah. Adegan Kelahiran
Adegan kelahiran yang dimaksud adalah unsur fisik puisi dalam adegan wujudnya. Yang termasuk dalam adegan kelahiran puisi tersebut, antara lain:

1) Bentuk Puisi (Tipografi)
Puisi ditulis berbeda-beda, misalnya ada suku kata, suku kata dua, dan sebagainya. Tentu Anda tidak akan memperhatikan sebagai sindiran atau ketua, sebebas cara penyair. Selain itu, baik huruf kecil maupun besar (kapital) akan mempengaruhi bentuk puisi.

2) Opsi Kata (Diksi)
Puisi yang bagus bergantung pada kata-kata yang digunakan oleh penyair. Biasanya selalu ditemukan kata-kata yang jarang digunakan (arhaik), kemudian digunakan untuk menulis puisi. Misalnya kata cinta diubah menjadi kata duriat, atau kata sedih diubah menjadi kata tunggara.

3) Citra (Gambar)
Imajinasi atau image adalah pengaruh kata-kata pada pembaca puisi. Biasanya ini tidak ada hubungannya dengan apa yang pembaca rasakan, lihat, dan dengar dari kata-kata dalam puisi itu. Pencitraan dalam puisi dapat berupa pencitraan suara (auditori), visual (visual), dan sentuhan (taktil). Puisi yang baik tidak lain adalah puisi yang dapat membuat pembaca ikut menikmati apa yang disampaikan dalam puisi tersebut.

4) Gaya Bahasa (Figurati
Gaya bahasa dalam puisi cenderung mengarah pada adanya makna konotatif. Gaya bahasa dalam puisi dapat menimbulkan makna yang kaya pada isi puisi. Puisi begitu pesimis, artinya bisa memiliki makna yang pendek, dalam, dan banyak. Dalam bahasa sunda ada beberapa gaya bahasa, seperti mijalna, ngasor, kadalon, rarahulan, jsté.

5) Purwakanti
Purwakanti adalah bunyi kata yang berdekatan baik di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Dilihat dari lokasinya, arketipe dapat dikelompokkan dalam kelimanya atau kelompok, juga dapat diurutkan di antara padalans. Oleh karena itu, arketipe dapat disejajarkan (preseden kronologis), berurutan secara berurutan), atau kombinasi dari rantai atau urutan

Lihat beberapa kutipan di bawah ini!

Pegunungan hijau samudra paul
Tidak ada gunanya memberitahumu sekarang – Aku tidak ingin merusak kejutan itu
Laut paul hijau
Tidak ada keamanan yang hanya merupakan ancaman

Puisi di atas merupakan hasil penjumlahan dari sapada (ayat). Setara terdiri dari empat padalisan (baris). Dalam syair di atas, ada bunyi yang sama di setiap padalisan. Pada kata ganti pertama dan kedua, bunyi [a] sama. Pada kata ganti ketiga dan keempat, bunyi [i] sama. Suara yang sama dalam puisi semacam itu disebut arketipe. Pastikan yang disebut arketipe adalah suara yang berdekatan atau setara dengan kata dalam kalimat kejahatan.

Dilihat kebohongannya, arketipe itu ada dua. Kombinasi atau bunyi konsonan dari sebuah kata yang berbaris di sebelah suku kata disebut anteseden berantai, misalnya puisi di atas. Bunyi yang sama atau berdekatan dari kata yang turun dan biasanya berakhir di akhir padalisan disebut awal deret

b. Adegan Batin

Adegan batin puisi saya tidak dilihat secara langsung, tetapi harus dipahami atau dirasakan. Cara itu bisa dibaca berkali-kali atau dibedah bagaimana isi atau maknanya.

1) Topik (pengertian)
Topik adalah subjek pemikiran dalam puisi. Topik atau tema merupakan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembacanya. Tema dalam berbagai puisi, ada tema agama, kemanusiaan, cinta lemah air, dll. Misalnya puisi “Tanah Sunda” di atas tentang keadaan negeri Sunda yang akan datang. Sehingga dapat disimpulkan temanya adalah tentang cinta air lemah (nasehat).

2) Rasa (perasaan)
Rasa adalah jiwa dari isi puisi. Selera puisi bisa ditemukan saat dibaca. Apakah itu dibacakan, dibisikkan, dinarasikan, dinarasikan atau diserap di dalam hati. Puisi “Tanah Sunda”, misalnya, tidak akan menemukan isi yang hanya bisa dibaca di dalam hati.

3) Wirahma (nada)
Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Dari sikap penyair mengarah pada hadirnya suasana yang dirasakan pembaca. Langsung saja simak penggalan puisi “Tanah Sunda” berikut ini:

Pegunungan hijau samudra paul
Tidak ada gunanya memberitahumu sekarang – Aku tidak ingin merusak kejutan itu
Pegunungan hijau samudra paul
Tidak ada perdamaian yang hanya merupakan ancaman

Berdasarkan syair di atas, sikap penyair yang benar adalah ingin memberitahu pembaca bahwa meskipun tanahnya indah, namun tetap tidak damai dan banyak ancaman. Sikapnya bergolak karena pembaca dapat merasa terhina dan sedih oleh situasi.

4) Amanat (niat)
Amanat adalah pesan penyair yang dirasakan oleh pembaca puisi. Namun meski begitu, amanat dalam sebuah puisi tergantung pada pembacanya. Artinya kita diberi kebebasan untuk menentukan amanat sebuah puisi.

.

 1. Puisi dan Lirik Wanda Epic

Sebuah. Puisi Epik
Puisi epik adalah puisi yang bersifat naratif, deskriptif, atau naratif. Makanya, puisi epik saya biasanya panjang. Karena sifat aktingnya, dalam puisi epik saya, saya tidak akan diketahui siapa karakternya, apa petualangannya, dan bagaimana dia pada akhirnya.

Untuk mendapatkan gambaran, di bawah ini adalah puisi epik berjudul “Be the Arkidam” karya Ajip Rosidi. Be Arkidam merupakan sosok juara yang kaya akan berbagai kemampuan dan kekuatan.

Jadilah Arkidam
Pekerjaan: Ajip Rosidi

Matanya adalah biji saga merah
Tangan gobang tajamnya yang tajam
Niplasan badan palapah millet
Arkidam, Jadilah Arkidam

Di aduan di kalangan ronggeng
Hanya seorang juara
Arkidam, Jadilah Arkidam

Dari malam tertutup awan
Jadilah raja dunia gelap Matek aji panarawangan
Pergi ke sorotan
Batang besi Pak Gadé dipatahkan oleh Ramona

Menggosok ingin membekas
Menjadi perawat polisi:
“Ki Mantri, aksi andika betina merayu orang demi tibra!”

Arkidam melipat tangannya
Sorot matanya untuk terbakar
Sebelum paruh hari pertama
Jante lolos dengan mengendarai lampu
Keluar dari penjara

Sebelum malam pertama
Perawat polisi menangkapnya di dasar sungai
Tidak hidup

b. Lirik Puisi
Tidak seperti puisi epik yang melakukannya, puisi liris tidak. Sebagai contoh:

Doa
(terima kasih kepada Pa Oto Iskandar Di Nata)
Karya: Apip Mustopa

Tuan
rangkul hidup itu
yang luput dari perhatian
tidak ada jejak kaki di dunia

angin
bergerak melintasi benua
bahwa ada sinatria pelaut
di area langit
bulan
Orang itu adalah jiwa yang menopang
di tempat devosi tidak ada yang mau dikunjungi

hai matahari
segera lepaskan panas yang membakar
jadi ini petinya
seluruh jiwa
tahu memiliki pahlawan yang menang

Tutugan Gunung Agung 21 Juni 1958

 1. Apa sebutan puisi? Bagaimana kaitannya dengan istilah puisi dalam literatur orang lain di tempat tidurku! Indonesia?
 2. Bagaimana perkembangan puisi dalam sastra R?
 3. MATERI SAJAK SUNDA SMP KELAS 7
 4. Apa yang disebut struktur (adegan; elemen) puisi? Cing aransemen salah satu unsur sajak!
 5. Apa makna konotatif dan denotatif dalam puisi?
 6. Siapakah penulis puisi R yang puisinya telah dikumpulkan menjadi buku? Apa judul bukunya, kapan diterbitkan dan oleh siapa?
 1. DEFINISI KONNOTATIF DAN DENOTATIF

Dalam puisi selalu ditemukan kata-kata konotatif (kiasan). Makna konotatif Ari adalah makna yang tidak langsung merujuk pada barang yang bersangkutan, tetapi mengandung rasa atau tafsir terhadap barang lain. Misalkan sebuah kata disingkat dalam kalimat (1) dan (2), walaupun kata-katanya sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Kata terpotong pada kalimat (1), artinya Anda sedang bertunangan atau telah diminta / terus berbicara. Makna sebenarnya atau umum disebut makna denotatif. Arti denotatif Ari adalah arti yang langsung mengacu pada barang yang dimaksud.

Untuk lebih memahami arti konotatif dan denotatif, lihat kalimat di bawah ini!

 1. (a) Polisi sedang memancing untuk keluar dari tempat penampungan.
  (b) Mang Usman sedang memancing di kolam.
 2. (a) Di masa lalu, bagi yang miskin demi kehormatan, yang kaya telah kehilangan pijakan.
  (b) Sepulang sekolah, Neng Yumna menendang kotoran kuda.
 3. (a) Jika perdagangan ingin maju, ia harus dapat menghasilkan lebih banyak.
  (b) Mang Odang menanam jambu biji dalam permainan.
 1. Bacalah Puisi

Pembacaan puisi dan pembacaan puisi tidak berbeda. Dalam membaca puisi, puisi disajikan dengan membaca dan menggunakan teks. Saat ini dalam pengajian, puisi disajikan dengan cara yang ditransmisikan tanpa menggunakan teks. Deklamasi biasanya disertai dengan peta, gerak, dll.

duo
Pekerjaan: Eddy D. Iskandar

Jika jalan sudah beraspal
Dipati Ukur Sulanjana Ranggamaléla
Wastukancana Siliwangi Pajajaran
banyak yang masih nama leluhur
yang dibayangi oleh orang lain

Jika Anda memiliki papan reklame
China Town Pizza Hut Sukiyaki
McDonald Kentucky Hoka Hoka Bento
Nama saya jangan bingung

Jika Anda berlatih, tidak ada bidang yang luas
tidak ada kotak adalah liuh
tidak ada Cikapundung yang mengilap
tidak ada jalan untuk diikuti

Para pendatang baru enggan untuk kembali
penduduk asli memilih ke samping
telah menghilangkan karakteristik matriks

surga di tatar
lembok hijau ngarangrangan
nafsu makan membengkak dan menjungkirbalikkan pemukiman
ya akan ada meditasi lembur
hanya penurunan lembur

Melihat ke depan
apakah masih ada langkah kaki
berkembang menjadi kota besar?

Bandung 2004

Dikutip dari kumpulan puisi Surat ke Bandung (2006) halaman 24.

 1. Puisi Parafrase

Parafrase terkadang disebut parafrase, yaitu mengubah bentuk esai atau menceritakan kembali isi esai ke dalam bentuk lain. Misalnya puisi diceritakan kembali dalam bentuk bahasa yang fasih (prosa). Yaitu menyusun parafrase, untuk lebih memahami apa arti atau makna yang terkandung dalam suatu teks,

Ada beberapa metode dalam menyusun parafrase puisi, antara lain:

Sebuah. Baca atau harapkan pembaca membaca puisi itu dengan gentar;
b. Perhatikan bahwa kata-kata yang dianggap sulit, telah dicari artinya dan sinonimnya;
c. Tulis ulang puisi yang Anda baca atau nikmati menggunakan bahasa Anda sendiri
d. Mengungkap hasil parafrase adalah dengan membacanya di depan teman.

Berdasarkan metodenya, parafrase ada dua macam, yaitu:

 1. Parafrase kauger, yaitu mengubah sebuah puisi menjadi bahasa yang fasih dengan menambahkan atau menyisipkan kosa kata, hingga puisi tersebut dapat dipahami isi atau maknanya. Untuk lebih jelasnya lihat parafrase puisi berjudul “Bandung” karya Eddy D. Iskandar di bawah ini. Puisi diparafrasekan tidak semuanya, hanya dua. Dalam parafrase, kata-kata diperbolehkan untuk ditambahkan saat tulisan itu didengar.

duo
Pekerjaan: Eddy D. Iskandar

Jika jalan sudah beraspal
Dipati Ukur Sulanjana Ranggamaléla
Wastukancana Siliwangi Pajajaran
banyak yang masih nama leluhur
yang dibayangi oleh orang lain

Jika Anda memiliki papan reklame
China Town Pizza Hut Sukiyaki
McDonald Kentucky Hoka Hoka Bento
Nama saya jangan bingung
Contoh hasil parafrase kauger:

duo
Pekerjaan: Eddy D. Iskandar

Jika Anda ingin mengaspal jalan di Bandung, Anda akan menemukan jalan Dipati Ukur, Sulanjana, Ranggamaléla, Wastukancana, Siliwangi, Pajajaran, dan masih banyak lagi jalan lain yang menggunakan nama nenek moyang yang bingung dengan nama jalan baru lainnya.

Jadi sekali lagi jika Anda memasang billboard, kita akan melihat atau membaca di sana China Town, Pizza Hut
Sukiyaki, McDonald, Kentucky, dan Hoka Hoka Bento. Nama-nama iklan yang menggunakan bahasa sunda atau membuat nama kita hilang dari benak kita terpukul oleh nama-nama bahasa asing tersebut.

MATERI SAJAK SUNDA SMP KELAS 7

 1. Parafrase gratis, adalah mengubah puisi menjadi bahasa yang fasih menggunakan kata-kata Anda sendiri. Kata-kata dalam sa jak aslinya bisa digunakan mungkin atau tidak. Yang penting, apa yang diceritakan tidak keluar dari makna atau maksud puisi aslinya. Lihat cara membuat parafrase gratis di bawah ini.

Puisi “Bandung” karya Eddy D. Iskandar berkisah tentang keadaan kota Bandung saat ini. Banyak nama jalan yang menggunakan nama nenek moyang orang Sunda, seperti Dipati Ukur, Sulanjana, Ranggamaléla, Wastukancana, Siliwangi, dan Pajajaran, kini kehilangan pamornya dengan nama jalan baru. Sama halnya dengan toko atau restoran yang menggunakan nama R, kini saya telah terkalahkan oleh toko atau restoran yang menggunakan nama dari bahasa asing, seperti China Town, Pizza Hut, Sukiyaki, McDonald, Kentucky, dan Hoka Hoka Bento.

 1. Dramatisasi Sastra

Dalam sastra R dramatisasi sastra termasuk hal baru. Gelar itu baru pada tahun 1970-an sebagai pengaruh sastra asing. Bentuk operet yang sudah lama hidup dalam sastra asing dan kemudian hidup dalam sastra Indonesia disebut dramatisasi yang dipopulerkan pertama kali oleh Remy Sylado Spk. Dan grup teater STB di Bandung. Dari sanalah asal mula bentuk pertunjukan ini, kemudian bimbingan dan kehidupan dalam sastra. Pada pertengahan tahun 1970-an Yus Rusyana Spk. Pendiri Liga Drama Bumi Siliwangi di kampus IKIP, turut mempopulerkan bentuk dramatisasi. Harita pernah memainkan “Wangsit Siliwangi” (Wahyu Wibisana), “Ngadagoan Si Jabang” (Yus Rusyana), dll. Sejak saat itu pertunjukan dramatisasi tidak pernah terdengar lagi. Baru tahun 1992 silam yang dibawakan oleh Godi Suwarna pada Festival Sastra Sunda tahun itu.

Sebagian saya menyebutkan pertunjukan sastra. Ari yang saya maksud itu-itu masih, adalah sebuah karya sastra yang dimainkan. Apa perbedaan antara Drama, Drama, Voice Drama, atau Charismatic Gending?

Tentu saja, ini sama dengan istilahnya. Jadi ada uraiannya, kita cari dulu perbandingannya. Dari situ masih dalam literatur R&B ada pementasan yang akrab dengan dramatisasi adalah beluk (pidato yang dilantunkan). Bedanya, menurut saya naskah yang dibacakan oleh narator ilo hanya dinyanyikan oleh orang lain, sedangkan dalam dramatisasi, naskah yang dibacakan oleh dalang (narator) kemudian disertai peta atau rigig para pemainnya. Dalam dramatisasi tersebut ada narator dari awal tarik-menarik hingga akhir cerita. Para pemain di atas panggung fokus pada cerita yang dibacakan oleh narator.

Bentuk yang hampir sama dengan dramatisasi adalah kepenuhan drama, hanya saja lebih panjang dan selain unsur sastra dan drama, dalam kepenuhan drama saya lebih memilih unsur kesenian lain yaitu seni bunyi dan seni tari. Berbeda dengan drama suara, ini adalah pertunjukan drama yang perbincangannya dipromosikan, hampir sama dengan karisma gending hanya lebih pendek.

Pada tahun 1992 drama “Jante Arkidam” (puisi Ajip Rosidi) dibawakan oleh Godi Suwarna. Sejak saat itu bentuk pementasan dramatisasi semakin dikenal penonton, terlebih setelah Asep Supriatna yang memimpin Teater 7 Damar kerap melakukan pementasan dramatisasi. Karya-karya yang pernah dilakukan antara lain: Angin Jalan jalan, Eyang Putri Ronggéngsari (carpon Aam Amilia), Walang Peteng (carpon Taufik Faturohman), Bagus Rangin (puisi karya Ajip Rosidi), Buah Limus Murag ku Angin (carpon Karna Yudibrata), Gusti ! Gusti (carpon Godi Suwarna), Lemahcai Kulup (carpon Hadi AKS). Ini Full Moon Twilight (carpon Yous Hamdan).

Karya yang membuat pertunjukan dramatisasi umumnya adalah karya yang pernah diterbitkan di majalah, surat kabar, atau buku. pasti sudah dibaca oleh orang banyak. Jika karya dirancang sebagai naskah dramatisasi, biasanya ditulis ulang dan dibumbui dengan bentuk lain, misalnya naskah rima yang diwujudkan dalam puisi atau lagu, naskah karangan yang diwujudkan dalam puisi, atau pujian, dll. Dengan demikian, karya yang diangkat dalam bentuk dramatisasi selalu memberikan tafsir yang berbeda, umumnya suasana ceritanya menjadi lebih penuh harapan karena terserap kembali (Ahmad Hadi, 2004: 47-48).

2 Musikalisasi Puisi

Istilah “musikalisasi” berasal dari kata musik, yaitu nada atau bunyi yang disusun secara ritmis yang mengandung irama, lagu, dan harmoni yang sebagian besar menggunakan alat musik yang dapat menghasilkan bunyi tersebut. Musikalisasi berarti sesuatu yang membuat mereka bermusik (Moeliono Spk., 1988: 602).

Musikalisasi puisi atau pantun pada umumnya adalah kegiatan memainkan puisi atau pantun menjadi sebuah lagu bersama-sama dengan musik. Lebah disini, puisi tersebut diubah menjadi lirik lagu dan diiringi oleh musik.

Ada juga yang berpendapat bahwa musikalisasi puisi adalah lakon puisi (pembacaan puisi atau pengajian) yang diiringi dengan latar musik. Dalam konsep saya, puisi tetaplah puisi, bukan lagu.

MATERI SAJAK SUNDA SMP KELAS 7

error: Content is protected !!