ARTIKEL SUNDA

ARTIKEL SUNDA: Pangarang: Sok Ngabohong Tukang Rahul?

ARTIKEL SUNDA: Pangarang: Sok Ngabohong Tukang Rahul?
ARTIKEL SUNDA: Pangarang: Sok Ngabohong Tukang Rahul?

ARTIKEL SUNDA: Pangarang: Sok Ngabohong Tukang Rahul?

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar ARTIKEL SUNDA: Pangarang: Sok Ngabohong Tukang Rahul? yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
ARTIKEL SUNDA: Pangarang: Sok Ngabohong Tukang Rahul?.

ARTIKEL SUNDA: Pangarang: Sok Ngabohong Tukang Rahul?
ARTIKEL SUNDA: Pangarang: Sok Ngabohong Tukang Rahul?

Pangarang: Sok Ngabohong, Tukang Rahul, Gedé Wadul?
Ku: Yanti Sri Budiarti

Naha enya pangarang sok ngabohong, tukang rahul, gedé wadul?Kumaha lamun nampa pananya samodél kitu? Naha pangarang kudu ambek? Keun wé, tong teuing dianggap. Mending urang guar naon anu disebut ngarang jeung naon maksudna ngarang. Dina sastra aya nu disebut kagiatan aprésiasi sastra jeung kagiatan éksprési sastra. Aprésiasi sastra nyokona ka pamaca sedengkeun éksprési sastra nyokona ka pangarang. Aprésiasi téh kumaha carana maca hiji karya bari digayem dirarasakeun nikmatna. Sedengkeun éksprési mah kumaha carana ngungkapkeun rasa. Aya deui nu jadi panyambung antara pangarang jeung pamaca nyaéta kritik sastra. Eta tilu hal kawengku ku ugeran jeung aya dina sabudeureun garapan nu disebut sastra.

Naon ari ngarang?
Nu disebut ngarang teh ngéntépkeun ungkara sangkan ngawujud hiji bentuk dina wangun tinulis nu éndah. Gumantung kana niatna. Rék nulis atawa ngarang naon? Beda jeung karya tulis dina wangun karya ilmiah nu kudu napak kana téori nu aya saméméhna, ogé kudu aya buktibukti kalayan nyata. Ngarang mah nulis dina wangun nu leuwih bébas, leuwih lega, méré lolongkrang keur imajinasi, lamunan atawa sawangan. Sok sanajan kitu, pangarang butuh napak kana kanyataan. Teu salilana ulin dina dunya sawangan nu ngawang-ngawang, tapi ogé kudu tungkul nempo jalan tincakeun.

Nu kumaha éksprési sastra?
Dina ngarang aya kalaluasaan pangarang ngambah dunya sawangan, ngaréka-réka kanyataan nu kapanggih, nu katempo, nu kadéngé, nu kaalaman,nu kabadanan. Miang tina kanyataan atawa réalitas nu aya, diwawaas, dipapantes. Antukna jadi hiji karya tulis bisa mangrupa sajak, prosa (fi ksimini, carpon,novél) atawa dina wangun naskah drama. Dina catetan ieu, urang hususkeun waé kana nulis fi ksimini. Aya nu kudu diperhatikeun kalayan gemet ku nu diajar ngarang lamun urang hayang panggih jeung ajén tulisan.

1) Peka, salian ti seukeut pangdeuleu, seukeut pangreungeu, seukeut rasa, nu disebut peka téh bisa milih-milih bahan jangeun tuliskeuneun tur bisa milih dina wangun nu kumaha sangkan pas antara bahan jeung wangun. Ideu nu alus ditulis keur pisajakeun can tangtu jadi karya nu hadé dina wangun fi kmin. Bahan jeung wadahna kudu pas. Kitu deui sabalikna. Ideu nu séjénna manggih tempat nu alus dina wangun fi kmin atawa carpon, can tangtu jadi karya anu hadé dina wangun sajak.

2) Leukeun, dina harti daék ripuh ku nengetan naon nu aya sabudeureun urang nu alus jangeun bahan tuliskeuneun. Teu poho mawa catetan, boh dina buku saku atawa dina hapé keur nyangcang hiji ideu nu biasana datang sabot keur di jalan, dina kandaraan, keur macét, keur di jamban, atawa di mana waé. Sabab, nu ngaranna sakadang ideu téh béda-béda watekna, béda-béda pamawana. Aya nu datang ngan sajorélat, laju kapopohokeun. Aya ogé nu ngingiclik, ngurihit ménta dituliskeun. Lamun manggih ide nu nunutur kawas kitu, kudu rapékan. Geuwat catet. Lamun nyalsé, pék tuliskeun nepi ka tutug. Nepi ka lantis kaguligah nu aya jeroeun dada. Tuturkeun ka mana mawana haté.

3) Sabar, ulah gampang mupus nu geus ditulis. Sabab otak kréatif, sok diganggayong ku otak éditor. Maksudna kieu, kungsi pan mun keur nulis, can nanaon, can gé sakotrét-kotrét acan, rajol pananya, atawa ranyong pikiran nu ngaulah-ulah. Ulah kitu, goréng! Ulah, kadinya, butut! Tah, mun manggihan situasi samodel kieu, ulah diwaro. Nulis mah nulis wé. Geus katempo wujudna, geus katempo jadi karya, kakara bagéan ngaropéa. Pék, ayeuna mah bagéan otak editor anu gawéna. Masieup deui pagawéan. Ngabebener éjahan, tanda baca, milihan kecap, ungkara, atawa diksi nu pas. Mupusan kalimah nu hampos. Ngawewegan plot. Ngaganti ngaran tokoh, jrrd..

4) Jujur, tuturkeun kereteg haté. Nulis diniatan pikeun nepikeun bebeneran. Lain saukur rék ngungudag ngaran. Ngaran mah ti orok gé geus dibéré ku indung-bapa, lin? Geus teu kudu ditétéangan.Tinggal alus-alus ngajagana. Jujur dina harti séjén, nyaéta ulah ngarempag étika tulis-tinulis. Etika tulis-tinulis, nyaéta ulah sagawayah ngaku karya batur disebut karya uing, nu kitu teh plagiator kasebutna. Leuwih jahat batan koruptor! Kumaha lamun urang kapangaruhan sabab geus maca buku atawa karya nu lian. Babari, kari sebutkeun wé sumber inspirasina. Komo lamun narjamahkeun tina hiji karya éta mah wajib pisan disebut judul karya asli jeung saha nu ngarangna.

5) Handap asor, nu ngaranna handap asor bakal katempo tina kumaha nata kalimah, nata gagasan, nata kamandang, nata pamadegan. Perbawa jumawa sok tara karasa nerap dina diri. Asa aing uyah kidul, asa aing loba pangalaman, asa aing geus seubeuh ngakan uyah, asa aing geulis, asa aing gandang, asa aing pang-anu-na. Heup, teu hadé nu kitu téh. Bakal loba rugina. Da saluhureun langit, pinasti aya langit. Sajaba diajar nulis nu hadé tur bener, hayu urang diajar ngahargaan nu séjén.

6) Teu gampang kasoran (teu babarian, teu penggas harepan, teu pundungan), loba pisan nu nanya di lapak kumaha carana nulis fi kmin? Ulah ngarasa kagok, ulah tumamu. Mangga geura kotéktak papagon nulis fikmin di ieu lapak. Mun geus apal, kari prak nulis. Karasa ku sorangan,loba ngatogna can apal jalan mah. Sieun kitu, sieun kieu, sieun éra ongkoh da fi kmin taya nu ngomén, dalah jempol nu nyangsang gé ngan hiji-dua. Komén jeung jempol ulah dijadikeun udagan. Mun ditengetan, ti waktu ka waktu, fi kminér nu aktip téh béda-béda, lain hartina mundur pédah pundung, bisa jadi ku teu kasiwer da aya pangabutuh nu kudu disangharepan. Supaya tetep gedé haté, pan aya jampena: “Prosés…prosés…prosés! Puah!”

7) Daékan, daék tatanya, daék maca, daék diajar nulis. Kudu jadi kasadaran dina batin séwang-séwang yén kagiatan maca jeung nulis kacida raketna. Sabab gedé pisan pangaruhna naon-naon nu dibaca kana tulisan. Siga téko, siga kendi, naon nu ngucur ti jerona pasti naon nu asup saméméhna. Mun cai hérang ngagolak, asup kana téko nu geus ditundaan kopi jeung gula, nu kaluar tina teko waktu dicicikeun nya pasti cikopi atuh, ma enya susu? Aléwoh tatanya di lapak ayeuna mah kasungkeret ku dibates teu meunang komén leuwih ti tilu kali. Wayahna, da mémang mun teu kitu sok aya waé nu caliweura, loba heureuy, komén mengpar tina eusi fi kmin. Lain teu menang heureuy, ngan meureun dari pada ngahambur-hambur waktu keur heureuy, mending dipaké keur diajar komén nu leuwih daria. Ngarah karasa mangpaatna keur saréréa, keur kamajuan lapak FBS, keur nanjeurkeun kaSundaan nu napel na awak urang.

Nu kumaha apresiasi sastra?
Kumaha ngukur hiji karya nu hadé? Eta pananya jol deui jol deui ti Ki Hasan. Kabaca da, Ki! Asa éra parada macana gé. Cik, ah! Manawi kaduga.

Lamun urang maca hiji karya, tangtu kudu dibaca nepi ka tamat. Kakara karasa ku haté, yén éta karya téh alus atawa goréng. Kumaha éta haté bet bisa nyebut alus atawa goréng? Pasti geus boga bahan keur nganiley. Kitu pan? Aya ogé nu ngukurna téh ku muringkak bulu punduk, siga pamadegan Acep Zamzam Noor.

Terusna kumaha? Sastra miboga wangun. Dina prosa contona, aya nu disebut unsur intrinsik, aya nu disebut unsur ékstrinsik. Unsur nu disebutkeun bieu bisa dilarapkeun dina fi ksimini. Unsur intrinsik nyaéta unsur nu napel dina karya, ngawengku: téma, latar/sett ing, alur/plot, tokoh, gayabasa/majas,titik tilik, amanat atawa pesan. Bahasan nu ieu mah pan sok remen kapanggih dina dokumén lapak nya? Unsur ékstrinsik nyaéta unsur luareun karya nu mangaruhan kana karya, saperti pangalaman, idéologi, politik, ékonomi, sosial, budaya, ageman hirup, pendidikan pangarang. Sakabéhna bisa mangaruhan kana hiji karya.

Nu kumaha kritik sastra?
Kritik teh minangka panyambung antara pangarang jeung pamaca. Dina wangun buku, peran kritikus kacida gedéna. Sabab bisa méré kamandang éta buku alus henteuna pikeun pamaca. Naon guna jeung mangpaat nu bisa dicokot tina éta buku. Kritik kudu saimbang antara muji jeung nuduhkeun kalemahan.

Di lapak FBS (Fiksimini Basa Sunda), komén bisa dipungsikeun keur kritik sastra. Komén téh mangrupa kontak langsung antara pangarang jeung pamaca. Kalolobaanna mah muji, sangkan leuwih sumanget diajar nulis. Aya ogé nu sakadar keur pangbeberah, “say, hello”. Da dina inbok mah teu ramé, eungap ongkoh mojok paduduaan mah jeung deui pan ngarah kabaca ku saréréa. Tah, éta palebah kabaca ku saréréa éta urang kudu asak tinimbangan. Komo deui komén urang téh diabadikeun ku web FikminSunda.com. Bakal kabaca ku saha waé nu natamu ka dinya, boh keur kabutuhan panalungtikan, boh keur nu hayang mikawanoh kana fi kmin Sunda.

htt ps://www.facebook.com/notes/fi ksimini-basa-Sunda/pangarangsokngabohong-tukang-rahul-ged%C3%A9-wadul/605745432800361,

LATIHAN SOAL

  1. Medar perkara naon éta tulisan téh?
  2. Kumaha koméntar hidep kana artikel di luhur?
  3. Paragraf anu mana nu nuduhkeun bagian bubukana?
  4. Paragraf anu mana nu nuduhkeun panutup éta tulisan? Tuliskeun kalimah mimitina!
  5. Kumaha kacindekan pedaranana?
  6. Kumaha sistematika pidangan éta tulisan nurutkeun pamanggih hidep?

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai ARTIKEL SUNDA: Pangarang: Sok Ngabohong Tukang Rahul? lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-artikel-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/artikel-sunda/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

ARTIKEL SUNDA: Pangarang: Sok Ngabohong Tukang Rahul?

Penulis: Pernah Bohong, Tukang Rahul, Keluhan Besar?
Oleh: Yanti Sri Budiarti

Mengapa penulis selalu berbohong, pembohong, pengeluh besar?
Bagaimana jika Anda menerima pertanyaan serupa? Mengapa penulis harus marah? Keun weh, tong juga mempertimbangkan. Mending kita menjamin apa yang disebut authoring dan apa yang dimaksud dengan authoring. Dalam karya sastra ada yang disebut kegiatan apresiasi sastra dan kegiatan ekspresi sastra. Apresiasi sastra ditujukan kepada pembaca sedangkan ekspresi sastra ditujukan kepada penulis. Apresiasi adalah bagaimana membaca karya sambil bernyanyi terasa menyenangkan. Sedangkan ekspresi saya adalah bagaimana mengekspresikan rasa. Ada kaitan lain antara penulis dan pembaca adalah kritik sastra. Ketiga hal itu tercakup dalam ugeran dan berada di sekitar apa yang disebut sastra.
Apa penulisnya?
Yang disebut penulis menyajikan kejahatan sehingga membentuk suatu bentuk dalam bentuk tulisan yang indah. Tergantung kekuatannya. Apa yang ingin Anda tulis atau buat? Berbeda dengan karya tulis berupa karya ilmiah yang harus berpijak pada teori-teori yang ada, harus pula ada bukti nyata. Penulis saya menulis dalam bentuk yang lebih bebas, lebih luas, memberi jalan pada imajinasi, fantasi, atau wawasan. Namun terkadang, penulis perlu melangkah ke kenyataan. Anda tidak hanya bermain di dunia pratinjau, tetapi Anda juga harus dapat melihat jalan Anda.

Bagaimana ekspresi sastra?
Di dalam pengarang terdapat kebebasan pengarang untuk menelusuri dunia pratinjau, mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan, yang terlihat, yang didengar, yang dialami, yang bersifat fisik. Berangkat dari realitas atau realitas yang ada, dikendalikan, diadaptasi. Pada akhirnya sebuah tulisan bisa berupa puisi, prosa (fi ksimini, carpon, novel) atau dalam bentuk naskah drama. Dalam catatan ini, kami mengkhususkan hanya pada penulisan fi ksimini. Ada sesuatu yang perlu dicatat dengan gentar oleh penulis terpelajar jika kita menginginkan esensi dan nilai tulisan.

1) Sensitif, selain tajam, tajam, tajam, berasa tajam, yang disebut sensitif mampu memilih bahan tulis dan dapat memilih bentuk bagaimana cara membuat kesesuaian antara bahan dan bentuk. Ide yang ditulis dengan baik untuk penyederhanaan tentu bisa menjadi karya yang lebih baik dalam bentuk fi kmin. Bahan dan wadah harus pas. Begitu lagi sebaliknya. Ide lainnya adalah mencari tempat yang baik dalam bentuk fi kmin atau karpon, namun akan lebih baik jika dalam bentuk puisi.

2) Tajam, dalam arti mau rapuh dengan memperhatikan apa yang ada disekitar kita yang bagus untuk bahan tulisan. Jangan lupa membawa catatan, baik di buku saku atau di ponsel untuk menggantung ide yang biasanya muncul saat Anda sedang di jalan, di dalam kendaraan, terjebak, di toilet, atau di mana pun. Sebab, nama-nama ide terkadang berbeda karakter, berbeda makna. Ada pengunjung hanya umum, lupa kecepatan. Ada juga yang menggigil, gatal ingin menulis. Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa, mereka harus memikirkan kembali posisi mereka. Segera catat. Setelah selesai, berkemas sampai akhir. Untuk mengatasi gejolak yang ada di dalam dada. Ikuti kemana hati membawa.

3) Bersabarlah, jangan mudah menghapus apa yang sudah tertulis. Karena otak itu kreatif, seringkali dimanipulasi oleh otak editor. Artinya, punya panci untuk menulis, belum ada apa-apa, namun saya akan memotret, rajol penanya, atau ranyong pikiran yang menghindar. Jangan lakukan itu, buruk! Jangan, jadi, butut! Jadi, untuk mengetahui situasi model ini, jangan ditawarkan. Tulisan saya menulis kepadanya. Sudah dilihat bentuknya, sudah dilihat sebagai karya, baru bagian yang dimodifikasi. Peck, sekarang bagian dari otak editor itu bekerja. Masieup kembali bekerja. Perbaiki ejaan, tanda baca, pilih kata, kalimat, atau diksi yang sesuai. Hapus kalimat kosong tersebut. Jelaskan plotnya. Ubah nama gambar, jrrd ..

4) Jujur, ikuti detak jantung Anda. Tulis terlebih dahulu untuk menyampaikan kebenaran. Yang lain hanya ingin mengejar nama. Nama saya dari bayi saya akan diberikan oleh orang tua, lin? Tidak perlu dicari, tetap terlindungi dengan baik. Jujur dengan kata lain tidak melanggar etika tertulis. Etika tertulis, adalah tidak seenaknya menuntut karya orang lain disebut puing-puing, itulah plagiarisme. Lebih buruk dari koruptor! Bagaimana jika kita terpengaruh karena kita telah membaca buku atau karya lain. Babari, kari bilang dia adalah sumber inspirasi. Bahkan ketika menerjemahkan dari suatu karya tidak wajib menyebut judul karya aslinya dan siapa yang memperjuangkannya.

5) Kelembaban rendah, nama di bawah kelembapan akan dilihat dari cara menyusun kalimat, menyusun gagasan, menyusun gaung, menyusun pendapat. Naluri hari Jumat sepertinya selalu cocok dengan dirinya sendiri. Saya berharap garam dari selatan, saya berharap saya memiliki banyak pengalaman, saya berharap saya sudah lama makan garam, saya berharap saya cantik, saya berharap saya dua kali lipat, saya berharap saya yang terbaik. Hei, tidak terlalu bagus. Akan banyak kerusakan. Dari atas langit, pasti ada langit. Selain belajar menulis dengan lebih baik dan benar, mari belajar menghargai orang lain.

6) Tidak mudah untuk mencintai (jangan putus asa, jangan putus asa, jangan putus asa), banyak orang bertanya di warung gimana cara menulis fi kmin? Jangan merasa canggung, jangan malu. Mohon segera periksa

k papagon tulis fi kmin di warung ini. Jika Anda ingat, latihan menulis kari. Karasa sendiri, banyak ngatogna yang bisa mengingat jalanku. Namun rasa takut ini, rasa takut akan malu ongkoh da fi kmin tidak ada yang bermain, dalah jempol yang menunda kamu hanya akan satu atau dua. Komentar dan jempol jangan sampai jadi sasaran. Perlu dicatat bahwa dari waktu ke waktu, fi kminér aktif berbeda, itu tidak berarti bahwa retret berkecil hati, mungkin disayangkan bahwa ada kebutuhan yang diharapkan. Agar jantung Anda tetap berdebar-debar, penggorengan bertuliskan: “Proses … proses … proses! Fiuh! “

7) Bersedia, mau bertanya, mau membaca, mau belajar menulis. Harus ada kesadaran batin satu sama lain bahwa kegiatan membaca dan menulis sangat erat kaitannya. Karena pengaruh yang sangat besar dari apa yang Anda baca pada tulisan. Seperti teko, seperti kendi, yang mengalir darinya pasti yang datang lebih awal. Kalau air soda sudah mendidih masukkan teko yang sudah disuspensi kopi dan gula, yang keluar dari teko kalau dituang sudah pasti kopiku, ma ya susu? Syukurlah pertanyaan di warung sekarang saya terjebak dengan keterbatasan tidak mendapatkan komentar lebih dari tiga kali. Di saat yang sama, memang selalu ada caliweura, banyak yang marah, mengpar komentar dari isi fi kmin. Yang lain tidak menang BBM, hanya mungkin dari buang-buang waktu untuk BBM, mending dulu belajar lebih banyak daria komentar. Makanya enak buat semuanya, untuk kemajuan warung FBS, untuk menguatkan ikatan yang melekat pada tubuh kita.
Bagaimanakah apresiasi sastra itu?
Bagaimana mengukur pekerjaan yang lebih baik? Pertanyaan itu kembali terguncang dari Ki Hasan. Kabaca da, Ki! Asa éra parada macana gé. Nona, ah! Jika diharapkan.

Saat kita membaca sebuah karya, tentu saja harus dibaca sampai akhir. Cukup rasakan dalam hati, bahwa pekerjaan itu baik atau buruk. Bagaimana jantung taruhan bisa disebut baik atau buruk? Sudah pasti sudah ada bahan untuk dievaluasi. Ada panci? Ada juga yang ukurannya dengan menyisir rambut di bahu, seperti yang dilakukan Acep Zamzam Noor.

Lalu bagaimana? Sastra memiliki bentuk. Dalam prosa misalnya, ada yang disebut unsur intrinsik, ada yang disebut unsur ekstrinsik. Elemen-elemen yang disebutkan di atas hampir tidak dapat diterapkan pada ksimini fi. Unsur-unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang melekat pada suatu karya, antara lain: tema, latar / latar, alur, tokoh, corak / majas, sudut pandang, amanat atau pesan. Bahasa apa yang sering saya temukan di panci saya dalam dokumen kiosnya? Unsur ekstrinsik adalah unsur di luar karya yang mempengaruhi karya tersebut, seperti pengalaman, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, kehidupan beragama, pendidikan pengarang. Secara keseluruhan hal itu dapat mempengaruhi suatu pekerjaan.

Bagaimana kritik sastra?
Kritik adalah penghubung antara penulis dan pembaca. Dalam bentuk buku, peran kritikus sangat besar. Karena dapat memberikan kesan bahwa buku tersebut baik untuk pembacanya. Apa kegunaan dan manfaat yang bisa diambil dari buku itu. Kritik harus diimbangi antara memuji dan menunjukkan kelemahan.

Di lapak FBS (Fiksimini Basa Sunda), komentar bisa digunakan untuk kritik sastra. Komentar adalah kontak langsung antara penulis dan pembaca. Kebanyakan saya puji, agar lebih semangat belajar menulis. Ada juga yang hanya bilang, “say, hello”. Da di inbok saya tidak ramai, biar ongkoh mojok paduduaan mah dan panci belakang jadi dibaca semua orang. Nah, lebah dibaca oleh semua orang sehingga kita harus matang untuk dipertimbangkan. Terlebih lagi komentar kami diabadikan oleh web FikminSunda.com. Terbaca oleh siapapun yang hadir, baik untuk keperluan penelitian, maupun bagi yang ingin mengenal fi kmin R.

htt ps: //www.facebook.com/notes/fi ksimini-basa-Sunda / pangarangsok-
lie-back-rahul-ged% C3% A9-komplain / 605745432800361,

error: Content is protected !!